Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17 - 2021. 07. 17

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.07.17.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó törvényben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.)önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérbeadói jogokat és kötelezettségeket Encs Város Önkormányzata képviseletében a mindenkori polgármester gyakorolja.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Bérlet útján történő hasznosítás esetében - a 6. § (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az önkormányzat tulajdonában lévő megüresedett vagy újonnan épült lakások

a) közérdekű lakásigények kielégítésére (szakemberlakás)

b) fecskelakás céljára

c) a szociális helyzet alapján történő bérbeadásra és

d) nem szociális helyzet alapján történő bérbeadásra – költségelven vagy piaci alapon – fordíthatóak.”

3. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a 11. §-át megelőzően a következő 3/A. alcím címmel egészül ki:

„3/A. Piaci alapon történő bérbeadás”

4. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egyszeri bérbeadói hozzájárulás mértéke:

1. összkomfortos lakás esetén: 3.000.-Ft/m2

2. komfortos lakás esetén: 2.000.-Ft/m2

3. komfort nélküli lakás esetén: 600.-Ft/m2”

5. §1

6. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet III. Fejezete a következő 3/B. alcímmel egészül ki:

„3/B. Fecskelakás célú bérbeadás

19/A. § Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a tulajdonát képező 3860 Encs, Vasút utca 4. szám alatti ingatlanban található 54,72 m2-es, illetve 55,77 m2-es lakásokat fecskelakás hasznosítására jelöli ki.

19/B. § (1) Fecskelakás igénylésére jogosult az a magánszemély, aki

a) 18. életévét már betöltötte, de 30 év alatti és házasságban/élettársi kapcsolatban él, nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt

b) Encs városban lakóhellyel rendelkezik, itt kíván letelepedni és Encs városban, vagy annak 50 km-es körzetében dolgozik, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat, illetve Encs 20 km-es körzetében lakik, Encs városban dolgozik és Encs városban kíván letelepedni

c) lakáscélú előtakarékossággal rendelkezik, kivéve felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóit, illetve vállalja annak megkötését Magyarországon bejegyzett hitelintézettel vagy biztosító társasággal, és kifizetését 20 000 forint havi összegben, elfogadható az a lakáselőtakarékossági szerződés is, melynek a pályázó(k) a kedvezményezettje(i)

d) a lakáselőtakarékosság rendszeres fizetésének tényét minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig igazolja

e) önkormányzati vagy állami tulajdonú ingatlanban bérlakás bérleti, vagy bérlőtársi jogával és lakáscélú ingatlan tulajdonnal - kivéve az 50%-ot meg nem haladó öröklés útján szerzett, haszonélvezettel terhelt lakóingatlant, amelyben a haszonélvező lakik, illetve olyan lakáscélú ingatlant, amelynek bontását elrendelték - sem a kérelmező, sem a vele együtt költöző személyek nem rendelkeznek

f) állandó jellegű keresőtevékenységet folytat vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója.

(2) Bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg óvadékot köteles fizetni szerződésben vállalt kötelezettsége biztosítékaként. Az óvadék összege 28 m2-ig 95 000 Ft, 29-35 m2 nagyságú lakás esetén 120 000 Ft, 35 m2 feletti lakás esetén 150 000 Ft.

(3) Az igényléshez formanyomtatvány nincs. A kérelmezőnek kell megírnia a kérelmet, melyben kifejti, hogy mely okból kéri a fecskelakásban történő elhelyezést.

19/C. § (1) A 19/A§ (1) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak igazolására a kérelemhez csatolni kell a személyazonosító igazolványok, a lakcím igazolványok, gyermek születési anyakönyvi kivonata. házasságban élők esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, élettársi kapcsolatban élők esetén az élettársak két tanúval megerősített nyilatkozatát arról, hogy élettársi kapcsolatban állnak.

(2) A 19/A§ (1) bekezdés c)-d) pontjában foglaltak igazolására be kell mutatni a lakáscélú megtakarítás megkötéséről szóló igazolást, illetve az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a kérelmező vállalja annak a bérleti szerződés megkötésétől számított 30 napon belüli megkötését.

(3) A 19/A§ (1) bekezdés e) pontjában foglaltakról kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tesz és kijelenti, hogy ne rendelkezik az igénylésből kizáró ingatlantulajdonnal.

(4) Az ingatlantulajdonban bekövetkező változások esetén - a jogosultság vizsgálatára tekintettel - a bérlőt azonnali bejelentési kötelezettség terheli.

(5) A 19/A§ (1) bekezdés f) pontjában foglaltakról a kérelemhez munkáltatói igazolást, illetve hallgatói jogviszony igazolást köteles csatolni a kérelmező.

(6) A 19/A§ (2) bekezdésbe foglalt óvadék megfizetésének vállalására vonatkozóan nyilatkozatot kell tenni a kérelem benyújtásával egyidejűleg.

19/D. § (1) A fecskelakások bérleti joga pályázati eljárás útján nyerhető el és nem ruházható át.

(2) A pályázók a meghirdetett lakóegységek közül érvényesen csak egy lakegységre pályázhatnak. A többes benyújtás valamennyi igénylés érvénytelenségét eredményezi.

