Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01 - 2021. 08. 01

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) d) bekezdésének d) és g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális ellátás helyi szabályozásáról szóló 9/2015. (IX.14.) önkormányzat rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pont ba)-bb) alpontjában, a 26. §-ban, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/A. § (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, az 50. § (3) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3) bekezdésében, valamint a 132. § (4) d) bekezdésének d) és g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete a következő szöveggel egészül ki:

„”

3. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által kijelölt eljáró ügyintéző az ellátást igénylő lakásán helyszíni szemlét készíthet.”

4. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az őt megillető önkormányzati hatósági jogkör gyakorlását e rendeletben meghatározott támogatásokra az alábbiak szerint a polgármesterre ruházza át

a) települési támogatás:

 • aa) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 • ab) gyógyszerkiadások viseléséhez,

b) rendkívüli települési támogatás:

ba) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként

bb) gyógyszer kiadás mérséklésére

bc) elemi kár elhárításához

bd) váradós anya támogatása gyermekének érkezéséhez

be) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához

bf) rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, melyek az alábbiak lehetnek:

bfa) 7 napot meghaladó kórházi kezelés,

bfb) 30 napot meghaladó táppénzes állomány,

bfc) nyugdíjjellegű ellátás (árvaellátás, nyugellátás) későbbi megállapítása miatti jövedelemkiesés keletkezik a családban,

bfd) egyéb, különös méltánylást érdemlő eset, amely a mindennapi életvitelt veszélyezteti,

bfe) szociális étkeztetésben résztvevők hozzájárulása

bff) kamatmentes kölcsön,

c) köztemetés.

(1a) A Képviselő-testület az alábbi hatásköröket az Ózdi Kistérség Többcélú Társulására ruházza át:

 • a) Házi segítségnyújtás biztosítása,
 • b) Családsegítés biztosítása
 • c) Szenvedélybetegek közösségi ellátásának biztosítása
 • d) támogató szolgálat működtetése
 • e) nappali ellátás biztosítása
 • f) Ápolást, gondozást nyújtása idősek otthonában
 • g) Átmeneti elhelyezés nyújtása éjjeli menedékhely hajléktalan személyek részére és átmenti szállás nyújtása hajléktalan személyek részére
 • h) Gyermekjóléti szolgáltatás biztosítása
 • i) Bölcsődei ellátás biztosítása

(2) A Képviselő-testület a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) meghatározott gyermekjóléti alapellátásokat Borsodbóta és Uppony Község vonatkozásában az alábbi intézményei útján biztosítja:

 • j) Borsodbótai Körzeti Általános Iskola
 • k) Borsodbótai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha ”

5. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg:
Szociális alapszolgáltatások:)

 • „bc) családsegítés”

(Az Önkormányzat a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyben biztosított formáit az alábbiakban állapítja meg:
Személyes gondoskodás keretében nyújtott alapellátások:)

 • „ca) gyermekek napközbeni ellátása óvodai ellátás, továbbá az iskolaotthonos foglalkozás keretében nyújtott szervezett intézményi étkeztetés keretében Borsodbóta és Uppony Község vonatkozásában.”

6. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Települési támogatás az alábbi jogcímeken kerülnek megállapításra:

 • a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 • b) a gyógyszerkiadások viseléséhez,

(2) A települési támogatásra való jogosultságot a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától 12 hónap időtartamra kell megállapítani.”

7. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatás – az e rendeletben előírt jogosultsági feltételek fennállása esetén – akkor kerül megállapításra, ha a kérelmező családjában a kérelem benyújtását megelőző egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át nem haladja meg és a kérelmező és családtagjai a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott vagyonnal nem rendelkeznek.”

8. § (1) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyógyszerkiadások viseléséhez települési támogatás abban az esetben kerül megállapításra, ha a kérelmező havi rendszeres gyógyszerköltsége a kérelmező családjának a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmének a 10 %-át meghaladja.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 5/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E jogcímen települési támogatás nem kerül megállapításra abban az esetben, ha a kérelmező közgyógyellátásra jogosult.”

9. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete „Települési rendkívüli támogatás” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Rendkívüli települési támogatás az alábbi jogcímeken állapítható meg:

 • a) temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként
 • b) gyógyszer kiadás mérséklésére
 • c) elemi kár elhárításához
 • d) várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez
 • e) gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásához

f) rendkívüli élethelyzetre való tekintettel, melyek az alábbiak lehetnek:

fa) 7 napot meghaladó kórházi kezelés

fb) 30 napot meghaladó táppénzes állomány,

fc) nyugdíjjellegű ellátás (árvaellátás, nyugellátás) későbbi megállapítása miatti jövedelemkiesés keletkezik a családban,

fd) egyéb, különös méltánylást érdemlő eset, amely a mindennapi életvitelt veszélyezteti,

g) szociális étkeztetésben résztvevők hozzájárulása

h) kamatmentes kölcsön

(2) a) Az (1) bekezdés b) – e) pontjában meghatározott települési rendkívüli támogatást annak a személynek nyújt a Képviselő-testület, ahol az egy főre jutó havi jövedelem család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetén annak 300 %-át nem haladja meg.

b) Az (1) bekezdés a) pontja, illetve az (1) bekezdés a), f), g, pontjában meghatározott rendkívüli támogatások annak a személynek állapíthatóak meg, ahol a közös háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át.

