Apátistvánfalva község képviselő testületének 6/2015 (II.23..) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 08. 17- 2022. 11. 25

Apátistvánfalva község képviselő testületének 6/2015 (II.23..) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. [2]

1. §

2. A rendelet hatálya

2. § [3]

3. § [4]

4. § [5] (1) Az ügyfél az önkormányzati hatáskörben lévő szociális ellátásra irányuló kérelmét szóban vagy írásban vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton, a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal), a személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmét a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél terjeszti elő.

(2) A kérelmező[6] a rendkívüli települési támogatás, a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás és a 65. életévüket betöltött személyek települési támogatása iránti kérelem benyújtásakor köteles kérelméhez csatolni a 1. mellékletben szereplő jövedelemnyilatkozatot.

(3) Ha a jövedelmi viszony más szerv által történő igazolására nincs mód, vagy a jövedelem nem mérhető, a (2) bekezdés alapján csatolt jövedelemnyilatkozaton feltüntetett kérelmező vagy hozzátartozó büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot köteles tenni.

(4) Amennyiben a kérelmező a szükséges igazolásokat felhívás ellenére megfelelő határidő alatt nem pótolja, a kérelmet el kell utasítani.

(5) E rendeletben szabályozott szociális ellátási formák érdemi elbírálásánál a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódiságát a 2. melléklet szerinti környezettanulmány készítésével kell vizsgálni, különösen akkor, ha a kérelmező első ízben nyújt be kérelmet bármely ellátásra, továbbá akkor, ha a kérelemben foglaltak vitathatók, aggályosak, valamint ismételten ugyanazon az indokoláson alapul. A IV. Fejezetben meghatározott szociális alapszolgáltatások tekintetében az ellátást nyújtó intézmény készíti a környezettanulmányt.

(6)[7] A jogosulatlanul igénybe vett, e rendeletben meghatározott szociális ellátás megszüntetése és visszafizetése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 17. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadóak azzal, hogy a képviselő-testület – méltányosságból csak annak az összegnek a megtérítését engedheti el, illetőleg csökkentheti, amelyet saját pénzalapja terhére fedezett. E méltányosság csak akkor gyakorolható, ha a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné a teljes mértékű visszafizetési kötelezettség teljesítése. A szándékosan jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése nem mentesít az egyéb (büntető, szabálysértési) felelősségre vonás alól.

(7) A hatáskört gyakorló szerv hivatalból indult eljárás esetén eltekinthet a jövedelmi viszonyok vizsgálatától.

5. § A kérelmező részére megállapított pénzbeli ellátás folyósítása utalással történik. Rendkívül indokolt esetben készpénzben, a Hivatal pénztárában kifizethető. Amennyiben a települési támogatás[8] utalvány formájában kerül megállapításra, az utalványokat a Hivatal kijelölt helyiségében lehet átvenni.

II. FEJEZET Helyi szociális ellátások

3. Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) Kérelmére alkalmanként vagy havi rendszerességgel – figyelemmel a kérelmező és családja jövedelmi, szociális rászorultságára – rendkívüli települési támogatásban részesíti a (11) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv azt az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

 • a) gyermeket nem nevelő háztartásban
  • aa) egyedül élő esetében a 150 %-át,
  • ab) két vagy több fős háztartásban a 140 %-át;
 • b) gyermeket nevelő háztartásban
  • ba) 2 fős háztartásban a 150 %-át,
  • bb) 3-4 fős háztartásban a 140 %-át,
  • bc) 5 vagy több fős háztartásban a 130 %-át.

(2) A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege a (6) bekezdésben és a 7. §-ban szabályozott esetek kivételével az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 90 %-a.

(3)[9] Rendkívüli települési támogatásban a (6) bekezdés és a 7. §-ban szabályozott eset kivételével egy család, egy naptári éven belül négy alkalommal részesíthető.

