Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete

a „Kisszállás számít rád” szociális tanulmányi ösztöndíj helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 08. 11

Kisszállás község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018.(VI.1.) önkormányzati rendelete

a „Kisszállás számít rád” szociális tanulmányi ösztöndíj helyi szabályairól

Kisszállás község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet célja

1. § (1) Kisszállás Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a településen élő hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetséges diákok részére, az iskolai és az iskolán kívüli tanulmányaik, valamint az aktív sport, illetve kulturális tevékenységük elősegítése érdekében, szociális tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) adományoz.

(2) A támogatás forrása az EFOP-3.9.2-16 kódszámú, „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című felhívás keretében elnyert támogatás.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) 2Ösztöndíjban az a (2) bekezdésben foglalt pályázó részesíthető, aki a Sallai István általános iskola tanulója, továbbá aki Kisszállás községben állandó lakóhellyel rendelkezik és legalább egyik szülője vagy törvényes képviselője életvitelszerűen él Kisszállás községben.

(2) A rendelet hatálya kiterjed azokra a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű pályázókra, akik a kérelem beadásakor még a 25. életévüket nem töltötték be, és

 • a) alapfokú nevelési oktatási intézmény tanulója;
 • b) középfokú nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója;
 • c) államilag elismert magyar felsőoktatási intézményben első képzésben résztvevő, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató.

(3)[1] 1A (2) bekezdés szerinti pályázónak, a pályázati kiírást megelőző félévben az általános iskolás korosztályú tanuló esetén 3,5-es, a középiskola 9-13. osztályában tanuló esetén legalább 3,3-as, felsőoktatásban résztvevő hallgató esetén 3,0-as tanulmányi eredményt legalább el kell érnie, továbbá a bizonyítványban nem szerepel elégtelen értékelés.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

 • 1. lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. § (2) bekezdés szerintiek;
 • 2. hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű: az a pályázó, aki esetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § (1)-(3) bekezdésében meghatározottak szerinti körülmények közül legalább egy vagy több fennáll, (a család alacsony iskolai végzettsége, a család alacsony foglalkoztatottsága, a család elégtelen lakáskörülményei, a család alacsony egy főre jutó jövedelme) és a fennálló körülmények alapján a gyámhatóság határozatában a hátrányos helyzet megállapításáról döntött.
 • 3. általános iskolás korosztály: az alapfokú iskolai oktatási intézmény 2-4. évfolyamában tanuló, valamint a középfokú oktatási intézmény 5-8. évfolyamán tanuló diákok összessége.

4. Pályázatok benyújtásának rendje

4. § (1) Az Önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére a pályázati felhívást évente kettő alkalommal, január 15-ig és augusztus 15-ig írja ki. A pályázati kiírás a helyben szokásos módon jelenik meg. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell;

 • a) a pályázat benyújtásának módját,
 • b) a pályázat benyújtásának határidejét,
 • c) a pályázati határidő elmulasztásának jogkövetkezményét,
 • d) a pályázat elbírálásának határidejét
 • e) az ösztöndíj havi összegét, és
 • f) a jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének kötelezettségére történő utalást.

(2) A pályázatot az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Humánpolitikai Bizottsághoz kell benyújtani évente február 15-ig és szeptember 15-ig.

(3) A pályázathoz;

 • a) kötelezően csatolni kell:
  • aa) a pályázó hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetét megállapító határozat másolatát, amely a pályázat benyújtása időpontjában érvényes (legfeljebb egy év) kell legyen
  • ab) a pályázati adatlap VII. pontjának kitöltetlensége esetén, a pályázat benyújtását megelőző félév tanulmányi eredményét igazoló bizonyítvány másolatát,
  • ac) lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata
  • ad) az iskolalátogatási igazolást vagy a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolást
 • b) elbírálás érdekében csatolható;
  • ba) a pályázóval egy háztartásban élő hozzátartozóinak (családja) jövedelem igazolását
  • bb) a tanulmányi versenyen, művészet, sport terén nyújtott kimagasló teljesítmény hivatalos igazolását,
  • bc) a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát.

(4) Nem értékelhető a pályázat, ha

 • a) a (3) bekezdés szerinti kötelezően csatolandó mellékletek hiányosak vagy nem kerültek becsatolásra,
 • b) azt a benyújtási-határidő leteltét követően nyújtották be.

