Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2021. 08. 09

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban,32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ Eljárási rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testület határkörébe tartozó kérelmeket az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátás – kivéve e rendelet 4. §. szerinti ellátás - megállapítása iránti kérelem e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelemben feltüntetett, az elbírálás szempontjai szerint lényeges adatokat hitelt érdemlően igazolni kell. Az e rendelet 4. §-a szerinti ellátás iránti kérelmet e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell előterjeszteni. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját valamint a vele közös háztartásban élő személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmének igazolására szolgáló dokumentumokat.

(3) A pénzbeli ellátásokat az ellátást megállapító határozatban megjelölt személy részére kell kifizetni. Az ellátás jogosultja teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazással az ellátás házipénztárból való felvételére már személyt is meghatalmazhat

(4) Az ellátás kifizetése bankszámlára utalással, házipénztárból történő kifizetéssel vagy postai úton történik

MÁSODIK RÉSZ Egyes szociális ellátások

I. FEJEZET Rendkívüli települési támogatás

2. § (1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható különösen

 • a) annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merül;
 • b) tanévkezdés alkalmával az általános iskolás tanuló, a középiskolás tanuló és a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató szülője részére;
 • c) annak a személynek, aki elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott..

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén annak 200 %-át.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás - egyszeri, legkisebb összege 3.000,- Ft, legnagyobb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - áig terjedhet.

(4)[1] Az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.

(5)[2] Az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás - egyszeri, legkisebb összege 10.000,- Ft, legnagyobb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet.

(6) Az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott települési támogatás kérelemhez be kell csatolni az 1 §. (2) bekezdésében foglaltakat és a középfokú és felsőfokú tanulói jogviszony igazolását.

(7) Az (1) bekezdés c.) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás legkisebb összege 15.000,- Ft, legnagyobb összege elérheti a temetési költségek teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyezteti.

(8) Rendkívüli települési támogatásban egy család egy naptári éven belül 4 alkalommal részesíthető. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a (9)-(10) bekezdés szerinti támogatásra.

(9) Kivételes méltánylást érdemlő esetben rendkívüli települési támogatásban részesíthető az (1)-(7) bekezdésben foglaltaktól eltekintve az a személy is, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került., A kivételes méltánylást érdemlő esetben a rendkívüli település támogatás évente egy alkalommal állapítható meg, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresére terjedhet.

(10) A (9) bekezdés alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen:

 • a) Elemi kár elszenvedését,(tűzkár, vízkár, elemi kár, baleset, életveszély, illetve olyan természeti katasztrófa esetén, amikor a család hajléktalanná válik);
 • b) Baleset vagy betegség miatt legalább három hónapig tartó munkaképtelen állapot,
 • c) Haláleset

(11) A (9)-(10) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át.

II. FEJEZET Települési támogatás

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatás

3. § (1) Települési támogatásként szociális célú tüzelőanyag juttatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 % - át, egyedül élő esetén annak 450% - át.

(2) A támogatás jogosultságának megállapítása során előnyt élvez:.

 • a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) szerinti időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülök) jogosult,
 • b) valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(3) Szociális célú tüzelőanyag juttatása során háztartásonként legfeljebb 5 m³ tűzifa,
vagy 10q szén biztosítására kerül sor.

(4) A szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőktől ellenszolgáltatás nem kérhető.

2. Helyi támogatás magánlakás építéséhez, lakásvásárláshoz

4. § (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő támogatást nyújt az első lakáshoz jutó Ikervár község közigazgatási területén élő házaspárnak, feltéve, hogy a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét és a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(2) Vissza nem térítendő támogatás nyújtható a községben történő

 • a) magánlakás építéséhez,
 • b) lakásvásárlásához.

(3) Vissza nem térítendő támogatásként nyújtható pénzösszeg felső határa igényenként 150.000,- Ft-ig terjedhet.

(4) Az e célra fordítható éves összeget a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében állapítja meg.

(5) Támogatásban az a fiatal házaspár részesülhet, aki az önkormányzat által ilyen célra nyújtott támogatásban még nem részesült, és jogerős építési engedéllyel vagy érvényes adásvételi szerződéssel rendelkezik.

