Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről

Hatályos: 2019. 10. 31

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. Értelmező rendelkezések


1. §


E rendelet alkalmazásában:

  1. pénzeszköz: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 31. §-a szerinti pénzeszköz,

2. pénzeszközátadás: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséből ellenértékkel vagy ellenérték nélkül pénz formájában nyújtott juttatás, ezen belül

a) támogatás: ellenérték nélküli pénzeszközátadás,

b) egyéb pénzeszközátadás: minden támogatásnak nem minősülő, közfeladatnak az Önkormányzat nevében történő ellátása céljából, ellenérték fejében átadott pénzeszköz,

3. pénzeszközátvétel: az Önkormányzat költségvetése javára államháztartáson kívüli forrásból pénz formájában kapott juttatás,

4. civil szervezet: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet.


2. A rendelet hatálya


2. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed minden, az Önkormányzat és természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek  (a továbbiakban együtt: Kedvezményezett) között pénzeszközátadás vagy pénzeszközátvétel tárgyában létrejött jogviszonyra.


(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat által szociális ellátás keretében nyújtott juttatásokra, ösztöndíjakra, nemzetiségi önkormányzatok általános működési támogatására, határon túli szervezetek vagy személyek számára nyújtott juttatásra.


(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek jóváhagyott költségvetésükből további pénzeszközátadást nem teljesíthetnek.II. Fejezet


Támogatások nyújtásának rendje


3. A támogatások odaítélése és kifizetése


3. §


(1) A támogatás iránti kérelmet a Támogatási igénylőlapon (1. melléklet) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) támogatást előkészítő szervezeti egységének vezetőjéhez (a továbbiakban: Előkészítő) kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. §-a alapján kiállított összeférhetetlenségről és az európai uniós versenyjogi szempontból vállalkozási támogatásról szóló nyilatkozatot is, mely a támogatás odaítélésének feltétele (2. melléklet). Pályázat esetén a pályázati kiírás tartalmazza a részletes feltételeket.


(2) Csak az a civil szervezet kaphat támogatást, amely a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – törvényes határidőn belül az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezte, és amelynek megtörténtét a 4. melléklet szerint nyilatkozatban kijelentette.


(3) A támogatás iránti kérelmet az Előkészítő készíti elő döntéshozatalra a az Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület) vagy a Polgármesternek. A döntésnek tartalmaznia kell a Kedvezményezett nevét, a támogatás összegét, a támogatás célját és kifizetés módját (elő- vagy utófinanszírozás).


(4) A támogatás igénybevétele

a) utólagos elszámolás melletti előfinanszírozás vagy

b) beszámolást követő utófinanszírozás

formájában történhet.

A támogatás folyósítása egy összegben vagy részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet.


(5) Az Önkormányzat a Kedvezményezettel a 3. mellékletben meghatározott tartalom értelemszerű alkalmazásával, írásban támogatási szerződést köt, amelynek tartalmaznia kell legalább a támogatás célját, összegét, a megvalósítás helyét, a támogatás felhasználásának időpontját, a teljesítés és az elszámolás határidejét, módját.  Előfinanszírozás esetén a támogatási szerződéhez csatolni kell a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó, visszavonásig érvényes – a Kedvezményezett bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – felhatalmazó levél eredeti példányát is.

(6) Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott támogatás esetén a (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően a szerződésnek tartalmaznia kell a visszafizetés határidejét, módját, és megfelelő biztosítékot kell kikötni a visszafizetés biztosítására.


(7)  Visszafizetés biztosítására biztosíték lehet a Kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, az Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata – a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt –, vagy bármely olyan eszköz – így különösen zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék –, amely biztosítja, hogy az Önkormányzat a támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.


(8) A támogatás az Önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előírásaival összhangban, bizottsági feladatkörbe utalt tárgykör esetében a támogatás tárgya szerinti szakmai bizottság (a továbbiakban: Szakbizottság) javaslata alapján, a Képviselő-testület határozata vagy a Polgármester írásba foglalt döntése alapján nyújtható. Alapítvány támogatásáról kizárólagos hatáskörben a Képviselő-testület dönt, egyebekben a Polgármester jogosult dönteni a támogatások odaítéléséről.