(4) Rendkívüli települési támogatást a kérelmező részére pénzben vagy a 8. §-ban részletezett módon természetben lehet nyújtani.

(5) Időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére legfeljebb hat hónapra állapítható meg rendkívüli települési támogatás, melynek havi összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át.

(6) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető az (1) bekezdésben szabályozott egy főre jutó havi nettó családi jövedelem túllépése esetén is és a (3) bekezdésben meghatározott négy alkalomtól eltekintve az a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személy, aki az egy háztartásban élők jövedelmi viszonyai alapján átmenetileg a társadalmilag elfogadható életvitelét biztosítani nem tudja.

(7) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen a következőket:

 • a) elemi kár elszenvedéséhez,
 • b) baleset vagy betegség miatt legalább három hónapig tartó munkaképtelen állapothoz,
 • c) halálesethez,
 • d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,
 • e) a születendő gyermek fogadásának előkészítéséhez,
 • f) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez

kapcsolódó kiadásokat.

(8)[10]

(9) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem formanyomtatványát a 3. melléklet tartalmazza.

(10)[11]

(11) A rendkívüli települési támogatás odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

7. § [12] (1) Ha a rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként kérik, a támogatás összege

 • a) koporsós földbetemetés esetén 45.000,- Ft,
 • b) hamvasztásos temetés esetén 40.000,- Ft,

ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén 350 %-át.

(2)[13]

(3) A támogatás összegének megállapításánál a tényleges temetési módot kell figyelembe venni.

(4) A kérelmezőnek csatolnia kell a jövedelemnyilatkozaton túl a temetés költségeiről kiállított eredeti számlákat, a halotti anyakönyvi kivonatot, amennyiben a haláleset nem a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban került anyakönyvezésre.

(5) A rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a halálesettől számított 60 napon belül lehet benyújtani.

3/A. [14] Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás

7/A. § (1) Krónikus betegségre tekintettel háziorvos vagy szakorvos által rendelhető rendszeresen felírt gyógyszerek költségéhez, vagy rendszeresen alkalmazott gyógyászati segédeszköz költségének viseléséhez az (5) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv támogatást nyújthat.

(2) Támogatásra jogosult az a személy,

 • a) aki egyedül élő és havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszáz százalékát,
 • b) akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszáz százalékát

nem haladja meg.

(3) Támogatásra nem jogosult az a személy, aki közgyógyellátásban részesül.

(4) A támogatás havi összege az igazolt költség, legfeljebb azonban nyolcezer forint. Az egy háztartásban élő személyek részére gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás címén folyósított ellátás együttesen havonta nem haladhatja meg a tizenhatezer forintot. A rendszeresen felírt gyógyszerek, vagy gyógyászati segédeszközök költségét a gyógyszertár igazolja, a kérelmező nevére kiállított vény másolata mellett.

(5) A támogatást a kérelem benyújtását követő hónap első napjától egy évre kell megállapítani. A támogatás odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(6) A támogatást a kérelmező által megjelölt lakcímre, vagy számlaszámra kell utalni.

(7) Amennyiben a támogatást gyógyászati segédeszköz költségének viseléséhez kérik, a támogatás egy összegben is utalható.

(8) A jogosult tizenöt napon belül köteles bejelenteni, ha közgyógyellátásra való jogosultságát megállapították.

(9) A támogatást a változás bekövetkezése hónapjának utolsó napjával meg kell szüntetni, ha a jogosult:

 • a) más településre költözött,
 • b) közgyógyellátásra jogosult,
 • c) elhunyt.

(10) A támogatás iránti kérelem formanyomtatványát a 4. melléklet tartalmazza.

3/B. [15] 65. életévüket betöltött személyek települési támogatása

7/B. § (1) Kérelmére vagy hivatalból a (3) bekezdésben e hatáskör gyakorlására feljogosított szerv évi egy alkalommal, december hónapban települési támogatást nyújthat annak a településen bejelentett állandó lakcímmel rendelkező, 65. életévét betöltött, vagy tárgyévben betöltő személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszáz százalékát.

