Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 19 - 2021. 08. 19

Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 606.972.372 forintban állapítja meg az 1. melléklet alapján.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 3. melléklet tartalmazza:

 • a) önkormányzat működési támogatásai 293.498.498 Ft
 • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 25.580.160 Ft
  amelyből:
  az önkormányzatoktól kapott támogatás 1.316.736 Ft
  EU-s programokra kapott támogatás 0 Ft
 • c) közhatalmi bevétel 52.550.000 Ft
 • d) intézményi működési bevétel, 39.345.000 Ft
 • e) egyéb működési bevétel: 5.103.339 Ft
  f) felhalmozási bevétel 8.559.872 Ft
  amelyből: vagyonértékesítés bevétele 8.559.872 Ft
 • f) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 90.926.669 Ft
 • g) az előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele 0 Ft
  az előző évi működési célú maradvány átvétele 90.307.952 Ft
 • h) finanszírozási bevételek 0 Ft
 • i) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.100.882 Ft
  (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételei: 471.991.090 Ft
  (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
  működési bevételek: 492.569.016 Ft

felhalmozási bevételek: 114.403.356 Ft

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 2. melléklet szerint, azaz)

 • „a) működési költségvetés 492.569.016 Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások: 209.343.375 Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és
   szociális hozzájárulási adó: 33.335.250 Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások: 137.655.165 Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 9.930.000 Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 102.305.226 Ft
 • b) felhalmozási költségvetés 114.403.356 Ft
  • ba) beruházások, 21.712.500 Ft
  • bb) felújítások 78.405.351 Ft
  • bc) fejlesztési hitel törlesztés 3.000.000 Ft

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

 • „a) a kötelező feladatok 471.991.090 Ft

(Az önkormányzat összesített kiadásaiból)

 • „c) államigazgatási feladatok ellátás kiadása 134.981.282 Ft

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A belső finanszírozáson belül
az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 90.307.952 Ft
működési célú 76.492.019 Ft
felhalmozási célú 13.815.933 Ft

[A költségvetési egyenleg (5. és 6. melléklet)]

 • „a) működési cél szerint 492.569.016 Ft
 • b) felhalmozási cél szerint 114.403.356 Ft

(Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)

 • „a) belső finanszírozással 90.307.952 Ft

4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § A képviselő-testület a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafeteria éves bruttó összegét dolgozónként 400.000 forintban állapítja meg. ”

5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege (8. melléklet) 94.251.224 Ft.”

6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet II. Fejezete a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A 2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi támogatás és kölcsön nyújtását és törlesztését a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi támogatások és kölcsönök bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

(4) Az intézményi irányító szervi támogatások folyósítását a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

(7) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzatnak 30 napon túli tartozásállományát a 17. melléklet tartalmazza.

(9) A 2021. évi egységes rovatrendet a 18. melléklet tartalmazza.

(10) A 2021. évi költségfelosztást a 19. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.”

7. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a költségvetés főösszegének keretein belül.”

8. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet 13. és 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meg nem haladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete.

14. § A 14. számú melléklet a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését tartalmazza évenkénti bontásban. ”

9. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021 (II.25.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.

10. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet 1-19. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

20. melléklet

20. sz. melléklet.xlsx

2. melléklet

1-20. mellékletek

1-20. mellékletek.xlsx