(9) Ugyanazon célra különböző önkormányzati forrásokból támogatás egyidejűleg nem igényelhető.


(10) A támogatás kifizetése előtt, a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Kedvezményezettnek a támogatási szerződés 1. melléklete szerinti nyilatkozatot kell kitöltenie.


(11) A Képviselő-testület, vagy a Polgármester az önkormányzati érdek figyelembevételével dönthet úgy, hogy a támogatás kifizetését meghatározott saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéhez köti. Ez esetben a Kedvezményezettnek a saját forrás vagy egyéb forrásból juttatott támogatás meglétéről nyilatkoznia kell.


(12) Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Kedvezményezett

a) egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy

b) elszámolási vagy visszafizetési késedelemben van.


(13) Nem ítélhető meg támogatás, vagy a megítélt támogatás nem fizethető ki a lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezők számára a köztartozás megfizetéséig , valamint a csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt álló szervezetek részére.


(14) Az Önkormányzat a pályázati kiírásában szerepeltetheti a támogatás odaítélésének feltételeként – a (10) bekezdés szerinti nyilatkozat helyett – a köztartozás mentességről szóló 60 napnál nem régebbi dátumú igazolás csatolását.


(15) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melynek értelmében az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség terheli.


4. A támogatások felhasználása


4. §


(1) A Kedvezményezett a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és azt csak akkor adhatja tovább támogatásként más szervezet által lebonyolított feladat ellátásához, ha a támogatási szerződés erről kifejezetten rendelkezik. A továbbadási tilalom alól kivételt képeznek az Önkormányzat saját alapítású közalapítványai, saját tulajdonú gazdasági társaságai az alapító okiratukban meghatározott tevékenységükkel kapcsolatban.


(2) A Kedvezményezett köteles a számára juttatott közpénzeket hatékonyan, költségtakarékosan, közösségi célok megvalósításához felhasználni.


(3) A támogatási összegből kizárólag abban az esetben lehet személyi jellegű ráfordítást és hozzákapcsolódó járulékot teljesíteni, amennyiben erről a támogatási szerződés kifejezetten rendelkezik.


(4) A kapott támogatási összegből a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmező rendelkezése szerinti reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben a támogatási szerződésben el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével.


(5) A kapott támogatás támogatási szerződésben meghatározott részét lehet a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti csekély értékű ajándékra fordítani.


(6) Ötvenezer forint összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz működési célra kapott támogatásból nem vásárolható, nem számolható el, kizárólag fejlesztési célra adott támogatásból szerezhető be.


(7)[1] Szerződésszegés esetén a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság (a továbbiakban: PKB) javaslata alapján a Képviselő-testület a Kedvezményezettet legfeljebb öt évre kizárhatja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.


5. A támogatások elszámolása, beszámolás


5. §


(1) A támogatás összegének felhasználásáról előfinanszírozás esetén a Kedvezményezettnek – részletekben történő kifizetés esetén is – a támogatási cél megvalósulását követő 30 napon belül kell elszámolást benyújtania az Önkormányzat felé. A támogatás elszámolását az Előkészítő részére kell benyújtani.


(2) A támogatás elszámolásának részletes szabályait a támogatási szerződés tartalmazza.


(3) Ha a Kedvezményezett részére önrész megléte is előírásra került, akkor a Kedvezményezettnek a támogatással és az önerő teljes összegével el kell számolnia.


(4) A Kedvezményezett – különösen indokolt esetben – kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását. A kérelmet írásban kell benyújtani legkésőbb az elszámolási határidő napjáig. A határidő meghosszabbításáról a Polgármester dönt.  A határidő meghosszabbításának engedélyezése esetén a támogatási szerződést módosítani kell.


6. Számadási kötelezettség teljesítésének és a felhasználás jogszerűségének ellenőrzése


6. §


(1) Előkészítő nyilvántartást vezet a nyújtott támogatásokról és figyelemmel kíséri az elszámolási határidőket. Az Előkészítő a támogatás megítélésétől a támogatási elszámolás leadásáig folyamatosan, szükség szerint egyeztet Kedvezményezettel annak érdekében, hogy segítse a támogatási összeg szerződés szerinti felhasználását. Az Előkészítő az egyeztetésekről feljegyzéseket készít.


