Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2021. 06. 01

Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítéséről

Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

  • a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
  • b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,
  • c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).

II. FEJEZET Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá, ebből:

- Egerág Község Önkormányzata: 16 fő

- Egerági Táltos Csikó Óvoda: 8 fő

- Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.

A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

  • a) működési költségvetési bevételek 158.552.962 forint,
  • b) felhalmozási célú műveletek bevételei 74.538.578 forint,
  • c) előző évi pénzmaradvány 18.382.952 forint,
  • d) finanszírozási célú műveletek bevételei 3.173.933 forint,
  • e) működési célú költségvetési kiadások 87.206.262 forint,

ebből:

ea) személyi juttatások 44.798.745 forint,

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7.075.977 forint,

ec) dologi kiadások 28.039.672 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.235.275 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 6.056.593 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 37.616.796 forint,

ebből:

fa) beruházási kiadások 35.903.566 forint,

fb) felújítási kiadások 1.713.230 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 56.426.993 forint.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 431 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 29.460 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 29.057.816 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 28.597.362 forint,

ebből:

da) személyi juttatások 23.352.365 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 3.871.243 forint,

dc) dologi kiadások 1.373.754 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 453.917 forint,

ebből:

ea) beruházási kiadások 453.917 forint.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 14.279.138 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 380.932 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 24.075.691 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 37.792.883 forint,

ebből:

da) személyi juttatások 13.985.557 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.334.954 forint,

dc) dologi kiadások 21.459.885 forint,

dd) egyéb működési célú kiadások 12.487 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 712.605 forint,

ebből:

ea) beruházási kiadások 394.790 forint,

eb) felújítási kiadások 317.815 forint.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.

IV. FEJEZET Egyéb mellékletek

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 612.230.170 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.

6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont pénzmaradványa 73.665.075 forint, ebből 73.398.374 forint Egerág Község Önkormányzatának, 36.428 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 230.273 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.

8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.

11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.

12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK

Megnevezés

Létszám (fő)

Nyitó

Záró

Egerág Község Önkormányzata

közalkalmazottak

5

4

közfoglalkoztatottak

8

8

választott tisztségviselők

1

1

egyéb bérrendszer szerinti

7

3

Egerági Táltos Csikó Óvoda

közalkalmazottak

6

6

egyéb bérrendszer szerinti

1

2

Egerági Közétkeztetési Intézmény

közalkalmazottak

1

1

egyéb bérrendszer szerinti

4

4

2. melléklet

Egerág Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

135 187 385

158 679 198

158 552 962

117%

100%

Önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255

81 703 778

81 703 778

106%

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 352 357

19 629 148

19 629 148

101%

100%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

28 583 180

31 046 980

31 046 980

109%

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

26 060 969

26 352 311

26 352 311

101%

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 233 440

2 233 440

124%

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 200 150

1 200 150

-

100%

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

1 241 749

1 241 749

1 241 749

100%

100%

Elvonások és befizetések bevételei

0

12 487

12 487

-

100%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

28 912 804

50 113 072

50 113 072

173%

100%

Közhatalmi bevételek

13 714 021

9 783 013

9 783 013

71%

100%

Működési bevételek

15 522 305

17 066 848

16 940 612

109%

99%

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

74 538 578

74 538 578

-

100%

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1 551 654

1 551 654

-

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

72 908 184

72 908 184

-

100%

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

78 740

78 740

-

100%

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

18 381 022

21 556 885

21 556 885

117%

100%

Maradvány igénybevétele

18 381 022

18 382 952

18 382 952

100%

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 173 933

3 173 933

-

100%

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

ÖSSZES BEVÉTEL

153 568 407

254 774 661

254 648 425

166%

100%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

90 058 587

160 730 872

87 206 262

97%

54%

aa)

Személyi jellegű kiadások

39 755 835

44 798 745

44 798 745

113%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 576 539

7 075 977

7 075 977

108%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

24 275 584

28 172 431

28 039 672

116%

100%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700

1 235 275

1 235 275

101%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 253 624

6 056 593

6 056 593

142%

100%

af)

Működési tartalék

13 968 305

73 391 851

0

0%

0%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

5 189 108

37 616 796

37 616 796

725%

100%

ba)

