Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2021. 07. 27

Hajós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VII. 26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról

Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében, valamint 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa Hajós Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított, a helyi sajátosságoknak megfelelő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Hajós város közigazgatási területén kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(2) bekezdései és 3. § (3) bekezdés a) pontja hatálya alá tartozó természetes személyekre.

II. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

3. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formái

3. § Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások:

 • a) étkeztetés,
 • b) házi segítségnyújtás,
 • c) családsegítés.

III. FEJEZET ELLÁTÁSI FORMÁKRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

4. Étkeztetés

4. § Az Szt. 62. § szerinti étkeztetésre az jogosult, aki

 • a) személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy hatvanadik életévét betöltötte, vagy
 • b) tizennyolcadik életévét betöltötte, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, de egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud, és ennek tényét háziorvos vagy kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolni tudja, vagy
 • c) az Szt. 4. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott, tizennyolcadik életévét betöltött hajléktalan személy, vagy
 • d) a Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény, vagy a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat jelzése, és Hajós Város Polgármestere mérlegelése alapján – különös méltánylást érdemlő körülmény fennállása okán – szociálisan rászorulónak minősül.

5. Házi segítségnyújtás

5. § A Házi segítségnyújtás alapszolgáltatást az önkormányzat a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés alapján, a Magyarországi Református Egyház által fenntartott Cédrus Református Egyesített Szociális Intézmény útján biztosítja.

6. Családsegítés

6. § (1) Az önkormányzat az Szt. 64. §-a szerinti családsegítést Hajós Város Önkormányzata a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata keretein belül biztosítja az Szt. 64. § (6) bekezdése szerinti formában.

(2) A családsegítő a településen működő jelzőrendszer észleléseit figyelembe véve, valamint az ellátást igénybe vevő kérelme alapján veszi gondozásba az arra rászorulókat.

(3) Az ellátás igénybevétele önkéntes. A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes.

IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJA

7. Térítési díj

7. § (1) A személyes gondoskodás igénybevételéért – az Szt.-ben és e rendeletben foglalt kivételekkel – térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára vonatkozóan az Szt. 114-119/B. §-aiban, valamint a 29/1993. (II.17.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjainak (a továbbiakban: intézményi térítési díj) mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

V. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) Hatályát veszti Hajós Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajós nagyközségben bevezetett személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítésidíjakról szóló 5/1993.(VI.10.) önkormányzati rendelete, és az azt módosító 8/2013. (VIII.3), 9/1994. (IV.29.), 5/1995. (III.13.), 4/1996. (IV.01.), 3/1997. (III.13.), 7/1997. (VI.15.) 5/1999. (III.25.) 2/2008. (II.20.) és a 2/2019 (III.27.) számú önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének A pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a szociális igazgatás helyi szabályozásáról szóló 8/2016 (VII.19.) önkormányzati rendelet 10. és 11. §-a

(3) Hatályát veszti Hajós Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénybevételéről szóló 2/2006. (II.23.) számú önkormányzati rendelet.

1. melléklet

A Képviselő – testület a személyes gondoskodás intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapítja meg (ÁFA nélküli árak):

(1) Étkeztetés: (fő/étkezési nap)

 • a) óvodai étkeztetés 323,-
 • b) iskolai étkeztetés

- menzás gyermek 268,-

- menzás gyermek tízóraival 323,-

- egész napos ellátás igénybevétele 402,-

 • c) bölcsődei étkeztetés: 346,5,-
 • d) felnőtt étkeztetés: 575,-