(2) Az Előkészítő a hozzá benyújtott elszámolások támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő felhasználását 30 napon belül ellenőrzi, melynek során legfeljebb 8 napos hiánypótlásra szólíthatja fel a Kedvezményezettet.


(3) Az Előkészítő az elszámolást a Szakbizottság elé  terjeszti. A Szakbizottság 45 napon belül szakmai szempontból megvizsgálja és véleményezi az elszámolás megfelelőségét és erről döntést hoz. A támogatás céljának megfelelő feladatkörrel rendelkező Szakbizottság hiányában az Előkészítő igazolja a szakmai megfelelőséget a fentieknek megfelelő határidők betartásával.


(4) A Szakbizottság, vagy az Előkészítő a döntését követően az elszámolást a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatósághoz (a továbbiakban: PKI) továbbítja pénzügyi megfelelőség vizsgálata céljából.


(5) A PKI 30 napon belül megvizsgálja az elszámolás pénzügyi megfelelőségét, melynek során legfeljebb 8 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a Kedvezményezettet.


(6)[2] Ötszázezer forintot meg nem haladó összegű támogatási szerződések esetén, amennyiben a Kedvezményezett elszámolása

a) pénzügyileg megfelelő, a PKI azt írásban jóváhagyja, melyről tájékoztatja a PKB-t; a PKB határozatában dönthet bármely elszámolás ellenőrzéséről;

b) pénzügyileg nem megfelelő, a PKI a PKB felé továbbítja az elszámolást döntéshozatal céljából. A PKB 45 napon belül megvizsgálja az elszámolás pénzügyi megfelelőségét és erről döntést hoz. A PKB a Kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A PKB dönthet úgy, hogy az elszámolást részben vagy teljesen elfogadja vagy elutasítja.

(7)[3] Ötszázezer forintot meghaladó támogatási szerződések esetén a PKB a PKI előterjesztése alapján a pénzügyi tárgyú jogszabályok figyelembevételével 45 napon belül megvizsgálja az elszámolást, és erről döntést hoz. A PKB a Kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A PKB dönthet úgy, hogy az elszámolást részben vagy teljesen elfogadja vagy elutasítja.

(8)[4] Az elutasított elszámolásokról hozott határozatban a PKB felszólítja a Kedvezményezettet, hogy a teljes támogatási összeget, vagy annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, késedelmi kamatokkal növelve az Önkormányzat részére 15 napon belül fizesse vissza.

(9)[5] A PKB határozatait a PKI küldi meg a Kedvezményezett és az Előkészítő részére.


(10) Amennyiben a Kedvezményezett a határozattal nem ért egyet, a Képviselő-testülethez fordulhat.


III. Fejezet


Egyéb pénzeszközátadás rendje


7. §


(1) Az egyéb pénzeszközátadás rendjére a II. fejezetben foglalt rendelkezéseket az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(2) Az egyéb pénzeszközátadás nyújtásának rendjére nem kell alkalmazni a 3. § (6)-(7), (9), (13) és (14) bekezdéseiben, 4. § (3)-(5) bekezdéseiben, 5. § (2) és (3) bekezdéseiben és 6. § (1) bekezdésében foglaltakat.


7. Egyéb pénzeszközátadás odaítélése és kifizetése


8. §


(1) Az egyéb pénzeszközátadás iránti kérelmet – melynek tartalmaznia kell legalább az igénylő adatait, a felhasználási célt, az igényelt összeget, időtartamát, a cél megvalósításának tervezett költségvetését, a finanszírozás módját – írásban az Előkészítőhöz vagy a Polgármesterhez kell benyújtani, melyhez csatolni szükséges az Áht. 48/B.§ alapján kiállított összeférhetetlenségről és az európai uniós versenyjogi szempontból vállalkozási támogatásról szóló nyilatkozatot is, mely a pénzeszközátadás feltétele (2. melléklet).


(2) Az Önkormányzat a Kedvezményezettel írásban szerződést köt, amely részletesen tartalmazza a jogokat és kötelezettségeket, különösen a pénzeszközátadás célját, összegét, a megvalósítás helyét, felhasználásának időtartamát, a teljesítés és az elszámolás határidejét, módját.


