Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről

Hatályos: 2021. 07. 31 - 2021. 12. 30

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. pontja Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 142/C. § (1) bekezdésében kapott, továbbá a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja és a 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 48. § (3) bekezdés alapján, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv véleményezését követően a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – kiterjed a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lévő minden önálló ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, továbbá az ingatlanok használóira.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

 • a) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról, valamint a természet védelméről szóló jogszabályok hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,
 • b) a szaporítóanyag termelését szolgáló csemetekertek, faiskolák fáira,
 • c) energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre,
 • d) a szennyvíz, szennyvízi iszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területekre,
 • e) az eltérő szabályt megállapító külön jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,
 • f) – eltérő rendelkezés hiányában – a közterületen lévő fás szárú növények kivágásának a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozott kérdéseire.

(3) E rendelet előírásait a mindenkor hatályos településkép védelméről szóló törvény, annak végrehajtására kiadott kormányrendelet, valamint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott rendelkezésekkel összhangban kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

 • a) építési telek: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet 30. pontjában meghatározott telek,
 • b) építési tevékenység: új építmény építése, meglévő építmény átalakítása, bővítése, építmény bontása, bárminemű előkészítő munkálatok (tereprendezés, építőanyagok, gépek tárolása), továbbá felszíni gépkocsi parkoló kialakítása,
 • c) fakivágás: minden olyan fás szárú növény kivágása, amelynek törzsmagasságban mért törzsátmérője 1 méter magasan a 4 cm-t meghaladja, bokorfa, tőtől ágas többágú fa és örökzöld esetén magassága a talajfelszín felett 2, 00 métert meghaladja. Inváziós fajú fás szárú növény esetén az egyméteres törzsmagasságban 6 cm törzsátmérőt meghaladó fa,
 • d) fapótlásra megfelelő fa: kétszer iskolázott, legalább 14 cm törzskerületű fa, bokorfa, örökzöld esetén legalább 1 méter magas (földfelszínétől mért) fa,
 • e) fás szárú növény: minden lombhullató és örökzöld fa és bokorfa,
 • f) inváziós fajú fás szárú növények: Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott növények,
 • g) fás szárú növény pótlása: kivágásra kerülő fa pótlására, megállapított számú fa telepítése, illetve ennek pénzbeli megváltása,
 • h) használó: a fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, vagy az ingatlant bármely más jogcímen használó, az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére köteles személy,
 • i) magánterület: az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott földrészlet,
 • j) pénzbeli megváltás: a kivágott fa természetbeni pótlását helyettesítő pénzösszeg,
 • k) szakvélemény: jogosultsággal rendelkező személy (növényvédelmi, faápoló, erdőmérnök, dísznövény kertészmérnök, tájépítész), vagy szervezet által a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére, fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban kiállított szakvélemény,
 • l) törzsátmérő: a törzsnek a föld felszínétől számított 1 méteres magasságában mért átmérője centiméterben mérve, egy tizedes jegy pontossággal.
 • m) vegetációs időszak: március 15. napjától szeptember 30. napjáig.

II. FEJEZET

1. A fás szárú növények védelmének alapvető szabályai

3. § (1) A fás szárú növények védelme, gondozása, ápolása a mindenkori használó kötelezettsége. E rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt kivágni – indokolt esetben – a (3) bekezdés szerinti esetek kivételével csak véglegessé vált fakivágási engedély alapján lehet a rendeletben előírt pótlási kötelezettség teljesítése mellett. A fakivágás engedélyezéséről, illetve a szükséges fapótlás mértékéről, módjáról, határidejéről és a határidő meghosszabbításáról – mind engedélyezett, mind más módon történt fakivágás esetében az e rendelet 4. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell dönteni. A kivágást – lehetőség szerint – a vegetációs időszakon kívül szeptember 30. és március 15. között lehet végrehajtani.

(2) Fás szárú növényt kivágni különösen veszélyhelyzet, közvetlenül fenyegető kárveszély miatt, illetve szakvélemény által igazolt egyéb olyan okból lehet, amely a fa kivágása nélkül nem hárítható el. A kivágott fa pótlásáról 4. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint gondoskodni kell.

