Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.30.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátásokról szóló 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015. (X.14.) önkormányzati rendeletének módosításról a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Uppony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ának (1)-(2) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pont a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátások helyi szabályozásáról a következőket rendeli el:”

2. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kijelölt eljáró ügyintéző az ellátást igénylő lakásán helyszíni szemlét készíthet.”

3. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e rendeletben meghatározott támogatásokra a polgármesterre ruházza át:

 • a) települési támogatás
  • aa) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

  ab) gyógyszerkiadások viseléséhez,

b) rendkívüli települési támogatás

ba) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként

bb) gyógyszer kiadás mérséklésére

bc) elemi kár elhárításához

bd) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására

be) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához

bf) rendkívüli élethelyzetre való tekintettel

c) köztemetés ”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket az Ózdi Kistérség Többcélú Társulására ruházza át:

a) Házi segítségnyújtás biztosítása

b) Családsegítés biztosítása

c) Szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása

d) Támogató szolgálat működtetése

e) Nappali ellátás biztosítása

f) Ápolás, gondozás nyújtása idősek otthonában

g) Átmeneti elhelyezés nyújtása éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére és átmenti szállás nyújtása hajléktalan személyek részére

h) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása

i) Bölcsődei ellátás biztosítása

(3) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(4) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója beszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testületnek.”

[A képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat – megállapodás alapján - az alábbi a Borsodbóta Községi Önkormányzat által fenntartott intézmények útján biztosítja:]

 • „a) Borsodbótai Körzeti Általános Iskola
 • b) Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha ”

4. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés b) pontja a következő bd) alponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg:
Szociális alapszolgáltatások:)

 • „bd) családsegítés”

5. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás – az e rendeletben előírt jogosultsági feltételek fennállása esetén – akkor kerül megállapításra, ha a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át nem haladja meg és a kérelmező és családtagjai a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkeznek.

(3) E jogcímen az a kérelmező jogosult a települési támogatásra, akinek a lakcíme, vagy tartózkodási címe az érintett ingatlanon van, és az ingatlannak tulajdonosa, bérlője, vagy egyéb jogcímen (például: haszonélvezeti jog) jogszerű használója.

6. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete „Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás” alcíme a következő 5/A. § címmel egészül ki:

„5/A.” §

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

7. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) „Gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás abban az esetben kerül megállapításra, ha a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a kérelmező családjának a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmének a 10 %-át meghaladja.”

8. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) „E jogcímen települési támogatás nem kerül megállapításra abban az esetben, ha a kérelmező közgyógyellátásra jogosult.”

9. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete „Települési rendkívüli támogatás” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rendkívüli települési támogatás az alábbi jogcímeken állapítható meg:

 • a) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként
 • b) gyógyszer kiadás mérséklésére
 • c) elemi kár elhárításához
 • d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartására
 • e) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához

f)[27] rendkívüli élethelyzetre való tekintettel

(2) [28] Az (1) bekezdés b) – d) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatás annak a személynek kerül megállapításra, ahol az egy főre jutó havi jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg.”

11. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (2a) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[[29]Az (1) bekezdés a), e), f) pontjában meghatározott rendkívüli támogatások]

 • „1. egyedülélő esetén annak a személynek kerül megállapításra, akinek a jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át,”

12. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást évente alkalmanként, vagy időszakosan nyújt az alábbiak szerint:”

13. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete szövege helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) alkalmanként: az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként. A kérelmezőnek a kérelméhez mellékelnie kell az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, továbbá a nevére kiállított eredeti temetési számlát. A temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulás összege 30.000.-forint.

b) Az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók, középfokú oktatás nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanulók, valamint főiskola, egyetem nappali tagozatán hallgatói jogviszonyban állók részére 20.000.- Ft/fő támogatást nyújt.”

14. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „c) „Eseti jelleggel nyújt:
  • ba) Várandós anya gyermekének megtartására. A támogatás igényléséhez a kérelmező köteles csatolni a várandóság tényének igazolására vonatkozó szülész-nőgyógyász szakorvos igazolását,
  • bb) Gyógyszerkiadás mérséklésére. A támogatás igényléséhez a kérelmező köteles csatolni a kérelem benyújtását megelőző havi gyógyszerköltségre vonatkozó háziorvosi igazolást. A támogatás összege az igazolt gyógyszerköltség 50 %-a. A támogatás összegét egyszáz forintra felfelé kerekítve kell megállapítani.

cc)[33]

cca) Különös méltányosságból rendkívüli élethelyzetre tekintettel pénzbeli és természetbeni (élelmiszercsomag, tüzelőanyag juttatás) kerül megállapításra.

ccb) A rendkívüli élethelyzete igazolására benyújtandó: kórházi zárójelentés, vagy táppénzes állományról igazolás, vagy táppénzes papír másolata, vagy NYUFIG igazolását a folyamatban lévő eljárásról, vagy különös méltánylást érdemlő veszélyhelyzet igazolásaként fizetési felszólítás, jegyzőkönyv.

ccc)A támogatás maximális összege a rendkívüli élethelyzettől függően maximálisan 30.000.- Ft. ”

15. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulás megállapításánál a helyben szokásos temetési költség összege 120.000.-forint.

(5) A rendkívüli települési támogatás kifizetése házipénztárból történik.

(6) A rendkívüli települési támogatás megállapításáról rendelkező határozatban előírásra kerül a támogatás összegének felhasználására vonatkozó elszámolási kötelezettség. Ennek előírása esetén a támogatásban részesülőnek a támogatás kifizetését követő 15 napon belül a nevére kiállított számlákat kell benyújtania, melyről a támogatást megállapító ügyintéző másolatot készít és ellenőrzi a felhasználás jogszerűségét.”

16. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ösztöndíj annak a kérelmezőnek kerül megállapításra , ahol a pályázat benyújtását megelőző hat havi jövedelem figyelembevételével számított egy főre eső havi jövedelem a mindenkori minimálbér 120 %-át nem haladja meg.”

17. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az Önkormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban álló szociális segítőhöz írásban kell benyújtani. A kérelmet a szociális segítő bírálja el. Az ellátásra vonatkozóan megállapodást köt az ellátást igénylővel. Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési díjat e rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a szociális segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott állapítja meg és szedi be az ellátottaktól.”

18. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A szociális étkeztetést elsődlegesen annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket, vagy hajléktalan, vagy szenvedélybeteg, vagy fogyatékos, vagy pszichiátriai betegségben szenved. A rászorultságot a kérelmezőnek igazolnia kell.

(2) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét, továbbá a személyi térítési díj megállapításához az Önkormányzat által biztosított támogatás mértékét a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(3) A házi segítségnyújtás szociális alapellátási formát az Önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás székhely önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.

(4) A családsegítés feladatellátást az Önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás székhely önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.”

19. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását – külön megállapodás alapján – a Borsodbóta Községi Önkormányzat fenntartásában lévő Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyhában biztosítja, ahol a gyermekek nappali felügyelete, gondozása, nevelése, foglalkoztatása és étkeztetése megoldott.

(2) Az intézményi térítési díjakat Borsodbóta Község Önkormányzatának a szociális ellátásokról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete tartalmazza.

20. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015 (X.14.) önkormányzati rendelete 13. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „2. A rendelet 2. melléklete tartalmazza a „Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához”, valamint „Kérelem települési támogatás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány garnitúrát.”

21. § Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.