Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 31 - 2021. 06. 01

Szentistván Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szentistván Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § foglaltakra figyelemmel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli

1. § (1) Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét

1.013.157 eFt bevétellel

1.013.157 eFt kiadással

ezen belül

a)

Működési költségvetését

aa)

Működési bevétellel

314 237

eFt

ab)

Működési kiadással

314 805

eFt

ac)

Működési költségvetés egyenlegét

-568

eFt

b)

Felhalmozási költségvetését

ba)

Felhalmozási bevétellel

399 523

eFt

bb)

Felhalmozási kiadással

540 318

eFt

bc)

Felhalmozási költségvetés egyenlegét

-140 795

eFt

c)

Működés belső finanszírozását

ca)

Működési finanszírozás bevételét

117 880

eFt

cb)

Működési finanszírozás kiadását

121 224

eFt

cc)

Működési finanszírozás egyenlegét

-3 344

eFt

d)

Felhalmozás belső finanszírozását

da)

Felhalmozási finanszírozási bevételét

181 517

eFt

db)

Felhalmozási finanszírozási kiadását

198

eFt

dc)

Felhalmozási finanszírozás egyenlegét

181 319

eFt

e)

Tartalékát

36 612

eFt

állapítja meg.

(2) A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:

a.) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal:

- működési bevétel 62.900 eFt,

- melyből 56.085 eFt finanszírozási bevétel,

- működési kiadása 62.900 eFt,

- felhalmozási bevétele 0 eFt,

- felhalmozási kiadása 0 eFt.

b.) a Szentistváni Gézengúz Óvoda

- működési bevétele 59.255 eFt,

- melyből 58.626 eFt finanszírozási bevétel,

- működési kiadása 59.255 eFt,

- felhalmozási bevétele 198 eFt,

- melyből finanszírozási bevétel 198 eFt.,

- felhalmozási kiadása 198 eFt.

c.) az Önkormányzat

- működési bevétele 309.963 eFt,

- melyből 3.368 eft finanszírozási bevétel,

- működési kiadása 313.875 eFt,

- melyből 121.422 eFt finanszírozási kiadás és

- 36.612 eFt tartalék,

- felhalmozási bevétele 580.842 eFt,

- melyből finanszírozási bevétel 181.319 eFt (előző évi maradvány),

- felhalmozási kiadása 543.318 eFt.

2. § (1) A Költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete lép.

3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.013.157 eFt bevétellel”

4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) a következő szöveggel egészül ki:

„ 1.013.157.eFt kiadással

ezen belül:”

5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) Normaszövegben foglalt táblázat „aa)” sor, „ab)” sor és „ac)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(a)

Működési költségvetését)

aa)

Működési bevétellel

314237

eFt

ab)

Működési kiadással

314805

eFt

ac)

Működési költségvetés egyenlegét

-568

eFt”

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) Normaszövegben foglalt táblázat „ba)” sor, „bb)” sor és „bc)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(a)

Működési költségvetését)

ba)

Felhalmozási bevétellel

399523

eFt

bb)

Felhalmozási kiadással

540318

eFt

bc)

Felhalmozási költségvetés egyenlegét

-140795

eFt”

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) Normaszövegben foglalt táblázat „ca)” sor, „cb)” sor és „cc)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(a)

Működési költségvetését)

ca)

Működési finanszírozás bevételét

117880

eFt

cb)

Működési finanszírozás kiadását

121224

eFt

cc)

Működési finanszírozás egyenlegét

-3344

eFt”

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) Normaszövegben foglalt táblázat „da)” sor, „db)” sor és „dc)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(a)

Működési költségvetését)

da)

Felhalmozási finanszírozási bevételét

181517

eFt

db)

Felhalmozási finanszírozási kiadását

198

eFt

dc)

Felhalmozási finanszírozás egyenlegét

181319

eFt”

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) Normaszövegben foglalt táblázat „e)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(a)

Működési költségvetését)

e)

Tartalékát

36612

eFt”

6. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„a.) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal:”

7. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) a következő szöveggel egészül ki:

„ -működési bevétel 62.900 eFt

- melyből 56.085 eFt finanszírozási bevétel,

-működési kiadása 62.900 eFt,

-felhalmozási bevétele 0 eFt,

-felhalmozási kiadása 0 eFt.”

8. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„b.) a Szentistváni Gézengúz Óvoda ”

9. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) a következő szöveggel egészül ki:

„-működési bevétele 59.255 eFt,

- melyből 58.626 eFt finanszírozási bevétel,

-működési kiadása 59.255 eFt,

-felhalmozási bevétele 198 eFt,

-melyből finanszírozási bevétel 198 eFt.,

-felhalmozási kiadása 198 eFt.”

10. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„c.) az Önkormányzat”

11. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) a következő szöveggel egészül ki:

„-működési bevétele 309.963 eFt,

-melyből 3.368 eft finanszírozási bevétel,

-működési kiadása 313.875 eFt,

-melyből 121.422 eFt finanszírozási kiadás és

-36.612 eFt tartalék,

-felhalmozási bevétele 580.842 eFt,

-melyből finanszírozási bevétel 181.319 eFt (előző évi maradvány),

- felhalmozási kiadása 543.318 eFt.”

12. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(I.30.) „593.805 eFt-ban, ezen belül:” alcím címe.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 31-én 16 órakor lép hatályba, és 2021. június 1-jén hatályát veszti.

(2) A 3–12. § 2020. május 31-én 16 órakor lép hatályba.

(3) jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Derekas Sándor Dobóné Koncz Judit

jegyző polgármester

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2021.május 28-án kihirdetésre került.

Derekas Sándor

jegyző

1. melléklet

A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

1. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

A 2020. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

A.

B.

C.

D.

E.

1.

I. Intézményi működési bevételek

827

1678

23420

25925

2.

II. Közhatalmi bevételek működéshez

54508

54508

3.

II.1. Illetékek

49

49

4.

- iparűzési adó

53276

53276

5.

- építmény adó

150

150

6.

II.2. Helyi adók összesen

0

0

53426

53426

7.

- gépjárműadó

0

0

8.

- termőföld bérbeadása

11

11

9.

II.3. Átengedett központi adók össz.

0

0

11

11

10.

- helyi bírságok, pótlékok

234

234

11.

- talajterhelési díj

788

788

12.

- egyéb sajátos bevételek

0

0

13.

II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:

0

0

1022

1022

14.

III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások

0

5137

223782

228919

15.

III.1. Költségvetési törvény alapján

0

0

189845

189845

16.

- általános működési támogatás

83279

83279

17.

- köznevelési feladatok támogatása

43296

43296

18.

- szociális feladatok támogatása

44918

44918

22.

- kulturális feladatok támogatása

3955

3955

23.

- költségvetési támoga. És kieg.támog.

13759

13759

24.

- Elszámolásból származó bevételek

638

638

25.

0

0

26.

0

0

27.

III.2 TB alapoktól

0

0

7480

7480

28.

III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkozttáshoz

0

3009

26457

29466

29.

III.4. Egyéb központi

0

0

0

0

30.

III.5. Önkormányzatoktól

0

2128

0

2128

31.

- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz

2128

2128

32.

III.6 Szociális tűzifa támogatás

0

0

33.

IV. Államháztartáson kivülről átvett működéshez

0

0

4885

4885

34.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

827

6815

306595

314237

35.

Finanszírozási bevétel

58428

56085

3368

117880

36.

- Irányító szervtől kapott támogatás

58310

55784

114093

37.

- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele

118

301

3368

3787

38.

- Felhalmozott maradvány

118

301

184687

185106

39.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

59255

62900

309963

432117

40.

V. Felhalmozási célu költségvetési támogatás

0

0

396349

396349

41.

- Központosított előirányzatból

42066

42066

42.

- EU-s projektekhez

354283

354283

43.

VI. Visszatérülések államháztartáson kivülről

0

0

44.

VII. Saját felhalmozási bevételek

3174

3174

45.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

399523

399523

46.

Finanszírozási bevétel

198

0

181319

181517

47.

- Irányító szervtől kapott támogatás

198

0

198

48.

- Előző évi maradvány igénybevétele

0

0

181319

181319

49.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

198

0

580842

581040

50.

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

59453

62900

890805

1013157

2. melléklet

2. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

A 2020. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK

Óvoda

Hivatal

Önkormányzat

Önkormányzat összesen

A.

B.

C.

D.

E.

1

I. Működési célú kiadások

2

- Személyi juttatások

40539

48201

55009

143749

3

- Munkaadókat terhelő járulékok

6835

8099

6946

21880

4

- Dologi kiadások

11881

6600

83671

102152

5

- Támogatásértékű működési kiadás

0

0

6673

6673

6

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

19185

19185

7

- Ellátottak pénzbeli juttatása

0

0

21167

21167

8

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

59255

62900

192651

314805

9

Finanszírozási kiadások

0

0

121224

121224

10

- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése

0

6489

6489

11

- Előző évi elszámolás

642

12

- Kincstárjegy vásárlás

13

- Intézményfinanszírozás

114093

114093

14

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

59255

62900

313875

436029

15

II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

0

16

- Felújítás

0

0

217632

217632

17

- Intézményi beruházási kiadások

198

0

320488

320686

18

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

2000

2000

19

- EU- projektekhez

0

20

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

198

0

540120

540318

21

Finanszírozási kiadások

0

0

198

198

22

- Intézményfinanszírozás

0

198

198

23

FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:

198

0

540318

540516

24

III. Tartalékok

0

0

36612

36612

25

- Általános tartalék tárgyévi

0

0

36612

36612

26

- Céltartalék következő évekre

0

0

27

- Cél tartalék tárgyévi

0

0

0

28

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

59453

62900

890805

1013157

3. melléklet

3. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2020. (eFt)

Óvoda összesen:

Polg.Hiv. összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

A.