(6) A támogatás igényléséhez a jogerős építési engedélyt vagy az érvényes adásvételi szerződést mellékelni kell.

(7) Az igény benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy önkormányzati támogatást még nem vett igénybe, illetve arról, hogy a lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés nem hozzátartozók között jött létre. A kérelmező köteles jövedelmi, vagyoni helyzetéről igazolást benyújtani, illetve nyilatkozni.

(8) A támogatás iránti kérelmeket a tárgyév május 31-ig és november 30-ig lehet benyújtani.

3. A 65. életévüket betöltött személyek támogatása

5. § (1) A 65. életévüket betöltött személyek támogatására jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 % - át.

(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott támogatás egyszeri legkisebb összege 2.000,-Ft, legnagyobb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 % - áig terjedhet.

(3) A támogatást az Önkormányzat minden év november 30. napjáig fizeti ki.

III. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

4. Általános rendelkezések

6. § (1) A személyes gondoskodás ellátási formáin belül, ugyanazon jogosultat - az összes
szociális körülmények ismeretében- többféle ellátási forma is megillethet.

(2) Az Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi szociális alapszolgáltatásokat, illetve gyermekvédelmi szolgáltatásokat biztosítja:

 • a) étkeztetés
 • b) házi segítségnyújtás
 • c) gyermekjóléti szolgáltatás
 • d) gyermekek napközbeni ellátása
 • e) szünidei gyermekétkeztetés

(3) A Képviselő-testület (2) bekezdés a)-b) pontja szerinti szolgáltatásra való jogosultság megállapítását a polgármesterre ruházza át.

(4) A 6. §. (2) bekezdésében foglalt alapellátási formák intézményi térítési díját a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatásként

 • a) az étkeztetést az Ikervár Község Önkormányzata által fenntartott Ikervári Mesevár Óvoda konyhájából biztosítja
 • b) a házi segítségnyújtást önállóan biztosítja.
 • c) a családsegítéshez való hozzáférést a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálatnak a dolgozója útján biztosítja.

(6) Az e fejezetben szabályozott ellátásokra való jogosultság - a 7. § (4) bekezdésében foglaltakon túlmenően - megszűnik:

 • a) az ellátott halálával
 • b) határozott időre megállapított, vagy feltételhez kötött ellátás esetén a határozott idő lejártával, illetve a feltétel bekövetkezésével vagy megszűnésével,
 • c) amennyiben az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül (igazolatlanul) egybefüggően legalább 30 napon át nem veszi igénybe.
 • d) ha az ellátott neki felróható magatartásával veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a szolgáltatás céljának megvalósulását
 • e) az e rendeletben megállapított jogosultsági feltételek megszűnésével, amennyiben az ellátott már nem rászorult.

5. Étkeztetés

7. § (1) A Képviselő-testület a Szoc.tv. 62. §-ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít.

(2) Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
 • b) akinek az egészségi állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja
 • c) az, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságát hitelt érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel;
 • d) az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, akinek az állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja;
 • e) aki hajléktalan

(3) A napi ebéd házhoz szállítását a házi gondozó végzi.

(4) Megszüntethető a szolgáltatásra való jogosultság – jegyzőkönyv felvétele mellett – ha

 • a) a szolgáltatásban részesülő az együttélés alapvető szabályait nem tartja be, agresszív, fenyegető magatartást tanúsít,
 • b) a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be, különösen, ha az ételhordó tisztántartására vonatkozó kötelezettségét rendszeresen megszegi.
 • c) a szolgáltatásra már nem szorul rá,
 • d) a személyi térítési díjat két hónapot meghaladóan nem fizeti meg.

6. Házi segítségnyújtás

8. § (1) Ikervár község Önkormányzata gondoskodik az Szoctv. 63. §-a szerint megállapított gondozási szükséglettel rendelkező, házi segítségnyújtást igénylő személyek ellátásáról.

(2) Az ebéd házhoz szállítása nem minősül gondozásnak.

