Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

Hatályos: 2021. 08. 06

Győrasszonyfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa természetbeni juttatásról

Győrasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. § Győrasszonyfa Község Önkormányzata természetbeni juttatásként szociális célú tűzifát (továbbiakban: tűzifa) biztosít jogosult háztartásonként, legfeljebb 5 m3 mennyiségben.

2. § A rendelet hatálya kiterjed Győrasszonyfa község területén lakcímmel rendelkező személyekre.

3. § Tűzifára az a személy jogosult, aki, vagy akinek a háztartásában olyan személy él aki e rendelet hatálybalépése napján:

  • a) időskorúak járadékában vagy
  • b) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül vagy
  • c) aktív korúak ellátásában részesül vagy
  • d) települési támogatásban részesül, különösen, ha lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatásban részesül vagy
  • e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket/gyermekeket nevelő család vagy
  • f) nyugdíjas vagy
  • g) munkanélküli vagy
  • h) kiskorú gyermeket nevelő család, vagy
  • i) létfenntartási krízishelyzetben van

4. § A jogosultság megállapításánál előnyben kell részesíteni azt 1 sz melléklet alapján kérelmet benyújtó háztartást, ahol egyáltalán nincs tüzelő, vagy az otthonában lévő tűzifa mennyisége 0,5 m3-nél kevesebb.

5. § A tűzifára jogosultság megállapításáról, az odaítélt tűzifa mennyiségéről átruházott hatáskörben eljárva a polgármester egyedi határozattal dönt.

6. § A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. sz melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani 2021. október 15-ig a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatalnál. A kérelmek elbírálása a benyújtás sorrendjében folyamatosan, a rendelkezésre álló famennyiség erejéig, legkésőbb 2021. október 29-ig megtörténik.

7. § A benyújtott kérelmeket az önkormányzat képviseletében a Polgármester határozatban elbírálja, és a jogosultaknak legkésőbb 2022. február 15-ig kiszállíttatja a tűzifát. A jogosult aláírásával igazolja a számára határozatban kiutalt tűzifa átvételét.

8. § Az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

9. § Ez a rendelet 2021. augusztus 6-án lép hatályba.