Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 21 - 2021. 08. 23

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 21/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdése 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Jánossomorja Helyi Építési Szabályzata (a továbbiakban: Rendelet) mellékletei:

 • 1. melléklet SZT-1/JM. jelű tervlap Szabályozási Terv jelmagyarázat: munkaszám: TT-20322
 • 2. melléklet: Telekalakítási és beépítési előírások
 • 3. melléklet: Sajátos jogintézmények
 • 4. melléklet: SZT-1/1. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 5. melléklet: SZT-1/2. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 6. melléklet: SZT-1/3. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 7. melléklet: SZT-1/4. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 8. melléklet: SZT-1/5. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 9. melléklet: SZT-1/6. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 10. melléklet: SZT-1/7. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 11. melléklet: SZT-1/8. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 12. melléklet: SZT-1/9. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322
 • 13. melléklet: SZT-1/10. Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322

14. melléklet: SZT-2 Szabályozási terv szelvény, munkaszám: TT-20322””

2. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Újonnan kialakításra kerülő magánút szélességi mérete

 • a) nem lehet kisebb 6,0 m-nél;
 • b) lakóterületen 8 vagy annál több telek feltárása esetén 8,0 m-nél.

c) Falusias lakóterületen és kertvárosi lakóterületen minimum 4 méter széles, maximum 50 méter hosszú közforgalom elől elzárt magánút is kialakítható a 23. § (5) bekezdés előírásainak megfelelően 1 lakótelek megközelítéséhez. A közforgalom elől elzárt magánútról feltárt telek egy lakásrendeltetést tartalmazhat.”

(2) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A már jellemzően beépült, kialakult telektömbben az építési övezeti előírásoknál kisebb szélességű vagy területű építési teleket érintő telekhatár rendezés lehetséges akkor is, ha az övezeti előírásnak nem megfelelő telek méretek, vagy területek alakulnak ki. Ilyen esetben a csökkenő telekterület eltérés mértéke az eredeti telekmérethez képest 10 % lehet. Az előkert, oldalkert, hátsókert méreteit ilyen esetben is be kell tartani.”

3. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A település területén minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után legalább egy személygépkocsi parkolót kell biztosítani.”

4. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az építési övezetben és övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság oromfalas épület esetén,

 • a) egy oromfal esetén 0,25 m-rel,
 • b) két vagy több oromfal esetén 0,50 m-rel

túlléphető.”

5. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Tereprendezés építési helyen kívül a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően kizárólag az épület gyalogos és gépjárművel való megközelítésének, vagy a terep vízszintessé, és rendezetté tétele érdekében lehetséges.

6. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A lakóterület építési övezeteiben az építési hely utcai határvonala egyben az építési vonal, amelyen az utcai telekhatárhoz legközelebb eső fő funkciójú épületet kell elhelyezni. Ettől eltérni a telek belseje felé legfeljebb 1 méterrel lehet. Ebben az esetben az eltérésnek megfelelő építési vonalra is a vonatkoznak a további beépítési szabályok. Fekvő telek esetében az előkert mérete 0,5 méterrel csökkenthető. Ebben az esetben az építési vonal is ennek megfelelően változik. További épület az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. Hátsókertben épület az OTÉK előírásainak megfelelően helyezhető el. Az olyan építési telkek esetében, ahol az utcai és az oldalsó telekhatár egymásra merőleges ott az épület utcai homlokzatának legalább 30 %-nak a meghatározott előkerti építési vonalon kell állnia, a homlokzat többi része az építési vonaltól a telek belseje felé eltérhet, de a közterület felé eltérés nem engedélyezhető. Az ettől eltérő adottságú építési telkek esetében az épületnek legalább egy ponton kell az építési vonalra illeszkednie azzal, hogy az előkertbe az OTÉK 35. § (1) bekezdésében meghatározott épületrészeken kívül egyéb épületrész nem nyúlhat. Ez alól kivételt képez az olyan kialakult beépítés, amikor az épületek az utcában az előkerti építési vonalra kerültek elhelyezésre, utcával párhuzamosan, annak ellenére, hogy nem merőlegesek a telekhatárok. Ilyen esetben a két szomszédos teleken álló épülethez, vagy az utcában kialakult jellemző állapothoz kell igazodni.

(2) Saroktelek esetében az előkerti építési vonalat úgy kell megválasztani, hogy a csatlakozó utcák telkeinek építési vonalához igazodjon. A saroktelek hosszabbik oldalán az előkert mérete 3 méterig csökkenthető. Ilyen esetben is alkalmazhatók az építési vonalra vonatkozó egyéb szabályok.

(3) Új épület építési vonalának – már beépített vagy részben beépített utcaszakasz esetén – a kialakult állapothoz kell igazodnia. A két szomszéd épület, vagy ha nincs szomszédos épület, akkor két legközelebbi épülethez kell igazodni úgy, hogy ezen épületek által meghatározott előkertek között kell az új épületet elhelyezni. Amennyiben az épületek egy építési vonalon helyezkednek el, de változó az előkertek mérete a telkek formája, vagy a nem egyenes utcai telekhatár vonalak miatt (például, tört határvonalú utcai telekhatárok esetén), akkor a kialakult építési vonalat kell tartani.

(4) Amennyiben az előző szabályok szerint az utcában jellemző előkert méret nem állapítható meg, úgy az előkert 5 m, kivéve ha az építési övezeti előírás másként rendelkezik.