5. Az ösztöndíj odaítélése, időtartama, mértéke

5. § (1) Az ösztöndíj odaítéléséről a Humánpolitikai Bizottság dönt. A pályázat elbírálásának eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

(2) Az ösztöndíj odaítélése a pályázóknak a 2. mellékletben szereplő szempontok figyelembevételével kapott pontszámai alapján kialakuló rangsor szerint történik. A pontszámokhoz tartozó összegeket a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy az ösztöndíjat elnyert pályázó vagy törvényes képviselője és az önkormányzat között a 3. melléklet szerinti Támogatási szerződés jöjjön létre.

(4) A szerződés tartalmazza az ösztöndíj folyósítás részletes feltételeit és elszámolásának rendjét, illetve az adatokban bekövetkező változás bejelentésének kötelezettségét is. Képviselő-testület felhatalmazza a Humánpolitikai Bizottság Elnökét a Támogatási szerződés aláírására.

6. § (1) A pályázat elbírálásánál további pontokat jelent;

 • a) a nemzetközi, országos, megyei, területi, iskolai szintű (személyes megjelenést igénylő) tanulmányi versenyeken elért helyezés, valamint
 • b) az államilag elismert nyelvvizsga
 • c) kulturális területen, illetve sportban nyújtott kimagasló eredmény vagy teljesítmény
 • d) pályázó szociális helyzete szerinti besorolás.

(2) Az ösztöndíj egy tanulmányi félévre (5 naptári hónapra) nyerhető el. Az ösztöndíj több egymást követő tanulmányi évben is adományozható.

(3) 3Az ösztöndíj havi legmagasabb összege:

 • a)[3] általános iskolai tanulók esetében 8.000 Ft,
 • b)[4] középiskolai tanulók esetében 10.500 Ft,
 • c)[5] felsőoktatásban résztvevő hallgatók esetében 12.500 Ft.

(4) Az ösztöndíj folyósítására a támogatási szerződésben meghatározott fizetési módon, félévenként egy összegben kerül sor. A támogatási szerződés megkötésétől számított 15 napon belül az Önkormányzat az ösztöndíj folyósításról gondoskodni köteles. Az ösztöndíjak fedezetét az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.

6. Az ösztöndíjat elnyerők kötelességei, ösztöndíjra való jogosultság megszűnése

7. § (1) Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője köteles – a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül – a Humánpolitikai Bizottságot írásban tájékoztatni, ha a tanuló;

 • a) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete megszűnik,
 • b) tanulói jogviszonya megszűnt vagy szünetel,
 • c) kisszállási lakóhelye megszűnik, vagy tartósan külföldre távozik.

(2) A Humánpolitikai Bizottság Elnöke az ösztöndíj folyósítását – akár visszamenőleg is – megszünteti amennyiben az ösztöndíjas;

 • a) az 5. § (1) bekezdése szerinti értesítéstől számított 15 napon belül nem köti meg a Támogatási szerződést,
 • b) az ösztöndíj elnyerése érdekében a pályázatában valótlan adatokat közölt,
 • c) az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(3) 2 Az (1) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nem teljesítése, továbbá a rossz, kettes magatartási érdemjegy esetén, a tanuló az ösztöndíjrendszer következő fordulójából kizárásra kerül.

7. Az ösztöndíj visszafizetése

8. § (1) A 7. § (1) bekezdés szerinti esetekben a változás napjától nem jár ösztöndíj. Az ösztöndíjas a változás napját követő időszakra átutalt, jogalap nélkül felvett ösztöndíjat köteles visszafizetni.

(2) Az 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tanuló számára a valótlan adatközlésnek a Humánpolitikai Bizottság Elnöke tudomására jutásától kezdődően nem jár ösztöndíj, és a tanuló a számára ezen időpontig átutalt, jogalap nélkül felvett ösztöndíjat köteles visszafizetni.

(3) A jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének elrendeléséről a Humánpolitikai Bizottság Elnöke dönt.

(4) Az ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetése elrendeléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell visszafizetni.

8. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2017/2018-as tanév I. félévre vonatkozó pályázati felhívást a 4. § (1) bekezdéstől eltérően 2018. június 5-ig írja ki az Önkormányzat. A pályázatokat a 4. § (2) bekezdéstől eltérően július 5-ig kell benyújtani a Humánpolitikai Bizottsághoz.

1. melléklet

pályázati adatlap

1. melléklet - pályázati adatlap.pdf

2. melléklet

pontrendszer tanulmányi ösztöndíj elbírálásához

2. melléklet - pont rendszer.pdf

3. melléklet

Támogatási szerződés

3. melléklet - Tamogatasi szerzodes.pdf


[1] A 2. § (3) bekezdése a Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] A 4. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja a Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[4] A 6. § (3) bekezdés b) pontja a Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[5] A 6. § (3) bekezdés c) pontja a Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.