Beruházási kiadások

500 000

35 903 566

35 903 566

7181%

100%

bb)

Felújítási kiadások

4 689 108

1 713 230

1 713 230

37%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 320 712

56 426 993

56 426 993

97%

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859

3 031 859

3 031 859

100%

100%

cc)

Irányító szervi támogatás

55 027 226

53 133 507

53 133 507

97%

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

261 627

261 627

261 627

100%

100%

ÖSSZES KIADÁS

153 568 407

254 774 661

181 250 051

118%

71%

Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

431

431

-

100%

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

-

-

ac)

Működési bevételek

0

431

431

-

-

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

30 161 975

29 087 276

29 087 276

96%

100%

ca)

Maradvány igénybevétele

29 460

29 460

29 460

100%

100%

cb)

Irányító szervi támogatás

30 132 515

29 057 816

29 057 816

96%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

30 161 975

29 087 707

29 087 707

96%

100%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

29 781 975

28 633 790

28 597 362

96%

100%

aa)

Személyi jellegű kiadások

24 229 490

23 352 365

23 352 365

96%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 240 161

3 871 243

3 871 243

91%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

1 312 324

1 410 182

1 373 754

105%

97%

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

-

-

ae)

Működési tartalék

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

380 000

453 917

453 917

119%

100%

ba)

Beruházási kiadások

350 000

453 917

453 917

130%

100%

bb)

Felújítási kiadások

30 000

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

-

-

ÖSSZES KIADÁS

30 161 975

29 087 707

29 051 279

96%

100%

Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

18 405 852

14 278 794

14 279 138

78%

100%

aa)

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

-

-

ab)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

0

0

0

-

-

ac)

Működési bevételek

18 405 852

14 278 794

14 279 138

78%

78%

ad)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

0

0

-

-

ba)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

0

0

-

-

bb)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

-

-

bc)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

25 275 643

24 456 623

24 456 623

97%

100%

ca)

Maradvány igénybevétele

380 932

380 932

380 932

100%

100%

cb)

Irányító szervi támogatás

24 894 711

24 075 691

24 075 691

97%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

43 681 495

38 735 417

38 735 761

89%

100%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

42 311 495

38 022 812

37 792 883

89%

99%

aa)

Személyi jellegű kiadások

14 201 811

13 985 557

13 985 557

98%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 459 051

2 334 954

2 334 954

95%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

25 650 633

21 689 814

21 459 885

84%

99%

ad)

Egyéb működési célú kiadások

0

12 487

12 487

-

100%

ae)

Működési tartalék

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1 370 000

712 605

712 605

52%

100%

ba)

Beruházási kiadások

640 000

394 790

394 790

62%

100%

bb)

Felújítási kiadások

730 000

317 815

317 815

44%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

0

0

-

-

ÖSSZES KIADÁS

43 681 495

38 735 417

38 505 488

88%

99%

Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

153 593 237

172 958 423

172 832 531

113%

100%

aa)

Önkormányzatok működési támogatásai

77 038 255

81 703 778

81 703 778

106%

100%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 352 357

19 629 148

19 629 148

101%

100%

A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai

28 583 180

31 046 980

31 046 980

109%

100%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

26 060 969

26 352 311

26 352 311

101%

100%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 233 440

2 233 440

124%

100%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 200 150

1 200 150

-

100%

Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás

1 241 749

1 241 749

1 241 749

ab)

Elvonások és befizetések bevételei

12 487

12 487

-

100%

ac)

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

28 912 804

50 113 072

50 113 072

173%

100%

ad)

Közhatalmi bevételek

13 714 021

9 783 013

9 783 013

71%

100%

ae)

Működési bevételek

33 928 157

31 346 073

31 220 181

92%

100%

af)

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

ag)

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

-

-

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

74 538 578

74 538 578

-

100%

ba)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1 551 654

1 551 654

-

-

bb)

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

72 908 184

72 908 184

-

100%

bc)

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

78 740

78 740

-

100%

bd)

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

0

-

-

be)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

73 818 640

75 100 784

75 100 784

102%

100%

ca)

