Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17 - 2021. 07. 17

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2021. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében, 10.§ (1) bekezdésében, 25.§ (3) b) pontjában, a 26.§-ában, a 32.§ (1) b) pontjában és a (3) bekezdésében, 45.§-ában, 48.§ (4) bekezdésében, 58/B.§ (2) bekezdésében, 92.§ (1)-(2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Encs város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő, azon a Humánágazati Bizottság által meghatározott, közzétett pályázati jövedelemhatároknak megfelelő egy főre eső jövedelemmel rendelkező, felsőfokú tanulmányokat folytató diákok esetében nyújtható tanulmányi támogatás, akik részt vesznek a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban.”

2. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 16/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyszeri beiskolázási támogatásban részesül, a költségvetésben elkülönített keretösszeg rendelkezésre állása esetén, minden év szeptember 10. napjáig hivatalból az az Encs város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő, felsőfokú tanulmányokat folytató diák, a pályázatban meghatározott jövedelemi határok között, aki részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázatban.”

3. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Természetben nyújtott ellátási formák elsősorban:

 • a) Családsegítő Szolgálat útján:
  • aa) tartós élelmiszer, ruhanemű, tüzelő és egyéb fogyasztási cikkek vásárlása,
  • ab) étkeztetés biztosítása.
 • b) Átutalással az érintett intézmény számlájára:
  • ba) tankönyv, füzetcsomag, iskolai felszerelés biztosítása,
  • bb) kötelező iskolai rendezvényen való részvétel költségeinek viselése,
  • bc) gyermekintézmények térítési díjának átvállalása, illetve ahhoz történő hozzájárulás (óvoda, iskolai napközi, diákotthoni, kollégiumi díjak)
  • bd) közüzemi díjak befizetése, ide értve a város közigazgatási területén működtetett közkifolyók használatának költségét, amennyiben annak 300 méteres körzetében legalább egy olyan család él, amely nem rendelkezik ivóvíz-bekötéssel és a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el az országos átlagjövedelmet.
 • c) a helyi adóteher csökkentéseként az adózó adószámláján történő jóváírással
 • d) Élelmiszer-utalvány biztosítása.”

4. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személyes gondoskodás keretében az önkormányzat az alábbi ellátási formákat biztosítja:

 • a) alapellátási formák:
  • aa) étkeztetés,
  • ab) házi segítségnyújtás,
  • ac) családsegítés,
  • ad) támogató szolgáltatás,
  • ae) nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja),
  • af) gyermekvédelmi és gyermekjóléti szolgáltatás.
 • b) szakosított ellátások:

ápolást, gondozást nyújtó intézeti ellátás (szociális otthon)”

5. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Vezetője a Humánágazati Bizottság elnöke. Tagjai az önkormányzat illetékességi területén működő szociális és gyermekvédelmi alap- és szakellátást végző intézmény vezetője, egyházak képviselői, a vöröskereszt helyi szervezetének vezetője, vezető védőnő, oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelősei, polgármesteri hivatal gyermekvédelmi és szociális hatósági tevékenységet ellátó belső szervezeti egységének a vezetője.”

6. § (1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

7. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

 • 1. 2. § (8) bekezdésében a „vélemény, javaslat kérhető” szövegrész helyébe a „véleményt, javaslatot kell kérni” szöveg,
 • 2. 4. § (1) bekezdésében az „adhatók” szövegrész helyébe a „kerülnek kifizetésre” szöveg,
 • 3. 4. § (2) bekezdésében az „is átadhatja” szövegrész helyébe az „adja át” szöveg,
 • 4. 6. § nyitó szövegrészében az „ellenőrizheti” szövegrész helyébe az „ellenőrzi” szöveg,
 • 5. 6. § b) pontjában a „megkeresheti” szövegrész helyébe a „megkeresi” szöveg,
 • 6. 6. § c) pontjában a „megkeresheti” szövegrész helyébe a „megkeresi” szöveg,
 • 7. 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „támogatás nyújtható kérelemre vagy hivatalból” szövegrész helyébe a „támogatást nyújt kérelemre” szöveg,
 • 8. 9. § (2) bekezdésében a „támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. Kezdeményezheti: különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet.” szövegrész helyébe a „támogatást nyújtása kérelemre történik.” szöveg,
 • 9. 10. § (1) bekezdésében a „támogatás” szövegrész helyébe a „támogatást a polgármester” szöveg és az „állapítható” szövegrész helyébe az „állapítja” szöveg,
 • 10. 14. § (7) bekezdésében az „állapítható meg” szövegrész helyébe a „kerül megállapításra” szöveg,
 • 11. 16/C. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „részesíthető kérelemre vagy hivatalból” szövegrész helyébe a „részesül, a költségvetésben elkülönített keretösszeg rendelkezésre állása esetén, kérelemre” szöveg,
 • 12. 16/C. § (4) bekezdésében az „igényelhető, illetve állapítható meg” szövegrész helyébe a „lehet benyújtani” szöveg,
 • 13. 16/C. § (8) bekezdésében a „céljából az” szövegrész helyébe a „céljából - szükség esetén - az” szöveg, a „készíthet, vagy készíttethet” szövegrész helyébe a „készít, vagy készíttet” szöveg és az „ellenőrizheti” szövegrész helyébe az „ellenőrzi” szöveg,
 • 14. 16/C. § (13) bekezdésében a „vehető igénybe” szövegrész helyébe a „lehet igénybe venni” szöveg,
 • 15. 16/D. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „évente egy” szövegrész helyébe az „évente - a költségvetési keretösszeg rendelkezésre állása esetén - egy” szöveg, a „nyújthat” szövegrész helyébe a „nyújt” szöveg és a „rendelkező” szövegrész helyébe a „ , tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Encsen élő” szöveg,
 • 16. 16/D. § (4) bekezdésében a „támogatottak -” szövegrész helyébe a „támogatottak részére -” szöveg,
 • 17. 16/D. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „vehetik” szövegrész helyébe a „veszik” szöveg,
 • 18. 17. § (1) bekezdésében a „-” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg és a „- természetben is nyújtható” szövegrész helyébe a „ , természetbeni támogatási formában kerül megállapításra” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet

4. melléklet.pdf