(3) A települési rendkívüli támogatások alábbiak szerint igényelhetőek:

 • a) alkalmanként nyújtott rendkívüli települési támogatások és csatolandó dokumentumok:
  • aa) Temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként ( 8. § (1) bekezdés a) pont). a kérelmezőnek a kérelméhez be kell mutatnia az eredeti halotti anyakönyvi kivonatot, csatolnia kell a nevére kiállított temetési számla másolatát.
  • ab) Gyógyszer kiadás mérséklésére ( 8. § (1) bek. b) pont) a támogatás igényléséhez a kérelmező köteles csatolni a kérelem benyújtását megelőző havi gyógyszerköltségre vonatkozó háziorvosi igazolást.
  • ac) Elemi kár elhárításához (8. § (1) bek. c)pont) az elemi kárt felmérő szakhatósági jelentést, jegyzőkönyvet kell csatolni.

  ad)Várandós anya támogatása gyermekének érkezéséhez ( 8. §. (1) bek. d)pont) a kérelmező csatolni köteles a várandóság tényének igazolására vonatkozó szülész-nőgyógyász szakorvos igazolását,

ae) Rendkívüli élethelyzetre tekintettel(8. § (1) bek. f) pont) kórházi zárójelentés (fa pont); táppénzes állományról igazolás, táppénzes papír másolata (fb pont); NYUFIG igazolását a folyamatban lévő eljárásról (fc pont), a különös méltánylást érdemlő veszélyhelyzet igazolása fizetési felszólítás, jkv (fd) pont.

af) Szociális étkeztetésben részt vevők támogatása (8. § (1) bek. g)pont) esetén azon személyek, akik a10-11. §-a alapján szociális étkeztetésben részesülnek a konyha zárva tartásának idejére egyszeri támogatásban részesülnek az étkeztetésük egyéb szolgáltatónál történő biztosításához. A támogatás hivatalból kerül megállapításra, melyhez a szociális étkeztetést ellátó közalkalmazott listával igazol a konyha bezárását megelőzően.

b) évente egy alkalommal nyújtott települési támogatás és csatolandó dokumentumok:

ba) Gyermek és fiatal felnőtt iskoláztatásának támogatásához (8. § (1) bek. e) pont) a kérelmező köteles csatolni az érvényes iskolalátogatási igazolást.

(4) A temetési költségek viseléséhez történő hozzájárulásként a helyben szokásos temetési költség összege 120.000.-forint.

(5) A rendkívüli települési támogatás kifizetése házipénztárból történik, melynek összege:

 • c) esetenként 5.000.- és 50.000.- Ft között lehet a 8. § (1) bekezdésének c), d), f) pontjában foglalt jogcímeknél,
 • d) a 8. § (1) bekezdésének a) pontja esetében 30.000.- Ft,
 • e) a 8. § (1) bekezdésének b) pontja esetében az igazolt gyógyszerköltség 50%-a,
 • f) a 8. § (1) bekezdésének e) pontja esetében 5.000.- Ft gyermekenként,
 • g) a 8. § (1 ) bekezdésének g) pontja esetében 10.000.- Ft.”

11. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az Önkormányzat által közalkalmazotti jogviszonyban álló szociális segítőhöz írásban kell benyújtani. A kérelmet a szociális segítő bírálja el. Az ellátásra vonatkozóan megállapodást köt az ellátást igénylővel. Az ellátás térítési díj ellenében vehető igénybe. A térítési díjat e rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a szociális segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott állapítja meg és szedi be az ellátottaktól.”

12. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) A szociális étkeztetést elsődlegesen annak a szociálisan rászorult személynek kell biztosítani, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket, vagy hajléktalan, vagy szenvedélybeteg, vagy fogyatékos, vagy pszichiátriai betegségben szenved. A rászorultságot a kérelmezőnek igazolnia kell.

(2) Az étkezésért fizetendő intézményi térítési díj összegét, továbbá a személyi térítési díj megállapításához az Önkormányzat által biztosított támogatás mértékét a rendelet 1. melléklete határozza meg.

(3) A házi segítségnyújtás szociális alapellátási formát az Önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás székhely önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.

(4) A családsegítés alapellátási formát az Önkormányzat az Ózd Kistérség Többcélú Társulás székhely önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.”

13. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 12. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „2. Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások keretében az intézményi térítési díjakat a rendelet 2. melléklete szerint állapítja meg.”

14. § A szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015 (IX.14..) önkormányzati rendelete 13. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 • „3. A rendelet 3. melléklete tartalmazza a „Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához”, valamint „Kérelem települési támogatás megállapításához” elnevezésű nyomtatvány garnitúrát.”

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 2-án 16 órakor lép hatályba.

(2) A 2–15. § 2021. augusztus 1-jén 16 órakor lép hatályba.