Maradvány igénybevétele

18 791 414

18 793 344

18 793 344

100%

100%

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

3 173 933

3 173 933

-

-

cc)

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

-

-

cd)

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

-

-

ce)

Irányító szervi támogatás

55 027 226

53 133 507

53 133 507

97%

100%

ÖSSZES BEVÉTEL

227 411 877

322 597 785

322 471 893

142%

100%

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Eredeti %-a

Módosított %-a

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

162 152 057

227 387 474

153 596 507

95%

68%

aa)

Személyi jellegű kiadások

78 187 136

82 136 667

82 136 667

105%

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 275 751

13 282 174

13 282 174

100%

100%

ac)

Dologi jellegű kiadások

51 238 541

51 272 427

50 873 311

99%

99%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

1 228 700

1 235 275

1 235 275

101%

100%

ae)

Egyéb működési célú kiadások

4 253 624

6 069 080

6 069 080

143%

100%

af)

Működési tartalék

13 968 305

73 391 851

0

0%

0%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

6 939 108

38 783 318

38 783 318

559%

100%

ba)

Beruházási kiadások

1 490 000

36 752 273

36 752 273

2467%

100%

bb)

Felújítási kiadások

5 449 108

2 031 045

2 031 045

37%

100%

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

-

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

58 320 712

56 426 993

56 426 993

97%

100%

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

0

-

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 031 859

3 031 859

3 031 859

100%

100%

cc)

Irányító szervi támogatás

55 027 226

53 133 507

53 133 507

97%

100%

cd)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

-

-

ce)

Pénzügyi lízing kiadásai

261 627

261 627

261 627

100%

100%

ÖSSZES KIADÁS

227 411 877

322 597 785

248 806 818

109%

77%

3. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2020. évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