(2) A támogatást a kérelmező részére pénzben vagy a 8. § (2) bekezdése szerint természetben lehet nyújtani, legfeljebb [16]húszezer forint értékben.

(3) A támogatás odaítélésének hatáskörét a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások

4. Természetben nyújtott települési támogatás[17]

8. § (1)[18] A 6. § (4) bekezdése alapján természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás az élelmiszer, a tüzelősegély, a ruhanemű, a személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátás személyi térítési díjához nyújtott támogatás, az élelmiszer vásárlási, a gyógyszer-, illetve az egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatások igénybevételére jogosító utalvány, az általános és középiskolás gyermekek részére a tankönyv- és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak, illetve a gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás.

(2)[19] A 7/B. § (2) bekezdése alapján természetben nyújtható települési támogatás az élelmiszer, a tüzelő, a drogériai termék, a háztartási tisztítószer és vegyi áru, a higiéniai papírtermék, a vásárlási utalvány.

5. Köztemetés

9. § (1) A köztemetés a legolcsóbb hamvasztásos temetés és gyászszertartás igénybevételével történik.

(2) Az elhunytat a temetésre kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha Apátistvánfalva község köztemetőjében a megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van. Az ezzel kapcsolatos többletköltségeket a köztemetés szolgáltatásába be kell számítani.

(3) Kérésére a hamvakat tartalmazó urnát az eltemettetésre köteles személynek ki kell adni.

(4) Az eltemettetésre köteles személynek nem kell megtérítenie a köztemetés költségét, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

(5) Kérelemre részletfizetés engedélyezhető, ha a temetésre köteles személy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(6) A köztemetés elrendelésének hatáskörét a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

IV. FEJEZET Szociális szolgáltatások

6. Étkeztetés

10. § [20] (1) A képviselő-testület az Szt. 62. §-ában foglaltak szerint étkeztetést biztosít különösen annak,

 • a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
 • b) akinek az egészségi állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,
 • c) aki érzékszervi, így különösen látás-, hallásszervi, vagy mozgásszervi, vagy értelmi képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, vagy a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során, és fogyatékosságának fennállását hitelt érdemlő módon igazolja különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel,
 • d) a pszichiátriai vagy szenvedélybetegnek, akinek az állapota a háziorvos vagy szakorvos igazolása alapján indokolja,
 • e) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül,
 • f) aki a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény alapján tartósan álláskeresőnek minősül.

(2) Ha az étel házhoz szállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani. Az ebéd kiszállításáért fizetendő személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személyek eltérő rendszeres havi jövedelme esetén a magasabb összegű rendszeres havi jövedelemmel rendelkező igénybe vevő figyelembevételével kerül megállapításra.

(3) A szolgáltatás iránti kérelem egészségügyi indoka esetén a háziorvos igazolását csatolni kell a kérelem mellé.

(4) 65 év feletti kérelmező esetén a korra való tekintettel indokoltnak kell tekinteni az igényt.

(5) Az önkormányzat feladatellátási szerződése alapján az étkeztetés engedélyezése ügyében a Magyarországi Evangélikus Egyház jár el.

7. Házi segítségnyújtás

11. § [21] (1) Az Szt. 63. §-a alapján nyújtott házi segítségnyújtást a Magyarországi Evangélikus Egyház biztosítja.

(2) Házi segítségnyújtás keretében a jogosult kérelmére

 • a) ebéd házhoz szállításban,
 • b) egyéni szükséglet szerinti gondozásban

részesül.

(3) A házi segítségnyújtást az intézményvezető jegyzőkönyv együttes felvétele mellett megtagadhatja, ismételt esetben pedig megszüntetheti, ha a segítségnyújtásra jogosult a szociális gondozói tevékenységet ellátó gondozót munkájában szándékosan akadályozza, így különösen, ha a lakásba felhívás ellenére nem engedi be, vagy a gondozó testi épségét veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy azzal fenyeget.

(4) A szolgáltatásért járó térítési díjat az 5. melléklet tartalmazza.

8. Családsegítés

12. § [22] A családsegítés a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás által fenntartott Család- és Gyermekjóléti Központ útján vehető igénybe.

9. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

13. § Az Önkormányzat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Szentgotthárdi Városi Gondozási Központon (Szentgotthárd, Arany János u. 1.) keresztül nyújtja, az Szt-ben meghatározott feltételek szerint.

10. Falugondnoki Szolgálat

14. § (1) Az önkormányzat az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösség szintű szükségletek teljesítésének érdekében falugondnoki szolgálatot működtet.

(2) A falugondnoki szolgálat részletes feladatait, illetve szakmai programját a képviselő-testület külön rendeletben szabályozza.

(3)[23] A falugondnoki szolgáltatást a Magyarországi Evangélikus Egyházon[24] keresztül biztosítja az Önkormányzat.

11. Intézményi térítési díjak

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díját a személyes gondoskodást nyújtó intézmény évenként kétszer állapíthatja meg.

(2) Térítési díjkedvezményt, illetve mentességet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjétől kell kérni.

12. A személyi térítési díjak megfizetése

16. § A személyi térítési díjat havonta, utólag kell megfizetni.

V. FEJEZET Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló 2/2012. (II. 13.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

A.) Személyi adatok

1. Az ellátást igénylő neve: …………………………………………………………………….
születési neve: ……………………………………………………………………………...

2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………….
3.Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe, ahol életvitelszerűen tartózkodik: .................................................................................………………………………………….

4. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ……………………

5. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ……………………………………..
6.Az igénylővel együtt élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető hozzátartozók száma: ………………. fő

7. A 6. pontban szereplő hozzátartozók neve:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján ellenőrizheti.
Dátum: …………….……………..
……………………………….
az ellátást igénylő
vagy törvényes képviselőjének aláírása
…………………………….. cselekvőképes hozzátartozók aláírása
KITÖLTÉSI UTASÍTÁS:

 • a) …………………………………………………….
 • b) …………………………………………………….
 • c) …………………………………………………….
 • d) …………………………………………………….
 • e) …………………………………………………….
 • f) …………………………………………………….
 • g) ……………………………………………..………

1. Bejelentett lakóhely címeként a lakcímet igazoló személyi okmányon szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.

2. Kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni: házastársat; élettársat; 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton egyetemi, főiskolai tanulmányait folytató, továbbá korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi, beszéd, vagy más fogyatékos gyermekeit; A Ptk. alapján eltartott egyéb rokont.

3. Az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni.

4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés, stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.

5. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett az érintett cselekvőképes hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő, vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
B.) Jövedelemi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő
Személyek jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz.

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem.

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelem.

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

6. Munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás.

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem.

8. Egyéb (különösen: kapott tartás, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.).

9. Önkormányzat által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4. § (1) bek. i)
pontja.

10. A család összes nettó jövedelme (1-9.).

11. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (tartásdíj összege).

A család összes nettó jövedelme: ……………………… Ft/hó

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ……….…….. Ft/hó.

2. melléklet

A D A T L A P

1. Név: .............................................................................
2. Születési hely, idő ..............................................................................
3. Anyja neve: ..............................................................................
4. Állandó lakcíme: ..............................................................................
Tartózkodási helye: ..............................................................................
5. Családi állapota: ..............................................................................
6. Gyermekeinek száma: ..........
7. Közös háztartásban élők név szerinti felsorolása:

................................... Rokonsági fok: ..........................................
................................... Rokonsági fok: ..........................................
................................... Rokonsági fok: ..........................................
................................... Rokonsági fok: ..........................................
................................... Rokonsági fok: ..........................................
................................... Rokonsági fok: ..........................................

