Kissikátor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékgazdálkodásról szóló 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 21- 2017. 12. 22

Kissikátor Község Önkormányzat

 Képviselő-testületének  14/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete a 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodásról

módosításáról


Kissikátor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kissikátor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.30.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról

módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


Kissikátor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról 2.§. (2) bekezdés helyébe a következő  rendelkezés lép:


Az Önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást  kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató)  által látja el.

2.§


Kissikátor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete a települési hulladékgazdálkodásról kiegészül a 8/A. §-al.Lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra és a hulladékudvar igénybevételének lehetőségére vonatkozó külön rendelkezések


8/A. §


  1. az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárt méreténél , mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) a közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban gondoskodik.
  2. A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett.
  3. A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a Közszolgáltató az ingatlan használóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni.    
  4. Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni.
  5. Az igénybejelentő a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, hogy a lomhulladék közterülten nem helyezhető el.
  6. Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 250 kg mennyiségben - a Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe (hulladékudvarba) saját maga is elszállíthatja és ott díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénz átutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.    


3.§A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


            Kocsik László                                                                      Henyecz Sándorné

            polgármester                                                                                   jegyző


 A rendelet kihirdetésre került 2017. december 20-án.                                                                                                             Henyecz Sándorné

                                                                                                          jegyző


Mellékletek