(3) A pályázat a (2) bekezdésben foglaltakon túl akkor is érvénytelen, ha

a) hiányos vagy nem egyértelmű, és ezért elbírálásra alkalmatlan,

b) az érintett személy a 19/A§ (1) bekezdésében foglalt bármely feltételnek nem felel meg, azaz

ba) kiskorú, vagy 30. életévét már betöltötte, cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes

bb) nem rendelkezik encsi lakóhellyel vagy munkahellyel, 50 km-nél távolabb dolgozik vagy 20 km-nél távolabb él

bc) nincs állandó munkája vagy nem nappali tagozatos felsőoktatásban résztvevő hallgató

bd) beköltözhető lakásingatlannal rendelkezik.

(4) A pályázat értékelése során nem élveznek előnyt a gyermekkel rendelkező pályázók, mivel nem szociális jellegű lakásigénylés kielégítése a cél, hanem a végleges lakáshoz jutáshoz kíván az Önkormányzat segítséget nyújtani azáltal, hogy a fiataloknak ne kelljen piaci alapon lakást bérelniük.

(5) A pályázat elbírálásakor a meghirdetett lakóegységet elnyerő mellett megjelölésre kerül az a sorrendben következő két pályázó, akivel a pályázat nyerteseinek visszalépése esetén a szerződést meg lehet kötni.

(6) A nyertes pályázóknak bérlőtársként kell megkötnie a bérleti szerződést.

(7) Amennyiben a pályázat nyertesei a szerződést, a szerződési ajánlat kézhezvételétől számított 15 napon belül bérlőtársakként nem kötik meg, azt visszalépésnek kell tekinteni.

19/E. § (1) A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül a Humánágazati Bizottság által tettjavaslatot figyelembe véve a polgármester bírálja el, aki amennyiben kellő számú pályázat érkezik, minden lakóegységre I.-III. helyezett pályázót rangsorol. A bizottsági javaslat a polgármestert nem köti, attól sorrendben eltérhet.

(2) A pályázat eredményéről az elhelyezést el nem nyert pályázók a honlapon, illetve a hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetmény útján értesülnek. Kizárólag az I-III. helyezést elért pályázók kapnak írásbeli értesítést (e-mailben vagy postai úton).

(3) Amennyiben az I-III. helyezett pályázók a bérleti szerződést hatásidőben nem kötik meg, a pályázat érvénytelen, új pályázati eljárás lefolytatására kerül sor.

19/F. § (1) A fecskelakások bérletére meghatározott időtartamú - legfeljebb 3 évi időtartamra szóló bérleti szerződés köthető, amely kérelemre két alkalommal 1-1 évvel meghosszabbítható. A három év, illetve hosszabbítás esetén a négy vagy öt év leteltét követően a bérleti jogviszony megszűnik, további meghosszabbításra nincs lehetőség.

(2) A bérleti jogviszony meghosszabbítására vonatkozó kérelmet bérlő legkésőbb a lejárati idő előtt 60 nappal köteles benyújtani a polgármester felé. Az önhibából késedelmesen benyújtott kérelem a bérleti jogviszony megszűnését eredményezi.

(3) A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő köteles 15 napon belül kiköltözni az ingatlanból.

(4) Megszűnik a bérleti szerződés a meghatározott időtartam lejárta előtt felmondás útján, ha a bérlő

a) a vállalt előtakarékosság befizetésének tényét nem igazolja írásbeli felszólítás ellenére sem

b) a vállalt előtakarékosság befizetésével 2 hónapot meghaladó késedelembe esik, és írásbeli felszólítás ellenére késedelemben marad

c) keresőtevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, felsőfokú intézményben fennálló nappali tagozatos hallgatói jogviszonya - a diploma megszerzése kivételével - megszűnik

d) a közüzemi szolgáltatások díjával fizetési késedelembe esik és tartozásának összege eléri a 3 havi átalánydíj összegét.

(5) A rendszeres közüzemi díjfizetés ellenőrzése érdekében bérlő köteles háromhavonta bemutatni annak igazolását, hogy fizetési kötelezettségének eleget tett.

19/G. § (1) A lakást elcserélni, bérleti jogát folytatni nem lehet.

(2) A házassági, illetve élettársi közösség megszűnése esetén a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a házasság felbontásától, az élettársi közösség megszűnésétől számított 30 napon belül a lakást kártalanítás nélkül elhagyják, elhelyezésükről maguk gondoskodnak.

19/H. § A bérleti jogviszony bármely okból történő megszűnését követő jogcím nélküli használat esetén a 29.§ rendelkezései megfelelően alkalmazandók.”

7. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A bérlő a bérbeadó részére bérleti díjat köteles fizetni.

(2) A piaci alapon hasznosított ingatlanok esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

a) egyösszegű bérbeadói hozzájárulás

b) havi lakásbérleti díj ( továbbiakban: lakbér).”

8. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A lakbér mértéke havonta

a) szociális bérlakás esetében 1-5 évig:

aa) összkomfortos: 320 Ft/m2

ab) komfortos: 290 Ft/m2

ac) félkomfortos: 225 Ft/m2

ad) komfort nélküli: 130 Ft/m2

b) szociális bérlakás esetében 6. évtől:

ba) összkomfortos: 350 Ft/m2

bb) komfortos: 290 Ft/m2

bc) félkomfortos: 225 Ft/m2

bd) komfort nélküli: 130 Ft/m2

c) kertes ház 70 m2-ig

ca) összkomfortos: 350 Ft/m2

cb) komfortos: 270 Ft/m2

cc) félkomfortos: 200 Ft/m2

cd) komfort nélküli: 100 Ft/m2

ce) szükséglakás: 65 Ft/m2

d) kertes ház 70 m2 felett

da) összkomfortos: 300 Ft/m2

db) komfortos: 235 Ft/m2

dc) félkomfortos: 180 Ft/m2

dd) komfort nélküli: 100 Ft/m2

de) szükséglakás: 65 Ft/m2

e) társasházi tulajdonban álló, vagy többlakásos épületben lévő nem szociális bérlakás

ea) összkomfortos: 500 Ft/m2

eb) komfortos: 450 Ft/m2

f) fecskelakás

fa) összkomfortos: 450 Ft/m2

fb) komfortos: 450 Ft/m2”

9. §2

10. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bérlő, továbbá és a társbérlő a bérbeadó és a társbérlő írásbeli hozzájárulása nélkül fogadhatja be a lakásba:

a) - házastársát

b) -örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermekét

c) -a befogadott gyermekétől - az együttlakás ideje alatt vagy azt megelőzően - született unokáját, valamint

d) -örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülőjét.”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérlő, továbbá a bérlőtárs és a társbérlő kizárólag a bérbeadó, továbbá a másik bérlőtárs és a társbérlő előzetes írásbeli hozzájárulása alapján fogadhatja be a lakásba

a) - az (1)-(2) bekezdés hatálya alá nem tartozó unokáját,

b) - az élettársát, valamint

c) - a testvérét

d) - gyermeke élettársát, házastársát.”

11. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 36. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bérlakás forgalmi - új lakás esetén bekerülési - értéke

a) - legalább 30 %-ának megtérítése ellenében egyszeri

b) - legalább 50 %-ának megtérítése ellenében kétszeri

c) - legalább 70 %-ának megtérítése ellenében háromszori bérlő-kiválasztási jog biztosítható.”

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A bérbeadó a lakáscseréhez kért hozzájárulást megtagadhatja az Ltv. 29. § (4) bekezdésben, illetve köteles megtagadni az Ltv. 29. § (7) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá ha

a) - az elcserélni kívánt önkormányzati lakás bérleti szerződése határozott időre, vagy feltétel bekövetkezéséig szól és az új bérlő határozatlan időtartamú szerződést kíván kötni;

b) - a felek szándéka ténylegesen nem a cserére, hanem az önkormányzati lakás bérleti jogának jogellenes átruházására irányul;

c) - a lakás tulajdonos általi besorolása (szociális célú, szakemberlakás, nem szociális célú lakás) szerinti bérletére vonatkozó jogosultsági feltételek az új bérlő esetében nem állnak fenn.”

13. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 39. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az albérletbe adás akkor indokolt, ha a bérlőnek indokolt okból átmenetileg nincs szüksége az érintett lakrészre. A távollét akkor indokolt, ha a bérlő azért van távol, mert

a) - hosszú tartamú – 2 hónapot meghaladó – gyógykezelés alatt áll,

b) - lakóhelyén kívül dolgozik, tanul és ott nincs állandó lakása,

c) - szabadságvesztés büntetését tölti,

d) - családi körülményei indokolják.”

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„43. § A megüresedett, vagy újonnan létesített üres helyiségek esetében a bérleti díj két összetevőből áll:

a) egyösszegű igénybevételi díj

b) havi bérleti díj (továbbiakban helyiségbér)”

15. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 47. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„47. § A helyiségbér összegében egyetlen igénylő esetében a kereseti és kínálati viszonyok figyelembevételével a felek szabadon állapítják meg, több igénylő esetében a helyiségbér pályázati eljárás során kerül kialakításra.”

16. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyiséghasználati díj mértéke a jogcím nélküli használat esetén:

a) - 1-6. hónapban: az önkormányzat által megkötött helyiségbérleti szerződések szerinti havi átlag helyiségbér háromszorosa;

b) - 7. hónaptól: a havi átlag helyiségbér ötszöröse.”

17. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A lakásnyilvántartás tartalmazza:

a) - a lakás alapterületét, szoba és egyéb helyiség számát, komfortfokozatát, társasház tulajdon esetén a közös tulajdoni hányadot,

b) - a bérlő és befogadott, illetve befogadni engedett személyek nevét,

c) - a bérleti jogviszony tartamát,

d) - a lakásbérbeadás módját,

e) - esetlegesen tartási szerződés esetén annak megjelölését.”

18. § Hatályát veszti Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet

a) 26. §-a,

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § és a 9. § 2022. július 1-jén lép hatályba.

1

Az 5. § a(z) 19. § (2) bekezdés alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

2

A 9. § a(z) 19. § (2) bekezdés alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.