Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

az urnafal használatának rendjéről

Hatályos: 2021. 09. 01

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

az urnafal használatának rendjéről

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Kállósemjén 154 hrsz-ú ingatlanon található temetőben lévő önkormányzati tulajdonú, ravatalozó teraszánál elhelyezett urnafalra, az ott végzett temetésekkel, karbantartási, fenntartási munkákkal kapcsolatos tevékenységekre, az urnafallal kapcsolatban munkákat végző vállalkozókra, valamint a kegyeleti jogokat gyakorló összes látogatóra.

(2) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata, mint az urnafal tulajdonosa és üzemeltetője az elhunyt személyére, vallási, valamint lelkiismereti meggyőződésére, faji, nemzeti, etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely megkülönböztetésére tekintet nélkül lehetővé teszi az urnafalban az elhunytak hamvainak elhelyezését.

2. § E rendelet alkalmazásában:

 • a) temetési hely: a temetőben, a ravatalozó teraszán létesített urnafalban lévő urnafülke, mely a hamvakat tartalmazó urnák elhelyezésére szolgál.
 • b) rendelkezési jog: urnafülke feletti bérleti jog.

3. § (1) Az urnafalban lévő temetési helyek azonosíthatósága érdekében az urnafülkéket soronként felülről lefelé növekvő sorrendben római számokkal, balról jobbra haladva arab számokkal kell számozni.

(2) Az urnafülke légmentes lezárása egyedileg előállított fedlappal történik, melyet az urnafülke megváltási ára tartalmaz.

(3) Kizárólag az Önkormányzat által biztosított fedlap használható. Esetleges megrongálódása esetén a cseréről a jogosult köteles gondoskodni, az eredetivel megegyező színben.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog jogosultja gondoskodik az urnafülke egyedi díszítéséről és az abban elhelyezett személy adatainak feltüntetéséről.

(5) Az urnafülke tábláján fel kell tüntetni az elhunyt nevét, valamint születési és halálozási évét.

(6) Az eltemettető, vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartási könyvbe be kell jegyezni.

(7) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos az eltemettetővel, úgy az urna részére történő kiadásához az eltemettető hozzájárulását kell beszerezni. Ilyen személy hiányában az elhunyt Polgári Törvénykönyv szerinti legközelebbi hozzátartozójától kell a hozzájárulást beszerezni, amennyiben nem ő az urna kiadását kérő személy.

4. § (1) Az urnafülke megváltására az jogosult, aki maga vagy hozzátartozója számára a temetés ezen formáját választja és kállósemjéni lakos vagy az elhunyt kállósemjéni lakos volt.

(2) Köztemetés céljára urnafülke nem vehető igénybe.

(3) Az urnafülkéket az eltemettetők tetszőleges sorrendben igényelhetik.

(4) Az urnafülkében a hamvakat kizárólag urnában lehet elhelyezni, egy urnafülkében legfeljebb két elhunyt hamvai helyezhetők el.

5. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséért a rendelet 1. mellékletben meghatározott mértékű díjat kell megfizetni az Önkormányzat részére. A rendelkezési jogról az önkormányzat képviseletében a polgármester egyedi szerződést köt.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog azt illeti meg, aki a díjat teljes összegben megfizette, a rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja. A díj megfizetése vonatkozásában részletfizetési lehetőségnek helye nincs.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama 25 év.

(4) A temetési hely feletti rendelkezési jog a lejárat után a 2. mellékletben meghatározott díj megfizetésével meghosszabbítható, újraváltható.

(5) A temetési hely felett rendelkezési jogosult, időközben történő elhalálozása esetén hozzátartozója kérelmére az újraváltás időtartama szintén 25 év.

(6) A rendelkezési idő lejártát követően, a rendelkezési jog tulajdonosa az Önkormányzattól hivatalos értesítőt kap a jog megszűnéséről, mely értesítő tartalmazza a rendelkezési jog meghosszabbítására nyitva álló határidőt.

(7) Amennyiben a jogosult a megadott határidőig nem nyújtja be kérelmét a rendelkezési jog meghosszabbítása iránt, az urnafal tulajdonosa jogosulttá válik az urna közös kegyeleti helyre történő áthelyezésére, valamint az urnafülke újbóli értékesítésére.

(8) Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás hiányában lejár, ha a temetési helyről az urna kikerül, illetve, ha a temetési hely megszűnik.

(9) Urnakiadás esetén a megváltási díj időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

6. § (1) Az urnafal fenntartási és üzemeltetési feladatait az önkormányzat látja el, ennek keretében:

 • a) A helyben szokásos módon tájékoztatja a látogatókat a temetési hely rendjéről.
 • b) Elvégzi az urnafülke értékesítésével és az újraváltásával kapcsolatos teendőket a rendeletben foglalt díjszabás alapján.
 • c) Ingyenesen biztosítja az urna szertartásig történő megőrzését.
 • d) Biztosítja az urnafal és a környékének állagmegóvását, az urnafalhoz vezető út és a járda fenntartását.