B.

C.

D.

E.

1

I. Személyi juttatások

2

Köztisztviselők illetménye

0

39916

0

39916

3

Közalkalmazottak illetménye

38799

0

7600

46400

4

Egyéb bérendsz. Munkabére

0

1053

32142

33195

5

Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.

38799

40969

39742

119511

6

Jutalom

0

0

0

0

7

Jutalom teljesítményhez köt.

0

0

275

275

8

Fogl.egyéb személyi juttatásai és reprezentáció

0

526

1495

2021

9

Jubileumi jutalom

0

2372

0

2372

10

Kafetéria

1025

3699

415

5139

11

Közlekedési ktg.térít.

300

487

74

861

12

Egyéb ktg. És hozzájár.

120

102

41

263

13

Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:

1445

7186

2300

10931

14

Választott tisztségviselők juttatása

0

0

11563

11563

15

Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.

60

0

683

743

16

Egyéb külső szem.jutt.

235

46

720

1001

17

Külső személyi juttatás össz.

295

46

12966

13307

18

Személyi juttatás mindösszesen

40539

48201

55009

143749

19

II. Munkaadót terhelő járulékok

0

0

0

0

20

Szociális hozzájárulási adó

6835

8099

6946

21880

21

EHO

0

0

0

0

22

Táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

23

Munkaadót terhelő járulékok összesen

6835

8099

6946

21880

24

I-II. Személyi és járulék Összesen

47374

56300

61955

165629

25

Engedélyezett létszámkeret

10

11

30

51

4. melléklet

4. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2020. (eFt)

Óvoda összesen:

Polg.Hiv. összesen

Önkormányzat összesen

Mind összesen

A.

B.

C.

D.

E.

1

Élelmiszer besz.

0

0

0

0

2

Gyógyszer beszerzés

0

0

0

0

3

Vegyszer beszerzés

0

0

0

0

4

Irodaszer nyomtatv.

17

0

995

1012

5

Könyv.

0

0

0

0

6

Folyóirat beszerzés

0

0

0

0

7

Egyéb információ hordozó

0

0

0

0

8

Hajtó és kenő anyag

0

0

0

0

9

Szakmai anyag

499

0

25

524

10

Munkaruha

0

0

0

0

11

Egyéb anyagbesz.

665

140

5002

5807

12

Készletbesz. Ö.:

1181

140

6022

7343

13

Informatikai szolgáltatások

80

1191

1002

2273

14

Egyéb kom. Szolg.

185

1042

281

1508

15

Kommun. Összes:

265

2233

1283

3781

16

Vásárolt élelmez.

6127

0

21101

27228

17

Bérleti díj és lizing díjak

0

0

0

0

18

Száll. Szolg.

0

0

0

0

19

Közüzemi díjak

1073

0

11456

12529

20

Szakmai tev.segítő szolg.

108

0

116

224

21

0

0

0

0

22

Karbantart, kisjav

361

0

2309

2670

23

Egyéb szolgáltatás

382

2335

7080

9797

24

Továbbszámlázott

0

1080

3609

4689

25

Szolg. Kiadások ö.:

8051

3415

45671

57137

26

Működési kiadások:

9497

5788

52976

68261

27

Vásárolt közszolg.

0

0

0

0

28

Vásárolt összesen:

0

0

0

0

29

Vás.t. és sz. áfája

2339

669

12647

15655

30

Áfa befizetés

0

0

17854

17854

31

Áfa összesen:

2339

669

30501

33509

32

Kiküldetés

45

143

194

382

33

Rekl. És prop. Kiad.

0

0

0

0

34

Kiküldetés, repr. Ö.:

45

143

194

382

35

Egyéb pénzügyi müv.kiad

0

0

0

0

36

Kamat kiadások

0

0

0

0

37

Egyéb dologi kiadások

0

0

0

0

38

Egyéb kiadások összesen

0

0

0

0

39

Dologi kiadások Összes:

11881

6600

83671

102152

5. melléklet

5. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

ellátottak pénzbeli juttatása 2020. év (eFt-ban)

Szentistván

S.SZ

Feladat megnevezése

Önkormányzat költségvetésé-ben tervezve

Hivatal költségvetés-ében tervezve

Kiadás Összesen:

A.

B.

C.

D.

1.

Köztemetés

0

0

0

2.

Települési támogatás (lakásfennt.létf.)

1951

0

1951

3.

Iskolakezdési támogatás

6690

6690

4.

Téli fűtési támogatás

7168

7168

5.