(3) Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt, kárveszélyt jelentő fakivágást a használó – amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – jogosult haladéktalanul elvégezni. A veszély érdekében elvégzett fakivágást – annak megtörténtét követő – 3 napon belül írásban be kell jelenteni a jegyző felé. A bejelentésben szakvéleménnyel vagy fényképfelvétel mellett egyéb hitelt érdemlő módon is igazolni kell a fás szárú növény kivágásának indokoltságát. Az indokolatlan vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(4) Jogszabállyal védetté vagy városképi és ökológiai szempontból megtartandóvá nyilvánított közterületi fát kivágni, kivágást engedélyezni csak akkor lehet, ha az adott fa állapota miatt fennálló veszélyhelyzet elhárítása más módon nem biztosítható, vagy biológiai okból életképtelenné vált. Ezen okokat szakvéleménnyel igazolni kell.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott közterületi fa kivágása előtt a kivágás időpontját, módját, a szakvélemény eredményét nyilvános hirdetmény formájában közzé kell tenni: a kivágás helyszínén, az Önkormányzat hivatalos honlapján az ügyféli jogok biztosítása céljából.

(6) A jegyző – méltányossági kérelem alapján – a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főosztálya helyszíni szemlén készített jegyzőkönyvére alapozva a fás szárú növény vizsgálatát elvégzi és megállapítja a fakivágás megalapozottságát. Ez esetben a használó mentesül a fás szárú növény kivágásának indoklásául szolgáló dokumentumok benyújtása alól.

(7) A fakivágási engedély iránti kérelmet a használó a fás szárú növény kivágását megelőző 30. napon belül köteles benyújtani a jelen rendelet 1. mellékletben meghatározott tartalommal a jegyzőhöz. A fakivágás engedélyezése tárgyában a jegyző dönt.

(8) A fakivágási engedély iránti kérelemben közölni, illetve a kérelemhez mellékelni kell:

 • a) a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot, a fák darabszámát, faját, törzsátmérőjét, fényképet vagy fényképeket olyan dokumentációban, ami megfelelő a kivágni szándékozott fák azonosításához és állapotuk értékeléséhez,
 • b) a kivágandó fás szárú növénnyel való rendelkezési jogosultságot bizonyító dokumentumot. Amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolatát, vagy- ha jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására – a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát.
 • c) a fás szárú növény kivágásának indokát,
 • d) a fás szárú növény kivágásának indokát, a megalapozó dokumentumokat (szakvélemény, esetlegesen akusztikus tomográfos vizsgálat, stb.). Amennyiben a növény(ek) eltávolítása építési tevékenység miatt szükséges, az arra vonatkozó építési tervet, az engedélyköteles tervet, bejelentésköteles tevékenység esetén a jóváhagyott tervet, minden műszaki szempontból lényeges alátámasztó, teljeskörű dokumentációt. 8 db-ot meghaladó számú fás szárú növény kivágása esetén közölni kell a fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, hónap).
 • e) a fapótlás tervezett módjának (fatelepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és tervezett telepítés helyének) megjelölését, építési telek beépítése vegy egyéb indokolt esetben kertészeti tervet is.
 • f) A kérelemben közölt adatokat, a jegyző a helyszínen ellenőrizheti.

(9) A fás szárú növény kivágásának engedélyezéséről, az engedély megadása esetén a fapótlási kötelezettségről a jegyző hatósági határozattal dönt. A határozatban a jegyző elsősorban kötelezi a használót az e rendelet szerinti természetben pótlási kötelezettség teljesítésére (meghatározva a pótlás helyét, módját), másodsorban indokolt esetben elrendeli a pénzbeli megváltást e rendelet 6. §‑a alapján.

(10) A fás szárú növény kivágását csak az engedélyt megadó határozat véglegessé és végrehajthatóvá válását követően lehet megkezdeni.

(11) Az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő fakivágás kivitelezése leállítható, megtiltható.

2. A fapótlási kötelezettség mértéke

4. § (1) A használó a kivágott fás szárú növény pótlásáról, fenntartásáról, a saját költségén köteles gondoskodni.

(2) Az engedélyes, aki a rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt vág ki, köteles a hatósági határozatban megállapított mértékben és módon az előírt határidőn belül gondoskodni a kivágott fák pótlásáról, figyelemmel az 5. § (2) bekezdésre.