(2) Az önkormányzat biztosítja az urnafal és környékének karbantartását, amely magába foglalja:

 • a) szükség szerint a sepregetést,
 • b) gyomirtást,
 • c) a hulladék összegyűjtéséhez alkalmas terület biztosítását és az ott összegyűjtött hulladék elszállítását,
 • d) sövény nyírását,
 • e) balesetveszélyt jelentő fák kivágását,
 • f) urnafalhoz vezető út, járda síkosság mentesítését, hó eltakarítását.

7. § (1) Az önkormányzat köteles nyilvántartást vezetni a megvásárolt urnafülkékről a megvásárlás sorrendjében, valamint az urnafülkében elhelyezett elhunytakról, az urnaelhelyezés időrendjének sorrendjében.

(2) A nyilvántartó könyv adatait a 3. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A nyilvántartó könyvbe a temetési hely felett rendelkező jogosult személy betekinthet.

(2) A nyilvántartó könyv adatai alapján az önkormányzat köteles adatot szolgáltatni az elhunyt személy pontos temetési helyéről a hozzátartozók számára.

(3) A nyilvántartó könyv biztonságos őrzéséről a jegyző gondoskodik az urnafal fennállásáig, megszűnését követően át kell adni az illetékes levéltár részére.

9. § (1) Az urnafülkén végzett minden nemű munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő gondozást - az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(2) A munkát végző vállalkozó minden nemű munkát az üzemeltetőnek a munka megkezdését megelőzően legalább 3 munkanappal köteles bejelenteni.

(3) Munka csak úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és látogatók kegyeleti érzéseit.

(4) Munkavégzés során a szomszédos urnafülke nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy állapota ne változzon, esetleges károkozásért a kivitelező teljes felelősséggel tartozik.

(5) A temetőben munkát végzőt teljes anyagi és erkölcsi felelősség terheli az általa okozott károkért.

10. § (1) Az urnafal használatának rendjét és nyitvatartási időt a temető bejáratánál ki kell függeszteni.

(2) A temetési helyen mindenki köteles a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tanúsítani.

(3) A temetési helyen tartózkodni a temető bejáratánál kifüggesztett nyitvatartási időben lehet.

(4) Vasárnap és ünnepnapokon kivitelezői munka nem folytatható.

(5) Temetési szertartás ideje alatt - beleértve koporsós temetést is - az ingatlan területén kivitelezői munka nem végezhető.

11. § (1) Koszorút, virágot elhelyezni csak úgy szabad, hogy ne érintse a mellette lévő fülkéket. Gyertyát vagy mécsest csak a kijelölt helyen lehet meggyújtani. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki a mécsest vagy gyertyát meggyújtotta.

(2) Tilos az urnafülke előrészén olyan virágtartót, feliratot vagy díszítést elhelyezni, amely a közízlést és a közerkölcsöt sérti.

(3) Az urnafalnál keletkezett szerves hulladékot, elszáradt virágot, koszorút, szemetet csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni.

(4) Az urnafalnál elhelyezett tárgyak - koszorúk, virágok, egyéb tárgy - tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az önkormányzatot nem terheli.

12. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Temetési hely feletti rendelkezési jog megváltása

1 urna elhelyezés esetén nettó 3.000,-Ft

2 urna elhelyezés esetén nettó 5.000,-Ft

Tájékoztatás:

A bérleti díjat egy összegben a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni.

2. melléklet

Temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítása, újraváltása

1 urna elhelyezés esetén nettó 3.000,-Ft

2 urna elhelyezés esetén nettó 5.000,-Ft

Tájékoztatás:

A bérleti díjat egy összegben a Kállósemjéni Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni.

Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármesterrel az egyedi szerződés megkötésére csak a teljes összeg megfizetését követően kerül sor.

3. melléklet

URNAFAL NYILVÁNTARTÓ KÖNYV

A.) Urnafülke nyilvántartó lap

Urnafülke azonosító száma

Urnafülke bérbevételének időpontja (szerződéskötés időpontja)

Következő megváltás időpontja

Szerződés iktatószáma

Rendelkezési jog gyakorlója (név)
(a továbbiakban bérlő:)

Bérlő születési helye, ideje

Bérlő anyja neve

Bérlő lakóhelye

Megjegyzés

B.) Az urnafülkében elhelyezett elhunyt adatai

Elhunyt neve

Elhunyt születési neve

Elhunyt születési helye, ideje

Elhunyt anyja neve

Elhunyt elhalálozásának helye, ideje

Elhunyt utolsó lakóhelye

Elhunyt hamvainak az urnafülkében való elhelyezésének ideje
(év, hó, nap, óra)