(5) Kertvárosias és falusias lakóterületen a 9. § (10) bekezdése szerint megközelíthető építési telek esetén csak a telek megosztásával érintett ingatlan és a keletkező új telek esetében kell az előkertet biztosítani a szabályzat előírásainak megfelelően. A telekalakítással érintett ingatlannal szomszédos keletkező út melletti telken az előkertet nem kell biztosítani, ilyen esetben az előkert mérete 0.”

7. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 24. § (1) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:

(2) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Második és további épület az építészeti illeszkedésnek megfelelően az építési helyen belül bárhol elhelyezhető. Hátsókertben épület az OTÉK előírásainak megfelelően helyezhető el.”

(Újonnan beépítésre kerülő területen oldalhatáron álló beépítés esetén az építési hely egyik határvonala)

 • „c) ÉK- D Ny-i fekvésnél az észak-nyugati
 • d) Ény -Dk-i telekfekvésnél az észak-keleti”

(irányhoz közelebb eső telekhatár.)

8. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 28. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés előírásait rendeltetésváltásnál is figyelembe kell venni.”

9. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 30. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Kertvárosias lakóterületen a 9. § (10) bekezdése szerint megközelíthető építési telek esetén csak 1 lakást tartalmazó lakóépület, és 1 db, annak kiszolgálását szolgáló mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület helyezhető el.”

10. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 32. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Falusias lakóterületen a 9. § (10) bekezdése szerint megközelíthető építési telek esetén csak 1 lakást tartalmazó lakóépület, és 1, annak kiszolgálását szolgáló mosókonyha, nyárikonyha, gépkocsi és egyéb tároló épület helyezhető el.”

11. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közművesítettség mértéke: teljes.”

12. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 37. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Gip7 övezetben siló és egyéb technológiai építmény max .30 m-es magassággal helyezhető el.”

13. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 38. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Gip4 építési övezetben az épület a 37. § (2) bekezdés a)- d) pontok szerinti rendeltetéseket tartalmazhat.”

14. § A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Különleges terület - Temető területe a Szabályozási terven K-T jellel jelölt építési övezet, amely a temetkezés, a temetkezés kegyeleti építményei, és kiszolgáló épületeinek elhelyezésére szolgál. A különleges terület - Temető terület építési övezeteire vonatkozó általános rendelkezdéseket a (2) – (7) bekezdések tartalmazzák.”

15. § (1) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(4) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(5) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

(6) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

(7) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 7. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(8) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

(9) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

(10) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 10. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(11) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 11. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

(12) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 12. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

(13) A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete a 13. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

16. § Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

 • a) 1. § (2) bekezdése,
 • b) 22. § (2) bekezdése,
 • c) 24. § (5) bekezdése,
 • d) 30. § (6) bekezdése,
 • e) 32. § (5) bekezdése,
 • f) 1. melléklet csatolmánya,
 • g) 1. függeléke,
 • h) 2. függeléke,
 • i) 3. függeléke.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1. melléklet

1. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.1. pontjában foglalt táblázat „Lke5 [1]” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Építési övezet jele

Beépí-tési mód

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb területe (m2))

Lke5 [1]

Z

35

45

6,5

10

350”

2. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat „Vt2” sor, „Vt3” sor és „Vt4” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Építési övezet jele

Beépí-tési mód

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb területe (m2))

Vt2

O

50

20

7,5

20

700

Vt3

SZ

40

30

7,5

25

1000

Vt4

SZ

30

40

7,5

40

3000”

3. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.3. pontjában foglalt táblázat „Vt6” sor és „Vt7” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Építési övezet jele

Beépí-tési mód

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb területe (m2))

Vt6

O/Z

40

30

6,0

12

400

Vt7

O/Z

40

30

5,0

12

400”

4. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.5. pontjában foglalt táblázat „Gip5” sor és „Gip6” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Építési övezet jele

Beépí-tési mód

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb területe (m2))

Gip5

SZ

30

30

9,0

50

5000

Gip6

SZ

30

30

6,0

50

3000”

5. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 2.5. pontjában foglalt táblázat a következő „Gip7” sorral egészül ki:

(Építési övezet jele

Beépí-tési mód

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%)

Épület-magasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

A kialakítható építési telek megengedett legkisebb területe (m2))

Gip7

SZ

50

30

12,5

50

5000”

2. melléklet

1. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szabályozási Terv jelmagyarázat”

2. A helyi építési szabályzatról szóló Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 21/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete 1. melléklet szerinti csatolmánya helyébe a következő rendelkezés lép:

3. melléklet

4. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 1. szelvény

SZT-1-1.pdf

4. melléklet

5. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 2. szelvény

SZT-1-2.pdf

5. melléklet

6. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 3. szelvény

SZT-1-3.pdf

6. melléklet

7. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 4. szelvény

SZT-1-4.pdf

7. melléklet

8. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 5. szelvény

SZT-1-5.pdf

8. melléklet

9. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 6. szelvény

SZT-1-6.pdf

9. melléklet

10. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 7. szelvény

SZT-1-7.pdf

10. melléklet

11. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 8. szelvény

SZT-1-8.pdf

11. melléklet

12. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 9. szelvény

SZT-1-9.pdf

12. melléklet

13. melléklet

Belterületi szabályozási terv - 10. szelvény

SZT-1-10.pdf

13. melléklet

14. melléklet

Külterületi szabályozási terv

SZT-2.pdf