8. Egyéb pénzeszközátadás felhasználása


9. §


Kettőszázezer forint összeget meghaladó értékű tárgyi eszköz működési célra kapott pénzeszközből nem vásárolható, nem számolható el, kizárólag fejlesztési célra átadott pénzeszközből szerezhető be.


9. Egyéb pénzeszközátadás elszámolása


10. §


Az egyéb pénzeszközátadás felhasználásáról a szerződésben részletesen meghatározottak szerint kell elszámolást benyújtani az Önkormányzat felé az Előkészítő részére.IV. Fejezet


Pénzeszközátvétel rendje


11. §


(1) Pénzeszköz átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat.


(2) A kétmillió forintot meg nem haladó pénzeszköz átvételéről a Polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.


(3) A pénzeszközátvétel részletes szabályait megállapodásban, szerződésben vagy támogatói dokumentumban kell rögzíteni. 


V. Fejezet


Záró rendelkezések


10. Hatályba léptető rendelkezések


12. §


(1) Ez a rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.


(2)


13. Módosító rendelkezések


13. §


1. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez

Iktatószám:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Támogatási igénylőlap


(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)

            

1./ Igénylő adatai:

Név: ………………………………………………………………………………………….

Cím (székhely, lakóhely): ……………………………………………………………………

Vezetője és titulusa:…………………………………………………………….……………

Levelezési cím, telefon: ……………………………………………………………………...

E-mail cím: …………………………………………………………………….…………….

Adószám (adóazonosító jel): ...………………………………………………………………

Bankszámlaszám: ..………………………………………………………………………….


Bírósági v. cégbejegyzés száma:…………………………………………………………….


Kiegészítő adatok:


KSH Gazdálkodási formakód (a 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet 2. sz. melléklete szerinti gazdálkodási forma szerinti osztályozás „GFO” megnevezés és háromjegyű kód, mely azonos a statisztikai számjel 13-15. elemével)


Gazdálkodási forma megnevezése:…………………………………….…………………….

Kód: □ □ □


Minősítési kódok az alábbiak szerint (kérjük aláhúzással jelölje):

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 e Ft éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)

2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)

5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás

6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat, önkormányzati tulajdonú intézmény)

7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht., egyesület, szövetség stb.)


Megjegyzés:

* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján;

- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;

- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: ..………………………………………………………………………………………..

Cím: ..………………………………………………………………………..........................

Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): ..………………………………………………………


3./ Támogatási cél megnevezése:

…………………………………………………………………………………………………

…...............................................................................................................................................


4./ Támogatás céljának rövid leírása:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..…


5./ Támogatási cél szervezési és megvalósítási időszaka (csak ezen időszakban keletkezett számlák fogadhatóak el az elszámolás során):

……………………………..……napjától ………………………………………… napjáig

Támogatási cél megvalósításának helye:

…………………………………………………………………………………………..


6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Megnevezés

Összeg

Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)

Ft

Személyi jellegű kiadások járulékterhei

Ft

50 000 Ft vagy az alatti beszerzések (áru, szolgáltatás)

Ft

50 000 Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés


Étel-ital beszerzés


Bérleti díjak

Ft

Reklám, propaganda

Ft

Hirdetmények (pl. reklám)

Ft

Csekély értékű ajándék


Egyéb költségek: (alábbiak szerint)


-

Ft

-

Ft

-

Ft

Költségvetés összesen:

Ft


7./ A támogatási cél tervezett bevételei:

Saját forrás

Ft

Közreműködők hozzájárulása

Ft

Egyéb forrás

Ft

Kért támogatás összege önkormányzati támogatás)

Ft

A megvalósítás teljes összege (egyeznie kell az 6. pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

Ft


Finanszírozás megjelölése (kérjük X-el jelölje, hogy a támogatási igénylés pozitív elbírálása esetén milyen finanszírozási móddal kíván élni):


A.) Előfinanszírozás             

(Ebben az esetben az igény pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése és a banki felhatalmazó levél átadása után kerül sor a támogatási összeg átutalására.)


B.) Utófinanszírozás

(Ebben az esetben az igény pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése, a pályázati cél megvalósulása, majd a támogatási összeg elszámolása, annak ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor a támogatási összeg átutalására – utófinanszírozás esetén nincs szükség banki felhatalmazó levélre.)