7. Gyermekjóléti szolgáltatás

9. § A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást a Sárvár Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

8. Gyermekek napközbeni ellátása

10. § Igény esetén a Képviselő-testület a Gyvt. 41-43. §-ában foglaltak szerint szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását.

9. Szünidei gyermekétkeztetés

11. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-ában meghatározott szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat:

 • a) az óvodás korú, és az általános iskolai gyermekek esetében a nyitva tartó Ikervári Mesevár Óvoda útján biztosítja;
 • b) diétás étkezést igénylő óvodás korú, illetve általános iskolai gyermekek esetén az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt-vel kötött szerződés útján, az Ikervári Mesevár Óvoda közreműködésével biztosítja.

10. Gyermekétkeztetés térítési díja

12. § (1) A gyermekétkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni.

(2) Az intézményi térítési díjakat a képviselő-testület állapítja meg, annak összegét évente egyszer, minden év szeptember 1. napjáig felülvizsgálja.

(3) A gyermekétkeztetésért fizetendő díjak összegét a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

13. § [3]

14. § [4]

15. § Ez a rendelet 2021. július 15-én lép hatályba.

1. melléklet

1 melléklet.docx


KÉRELEM
települési támogatás igényléséhez


I.    A kérelmező személyes adatai:
II.    
Név:………………………………………………………………………………………………….Születési hely, idő:…………………………………………………………………………………
Anyja neve:………………………………………………………………………………………….
Állandó lakóhelye:………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye:……………………………………………………………………………….
Családi állapota:…………………………
Gyermekeinek száma:………………….
TAJ száma:………………………………

Saját jövedelme:

…………………………………………Ft főfoglalkozásból
…………………………………………Ft mellékfoglalkozásból
………………………………………... Ft nyugdíj
…………………………………………Ft egyéb(……………………………..)

Egyéb juttatások:
Lakásfenntartási támogatás……………………………………..Ft/hó
Aktív korúak ellátása:…………………………………………… Ft/hó
Árvaellátás:……………………………………………………… Ft/hó
Családi pótlék:…………………………………………………... Ft/hó
Gyermektartásdíj:………………………………………………...Ft/hó
Étkeztetés(ha részesül aláhúzni):            ingyenes-térítéses
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik-e:        igen – nem


III.    A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai( név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ szám, családi kapcsolat, jövedelem:

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….IV.    A kérelmező háztartásában egy főre eső jövedelem:……………………………..Ft/hó


V.    A kérelmező háztartásának havi rezsiköltsége:

a.)    villany, víz csatorna:…………………………….Ft/hó
b.)    fűtési költség:……………………………………Ft/hó
c.)    kölcsöntörlesztés:……………………………… Ft/hó
d.)    gyógyszer, gyógykezelés:……………………..Ft/hó
e.)    egyéb:…………………………………………...Ft/hó
Összesen:    …………………………………………. .Ft/hó
Közüzemi díj hátralék:…………………………………………………………


VI.    Élethelyzet , amelyre tekintettel a támogatást a kérelmező kéri:

a.)    önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módón nem tud gondoskodni, vagy betegsége miatt megélhetését veszélyeztető mértékű gyógyszerkiadása merült.
b.)    a tanévkezdés alkalmával az általános iskolás tanuló, a középiskolás tanuló és a nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató szülője
c.)    elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott
d.)    szociális tüzelőanyag juttatásra jogosult.
e.) Kivételes méltánylást érdemlő esetben az  a személy is, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
       Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen:
    Elemi kár elszenvedését,(tűzkár, vízkár, elemi kár, baleset, életveszély, illetve olyan természeti katasztrófa esetén, amikor a család hajléktalanná válik)
    Baleset vagy betegség miatt legalább három hónapig tartó munkaképtelen állapot,
-    Haláleset

VII.    Indokaim:


………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Kelt:………………………………., ………….év……………………….hó………….nap                        ………………………………….
                               kérelmező aláírása


