Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 09. 01

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy Mátészalka város lakossága közművelődési érdekeinek, kulturális és művészeti igényeinek figyelembevételével, a hagyományok és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza Mátészalka Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, azok feladatellátásának formáit, módját és mértékét.

(2) Az Önkormányzat elősegíti a közösséghez tartozás, az önkifejezés közösségi szinten történő megélését, a kreativitás kibontakoztatását, valamint biztosítja a közművelődési szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

 • a) az Önkormányzat által alapított, közművelődési feladatokat ellátó gazdasági társaságra,
 • b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési szolgáltatást nyújtó nem önkormányzati fenntartású intézményekre, gazdasági társaságokra, civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, egyéb szervekre, szervezetekre és magányszemélyekre,
 • c) a közművelődési szolgáltatást igénybe vevőkre.

2. Az önkormányzat közművelődési feladatai, a feladatellátás formája és szervezeti kerete

3. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatások közül az alábbiakat biztosítja:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • b) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 • c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • d) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 • e) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátásának érdekében:

 • a) a közművelődési feladatok ellátására gazdasági társaságot alapított, és működtet,
 • b) városi rendezvények, fesztiválok, nemzeti ünnepekhez és városi hagyományokhoz kapcsolódó rendezvények megvalósításban közreműködik,
 • c) az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint támogatja Mátészalka város kulturális egyesületeit, alapítványait, civil szerveződéseit.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja

4. § (1) Az Önkormányzat a 3. § (1) bekezdés bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat a kizárólagos tulajdonában álló Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., és az azáltal működtetett Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház útján biztosítja.

(2) A Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház gazdálkodásáért, díjszabásáért, állandó programjainak szervezéséért az azt működtető gazdasági társaság a felelős.

(3) A közművelődési feladatellátás a jogszabályokban meghatározott személyi és szakképzettségi feltételek biztosítása mellett történhet.

5. § (1) A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. ellenőrzése a Képviselő-testület hatásköre, ennek keretében elfogadja a gazdasági társaság munkatervét, valamint pénzügyi beszámolóját.

(2) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság dönt a Mátészalkai Szentpétery Zsigmond Művelődési Központ és Színház szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról és szakmai beszámolójáról.

(3) A Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft., mint feladatellátó minden év március 1-jéig szolgáltatási tervet készít, amely a munkaterve részét képezi.

6. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik a területén működő

 • a) közművelődési célú, kulturális feladatot ellátó civil szervezetekkel, alapítványokkal
 • b) egyházakkal,
 • c) nemzetiségi önkormányzatokkal,
 • d) nevelési-oktatási intézményekkel,
 • e) a nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,
 • f) egészségügyi és sport szervezetekkel,
 • g) turizmus és idegenforgalmi szervezetekkel.

4. A közművelődési megállapodás

7. § (1) Az Önkormányzat az általa biztosított közművelődési alapszolgáltatások megvalósítására közművelődési megállapodást köthet a Kul. tv-ben foglalt követelményeknek megfelelő természetes vagy jogi személlyel.

(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(3) A közművelődési megállapodás alapján alapszolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy a megállapodásban rögzített, a tárgyévet megelőző évben ellátott feladataikról évente beszámol a Képviselő-testület felé.

5. A közművelődés finanszírozása

8. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési tevékenység finanszírozásához szükséges pénzügyi feltételeket a központi költségvetésből, normatív állami hozzájárulásból, a központosított előirányzatokból származó összegekből, pályázati úton elnyert támogatásokból, érdekeltségnövelő támogatásból, saját bevételekből és a helyi költségvetési forrásból biztosítja.

(2) A a 7. §-ban meghatározott közművelődési megállapodásban rögzített feladatellátás költségeit az Önkormányzat éves költségvetésében kell előirányozni.

(3) Az Önkormányzat – lehetőségeihez mérten – a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi támogatást biztosíthat a közművelődési intézmények pályázatainak saját erő fedezetére, valamint az e rendeletben rögzített feladatai vagy egyéb feladatok ellátására támogatásban részesítheti a közművelődési tevékenységet folytatókat, illetve a közművelődési megállapodás alapján alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyeket.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Mátészalka Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 17/2000. (IX.25.) önkormányzati rendelet.

10. § Jelen rendeletet a Mátészalkai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2021. (VII.28.) önkormányzati határozatával, a Mátészalkai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 9/2021. (VII.28.) önkormányzati határozatával, a Mátészalka Város Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2021. (VII.28.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.