(3) Aki engedély nélkül vágott ki magánterületen lévő fás szárú növényt az ügy körülményeire tekintettel a 4. § (4) bekezdésben, és az 5. §‑ban előírtak alapján meghatározott fapótlás teljesítésére kötelezésen túl, aki engedély nélküli fakivágást végez közigazgatási bírsággal sújtható. A közigazgatási bírság mértékét a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet határozza meg. A befizetett közigazgatási bírság a kerületi Környezetvédelmi Alap bevétele.

(4) A fapótlás mértéke a jelen rendelet hatálya alá tartozó fakivágás esetén:

 • a) a pótlási kötelezettség mértéke fás szárú növények esetén – a 4. § (4) bekezdés b), d), e) pontjában foglalt kivétellel – a kivágásra kerülő fás szárú növények darabszámának 120%-a felfelé kerekítve,
 • b) a pótlási kötelezettség mértéke magántulajdonú ingatlanon található gyümölcsfa kivágása esetén a kivágásra kerülő fa darabszáma,
 • c) amennyiben a b) pontban körülírt gyümölcsfa (beleértve a csonthéjas termést termő gyümölcsfa) törzsátmérője eléri a 10 centimétert, abban az esetben a pótlás a kivágásra kerülő fás szárú növények darabszámának 120%-a felfelé kerekítve,
 • d) inváziós fás szárú növény kivágása esetén a kivágásra kerülő fa darabszáma,
 • e) 8 db-ot meghaladó fás szárú növény kivágása esetén a kivágásra kerülő fás szárú növények darabszámának háromszorosa.

(5) Az Önkormányzat megbízásából közterületen kivágott fák esetében a pótlás mértéke a kivágott fás szárú növények darabszámának háromszorosa.

(6) Ha az Önkormányzat megbízásából történő közterületi és magánterületi faültetések esetében a megrendelésben, szerződésben rögzített garanciális időszak alatt válik szükségessé az elültetett faegyed eltávolítása, úgy annak a megismételt telepítését az eltávolított faegyed darabszámával megegyezően kell teljesíteni.

3. A fapótlási kötelezettség módja

5. § (1) A magánterületen lévő fás szárú növény pótlásának módját az alábbiak szerint kell meghatározni:

 • a) a pótlásként történő fatelepítést (pótlást) elsősorban a növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan területén kell megvalósítani a 2. § d) pontja szerinti növény elültetésével.
 • b) ha a fapótlás a kivágással érintett ingatlanon belüli fatelepítéssel nem, vagy csak részben teljesíthető a 6. §‑ban foglaltak szerint pénzbeli megváltással teljesítendő.

(2) A kivágott fás szárú növények pótlásának határideje az erre kötelező határozat véglegessé válását követő év december 31. napja. A határidőt a jegyző kérelemre, egy alkalommal, legfeljebb 1 évvel meghosszabbíthatja. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. Ebben az esteben az eltávolított faegyed darabszámával megegyezően kell megismételni a telepítést.

(3) A pótlási kötelezettséget elsősorban a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete mellékletében meghatározott, telepítésre javasolt fafajokkal vagy azok termesztett fajtáival kell teljesíteni. Amennyiben a kivágott fa gyümölcsfa, úgy a pótlás gyümölcsfa elültetésével is megvalósítható.

(4) A (3) bekezdés alapján meghatározott fajoktól eltérő fajokkal történő pótlás csak kertépítészi tervi konszignációval lehetséges, kivéve a gyümölcsfa helyben történő pótlása esetét.

(5) A 4. § (4) bekezdésben valamint az 5. § (3) bekezdésében szereplő pótlási kötelezettség nem történhet a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott növények ültetésével.

(6) A pótlás megtörténtét a telepítéstől számított 5 napon belül írásban kell bejelenteni a jegyzőhöz.

4. Fapótlás pénzbeli megváltásának szabályai

6. § (1) Amennyiben a fapótlási kötelezettség az 5. § (1) bekezdés szerint részben vagy egészében nem teljesíthető, úgy a használónak a természetben nem pótolható fás szárú növények után kompenzációként pénzbeli megváltást kell fizetnie.

(2) A pénzbeli megváltást a 4. § (4) bekezdése alapján megállapított darabszám, illetve abból ténylegesen nem pótolt darabszám után kell megállapítani.

(3) A pénzbeli megváltás mértéke 65.000.-Ft/db.