Budapest, 20…... év………………hó……nap

…………………………

   Igénylő aláírása

            (pecsét) 


 ………….………………  számon nyilvántartott támogatás iránti kérelmet a

………………………….. döntés alapján ………..……………….. Ft összegben, az alábbiakban részletezett kiadásokat előfinanszírozással/utófinanszírozással támogatom:

-

-Budapest, 20…………………….


                                                                                                …………………………………..

                                                                                                               Támogató aláírása

                                                                                                            (pecsét)


A vastagon keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!2. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez


NYILATKOZAT

Név: ………………………………………………………………………………………….

Cím (székhely, lakóhely): ……………………………………………………………………

igénylő/pályázó képviseletében kijelentem az alábbiakat:


1. Az általam képviselt igénylővel/pályázóval szemben az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény 48/B.§-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.


2. Az általam képviselt igénylő/pályázó európai uniós versenyjogi értelemben


vállalkozásnak minősül / nem minősül vállalkozásnak.

(megfelelő rész aláhúzandó!)

(Európai uniós versenyjogi szempontból vállalkozásnak minősül minden olyan jogalany, amely –  jogállásától és finanszírozása módjától függetlenül – gazdasági tevékenységet folytat.)

3. Vállalkozás esetében nyilatkozom, hogy megelőző két pénzügyi évben illetve a folyamatban lévő pénzügyi év során az általam képviselt vállalkozás de minimis, azaz csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban 

- nem részesült

- részesült, melynek összege …………………………Ft

(megfelelő rész aláhúzandó!)

(A 3. pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a 2. pont alapján vállalkozásnak minősül)

Kelt: ………………………………………

                               


……………………………………………

Aláírás/Cégszerű aláírás3. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethezTámogatási szerződés


amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Adószám: ……………………………………………..

Bankszámlaszám: …………………………………….

KSH-szám: ……………………………………………

képviseli: ……………………………… polgármester,

mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől

………………………………………………….……..

Székhely: ………………….…………………………..

Cégjegyzékszám:………………………………………

Adószám:………………………………………………

képviseli:………………………………………………

mint Támogatott, a továbbiakban Támogatott

között az alábbiak szerint:

1.     Támogató a ……….…….. számon iktatott pályázat/egyedi kérelem alapján, a ………………….…………………….. számú határozatával támogatást nyújt Támogatott részére.

2.        Támogató által meghirdetett pályázati felhívásban és a Támogatott által benyújtott pályázatban/igénylésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.3.         A támogatás kizárólag az alábbi célra fordítható:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A támogatási összeg az alábbi költségekre/kiadásokra használható fel:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A támogatott cél megvalósításának helye:………………………………………………………

A támogatással megvalósuló cél időtartama …………… napjától ………….…..napjáig tart.

Egyebek:

            A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték, vagy közteher tartozás kiegyenlítésére.

            Támogatott kijelenti, hogy

-  60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB- és egyéb járulék tartozása) nincs,

-  csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.

A támogatási szerződés 1. mellékletét képezi a köztartozások, illetve csőd-, felszámolás és végelszámolás eljárásról szóló nyilatkozat.


Az 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 3. § 42. pontja alapján a költségek fedezetére folyósított támogatásnak az elszámolásával kapcsolatos adóbevallási és az esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettség a Támogatott magánszemélyt terheli. Az Szja. tv. adóelőleg megállapítására vonatkozó 47. § (2) bekezdés, 48. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak szerint a tárgyévi adóbevallás ellenőrzésekor, amennyiben a kapott támogatás összegét a Támogatott nem megfelelő módon számolta el adóbírság fizetési kötelezettsége keletkezhet. (Csak magánszemély támogatása esetén kell a szerződésbe belefoglalni.)

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Támogatott egy korábbi támogatással összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási-,vagy visszafizetési késedelemben van.

Támogatott vállalja, hogy lehetőség szerint a megvalósítás helyszínén tájékoztató táblát helyez el, melyen feltünteti, hogy a támogatási cél a Támogatóval kötött támogatási szerződés alapján valósul meg. Amennyiben Támogatott rendelkezik honlappal vagy kiadvánnyal, akkor a támogatási szerződés hatálya alatt ezeken is fel kell tüntetnie támogatás tényét.

További feltételek:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4.   Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására …………………… Ft, azaz  ……………………………………... forint vissza nem térítendő/visszafizetési kötelezettségű támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.


