Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 01 - 2021. 08. 01

Borsodbóta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Borsodbóta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) és a 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2019. (XII.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról az alábbiakat rendelem el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 1. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat)

„2. „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti besorolt alaptevékenységeit a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

2. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület létszáma 5 fő (polgármesterrel együtt), tagjainak névsorát a Szabályzat I. függeléke tartalmazza.”

3. § A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármesteri tisztség betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-

testület ülését az alpolgármester hívja össze és vezeti. A tisztségek egyidejű betöltetlensége,

illetve tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testületi ülést a korelnök hívja össze és vezeti.”

A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) A 2–4. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén 13 óra 53 perckor lép hatályba.

1. melléklet

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Borsodbóta község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2019 (XII.13..) önkormányzati rendelete 2. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép: