Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII.10.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 11 - 2021. 08. 11

Pusztamonostor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete

a Pusztamonostor Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Pusztamonostor Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 2021. évi költségvetési bevételi eredeti előirányzata 345.420.435Ft, bevételi előirányzat növekedése 107.614.652 Ft, módosított bevételi előirányzat: 453.035.087 Ft. 2021. évi költségvetési kiadási eredeti előirányzata 345.420.435 Ft, kiadási előirányzat növekedése 107.614.652 Ft, módosított kiadási előirányzat: 453.035.087 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. Melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 9. Melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. Melléklet részletezi.”

2. § (1) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet

  • a) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • b) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • c) 2. mellékletében foglalt táblázat,
  • d) 6. mellékletében foglalt táblázat,
  • e) 9. mellékletében foglalt táblázat,
  • f) 9. mellékletében foglalt táblázat.

4. § Ez a rendelet 2021. augusztus 11-én lép hatályba.

1. melléklet

1. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

D

E

F

1

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

2

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

95 937 660

2 675 348

98 613 008

3

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

20 954 035

20 954 035

4

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

44 450 050

44 450 050

5

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

27 068 085

27 068 085

6

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 465 490

3 465 490

7

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 675 348

2 675 348

9

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

5 560 800

9 582 836

15 143 636

10

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

5 560 800

9 582 836

15 143 636

15

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

26 416 009

26 416 009

17

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

26 416 009

26 416 009

22

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

26 416 009

26 416 009

26 416 009

23

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

18 600 000

24

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

18 600 000

25

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

26

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

27

4.2.

Gépjárműadó

28

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

29

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

30

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

17 541 000

17 541 000

94 818 276

112 359 276

31

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

32

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

33

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

34

5.4.

Tulajdonosi bevételek

35

5.5.

Ellátási díjak

10 235 000

10 235 000

10 235 000

36

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

37

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

94 818 276

94 818 276

38

5.8.

Kamatbevételek

39

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40

5.10.

Egyéb működési bevételek

41

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

42

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45

6.4.

Részesedések értékesítése

46

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

48

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

51

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

52

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

53

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

164 055 469

164 055 469

107 076 460

271 131 929

58

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

59

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

63

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

181 364 966

538 192

181 903 158

68

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

181 364 966

538 192

181 903 158

69

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

71

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

72

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73

13.3.

Betétek megszüntetése

74

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

75

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

181 364 966

538 192

181 903 158

81

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

345 420 435

345 420 435

107 614 652

453 035 087

2. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

D

E

F

1

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

2

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

175 465 938

175 465 938

105 449 773

280 915 711

3

1.1.

Személyi juttatások

74 860 200

74 860 200

7 002 101

81 862 301

4

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 782 000

11 782 000

552 000

12 334 000

5

1.3.

Dologi kiadások

78 913 041

78 913 041

97 052 322

175 965 363

6

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

7

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

3 910 697

843 350

4 754 047

8

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

2 760 697

823 350

3 584 047

9

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

11

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

12

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

14

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

16

1.14.

- Kamattámogatások

17

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

1 150 000

20 000

1 170 000

18

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 828 710

137 828 710

962 357

138 791 067

19

2.1.

Beruházások

137 828 710

137 828 710

962 357

138 791 067

20

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

123 061 130

-27

123 061 103

21

2.3.

Felújítások

22

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

23

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

24

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

25

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

26

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

27

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

28

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

29

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

30

2.12.

- Lakástámogatás

31

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

32

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

28 288 280

1 202 522

29 490 802

33

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

24 184 280

1 202 522

25 386 802

34

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

4 104 000

35

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

341 582 928

341 582 928

107 614 652

449 197 580

36

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

37

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

38

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

40

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

41

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

42

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

43

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

45

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

46

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

47

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

3 837 507

48

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

49

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

50

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

51

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

52

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

53

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

54

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

55

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

3 837 507

56

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

345 420 435

345 420 435

107 614 652

453 035 087

3. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

D

E

F

1.

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-177 527 459

-177 527 459

-538 192

-178 065 651

2.

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

177 527 459

177 527 459

538 192

178 065 651

2. melléklet

1. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

Beruházás megnevezése Önkormányzat

C

D

E

F

1

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2

1.

EFOP-1.5.3-16--JN1-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben a Jászberényi járásban

535 940

535 940

0

535 940

3

2.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003 Jászfényszaru Szennyvízelvezetési agglomerációt alkotó Jászfényszaru Város és Pusztamonostor Község derogációköteles szennyvízelvezetési feladatainak megvalósítására

47 167 846

47 167 846

-27

47 167 819

4

3.

TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00028 Mini bölcsődi kialakítása Pusztamonostoron

75 357 344

75 357 344

0

75 357 344

5

4.

Magyar Falu Fejlesztési Program - faluházak felújítása

14 467 580

14 467 580

349 250

14 816 830

6

5.

Magyar Falu program - ÚHK/2021 Út,híd kerékpárforg.létesítmény építése/felújítása

0

0

150 000

150 000

7

6.

Eszközök( láncfűrész, 2 db mobiltelefon,sövényvágó,fűkasza,taliga)

0

0

289 779

289 779

8

7

Szabadság út 82. szennyvíz bekötés

0

0

173 355

173 355

9

ÖSSZESEN:

137 528 710

137 528 710

962 357

138 491 067

2. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

D

E

F

1.

Beruházás Tündérkert Óvoda és Önk. Konyha

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

2.

1.

Eszközbeszerzésekre

300 000

300 000

300 000

6.

ÖSSZESEN:

300 000

300 000

300 000

3. melléklet

1. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

D

E

F

1.

Bevételek

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredei Ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

2.

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

95 937 660

95 937 660

2 675 348

98 613 008

3.

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

20 954 035

20 954 035

20 954 035

4.

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

44 450 050

44 450 050

44 450 050

5.

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

27 068 085

27 068 085

27 068 085

6.

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 465 490

3 465 490

3 465 490

7.

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

0

8.

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 675 348

2 675 348

9.

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 560 800

5 560 800

9 582 836

15 143 636

10.

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

11.

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12.

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 560 800

5 560 800

9 582 836

15 143 636

15.

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

16.

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

26 416 009

26 416 009

0

26 416 009

17.

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

18.

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19.

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

26 416 009

26 416 009

26 416 009

22.

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

26 416 009

26 416 009

26 416 009

23.

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

18 600 000

18 600 000

0

18 600 000

24.

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

18 600 000

18 600 000

0

18 600 000

25.

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

1 600 000

1 600 000

1 600 000

26.

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

17 000 000

17 000 000

17 000 000

27.

4.2.

Gépjárműadó

0

28.

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

29.

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

30.

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 541 000

7 541 000

94 818 276

102 359 276

31.

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

32.

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 919 000

5 919 000

5 919 000

33.

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

562 000

562 000

562 000

34.

5.4.

Tulajdonosi bevételek

0

35.

5.5.

Ellátási díjak

235 000

235 000

235 000

36.

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

825 000

825 000

825 000

37.

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

94 818 276

94 818 276

38.

5.8.

Kamatbevételek

0

39.

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40.

5.10.

Egyéb működési bevételek

41.

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0

42.

6.1.

Immateriális javak értékesítése

43.

6.2.

Ingatlanok értékesítése

44.

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

45.

6.4.

Részesedések értékesítése

46.

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

47.

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

0

0

0

48.

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

49.

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

50.

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

51.

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

52.

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0

53.

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

54.

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

55.

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

56.

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

57.

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

154 055 469

154 055 469

107 076 460

261 131 929

58.

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0

59.

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

60.

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

61.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62.

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0

63.

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

64.

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

65.

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66.

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

67.

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

181 364 966

181 364 966

0

181 364 966

68.

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

181 364 966

181 364 966

181 364 966

69.

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

70.

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

0

0

0

0

71.

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

72.

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

73.

13.3.

Betétek megszüntetése

74.

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

0

0

0

75.

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

76.

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77.

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

78.

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

79.

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

80.

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

181 364 966

181 364 966

0

181 364 966

81.