2. melléklet

2. melléklet.docxAz étkeztetésért és házi segítségnyújtásért fizetendő
térítési díjak az Szt. 119/C.§-a alapján :a) Étkeztetés térítési díja:           Ft/ebéd
                                                                 Házhozszállítás    Házhoz-            Házi
                                                                        nélkül         szállítással     gondozott
Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének150 %-át
nem haladja meg:                                              0,-Ft             0,-Ft               0,-Ft
Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 280 %-át
nem haladja meg:                                            390,-Ft             590,-Ft            390,-Ft
Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 280 %-át
meghaladja:                                                    490,-Ft    690,-Ft            490,-Ft

b) Házi segítségnyújtás:                                                          Gondozási Óradíj:
                                 Ft/óra    
Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének150 %-át
nem haladja meg:                                                                        0,- Ft

Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének
200%-át nem haladja meg:                                                          50,- Ft

Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 280%-át
nem meghaladja:                                                                      100,- Ft

Az Szt. 119. §/C.§-a alapján megállapított
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 280%-át
meghaladja:                                                                              150,- Ft

3. melléklet

3. melléklet.docx


KÉRELEM ÉS NYILATKOZAT
AZ ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁS HELYI TÁMOGATÁSÁHOZ1.    Kérelmező neve: ………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ……………………………………………………………….
Munkahelye, foglalkozása: …………………………………………………………
Állandó lakóhelye: …………………………………………………………………...

2.    Kérelmező házastársának neve: …………………………………………………….
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………...
Munkahelye, foglalkozása: …………………………………………………………..
Állandó lakóhelye: …………………………………………………………………...

3.    Együttköltöző személyek neve, születési ideje, rokonsági fok:
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

4.    Együttköltözők rendelkeznek-e:
a)    személygépkocsival:  igen – nem
ha igen, annak típusa, gyártási éve: ………………………………………….
                        ……………………………………………

b)    ingatlanvagyonnal: igen – nem
ha igen, annak megnevezése, helyrajzi száma, értéke: ……………………

5.    Lakás építése esetén:
Az építendő lakás címe: ……………………………………………….…………
Az építési engedély száma: …………………………………………………………

6.    Adás – vétel esetén, az adás-vételi szerződés kelte: ……………………............
Az ingatlan címe, helyrajzi száma:……………………………………………...

7.    Család jövedelmei összesen: ………………………………………………………
8.    Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………………………………………….
Alulírott kérelmezők, felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy Önkormányzati támogatást még nem vettünk igénybe, önálló lakással még nem rendelkezünk, a nyújtandó támogatást első lakásunk megszerzésére fordítjuk.
Adás-vétel esetén: Nyilatkozunk arról is, hogy az adás-vételi szerződés nem hozzátartozók között jött létre.
Ikervár, 20…………………………………….

    ……………………………..                ……………………………
    igénylő aláírása                igénylő házastársának aláírásaCsatolandó mellékletek:
érvényes adás-vételi szerződés vagy jogerős építési engedély.
Az együttköltözők – a kérelem benyújtását megelőző hónap – nettó jövedelmeiről kiállított keresetigazolás és vagyonnyilatkozat.


    VAGYONNYILATKOZAT


I. A kérelmező személyes adatai
Neve: .................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................
Lakóhely: ...........................................................................................................
Tartózkodási hely: ..............................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozóinak vagyona
i.    Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: …………….................. város/község ................................. út/utca.................... hsz.
Alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen / nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .......................……város/község .............................................. út/utca .................... hsz. Alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: Ikervár, 202…... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
                                                                                
 * Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
 ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


4. melléklet

melléklet.docx

A

B⃰

1

Étkezések száma, típusa

Ft/fő/adag

2

Óvodai ellátás

3

Napi háromszori


4

Ebből:


5

tízórai

80

6

ebéd

300

7

uzsonna

70

8

Általános iskolai

9

Napi háromszori


10

Ebből:


11

tízórai


12

ebéd

400

13

uzsonna


14

Diétás óvodai

15

Napi háromszori


16

ebből:


17

tízórai

100

18

ebéd

334

19

uzsonna

88

20

Diétás iskolai

21

Napi háromszori


22

ebből:


23

tízórai

146

24

ebéd

406

25

uzsonna

146


[1] A 2. § (4) bekezdése az Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 2. § (5) bekezdése az Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 13. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[4] A 14. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.