Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 16

Szedres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 13.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló 7/2015. (VIII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szedres Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 32. § (1) bekezdés d) pontjában, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, 148. § (5) bekezdésében, 151. § (4a) bekezdésében, 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

2. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

3. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretébe tartozó alábbi gyermekjóléti alapellátási formákat biztosítja:)

 • „b) gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei ellátás.”

4. § (1) A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a Szekszárd és Szedres Óvodafenntartó Társulás (7100 Szekszárd, Béla tér 8; továbbiakban: Óvodafenntartó Társulás) útján biztosítja.”

(2) A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást a fenntartásában működő Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény útján biztosítja.”

5. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete 4. alcíme a következő 7–9. §-sal egészül ki:

„7. § (1) A bölcsődei felvétel iránti kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő a Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde (7056 Szedres Széchenyi u. 44.) intézményvezetőjénél írásban nyújthatja be.

(2) A bölcsődei felvételi kérelemnek tartalmazni kell a gyermek személyi adatait, lakcímét, a szülő, vagy más törvényes képviselő nevét és lakcímét.

(3) A bölcsődei felvételi kérelemhez csatolni kell:

 • a) a háziorvos által kiállított orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható;
 • b) gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozatot;
 • c) munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatói igazolást;
 • d) munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétel esetén a munkaügyi hivatal által kiadott igazolást;
 • e) nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvétel esetén az oktatást szervező intézmény igazolását;
 • f) a szülő, törvényes képviselő betegsége esetén a gyermek napközbeni ellátását akadályozó betegséget igazoló háziorvosi igazolást.

8. § A bölcsődei felvételről az intézményvezető dönt, és az ellátást igénybe vevő szülővel, törvényes képviselőjével az 1. melléklet szerinti megállapodást megköti.

9. § A bölcsőde alapellátáson túli szolgáltatást nem biztosít.”

6. § A gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

7. § Hatályát veszti a gyermekvédelmi támogatás rendszerének helyi formáiról szóló Szedres Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015 (VIII.28..) önkormányzati rendelete

 • a) 1 §-a,
 • b) 2. § (2) bekezdése,
 • c) 5. § (3) bekezdése,
 • d) 7–11. §-a,
 • e) 1. melléklete.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4. § (2) bekezdése, az 5. § és a 6. § és az 1. melléklet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Megállapodás bölcsődei ellátásra

1. melléklet.pdf