5.   A kifizetés pénzátutalással történik a Támogatott …….…………………… számú ………………………………. Bank pénzintézetnél vezetett számlájára, melyet Támogató a Támogatott által aláírt szerződés beérkezését követően folyósít.

Vagy,

A kifizetés pénzátutalással a Támogatott ……………………… számú ………………………………. Bank pénzintézetnél vezetett számlájára, az ellenőrzést és az elszámolás elfogadását követően, az elfogadott összegben utólagosan történik.


6. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének szabályait  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének  pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló ……./2016.(….) önkormányzati rendelete, valamint jelen szerződés tartalmazza.7.     A támogatás felhasználása

7.1   Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

7.2      Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással legkésőbb

            …………………………..-ig Támogatónak elszámol (Támogatási szerződés 3.

            melléklete).8. Az elszámolás rendje:


8.1   A Támogatott a támogatás felhasználásáról az alábbiak szerint köteles írásban elszámolni. Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

a) a támogatási elszámoló lapot (Támogatási szerződés 3. számú melléklete)

b) a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges szakmai beszámolót,

c) a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

d) a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

e) valamint a kifizetésekről szóló bankkivonatokat és kiadási pénztárbizonylatokat.

8.2    Az elszámolás minden egyes lapját (elszámoló lap, szöveges beszámoló, számlák másolatai, stb.) a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell. Az elektronikus feldolgozás biztosítása érdekében az elszámolás minden oldalát egyoldalasan, A/4-es álló formátumban kell benyújtani.

8.3     Az elszámoló lap minden pontját olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel pontosan kell kitölteni. A Támogatottnak aláírásával igazolnia kell, hogy az elszámolásban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

8.4    Minden esetben csatolni kell az elszámoló lapon feltüntetett költségeket megalapozó számlák másolatait, melyeket jól láthatóan, 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni és az elszámoló lapon ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni. Az elszámoláshoz a Támogatott nevére, címére szóló, a hatályos ÁFA törvényben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerinti, a támogatási célnak megfelelő tartalmú, olvasható számlamásolatokat kell csatolni.

8.5    Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma a 3. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshetnek.

8.6    Nem magyar nyelvű számla esetében a számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása – melyet a számlán fel kell tüntetni – a felhasználás napján érvényes (melyet be kell csatolni) MNB hivatalos devizaárfolyamon történhet.

8.7    Ha a támogatás az ellátottak, résztvevők létszámához kapcsolódik, a felmerülő kiadások – benyújtott számlák összegei – arányosítással a Támogatott létszámra vetítve számolhatók el. A számítás valódiságát az elszámoláshoz csatolt könyvvizsgálói igazolással kell alátámasztani. Amennyiben a Támogatott könyvvizsgálatra egyébként nem lenne kötelezett, erről írásban nyilatkozatot kell benyújtania.

8.8    Az eredeti számlán a Támogatottnak fel kell tüntetni (másolást megelőzően) bélyegzővel vagy olvasható ráírással: „Elszámolva a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata …….….sz. támogatási szerződése terhére   …………...Ft összegben”.

8.9.   A támogatási cél megvalósulásáról szóló szöveges beszámolóban be kell mutatni, hogyan valósult meg az előzetes program- és költségtervezet.

Ha egy számla tartalmából egyértelműen nem állapítható meg a támogatás célszerinti felhasználása, a kifizetés indokoltságát a szöveges beszámolóban fel kell tüntetni.

8.10.  Amennyiben a Támogatott (a támogatási összeg kifizetése előtti nyilatkozata szerint) a támogatással kapcsolatosan ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó – azaz az ÁFA összegét is tartalmazó – összegének elszámolására.

          8.11.[6] Amennyiben Támogatott részben vagy egészben nem tud elszámolni a kapott támogatással, a Támogató

          Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága határozatban felszólítja a Támogatottat, hogy a teljes támogatási összeget

          illetve annak el nem fogadott részére eső támogatási összeget, kamatokkal növelve a Támogató részére 15 napon

          belül fizesse vissza.

8.12.  Támogatott a visszafizetési kötelezettséggel kapott támogatást …………………….. határidőig fizeti vissza egy összegben/az alábbi határidőkig és részletekben fizeti vissza:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.      A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség Támogatottat terheli.