Változás %-ban

1

A/I/2 Szellemi termékek

483 127

121 267

25%

2

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

483 127

121 267

25%

3

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

488 604 188

504 096 555

103%

4

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

15 693 535

12 730 676

81%

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

1 760 000

3 782 793

-

6

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

506 057 723

520 610 024

103%

7

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

2 425 000

2 415 000

100%

8

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

2 425 000

2 405 000

99%

9

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

10 000

-

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

2 425 000

2 415 000

100%

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

508 965 850

523 146 291

103%

12

B/I/1 Vásárolt készletek

1 472 622

1 710 860

116%

13

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

44 084

-

14

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

1 472 622

1 754 944

119%

15

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

1 472 622

1 754 944

119%

16

C/II/1 Forintpénztár

297 810

381 665

128%

17

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

297 810

381 665

128%

18

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

18 314 175

29 103 968

159%

19

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

45 189 127

-

20

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

18 314 175

74 293 095

406%

21

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

18 611 985

74 674 760

401%

22

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

18 846 352

3 517 530

19%

23

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

1

0

0%

24

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

3 685 855

591 994

16%

25

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

12 072 193

2 377 747

20%

26

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

3 088 303

547 789

18%

27

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

189 233

126 236

67%

28

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

187 855

119 243

-

29

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

1 378

6 993

-

30

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 800 000

3 200 000

178%

31

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

1 800 000

3 200 000

-

32

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

20 835 585

6 843 766

-

33

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

4 990 952

-

34

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

4 990 952

-

35

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

8 212

-

36

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

8 212

-

37

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

4 999 164

-

38

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

100 000

1 508 987

1509%

39

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

1 219 000

-

40

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

100 000

0

0%

41

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

289 987

-

42

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

100 000

100%

43

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

60 640

148 967

246%

44

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

260 640

1 757 954

674%

45

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

21 096 225

13 600 884

64%

46

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

29 000

4 313 310

14873%

47

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

329 130

-

48

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

29 000

4 642 440

16008%

49

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-131 000

-5 589 149

4267%

50

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-131 000

-5 589 149

4267%

51

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-102 000

-946 709

928%

52

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

550 044 682

612 230 170

111%

53

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

490 042 000

490 042 000

100%

54

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

26 073 547

26 073 547

-

55

G/IV Felhalmozott eredmény

16 688 894

9 164 089

-

56

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 529 805

36 956 952

-491%

57

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

525 274 636

562 236 588

107%

58

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

293 711

-

59

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

11 520

0

0%

60

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

11 520

293 711

2550%

61

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

198 352

547 443

276%

62

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

6 000

0

0%

63

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

164 515

-

64

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

3 930 861

3 811 308

97%

65

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

3 031 859

3 173 933

105%

66

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

899 002

637 375

71%

67

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

4 135 213

4 523 266

109%

68

H/III/1 Kapott előlegek

0

3 020 248

-

69

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

79 281

76 521

97%

70

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

79 281

3 096 769

3906%

71

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

4 226 014

7 913 746

187%

72

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

4 990 952

-

73

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

7 557 992

8 591 344

114%

74

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

12 986 040

28 497 540

219%

75

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

20 544 032

42 079 836

205%

76

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

550 044 682

612 230 170

111%

4. melléklet

Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont pénzeszközei változásának levezetése,
eredmény kimutatása 2020 évben (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

16 727 493

5 404 036

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

26 918 447

23 680 082

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 155 660

1 135 498

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

44 801 600

30 219 616

5

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

0

44 084

6

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

44 084

7

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

125 722 973

134 837 285

8

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

37 260 799

50 113 072

9

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

8 760 808

58 948 338

10

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

436 599

4 081 523

11

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

172 181 179

247 980 218

12

10 Anyagköltség

24 847 754

22 466 356

13

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 291 758

12 346 210

14

12 Eladott áruk beszerzési értéke

3 871 350

5 302 345

15

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 903 408

2 017 200

16

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

43 914 270

42 132 111

17

14 Bérköltség

68 059 117

71 439 810

18

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

12 265 519

11 728 617

19

16 Bérjárulékok

13 935 469

13 283 766

20

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

94 260 105

96 452 193

21

VI Értékcsökkenési leírás

21 005 486

19 462 558

22

VII Egyéb ráfordítások

65 269 104

83 176 218

23

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-7 466 186

37 020 838

24

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

17

23

25

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

17

23

26

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

15 000

27

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

63 636

48 909

28

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

63 636

63 909

29

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-63 619

-63 886

30

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-7 529 805

36 956 952

5. melléklet

Megnevezés

Összeg

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

239 782 328

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

184 858 683

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

54 923 645

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

74 962 039

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

56 426 993

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 535 046

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

73 458 691

8

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

7 588 781

9

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

7 521 142

10

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

67 639

11

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

138 745

12

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

138 745

13

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

206 384

14

C) Összes maradvány (=A+B)

73 665 075

15

D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

293 711

16

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

73 164 980

17

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18 575

18

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

187 809

6. melléklet

üres cím

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

084031 Civil szervezetek működési támogatása

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

70 271 811

530 261

0

0

0

0

951 614

6 680 386

0

0

1 718 532

0

0

0

7 745 151

11 261 640

5 243 236

0

0

0

0

0

19 156 682

3 471 600

10 539 913

0

135 127

405 382

0

2 432 287

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

144 039

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 039

0

0

0

0

0

0

0

3

Közlekedési költségtérítés (K1109)

