Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.16.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről

Hatályos: 2021. 09. 01

Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről

Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Nagyoroszi község közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály bűncselekménynek vagy szabálysértésnek minősít, vagy más módon szankcionál.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

 • a) közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás: az a magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti, vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.
 • b) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában – vagy ha birtokosa a tulajdonos személyétől eltér – birtokában az ingatlan van, vagy aki/amely az ingatlant használja.
 • c) közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 2. § 13. pontja szerinti terület,
 • d) jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is.

II. FEJEZET A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok

3. Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben 10.000 forinttól 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve természetes személy esetében 200.000 forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000 forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(2) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyú, és a cselekmény elkövetője az elkövetést megelőző öt évben a településen nem valósított meg a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást, a közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható.

(3) Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 50.000 forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

4. Eljáró hatóság és eljárási szabályok

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás bejelentés alapján vagy hivatalból indulhat meg.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt indult eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegése miatt közigazgatási bírság és helyszíni bírság kiszabására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.

(4) A közigazgatási bírság megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a cselekmény ismétlődését és gyakoriságát, ebből fakadóan érvényesíteni kell a fokozatosság elvét, az elkövető vagyoni helyzetét, jövedelmi viszonyait.

(5) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság vagy helyszíni bírság kiszabásának akkor van helye, ha önálló jövedelemmel rendelkezik vagy vagyona van.

(6) A kiszabott közigazgatási bírságot vagy helyszíni bírságot az elsőfokú határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül kell megfizetni készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Nagyoroszi Község Önkormányzata 11741031-15451653-0880000 számú pénzforgalmi számlájára.

III. FEJEZET A közösségi együttélés alapvető szabályai

5. A közterületek rendjének fenntartása és rendeltetésszerű használata

5. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének fenntartása és rendeltetésszerű használatának körében, aki

 • a) közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésétől eltérően, a közterület használatának rendjéről szóló 12/2016. (XII.09.) önkormányzati rendeletben foglalt közterület-használati engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használ,
 • b) az önkormányzat belterületi közútjain, közterületen közterület-használati engedély nélkül tartósan, állandó jelleggel tehergépkocsit, autóbuszt, mezőgazdasági vontatót, mezőgazdasági gépet, járműszerelvényt tárol,
 • c) üzemképtelen (különösen sérült, hiányos, roncs, helyváltoztatásra láthatóan képtelen jármű) vagy rendszám nélküli járművet, 10 napon túl, közterület-használati engedély nélkül tárol a közterületen,
 • d) a szállított tüzelő- és építőanyagot hat napot meghaladóan közterület-hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon tárolja,
 • e) építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,
 • f) közterületen elhelyezett műtárgyban reklámhordozóban, emlékműben dísztárgyban, utcaburkolatban, utcabútorban kárt okoz, megsemmisít, engedély nélkül ráfest;
 • g) gépjárművel úgy parkol, hogy akadályozza a gyalogosok zavartalan közlekedését, illetve a többi gépjármű úton való zavartalan elhaladását.

6. Kereskedelmi és vendéglátási tevékenység

6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a kereskedelmi és vendéglátási tevékenység körében, aki:

 • a) közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérő módon alkalmi és mozgóárusítást, jogosulatlan kereskedelmi tevékenységet végez,
 • b) az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjével kapcsolatos előírásokat és kötelezettségeket megszegi,
 • c) közterületen nem árusítható terméket értékesít, közterületen állatot forgalmaz,
 • d) közterületen zajkeltésre alkalmas hangosító berendezést elhelyez és működtet, vagy közterületen olyan helyhez kötött hangosító berendezést üzemeltet, amely nincs összefüggésben jogszerűen folytatott ipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékenységgel - az engedélyezett közterületi rendezvény keretében történő zeneszolgáltatás kivételével - és amely indokolatlanul zavarja mások nyugalmát.

7. A köztisztaság fenntartása

7. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az ingatlantulajdonos vagy az ingatlan használója vagy üzlet, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egység, egyéb árusítóhely esetén az üzemeltető, aki nem gondoskodik:

 • a) az ingatlan vagy árusítóhely előtti, melletti, úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, hulladék- és gyommentesítéséről, fűfélék rendszeres kaszálásáról, az ingatlan előtti, melletti járda a hó- és síkosság mentesítésről,
 • b) az ingatlan előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, az árok szükség szerinti mélyítéséről, a víz folyását biztosító szinten tartásáról,
 • c) az ingatlanán, valamint az ingatlan előtti közterületen elhelyezkedő zöld növényzetnek a közterületre történő, gyalogosforgalmat zavaró vagy balesetveszélyes túlnövésének megakadályozásáról, a túlnőtt növényzet eltávolításáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról,
 • d) a tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan tisztán tartásáról, gondozásáról, szükség szerinti takarításáról, rovar- és rágcsálómentesítéséről, gyommentesítéséről és kaszálásáról,
 • e) a keletkezett trágya kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes gyűjtéséről, kezeléséről, elszállításáról.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, aki:

 • a) az építési területen és az építés közvetlen környékének tisztán tartásáról, az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről nem gondoskodik,
 • b) az építési, bontási, tatarozási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet nem úgy végzi, hogy az annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa,
 • c) a földmunkák végzésénél a termőréteget külön tárolásáról (deponálás), a termőréteg fedőrétegként való visszaterítéséről a munka végeztével nem gondoskodik,
 • d) közterületen szemetet, hulladékot elszór, eldob, szennyező vagy az egészségre ártalmas anyagot kiönt, kienged,

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, az az utcai árus, aki az utcai árusítás céljára bérelt helyet, valamint annak közvetlen környezetét a használat időtartama alatt nem tartja folyamatosan tisztán, az árusítás során keletkezett hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról, elszállíttatásáról és megfelelő elhelyezéséről saját költségén nem gondoskodik.

8. Állattartás

8. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó, aki:

 • a) tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló eb más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását lehetővé teszi, valamint az állat a település lakóinak testi épségét veszélyezteti, vagy a lakóknak anyagi kárt okoz,
 • b) közterületen veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül - vakvezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – sétáltat.

9. Környezetvédelem

9. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

 • a) szennyvizet akár saját területen kilocsol vagy közterületre enged,
 • b) az ásott kutat szennyezi, ásott kútba szennyvizet, veszélyes, mérgező hulladékot juttat,
 • c) közkutat nem háztartási ivóvízellátás céljára használ, más célú felhasználáshoz nem rendelkezik a vízszolgáltató előzetes engedélyével,
 • d) a meglévő vízelvezető árkot - ingatlanok előtti közterületen, kertekben - betölti, a víz lefolyását megakadályozza,
 • e) esővizet közvetlenül szennyvízhálózatba vezeti,
 • f) a közparkok területére gépjárművel, kerékpárral, behajt, parkol. Gépjárművel, kerékpárral zöldfelületen vagy nem arra kijelölt burkolaton közlekedik, parkol,
 • g) sportolási célra fenntartott területre gépjárművel, segédmotoros-kerékpárral behajt, parkol,
 • h) közterületre telepített fát, facsemetét rongál,
 • i) dísznövényeket engedély nélkül kiszed, gyűjt, csonkít,
 • j) fákon hirdetést, transzparenst kifüggeszt, madarakat, egyéb állatokat indokolatlan módon zavar, bármely eszközzel bánt (pl. madárfészek rongálás, tojás kiszedés, csúzlizás, dobálás stb.),
 • k) a patak medrébe, valamint közvetlen környezetébe szemetet elhelyez.

10. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos szabályok

10. § (1) A település területén valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles az ingatlanán keletkező hulladék összegyűjtéséről és a begyűjtési tevékenységet végző közszolgáltató részére történő átadásáról – élő szerződés alapján –, az erről szóló külön önkormányzati rendeletben foglaltak szerint gondoskodni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények rendeltetésszerű használatáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról.

11. Zajvédelemmel kapcsolatos szabályok

11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

 • a) akár emberi hanggal, akár hangszerrel, gépjármű motor hangjával vagy más technikai eszközzel történő, a köznyugalmat és közcsendet sértő zajt okoz,
 • b) lakó- és üdülőingatlanokban, illetve lakóingatlanok zöld felületeinek fenntartásával, építésével kapcsolatos zajt keltő tevékenységet (például motoros fűnyírás, fűrészelés, fakivágás, építőipari munkák, stb.) végez hétköznap este 20.00 és reggel 7.00 óra között terjedő időszakban, kivétel az azonnali hiba-, kárelhárításra irányuló tevékenységek és a hóeltakarítás,
 • c) szombaton reggel 8.00 óra és 19.00 óra közötti, vasárnap és ünnepnap 8.00 és 14.00 óra közötti időszaktól eltérően végzi a zajjal járó munkát (kivétel az azonnali hiba, kárelhárításra irányuló tevékenységek végrehajtása),
 • d) a közterületen megtartott rendezvények során üzemeltetett hangosító berendezésekre, zeneszolgáltatásra, a szabadidős zajforrásokra megállapított zajkibocsátási határértékek betartásának nem tesz eleget.

12. Temető használatával kapcsolatos magatartások

12. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

 • a) a temetőben a látogatók kegyeleti érzéseit sértő zajt kelt, vagy nem a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,
 • b) sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között tárolja, azt nem a szeméttárolóban helyezi el,
 • c) temető területére kutyát (kivéve vakvezető kutya) visz be,
 • d) a sírok gondozásánál a szomszédos sírhelyeket beszennyezi.

13. Házszámozással kapcsolatos szabályok

13. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az ingatlan tulajdonosa, amennyiben a házszámtábla beszerzéséről, az utcáról jól látható módon történő kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerinti cseréjéről, pótlásáról nem gondoskodik.

IV. FEJEZET Záró rendelkezés

14. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1. napján lép hatályba.