(4) A pénzbeli megváltás összegét, a befizetés módját, határidejét hatósági határozatban kell meghatározni.

(5) A megfizetett pénzbeli megváltásából befolyt összeg a Környezetvédelmi Alap bevétele.

(6) A pénzbeli megváltást a használónak az arra kötelező határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kell az Önkormányzat számlájára teljesíteni.

(7) Amennyiben a fakivágási engedélyben megállapított határidőn belül a kivágott fák után szükséges fatelepítést nem, vagy csak részben teljesítették, abban az esetben a 4. § (4) bekezdése alapján megállapított darabszámnak megfelelő számú fa pénzbeli megváltása írható elő.

(8) Jelen rendelet szerinti hatósági eljárásban, különös tekintettel az előírt pénzbeli megváltás nem teljesítése esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

(9) A 6. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti kompenzációs intézkedés alkalmazása esetében is.

7. § A 6. § (2) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Korm. rendelet 8. § (4) bekezdése szerinti kompenzációs intézkedés alkalmazása esetében is azzal, hogy a közterületi engedéllyel kivágott cserje négyzetmétere esetén a kompenzációs intézkedés a fa pótlására megállapított kompenzációs összeg egyharmada.

III. FEJEZET Vegyes rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzati tulajdonú ingatlanon álló fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására a polgármester jogosult.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a Korm. rendelet alapján megállapított, a közterületen álló fás szárú növény kivágásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásra is.

IV. FEJEZET Hatályba léptető rendelkezés

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

V. FEJEZET Átmeneti rendelkezések

10. § (1) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(2) A 6. § (3) bekezdésben meghatározott pénzbeli megváltás mértéke 2021. december 31. napjáig 60.000.-Ft/db.

VI. FEJEZET Hatályon kívül helyező rendelkezés

11. § [1]

1. melléklet

Fakivágás engedélyezése iránti engedély kérelem/fakivágás bejelentése a pótlási kötelezettség megállapításához

(a kívánt szövegrészt, kérjük, húzza alá)

1. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

2. A kérelmező neve (szervezet esetében képviselőjének neve is), lakcíme/székhelye, értesítési címe, egyéb elérhetősége (telefon, e-mail):

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Jogosultság[2] ...............................................................................................................................

A kérelem tárgyát képező fás szárú növény

Faj/Fajta

Törzsátmérő[3]

Törzskerület

Darabszám

A fás szárú növény kivágásának indoka: .................................................................................................
..............................................................................................................................................................

A pótlási kötelezettség teljesítésének tervezett helye, mértéke és módja, az elültetni tervezett fás szárú növények fajtája és darabszáma: .........................................................................................
A pótlási kötelezettség pénzbeli kompenzációval történő teljesítése esetén a kérelmező bankszámlaszáma:...................................................................................................................

A fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének (év, hó, nap) időpontja:......................................... (amennyiben a fakivágás azonnali beavatkozás szükségessége miatt történt, a kivágás időpontja: .....................................................................)

Mellékletek:
- a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlanon belüli elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajz, fénykép vagy fényképek olyan dokumentációban, ami megfelelő a kivágni szándékozott fák azonosításához és állapotuk értékeléséhez,
- a fás szárú növény kivágásának indokát, a megalapozó dokumentumokat (szakvélemény, esetlegesen akusztikus tomográfos vizsgálat, stb.). Amennyiben a növény(ek) eltávolítása építmény vagy műtárgy elhelyezése miatt szükséges, az arra vonatkozó építési tervet, az engedélyköteles tervek esetében a jóváhagyott/engedélyezett tervet,
- amennyiben a bejelentő nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolata, vagy
- ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására – a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata.
- Egyéb (pld. szabályszerű meghatalmazás, megállapodás, aláírási címpéldány).............................db.


Budapest, ......... év .................... hó ..... nap

.................................
Aláírás (kérelmező)


[1] Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. § alapján. Hatálytalan: 2021. VII. 31-től.
[2] Ha a bejelentő nem azonos a tulajdonossal, nyilatkoznia kell a jogosultságának jogcíméről (üzemeltető, bérlő, haszonélvező, szerződés alapján használatra jogosult, stb.).
[3] A földfelszíntől számított 1 m magasságban mért törzsátmérő cm-ben.