359 597

50 615

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 185

0

0

0

0

0

42 156

71 316

124 272

0

1 594

4 780

0

28 679

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

3 169 507

0

0

0

0

0

0

132 727

0

0

0

0

0

0

206 425

1 030 260

500 000

120 000

0

40 000

360 000

0

466 572

0

244 549

0

3 135

9 405

0

56 434

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

73 944 954

580 876

0

0

0

0

951 614

6 813 113

0

0

1 718 532

0

0

0

7 951 576

12 291 900

5 779 421

120 000

0

40 000

360 000

0

19 809 449

3 542 916

10 908 734

0

139 856

419 567

0

2 517 400

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 504 820

5 504 820

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 703 893

1 288 266

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 178

0

0

0

0

140 449

0

0

0

0

220 000

0

0

0

0

0

8

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

983 000

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

438 000

0

0

75 000

398 000

62 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 191 713

6 803 086

0

0

0

0

0

0

0

0

438 000

0

0

75 000

453 178

62 000

0

0

0

140 449

0

0

0

0

220 000

0

0

0

0

0

10

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

82 136 667

7 383 962

0

0

0

0

951 614

6 813 113

0

0

2 156 532

0

0

75 000

8 404 754

12 353 900

5 779 421

120 000

0

180 449

360 000

0

19 809 449

3 542 916

11 128 734

0

139 856

419 567

0

2 517 400

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

13 282 174

1 070 259

0

0

0

0

73 748

652 000

0

0

292 014

0

0

0

1 837 954

2 057 267

960 364

18 000

0

27 701

53 820

0

3 292 817

578 426

1 854 113

0

23 350

70 049

0

420 292

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

12 706 771

1 070 259

0

0

0

0

73 748

588 665

0

0

288 427

0

0

0

1 371 397

2 057 267

960 364

18 000

0

27 701

53 820

0

3 276 843

578 426

1 833 873

0

23 090

69 270

0

415 621

13

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

552 403

0

0

0

0

0

0

55 140

0

0

0

0

0

0

455 339

0

0

0

0

0

0

0

15 974

0

20 240

0

260

779

0

4 671

14

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

23 000

0

0

0

0

0

0

8 195

0

0

3 587

0

0

0

11 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

362 074

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

347 212

14 862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

23 117 057

173 523

0

0

0

0

0

2 458 471

776 808

117 630

23 751

39 354

2 760

113 275

913 440

397 410

37 053

0

199 331

359 038

0

0

38 871

363 350

12 224 590

3 543

156 726

470 176

1 140 589

3 107 368

17

Árubeszerzés (K313)

4 511 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 511 127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

27 990 258

173 523

0

0

0

0

0

2 458 471

776 808

117 630

4 534 878

39 354

2 760

113 275

913 440

744 622

51 915

0

199 331

359 038

0

0

38 871

363 350

12 224 590

3 543

156 726

470 176

1 140 589

3 107 368

19

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

743 060

37 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

359 448

263 632

0

0

0

0

0

0

0

82 530

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

441 887

3 836

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

299 870

50 624

0

0

0

69 482

0

0

0

18 075

0

0

0

0

0

0

21

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 184 947

41 286

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

659 318

314 256

0

0

0

69 482

0

0

0

100 605

0

0

0

0

0

0

22

Közüzemi díjak (K331)

3 734 070

97 976

33 827

0

0

0

0

0

568 778

0

0

0

441 558

0

476 516

317 218

163 697

0

0

663 751

0

0

0

181 049

615 966

0

7 897

23 691

0

142 146

23

Vásárolt élelmezés (K332)

241 054

11 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54 912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174 803

24

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

847 208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 208

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 054 193

20 000

0

0

0

0

0

219 326

88 732

136 500

24 299

0

59 400

0

146 231

58 549

20 000

0

0

0

0

0

0

180 098

78 825

0

1 011

3 032

0

18 190

26

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

1 896 280

0

0

130 726

0

0

0

0

8 441

0

0

0

0

0

1 694 518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 595

27

ebből: államháztartáson belül (K335)

1 505 876

0

0

0

0

0

0

0

8 441

0

0

0

0

0

1 434 840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62 595

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 442 724

0

0

62 000

0

0

0

472 441

0

200 000

0

60 000

0

0

134 063

266 000

1 700

0

0

0

0

0

79 520

42 000

35 100

80 000

450

1 350

0

8 100

29

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

3 463 233

848 695

0

0

0

0

0

84 916

43 149

0

46 838

33 780

0

0

824 842

317 658

0

0

0

260 181

0

0

0

147 713

471 870

30 000

6 049

18 149

220 500

108 893

30

ebből: biztosítási díjak (K337)

787 041

0

0

0

0

0

0

40 617

12 537

0

0

0

0

0

516 504

217 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

12 678 762

978 010

33 827

192 726

0

0

0

776 683

709 100

336 500

71 137

93 780

1 343 166

0

3 276 170

959 425

185 397

0

0

983 844

0

0

79 520

550 860

1 201 761

110 000

15 407

46 222

220 500

514 727

32

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

8 472 289

76 518

9 131

32 127

0

0

0

817 140

376 971

28 115

1 089 671

19 746

353 589

17 086

908 021

387 216

55 453

0

51 946

295 654

0

0

18 054

222 494

2 523 349

9 057

32 350

97 052

367 494

684 055

33

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

391 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 000

0

0

0

0

244 000

34

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

48 909

4 172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767

43 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

ebből: államháztartáson belül (K353)

