Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2021. 08. 13

Mány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag támogatásról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Mány község közigazgatási területén élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1) – (3) bekezdésében meghatározott személyekre.

2. § (1) A szociális célú tüzelőanyag támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

(2) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége háztartásonként 1 erdei m3, de legfeljebb 5 erdei m3 lehet.

3. § Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális célú tűzifa juttatásával kapcsolatos valamennyi hatáskört Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Humánerőforrások Bizottságára ruházza át.

4. § Szociális célú tűzifa támogatásra az jogosult,

 • a) akinek háztartásban az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedülálló esetén 300 %-át,
 • b) a háztartásban élők egyikének sincs vagyona, és
 • c) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

5. § Szociális célú tűzifa támogatásban első sorban azt kell részesíteni, aki

 • a) aktív korúak ellátására,
 • b) időskorúak járadékára,
 • c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, rendszeres települési támogatásra jogosult, illetve
 • d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

6. § A szociális tűzifa iránti kérelmet írásban kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell:

 • a) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvényét, vagy megállapító határozatát,
 • b) jövedelemmel rendelkező személyek esetében
  • ba) a munkáltató által kiállított, kereseti igazolást,
  • bb) egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolást, valamint a tárgyévre vonatkozó jövedelemről szóló nyilatkozatot,
  • bc) alkalmi munkát végzők esetében az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, ennek hiányában a tevékenységet végző által leadott nyilatkozatot.

7. § Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

8. § A mányi lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak ott vehető figyelembe a háztartás tagjaként, ahol életvitelszerűen él.

9. § A szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló teljes tűzifa készlet határozatban megállapításra nem kerül a jogosultak részére.

10. § A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

11. § Ha a kérelmező az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra kerül, hogy azt nem jogosultan igényelte és kapta, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 18.000,- Ft + ÁFA/ m3, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.

12. § Ez a rendelet 2021. augusztus 13-án lép hatályba, és 2022. június 30-án hatályát veszti.