10.    A támogatás a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, de különösen a közbeszerzési törvény és az ÁFA törvény szabályai

szerint használható fel.


11.   Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt ellenőrizni, ennek során Támogatottól az ellenőrzéshez szükséges adatokat, bizonylatokat bekérni, illetve a felhasználónál előre írásban egyeztetett időpontban és módon helyszíni ellenőrzést tartani.


12.   Felek jogosultak jelen megállapodást 1 (egy) hónapos felmondási idővel megszüntetni (rendes felmondás). A felmondás csak írásban érvényes.


13.  Támogatott súlyos szerződésszegése esetén Támogató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét (az átutalás napjától számított, Ptk. 6:48. §-ában meghatározott késedelmi kamattal növelten) Támogató bankszámlájára, a felmondást követően haladéktalanul visszafizetni. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e szerződésben foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali, és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények, körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek, valamint - ismételt felszólítást követően - a szerződés szerinti tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

14.   Jelen támogatási szerződés mellékletét képezi a Támogatott valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató Önkormányzat javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó visszavonásig érvényes – a Támogatott bankszámla-vezető pénzintézete által leigazolt – „Felhatalmazó levél” eredeti példánya (Felhatalmazó levél minta támogatási szerződés 2. számú melléklete). Támogató az azonnali beszedés jogát a szerződésszegés esetén azonnal gyakorolhatja.

15.      Amennyiben Támogatott nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét 15 (tizenöt) napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni. Az elszámolási határidő lejártát megelőzően önként teljesített visszafizetési kötelezettséget késedelmi kamat nem terheli.


16.   Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;

- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (Támogatott neve, támogatás célja, összege, a Támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.ujbuda.hu);

- Támogató a jelen szerződéssel kapcsolatosan a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási és közzétételi kötelezettségének köteles eleget tenni.

- a Támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni.

- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.


17. Egyéb kikötések

17.1 Támogatási cél kormányzati funkciója: ………………..

17.2 Zálogjog kikötése, bankgarancia, óvadék

…………………………………………………………………………………………………

17.3 …………………………………………………………………………………………………...


18.      A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

19.       Jelen támogatási szerződés az aláírás napján lép hatályba.


20.      A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen

            értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen

            jóváhagyólag aláírták.


Budapest, ……………………..………


……………………………..                                                       …………………………….   

             Támogatott                                                                                    Támogató


Ellenjegyzem:                                                                              Pénzügyileg ellenjegyzem:Támogatási szerződés 1. melléklete


N Y I L A T K O Z A T


1. A nyilatkozattevő adatai:

·         Név:……………………………………………………………………………………...

·         Cím (székhely, lakóhely): ………………………………………………………………

·         Levelezési cím, telefon: ………………………………………………………………...

·         Adószám (adóazonosító jel): ……………………………………………………………

·         ÁFA levonásra jogosult: igen – nem – igen, arányosítással

·         A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége:………………………………………..

2.   Az Önkormányzattól, céljellegű támogatásként elnyert összeg: …………………….................................... Ft.


3.  A támogatási cél megnevezése: ………………………………………………………………………………………………….


4.   Elszámolási határidő: …………………………………………………………………….

Kijelentem, hogy a fent megadott adatok megfelelnek a valóságnak, és az azokban – a támogatás elszámolása előtt – bekövetkező változásokról a Polgármesteri Hivatalt haladéktalanul tájékoztatom. Kijelentem, hogy lejárt esedékességű, 60 napon túli köztartozásom nem áll fenn, és hogy az általam képviselt szervezet nem áll csőd- felszámolási- vagy végelszámolási eljárás alatt. Vállalom, hogy a támogatási összeget a vonatkozó rendeletben foglaltak szerint, rendeltetésszerűen használom fel, és az előírások szerint a megjelölt határidőn belül elszámolok. Tudomásul veszem, hogy az önkormányzati támogatás közérdekű, nyilvánosságra hozható adatnak minősül.


Budapest, ………év …………………………hónap……..nap


……………………………………………………

                                                                           (cégszerű) aláírásTámogatási szerződés 2. melléklete……………………………………….                                  ……………………………………

                Támogatott neve                                                                            címe


Bankszámla-vezető  pénzintézet neve: …………………………………………………………

Címe: …………………………………………………………………………………………....