8. Foglalkozása: ..............................................

9. Jövedelme:

......................................

Ft főfoglalkozásból

......................................

Ft mellékfoglalkozásból

......................................

Ft nyugdíj

......................................

Ft egyéb (.....................................)

10. Vagyoni helyzete (ingatlanok):
Állaga: jó – közepes – rossz
Komfort fokozata: összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli

Ingóságok a szokásos berendezési tárgyakon kívül:

Gépkocsi gyártási éve: ……….

Típusa: ………………………..

Egyéb: van – nincs

Ha van, annak felsorolása: ..........................................................................

 • a) Családi ház - öröklakás: 1 szoba – 2 szoba – egyéb
 • b) Üdülő és egyéb ingatlan: beépített, illetve beépítetlen ingatlan (......... m2)

11. Eltartottak száma:

.................................

név .............

(kora)

...........................................

oktatási intézmény

.................................

név..............

(kora)

...........................................

oktatási intézmény

.................................

név..............

(kora)

...........................................

oktatási intézmény

.................................

név..............

(kora)

...........................................

oktatási intézmény

.................................

név..............

(kora)

...........................................

oktatási intézmény

12. Van-e tartásra kötelezett hozzátartozója? Igen – Nem
Ha igen, neve és lakcíme:..........................................., .............................................................
Rokoni kapcsolat: .....................................................................................................................

13. Van-e családban krónikus betegségben szenvedő? Igen – Nem
Ha igen, neve: ......................................................................................
Betegsége: ............................................................................................
Mióta: ...................................................................................................

14. Egyedülálló esetén el tudja-e látni magát? Igen – Nem
Ha nem, milyen segítséget igényel: ...............................................................................................

15. Szenvedélybeteg van-e a családban? Igen – Nem
Ha igen, ezek név szerinti felsorolása: ..........................................................................................

16. A szenvedélybeteg gyógykezelés alatt áll-e? Igen – Nem
Ha nem, hajlandó-e alávetni magát annak? Igen – Nem

17. Van veszélyeztetett kiskorú a családban? Igen - Nem
Ha igen, név szerint: ............................................................................................................................

18. Családon belül elhárítható-e a veszélyeztető ok? Igen – Nem
Ha igen, hogyan: ..................................................................................................................................
Ha nem, javaslat a kiskorú érdekében a teendő intézkedésre: ….........................................................
………………………………………………………………………………………………………...

19. A család – személy havi rezsije:

Kölcsöntörlesztés

......................,-

Ft/hó

Csatorna

....................,-

Ft/hó

TV. előfiz. díj:

......................,-

Ft/hó

Fütési költség

....................,-

Ft/hó

Villany

......................,-

Ft/hó

Víz

....................,-

Ft/hó

Napilapok:

......................,-

Ft/hó

Telefon

....................,-

Ft/hó

Gáz

......................,-

Ft/hó

Egyéb

....................,-

Ft/hó

Helyi adó befizetés

......................,-

Ft/hó

Szemétszállítási díj

....................,-

Ft/hó

Egyéb költség részletezése: pl. gyógyszer, diéta stb: ……………………………………………... ...........................................................................................................................................................

Összesen: .......................,- Ft/hó

20. Egy főre jutó jövedelem: .......................,- Ft/hó

21. Létminimum alatt van? Igen – Nem

22. Részesül-e valamilyen ellátási formában? Igen – Nem
Ha igen, melyik ellátási formában? ...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

23. Megjegyzés, értékelés:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
J A V A S L A T :
............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Szentgotthárd, ............. év ........................... hó ........ nap
…………………….

3. melléklet [25]

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához

A kérelmező személyére vonatkozó adatok:

Neve: ….……………………………………………….

Születési neve: ………………………………………....

Anyja neve: …………………………………………….