767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

767

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Egyéb dologi kiadások (K355)

107 146

8 360

0

50 400

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

12 886

10 000

0

0

6

8 382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 102

37

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

9 019 344

89 050

9 131

82 527

0

0

0

817 140

376 971

28 115

1 089 681

19 746

353 589

17 086

943 674

441 186

55 453

0

51 952

304 036

0

0

18 054

222 494

2 648 349

9 057

32 350

97 052

367 494

945 157

38

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

50 873 311

1 281 869

42 958

275 253

0

0

0

4 052 294

1 862 879

482 245

5 695 696

152 880

1 699 515

130 361

5 792 602

2 459 489

292 765

0

251 283

1 716 400

0

0

136 445

1 237 309

16 074 700

122 600

204 483

613 450

1 728 583

4 567 252

39

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

1 235 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 235 275

0

40

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

41

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

1 209 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 209 275

0

42

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

1 235 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 235 275

0

43

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

112 600

0

0

0

112 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

12 487

0

0

0

0

12 487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

125 087

0

0

0

112 600

12 487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

544 983

0

0

0

0

544 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

144 000

0

0

0

0

144 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

400 983

0

0

0

0

400 983

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

ebből: egyéb vállalkozások (K508)

1 400 000

0

0

0

0

1 400 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

3 999 010

0

1 399 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 451 962

30 160

0

0

0

0

0

0

117 500

0

0

0

0

0

0

0

0

52

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

147 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 160

0

0

0

0

0

0

117 500

0

0

0

0

0

0

0

0

53

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

3 851 350

0

1 399 388

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 451 962

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

6 069 080

0

1 399 388

0

112 600

1 957 470

0

0

0

0

0

0

0

2 451 962

30 160

0

0

0

0

0

0

117 500

0

0

0

0

0

0

0

0

55

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

12 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

23 100 507

0

30 000

160 000

0

0

0

17 158 658

415 439

0

0

3 628 435

0

0

1 707 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

324 061

49 990

0

0

0

0

0

50 000

0

0

39 091

0

0

0

0

51 990

0

0

0

0

0

0

0

132 990

0

0

0

0

0

0

58

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

5 735 405

0

0

0

0

0

0

3 922 752

0

0

0

0

0

0

1 157 756

8 314

0

0

0

29 028

0

0

282 000

24 697

295 269

0

709

2 126

0

12 754

59

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

7 579 702

13 497

0

43 200

0

0

0

5 625 417

92 728

0

0

979 678

0

0

699 498

19 685

0

0

0

7 837

0

0

0

14 230

79 723

0

191

574

0

3 444

60

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

36 752 273

63 487

30 000

203 200

0

0

0

26 756 827

508 167

0

39 091

4 608 113

0

0

3 565 229

92 587

0

0

0

36 865

0

0

282 000

171 917

374 992

0

900

2 700

0

16 198

61

Ingatlanok felújítása (K71)

1 666 815

0

0

0

0

0

0

0

0

1 349 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 815

0

0

0

0

0

62

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

364 230

0

0

0

0

0

0

0

0

364 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

Felújítások (=200+...+203) (K7)

2 031 045

0

0

0

0

0

0

0

0

1 713 230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

317 815

0

0

0

0

0

64

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

192 379 825

9 799 577

1 472 346

478 453

112 600

1 957 470

1 025 362

38 274 234

2 371 046

2 195 475

8 183 333

4 760 993

1 699 515

2 657 323

19 630 699

16 963 243

7 032 550

138 000

251 283

1 961 415

413 820

117 500

23 520 711

5 530 568

29 750 354

122 600

368 589

1 105 766

2 963 858

7 521 142

65

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

3 031 859

0

0

0

3 031 859

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

53 133 507

0

0

0

0

53 133 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

261 627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)