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

335 420 435

335 420 435

107 076 460

442 496 895

84.

Kiadások

85.

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

102 948 938

102 948 938

105 268 773

208 217 711

86.

1.1.

Személyi juttatások

31 851 200

31 851 200

6 846 101

38 697 301

87.

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 981 000

4 981 000

527 000

5 508 000

88.

1.3.

Dologi kiadások

56 206 041

56 206 041

97 052 322

153 258 363

89.

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 000 000

6 000 000

6 000 000

90.

1.5

Egyéb működési célú kiadások

3 910 697

3 910 697

843 350

4 754 047

91.

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

2 760 697

2 760 697

823 350

3 584 047

92.

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

0

0

0

93.

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

0

0

0

94.

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

0

0

0

95.

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

0

0

0

96.

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

0

0

0

97.

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

0

0

0

98.

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

0

0

0

99.

1.14.

- Kamattámogatások

0

0

0

100.

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 150 000

1 150 000

20 000

1 170 000

101.

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

137 528 710

137 528 710

962 357

138 491 067

102.

2.1.

Beruházások

137 528 710

137 528 710

962 357

138 491 067

103.

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

123 061 130

123 061 130

-27

123 061 103

104.

2.3.

Felújítások

0

105.

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

106.

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

107.

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

108.

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

109.

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

110.

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

111.

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

112.

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

113.

2.12.

- Lakástámogatás

114.

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

115.

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

28 288 280

28 288 280

1 202 522

29 490 802

116.

3.1.

Általános tartalék

24 184 280

24 184 280

1 202 522

25 386 802

117.

3.2.

Céltartalék

4 104 000

4 104 000

0

4 104 000

118.

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

268 765 928

268 765 928

107 433 652

376 199 580

119.

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

0

0

0

0

120.

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

121.

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

122.

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

123.

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

124.

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

125.

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

126.

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

127.

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

128.

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

3 837 507

3 837 507

0

3 837 507

129.

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

130.

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 837 507

3 837 507

3 837 507

131.

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

0

132.

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

133.

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

0

0

0

134.

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

135.

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

136.

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

137.

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

138.

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

3 837 507

3 837 507

0

3 837 507

139.

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

272 603 435

272 603 435

107 433 652

380 037 087

140.

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

17

17

141.

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5

5

3

8

2. A Pusztamonostor Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

A

B

C

D

E

F

1

Bevételek

Eredeti ei.

Módosított ei.

Módosítás

Módosított ei.

2

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

3

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

0

4

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

0

5

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

0

6

1.4.

Tulajdonosi bevételek

0

7

1.5.

Ellátási díjak

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

9

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

0

10

1.8.

Kamatbevételek

0

11

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

12

1.10.

Egyéb működési bevételek

0

13

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

0

0

0

0

14

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

15

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

16

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

17

2.4.

- ebből EU támogatás

0

18

3.

Közhatalmi bevételek

0

0

19

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

0

0

0

0

20

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

0

21

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

22

4.3.

- ebből EU-s támogatás

0

23

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0

24

5.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

25

5.2.

Ingatlanok értékesítése

0

26

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

27

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

28

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

29

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

10 000 000

10 000 000

0

10 000 000

30

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

62 817 000

62 817 000

181 000

62 998 000

31

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

538 192

538 192

32

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

0

33

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

62 817 000

62 817 000

-357 192

62 459 808

34

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

72 817 000

72 817 000

181 000

72 998 000

35

Kiadások

Beruházások

36

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

72 517 000

72 517 000

181 000

72 698 000

37

1.1.

Személyi juttatások

43 009 000

43 009 000

156 000

43 165 000

38

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 801 000

6 801 000

25 000

6 826 000

39

1.3.

Dologi kiadások

22 707 000

22 707 000

22 707 000

40

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

41

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

0

42

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

300 000

300 000

0

300 000

43

2.1.

Beruházások

300 000

300 000

300 000

44

2.2.

Felújítások

0

45

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

0

46

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

0

47

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

72 817 000

72 817 000

181 000

72 998 000

48

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

49

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0