C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Hatályos: 2021. 05. 27 - 2021. 12. 02

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2010. (V. 28.) ÖR.

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló, 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról1

2021.05.27.

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Ötv. 16. §-ának /1/ bekezdésében és a többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/B. §-ának (2) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében és 92. §-ának /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/1997. (I. 27.) ÖR. rendeletének módosításáról és egységes szövegéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
I. CÍM

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csanádpalota Város Önkormányzatának fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre, az intézmények ellátási területén ellátást igénylő, valamint az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre.

II. CÍM

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

2. § /1/ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái:

a.) szociális alapszolgáltatások:
- étkeztetés,
- házi segítségnyújtás,
- családsegítés,
- nappali ellátás: nappali ellátást nyújtó klub,
b.) szakosított ellátás:
- átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza.
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat az Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat biztosítja.

3. § A 2. §. (1) bekezdése a.) pontjának első francia bekezdése szerinti étkeztetésre jogosult

a.) kora alapján a 62. életévét betöltött személy,
b.) egészségi állapota alapján
- az átmeneti vagy rendszeres szociális járadékos,
- a rokkant nyugdíjas,
- a rokkantsági járadékos,
a kórházi gyógykezelésben részesült, a gyógykezelést követő maximum hat hónapon át.
III. CÍM

Szociálpolitikai kerekasztal

4. § /1/ Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szociálpolitikai kerekasztalt (a továbbiakban: kerekasztal) hoz létre.

/2/ A kerekasztal feladata a szociális szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulásának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése.
/3/ A kerekasztal véleményező, javaslattevő szerepet tölt be.
/4/ A kerekasztal tagjai:
- Csanádpalota Város polgármestere,
- az Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális, Oktatási és Kulturális
Bizottságának elnöke,
- az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények, intézményegységek vezetői,
- a háziorvosok,
- a védőnők,
- a tevékenységgel érintett civil szervezetek, alapítványok képviselője.
/5/ A kerekasztal szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Az ülések nyilvánosak.
/6/ A kerekasztal üléseit a polgármester, vagy az általa megbízott személy vezeti. A kerekasztal tagjainak összehívásáról a polgármester gondoskodik.
IV. CÍM

Az ellátások igénybevételének módja

5. § /1/ A 2. §. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelmet – a családsegítés kivételével - az intézmény vezetőjénél kell benyújtani, a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon.

/2/ A 2. §. /1/ bekezdésében meghatározott ellátások iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Döntéséről írásban értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.
/3/ A soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelmek esetében az igények kielégítésének sorrendjéről határozó bizottságban a fenntartó képviseletében a szociális intézmény érdekképviseleti fórumába megválasztott képviselő vesz részt.
/4/ A 2. §. (1) bekezdésében felsorolt személyes gondoskodást nyújtó ellátás – kivéve a családsegítést – igénybevételének időpontjában kötendő megállapodás-mintát az 1/a - 1/d számú melléklet tartalmazza.
A megállapodás-minta tartalmától az intézmény vezetője a szerződő fél adatai, az elhelyezés helyének, időtartamának pontos meghatározása, a házirendben jóváhagyott szolgáltatási kör vonatkozásában térhet el.
V. CÍM

Térítési díj

6. § /1/ A 2. §. (1) bekezdésében meghatározott ellátásokért – a családsegítés kivételével – térítési díjat kell fizetni.

/2/ A családsegítés keretében az egyén és család számára nyújtott szolgáltatás térítésmentes.
/3/ A képviselő-testület az intézményi térítési díjakat a 2 - 4. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
/4/ A személyi térítési díjat a személyes gondoskodási formáknál havonta
a.) előre kell megfizetni: - a székhelyen és
- a pitvarosi telephelyen,
b.) utólag kell megfizetni: - az ambrózfalvi,
- a csanádalberti és
- a nagyéri telephelyen
igénybe vett szolgáltatásokért.
/5/ A személyi térítési díjak megállapításánál az egyes intézményi térítési díjakból adható kedvezményeket az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. § /1/ Ez a rendelet 2010. június hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, jogerősen még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

/2/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. és a végrehajtására kiadott rendeletekben foglaltak az irányadók.
/3/ A rendelet 5. számú mellékletében foglaltakat 2010. május hó 1. napjára visszamenőleges hatállyal alkalmazni kell.
/4/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 29/2006. (XI. 2.) ÖR., a 2/2007. (II. 14.) ÖR., a 21/2007. (VII. 30.) ÖR., a 3/2008. (I. 30.) ÖR., a 4/2009. (III. 26.) ÖR., a 15/2009. (VIII. 29.) ÖR., a 24/2009. (XII. 31.) ÖR és a 3/2010. (IV. 1.) ÖR. rendelete hatályát veszti.

2. melléklet2

AZ ÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
Ebéd – saját elvitellel és helyben fogyasztással 905,- Ft/adag
Ebéd kiszállítással 1030,- Ft/adag
A fenti díjból a kiszállítás költsége: 125,- Ft/adag
Tervezett ellátási napok száma: 254 nap”

3. melléklet3

A HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA
Gondozási óradíj:
• személyi gondozás: 0,- Ft/óra
• szociális segítés: 0,- Ft/óra
Tervezett gondozási napok száma 2021. évben: 254 nap”

4. melléklet4

SZEMÉLYES GONDOSKODÁS NYÚJTÓ SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK
INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA

1. NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ KLUB
Idősek Klubja – ott-tartózkodás 0,- Ft/nap
(Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.)
Tervezett nyitvatartási napok száma 2021. évben: 254 nap

2. „NAPLEMENTE” IDŐSEK GONDOZÓHÁZA
A./ Élelmezési térítés:
(napi háromszori étkezés) 881,- Ft/nap
B./Intézményi elhelyezés: 2.555,- Ft/nap
1) Napi intézményi térítési díj összesen: 3.436,- Ft/nap
2) Havi intézményi térítési díj 130.080,- Ft/hó
Tervezett nyitvatartási napok száma 2021. évben: 365 nap”

1

Az önkormányzati rendeletet a Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 2. napjával.

2

A 2. melléklet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. melléklet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.