Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 07. 29

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátásokról

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésekben és a 131. § (1) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ban meghatározott, Pári községben lakóhellyel rendelkező személyekre terjed ki.

2. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2. § (1) Pári községben lakóhellyel rendelkező és

  • a) Pári községben működő intézményben óvodai nevelésben részesülő, vagy
  • b) nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő

gyermek, vagy fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel pénzbeli támogatás nyújtható tanévkezdési támogatás formájában.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében rászorult az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a hétszeresét nem haladja meg.

(3) A család egy főre jutó jövedelmi helyzetéről a kérelemben kell nyilatkozni.

(4) A tanévkezdési támogatás évente egy alkalommal, július 1. és szeptember 30. között igényelhető.

(5) A tanévkezdési támogatás iránti kérelmet a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltségéhez kell benyújtani.

(6) A kérelem mellékleteként kell benyújtani a következő nevelési, oktatási évre vonatkozó óvodai, iskolalátogatási igazolást, valamint a gyermek, vagy fiatal felnőtt nevére kiállított számlát, amely a tanévkezdéshez szükséges felszerelés, tankönyv, írószer, ruha, cipő vásárlását igazolja.

(7) A kérelem benyújtására a gyermek törvényes képviselője, vagy a fiatal felnőtt jogosult.

(8) A tanévkezdési támogatás összege a számlával igazolt költségek közül, az óvodások esetén legfeljebb 10.000 Ft/fő/év, iskolások esetén legfeljebb 13.000 Ft/fő/év.

(9) A tanévkezdési támogatás megállapításáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.

(10) A támogatás kifizetése utólagosan, a kérelem benyújtását követő 15 napon belül, a támogatásról szóló döntés meghozatalát követően történik.

(11) A Gyvt.-ben és a rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy annak megsértésével benyújtott kérelmet el kell utasítani, a kapott támogatást jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt pedig kötelezni kell a kapott támogatás visszafizetésére.

3. § (1) Az önkormányzat az intézményi gyermekétkeztetést helyben a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás fenntartásában működő Diósberényi Napraforgó Óvoda és Konyha Pári Tagóvodája intézményen keresztül biztosítja.

(2) Az intézményi térítési díjat a Diósberényi Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsa határozatban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

3. Személyes gondoskodás formái

4. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások keretében a gyermekjóléti szolgáltatást a Dám Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja intézmény keretében látja el.

(2) A nyújtott ellátásokat és az igénybevétel szabályait a Dám Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásában rendeletalkotásra kötelezett Tamási Város Önkormányzat rendelete tartalmazza.

5. § Ez a rendelet 2021. július 29-én lép hatályba.

6. § Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi ellátásokról szóló Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 15/2007. (XI. 7.) önkormányzati rendelete.