Születési helye, ideje: ….…………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□

Lakóhelye: …………………………………………………………………………

Tartózkodási helye: ……..…………………………………………………………

A kérelmező családi állapota: □ egyedülálló □ házastársával/élettársával él együtt

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ……… fő

A kérelmező házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

Neve: ….……………………………………………….

Születési neve: ………………………………………....

Anyja neve: ….…………………………………………..…..

Születési helye, ideje: …..……………………………………………….

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: □□□ □□□ □□□

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekek száma összesen: .......... fő.

Név

Születési hely, év, hó, nap

Nevelési/oktatási intézmény
megnevezése

A rendkívüli települési támogatást elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérem

A temetési költségekre tekintettel igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a temetés költségeiről – a kérelmező vagy a vele közös lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére – kiállított számla eredeti példányát.

Milyen célból kéri a rendkívüli települési támogatást? (részletes indokolás): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A rendkívüli települési támogatás megállapítása esetén az …………………… pénzintézetnél vezetett ……………………………. számú lakossági folyószámlámra történjen az utalás. (Ki nem töltés esetén a rendkívüli települési támogatás folyósításának módja postai átutalás.)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent előadottak a valóságnak megfelelnek.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen

- a lakóhelyemen, □ vagy

- a tartózkodási helyemen □

élek (a megfelelő részhez tegyen X-et).

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.

Szentgotthárd, ……… év ………………… hó …. nap

…………………….

Kérelmező aláírása

4. melléklet

KÉRELEM

A GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ

NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSHOZ

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………...

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Állampolgársága:

Folyószámlát vezető pénzintézet neve, bankszámlaszám (amennyiben az ellátás utalását ide kéri): …………….:……………………………………………………………………………..

Telefonszám (nem kötelező megadni):

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):

 szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

 EU kék kártyával rendelkező, vagy

 bevándorolt/letelepedett, vagy

 menekült/oltalmazott/hontalan.

A kérelmező és a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai, jövedelmi viszonyai:

Anyja neve

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Társadalom-
biztosítási
Azonosító Jele

Családi kapcsolat megnevezése

Jövedelem típusa


Jövedelem

1.

Kérelmező

-

-

-

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Rendelkezik-e közgyógyellátási igazolvánnyal (kérjük jelölje):

□ igen

□ nem

Mihez kéri a rendszeres települési támogatást (kérjük jelölje):

□ háziorvos vagy szakorvos által rendelhető rendszeresen felírt gyógyszerek költségeihez

□ rendszeresen alkalmazott gyógyászati segédeszköz költségeinek viseléséhez

□ havonta

□ egy összegben

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Egyéb jövedelemmel nem rendelkezem.

Alulírott hozzájárulok, hogy adataimat (családtagjaim adatait) a kérelem elbírálása céljából kezeljék.

Apátistvánfalva, …………………………

………………………………… .................................................

kérelmező aláírása kérelmező házastársának/élettársának aláírása

Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez

Krónikus betegségre tekintettel háziorvos vagy szakorvos által rendelhető rendszeresen felírt gyógyszerek költségéhez, vagy rendszeresen alkalmazott gyógyászati segédeszköz költségének viseléséhez támogatás nyújtható.

Támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem összege az 85.500,- Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 114.000,- Ft-ot nem haladja meg.

Támogatásra nem jogosult az a személy, aki közgyógyellátásban részesül.

A támogatás havi összege az igazolt költség, de legfeljebb 8.000,- Ft. Az egy háztartásban élő személyek részére gyógyszertámogatás címén folyósított ellátás együttesen havonta nem haladhatja meg a 16.000,- Ft-ot.

A támogatás a kérelmező által megjelölt lakcímre, vagy számlaszámra kerül utalásra.

Amennyiben a támogatást a gyógyászati segédeszköz költségeinek viseléséhez kérik, a támogatás egy összegben is utalható.

A kérelemhez mellékelni kell:

1. Jövedelemigazolásokat:
- havi rendszeres jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről
- nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról.