56 426 993

0

0

0

3 031 859

53 133 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

56 426 993

0

0

0

3 031 859

53 133 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261 627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)

248 806 818

9 799 577

1 472 346

478 453

3 144 459

55 090 977

1 025 362

38 274 234

2 371 046

2 195 475

8 183 333

4 760 993

1 699 515

2 657 323

19 630 699

17 224 870

7 032 550

138 000

251 283

1 961 415

413 820

117 500

23 520 711

5 530 568

29 750 354

122 600

368 589

1 105 766

2 963 858

7 521 142

71

Átlagos statisztikai állományi létszám

29

1

0

0

0

0

0

9

0

0

1

0

0

0

2

2

1

0

0

0

0

0

6

2

3

0

0

0

0

2

7. melléklet

üres cím

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 629 148

0

0

19 629 148

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

31 046 980

0

0

31 046 980

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

6 592 532

0

0

6 592 532

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

19 759 779

0

0

19 759 779

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

26 352 311

0

0

26 352 311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 233 440

0

0

2 233 440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 200 150

0

0

1 200 150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 241 749

0

0

1 241 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

81 703 778

0

0

81 703 778

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

12 487

0

0

0

12 487

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

50 113 072

0

0

0

0

19 954 972

0

0

0

23 143 700

7 014 400

0

0

0

0

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

30 158 100

0

0

0

0

0

0

0

0

23 143 700

7 014 400

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

19 954 972

0

0

0

0

19 954 972

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

131 829 337

0

0

81 703 778

12 487

19 954 972

0

0

0

23 143 700

7 014 400

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

1 551 654

0

0

1 551 654

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

72 908 184

0

0

0

0

17 881 414

0

7 597 943

0

0

0

0

0

0

47 428 827

0

0

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

47 428 827

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47 428 827

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

7 597 943

0

0

0

0

0

0

7 597 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)

17 881 414

0

0

0

0

17 881 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

74 459 838

0

0

1 551 654

0

17 881 414

0

7 597 943

0

0

0

0

0

0

47 428 827

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311)

264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264

0

ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264

0

Jövedelemadók (=82+85) (B31)

264

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

264

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

1 787 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 787 880

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 787 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 787 880

0

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

7 748 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 748 707

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

7 748 707

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 748 707

0

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

31 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 712

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

31 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31 712

0

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

7 780 419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 780 419

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

214 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

214 450

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

9 783 013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 783 013

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

9 316 420

0

0

0

0

1 635 517

7 582 731

0

85 072

0

0

0

0

0

0

0

13 100

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

9 384 364

0

1 501 930

0

0

0

1 880 393

0

6 551

95 900

0

0

0

0

0

0

5 899 590

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

1 324 177

0

1 319 177

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)

1 660 438

0

128 710

0

0

0

0

0

1 465 243

3 890

0

0

0

0

0

0

62 595

ebből: államháztartáson belül (B403)

1 293 230

0

0

0

0

0

0

0

1 230 635

0

0

0

0

0

0

0

62 595

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

1 135 498

0

1 135 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

1 135 498

0

1 135 498

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak (B405)

3 387 472

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 387 472

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 160 167

0

307 312

0

0

441 590

2 450 169

0

432 108

1 050

0

0

0

914 618

0

0

1 613 320

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

23

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

23

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

56 414

56 414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

119 385

5 238

0

0

353

1

23

0

113 347

0

0

2

78

168

0

0

175

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

113 334

0

0

0

0

0

0

0

113 334

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

31 220 181

61 674

3 073 450

0

353

2 077 108

11 913 316

0

2 102 321

100 840

0

2

78

4 302 258

0

0

7 588 781

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

78 740

0

0

0

0

0

0

0

78 740

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

78 740

0

0

0

0

0

0

0

78 740

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

247 371 109

61 674

3 073 450

83 255 432

12 840

39 913 494

11 913 316

7 597 943

2 181 061

23 244 540

7 014 400

2

78

4 302 258

47 428 827

9 783 013

7 588 781

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

17 592 871

0

0

0

17 592 871

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

1 200 473

0

0

0

1 061 728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 745

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

18 793 344

0

0

0

18 654 599

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 745

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

3 173 933

0

0

3 173 933

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

53 133 507

0

0

0

53 133 507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)

