Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.6.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 09 - 2021. 08. 08

Ikervár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ikervár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban,32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2021. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át.

(5) Az (1) bekezdés b) pontja alapján nyújtott rendkívüli települési támogatás - egyszeri, legkisebb összege 10.000,- Ft, legnagyobb összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig terjedhet.”

2. § Ez a rendelet 2021. augusztus 9-én lép hatályba.