2. Háziorvosi/gyógyszertári igazolás és kérelmező nevére kiállított vények másolata”

5. melléklet [26]

1. Étkeztetés

1.1. Az étkeztetés intézményi térítési díja: 890 Ft.

1.2. Ebéd szállítással

A

B

C

D

E

1

Jövedelmi sáv

Ebéd Ft/adag

Kedvezmény mértéke

Szállítás Ft/alkalom

Kedvezmény mértéke

2

0

0

0

0

0

3

50001-60000

500

390

20

20

4

60001-90000

545

345

20

20

5

90001-110000

560

330

20

20

6

110001-135000

585

305

20

20

7

135001-

595

295

20

20

1.3. 50.000,- Ft alatti jövedelem esetén egyéni elbírálással kerül megállapításra a személyi térítési díj.

2. Házi segítségnyújtás

2.1. A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 2500 Ft/gondozási óra

2.2. A kedvezmény mértéke:

A

B

1.

Gondozás és segítés óradíj fizetendő térítési díj (Ft/óra)

Kedvezmény mértéke

2.

250

2250


[1] A bevezető az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. alcímet az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[3] A 2. §-t az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[4] A 3. §-t az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[5] Módosította: a 13/2017.(XII.18.). önk. rendelet 1.§. –a.. Hatályos 2017.december 19.-től.
[6] Módosította: a 17/2016.(IX.26.). önk. rendelet 3.§.(2) bek - e. Hatályos 2016.szeptember 27.-től.
[7] A 4. § (6) bekezdése az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.
[8] Módosította: a 17/2016.(IX.26.). önk. rendelet 3.§.(2) bek - e. Hatályos 2016.szeptember 27.-től.
[9] A 6. § (3) bekezdése az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[10] A 6. § (8) bekezdését az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
[11] A 6. § (10) bekezdését az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 8. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
[12] Módosította: az 1/2019.(I.24. önk. rendelet 1.§. -a. Hatályos 2019. január 25.-től.
[13] Hatályon kivül helyezte: az 1/2019.(I.24. önk. rendelet 3.§.- a 2019.január 25.-től.
[14] Módosította: a 17/2016.(IX.26. önk. rendelet 1.§.- a. Hatályos 2016. szeptember 27.-tól.
[15] Módosította: a 17/2016.(IX.26. önk. rendelet 1.§.- a. Hatályos 2016. szeptember 27.-tól.
[16] Módosította: a 22/2016.(XII.12.) önk. rendelet 1.§.- a. Hatályos 2016. december 13.-tól.
[17] Hatályon kívül helyezte: a „rendkivüli”szövegrészt a 17/2016.(IX.26.). önk. rendelet 4.§.-a 2016.szeptember 27.-től.
[18] A 8. § (1) bekezdése az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.
[19] Kiegészítette: a 17/2016.(IX.26. önk. rendelet 2.§.- a. Hatályos 2016. szeptember 27.-tól.
[20] Módosította: a 4/2016.(II.22. önk. rendelet 1.§.- a. Hatályos 2016. március 1.-től. A 10. § az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
[21] Módosította: a 4/2016.(II.22. önk. rendelet 2.§.- a. Hatályos 2016. március 1.-től. A 11. § az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[22] A 12. § az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[16] Módosította: a 4/2016.(II.22. önk. rendelet 3.§.(3) bek - e. Hatályos 2016. március 1.-től.
[17] Módosította: az 1/2019.(I.24. önk. rendelet 2.§. -a. Hatályos 2019. január 25.-től.
[23] A 14. § (3) bekezdése az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 7. § c) pontja szerint módosított szöveg.
[24] Módosította: a 4/2016.(II.22. önk. rendelet 3.§.(4) bek - e. Hatályos 2016. március 1.-től.
[25] A 3. melléklet az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[26] Az 5. mellékletet az Apátistvánfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdése iktatta be.