BURSA és Arany J.porgram támogatása

296

296

6.

Idősek napi támogatás

2000

2000

7.

Szociális tüzelőanyag támogatás+önerő

3062

0

3062

8.

Összesen:

21167

0

21167

6. melléklet

6. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2020.

Jogcím

Támogatás értékű pe.át.

Működési c.pe.átad.

Összesen:

A.

B.

C.

D.

1

Önkormányzat:

2

Civil szervezetek műk. tám.

2191

2191

3

Közművelődés támog.

10500

10500

4

Lakossági vízár támogatás

2197

6444

8641

5

Borsodi Mezőség Kulturális Alapítvány (KORKÉP)

50

50

6

Orvosi ügyelet hozzáj.

3120

3120

7

Házi szoc.gond. Hozzáj.

1356

1356

8

Önkormányzat összesen:

6673

19185

25858

9

Hivatal:

0

10

Óvoda:

0

11

Mind összesen:

6673

19185

25858

7. melléklet

7. melléklet a 4/2021. (V.28.) rendelethez

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2020.

Felhalmozási kiadás megnevezése

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

Egyéb felhalm.kiad.összesen

Összesen:

Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül

Előző évi felh.maradv. Átad.

s.sz.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Önkormányzat:

1.

Első lakáshozjutók támogatása

2000

2000

2000

2.

Kamerarendszer továbbfejlesztés

1000

0

0

0

1000

3.

Energetikai korszerűsítés Óvoda, Hivatal, Civil Ház

0

23385

0

0

23385

4.

Energetikai korszerűsétés Iskola, MűvH. Széch.14.

0

90455

0

90455

5.

Magyar Falu Program Óvoda felújítás

1350

8650

0

10000

6.

Magyar Falu Program Járda felújítás

0

1980

1980

7.

Magyar Falu Program Közösségi Ház felújítás

930

0

930

8.

Magyar Falu Program Orvosi eszköz besz

51

51

9.

Magyar Falu Program Fűnyíró beszerzés

3000

3000

10.

Magyar Falu Program Út felújítás

13000

13000

11.

Magyar Falu Program Elhagyott ingatlan

4920

12.

Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar

2000

2000

13.

Geleji szennyvíz beruházás

30514

30514

14.

Vízhálózat felújítás

0

15.

Útfelújítás

0

0

0

16.

Bőlcsöde építés

138504

138504

17.

Csapadékvíz elvezetés I.

0

59232

59232

18.

Csapadékvíz elvezetés II.

100000

19.

Magyar Falu Program Temető felújítás

14000

20.

Zsidó temető felújítása

6000

21.

Műfüves pálya önerő

39149

39149

22.

Tárgyi eszköz besz. Közfoglalkoztatás

0

0

0

23.

Önkormányzat összesen:

320488

217632

2000

0

2000

540120

24.

Óvoda:

198

0

0

198

25.

Hivatal:

0

0

0

26.

Mindösszesen:

320686

217632

2000

0

2000

540318

8. melléklet

8. melléklet 4/2021. (V.28.) rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

I.Müködési célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

s.sz

Bevételek

2020.évi

Kiadások

2020.évi

Megnevezés

előirányz.

Megnevezés

előirányz.

A.

B.

C.

D

1.

Intézmények müködési bev.

25925

Személyi juttatások

143749

2.

Helyi közhatalmi bevételek

54497

Járulékok

21880

3.

Átengedett közhatalmi bev.

11

Dologi kiadások

102152

4.

Költségvetési törvény szerint

189845

Pénzeszköz átadások

25858

5.

TB alapoktól

7480

Ellátottakk pénzbeli juttatása

21167

6.

Fejezettől

29466

Általános tartalék

36612

7.

Egyéb központi

0

Céltartalék következő évekre

0

8.

Önkormányzattól

2128

Finanszírozási kiadás

121422

9.

Államháztartáson kivülről

4885

Céltartaék tárgyévi

0

10.

Bevétel összesen:

314237

11.

Finanszirozási bevétel

117880

12.

Működési bevételek összesen

432117

Műk.kiadás és tart. Összesen:

472840

II. Felhalmozási célu bevételek és kiadások mérlege 2020.évben, eFt-ban

Bevételek

2020.évi

Kiadások

2020.évi

Megnevezés

előirányz.

Megnevezés

előirányz.

13.

Költségvetési törvény szerint

396349

Pénzeszköz átadás

2000

14.

Visszatérülések

0

Felujitás

217632

15.

Saját felhalmozási bevétel

3174

Beruházás

320686

16.

Bevétel összesen

399523

17.

Finanszirozási bevétel

181517

18.

Mindösszesen:

581040

Felhalmozás összesen:

540318

19.

Mük.és felh. Együtt

1013157

Müködési és felhalm. Együtt

1013157