FELHATALMAZÓ LEVÉL

a…………………………………… számú támogatási igényléshez


Felhatalmazzuk bankszámla-vezető pénzintézetünket, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata ………………………………… számú számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a ………………………………… számú számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Pénzügyi fedezethiány  esetén a követelés legfeljebb harmincöt napig sorban áll.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes …………………… céljára nyújtott …………………Ft erejéig, és csak a jogosult, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.


Budapest, ………………………………….


                                         …………………………………….

                                          banknál bejelentett cégszerű aláírás

                                                                    PH.


Bankszámla-vezető pénzintézet által történő nyilvántartásba vétel igazolása:


Budapest, ………………………………..

                                                                                            

                                                                                       ……………………………………


Támogatási szerződés 3. melléklete


Támogatás elszámolása


1. A Támogatott adatai:

·         Név: …………………………………………………………………………………….

·         Cím (székhely, lakóhely): ………………………………………………………………

·         Levelezési cím, telefon: ………………………………………………………………...

·         Adószám (adóazonosító jel): ……………………………………………………………

·         Bankszámlaszám:……………………………………………………………………….

·         Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan Áfa levonási jogosultsága van-e?

igen / nem / arányosítással     (a megfelelő rész aláhúzandó)

·         A támogatás összegéből az adóhatóság felé Áfa befizetést teljesített?

igen  /  nem  (a megfelelő rész aláhúzandó)

·         A kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: ……………………………………..

·         A csatolt számlákat kizárólag a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata …………… sz. támogatási szerződésének elszámolásához használta fel:    

            - igen                           - nem     (számlákon bontva, igazolva milyen arányban)


2. Az Önkormányzattól támogatásként elnyert összeg: ……………………………....... Ft3. A támogatási cél megnevezése: …………………………………………………………4.  Elszámolási határidő: …………………………………………………………………..5. Támogatás terhére elszámolt összeg összesen:   
                                                                               

6. Önerő terhére elszámolt összeg összesen:  ……………………………


A költségösszesítő pótlapok száma: …………db


Budapest, ………év……………………..hónap………..nap   

           

            ……………………………

        (cégszerű) aláírás

IGAZOLÁSOK


1. Szakmai igazolás

A támogatás cél szerinti felhasználását igazolom.

 Dátum: ………………………………..  Aláírás: ……………………………………


A támogatás cél szerinti felhasználását az alábbiak miatt nem igazolom:

……………………………………………………………………………………………….

 Dátum: ……………………………            Aláírás:……………………………………


2. Pénzügyi igazolás

Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ……………………..,- Ft összegben igazolom.

 Dátum: …………………………… Aláírás (ügyintéző): …………………………………

 Dátum: …………………………… Aláírás (vezető): ……………………………….        


Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét az alábbiak miatt nem igazolom:

……………………………………………………………………………………………….

 Dátum: …………………………… Aláírás (ügyintéző): …………………………………

 Dátum: …………………………… Aláírás (vezető): ………………………………….
Költségösszesítő lap


A Támogatott neve: ……………………………………………………………………………

A pótlap sorszáma: …………………

Sor-szám

Megnevezés

Szállító

Számla-

szám

ÁFA nélküli

összeg (Ft)

ÁFA-val növelt összeg (Ft)

Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)

Összesen:4. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez
NYILATKOZATAlulírott………….…………, mint a ………………………………(székhely……….., nyilvántartási/cégjegyzék szám……..……….) képviselője kijelentem, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 30. § (1) bekezdésében előírt beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, törvényes határidőn belül az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyeztük.

Kijelentem továbbá, hogy a Civil tv. 75. § (1) bekezdésben előírt kizáró feltételek ……………..(szervezet/társaság neve), mint támogatást igénylő tekintetében nem állnak fenn.Budapest, …………..

                                                                      

                                                                                  ……………………………………

                                                                                        Elnök/képviselő/ügyvezető

[1]

Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 13. §.

[2]

Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 14. §.

[3]

Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 14. §.

[4]

Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 14. §.

[5]

Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 14. §.

[6]

Módosította: 31/2019. (X. 31.) XI.ÖK rendelet 15. §.