75 100 784

0

0

3 173 933

71 788 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 745

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

75 100 784

0

0

3 173 933

71 788 106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

138 745

Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

322 471 893

61 674

3 073 450

86 429 365

71 800 946

39 913 494

11 913 316

7 597 943

2 181 061

23 244 540

7 014 400

2

78

4 302 258

47 428 827

9 783 013

7 727 526

8. melléklet

Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft)

Szervezet neve

Előző időszak

Tárgyidőszak

01

Egerág Lakópark Beruházó Kft

2 400 000

2 400 000

02

Egerági Szociális Szövetkezet

15 000

0

03

DRV Zrt.

10 000

10 000

04

Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet

0

5 000

05

Összesen

2 425 000

2 415 000

9. melléklet

üres cím

Közvetett támogatások (adó mentességek)

Kommunális adó mentességben 62 fő részesül

558 000

Ft értékben

Adómentességek összesen:

558 000

Ft értékben

10. melléklet

üres cím

Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról

Év

Saját bevétel típusa

Saját bevétel várható összege (Ft)

Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt)

2021

Magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

637

Iparűzési adó

9 668 755

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

11 506 968

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 872 598

Zöldségbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 000 000

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 000 000

Kiszámlázott áfa

8 127 001

Működési bevételek

39 121 646

ÖSSZESEN

50 628 614

2022

Magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

363

Iparűzési adó

9 668 755

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

11 506 968

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 872 598

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 000 000

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 000 000

Kiszámlázott áfa

8 127 001

Működési bevételek

39 121 646

ÖSSZESEN

50 628 614

2023

Magánszemélyek kommunális adója

1 800 000

0

Iparűzési adó

9 668 755

Egyéb pótlékok, bírságok

38 213

Közhatalmi bevételek

11 506 968

Bérbeadási bevétel

500 000

Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda)

3 748 031

Vendég étkezők bevétele

14 872 598

Zöldségbolt és húsbolt bevétele

7 874 016

START munkában megtermelt készlet értékesítés

2 000 000

Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon)

2 000 000

Kiszámlázott áfa

8 127 001

Működési bevételek

39 121 646

ÖSSZESEN

50 628 614

11. melléklet

üres cím

Megnevezés

A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg

Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg

Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg

Eltérés (=3-4-5)

1

2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása

1 024 800

1 024 800

0

0

2

2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

6 592 532

6 592 532

0

0

3

2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

0

0

4

3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása

1 200 150

1 200 150

0

0

5

3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja

276 791

276 791

0

0

6

3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28)

1 476 941

1 476 941

0

0

7

23. cím Kiegészítő támogatás

3 066 690

3 082 530

0

-15 840

8

Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)

13 960 963

13 976 803

0

-15 840

Megnevezés

Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás

Támogatás évközi változása - Május 15.

Támogatás évközi változása - Október 5.

Tényleges támogatás

Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))

A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege

Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)

Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)

Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás

11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg

1

I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00

18 327 557

0

0

18 327 557

0

125 293 144

18 327 557

0

0

0

0

0

2

I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00

0

0

0

0

0

20 131 656

0

0

0

0

0

0

3

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00

28 583 180

534 550

0

29 117 730

0

31 159 352

29 117 730

0

0

1 929 250

1 929 250

1 929 250

4

III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02

0

0

0

0

0

1 105 766

0

0

0

0

0

0

5

III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01

19 396 617

-189 497

-183 261

18 825 859

-198 000

25 448 264

18 825 859

0

198 000

704 000

719 840

719 840

6

III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02

71 820

-28 500

-11 400

31 920

0

368 589

31 920

0

0

0

0

0

7

Összesen (=1+…+11)

66 379 174

316 553

-194 661

66 303 066

-198 000

203 506 771

66 303 066

0

198 000

2 633 250

2 649 090

2 649 090

Megnevezés

Összeg

1

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

18 825 859

2

III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások

29 750 354

3

Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege

4 302 090

4

Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege

18 825 859

5

A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg

719 840

6

Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege

5 902 565

7

- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg

2 108 073

8

- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg

3 794 492