Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 24- 2021. 08. 25

Gyöngyös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: a polgármester, a Képviselő-testület bizottságai, a Mátrafüredi Részönkormányzat Testülete, a Polgármesteri Hivatal, a jegyző, illetve – a Képviselő-testület döntése alapján - az önkormányzati intézmények, továbbá az önkormányzat részvételével alakult önkormányzati társulások látják el.”

2. § Az SZMSZ 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület tagjainak száma: 15 fő. A Képviselő-testület tagjai névsorát, a támogató párt- és társadalmi szervezet elnevezését az 5. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az SZMSZ 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bizottság létszámát, ügykör szerinti feladatait és hatáskörét a Képviselő-testület állapítja meg. A bizottság elnökét és tagjait a Képviselő-testület választja meg, a bizottság összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja. A Képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsorát, valamint a támogató pártszervezeteket a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az SZMSZ 20. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(17) A bizottság maga állapítja meg ügyrendjét, mely tartalmazza feladatait, a Képviselő-testület által átruházott hatásköreit, valamint működése részletes szabályait. A bizottságok ügyrendje a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleménye alapján hozott képviselő-testületi jóváhagyással érvényes.”

4. § Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges jogi és egyéb szakmai, valamint adminisztratív és technikai segítséget megadja, ügyviteli feladatait ellátja. A testületi működés feltételei biztosításának részletes meghatározását a Gyöngyös Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodások tartalmazzák.”

5. § (1) Az SZMSZ az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(2) Az SZMSZ a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

6. § Hatályát veszti az SZMSZ

  • a) 1. függeléke,
  • b) 2. függeléke,
  • c) 3. függeléke,
  • d) 4/A. függeléke,
  • e) 4/B. függeléke,
  • f) 5/A.-5/H. függeléke.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

5. melléklet

a 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAGJAI

Hiesz György polgármester DK-Momentum-MSZP

Bárdosné Kocsis Éva Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP

Besze Andrea JOBBIK-DK-Momentum-MSZP

Boári István DK-JOBBIK-Momentum-MSZP

Faragó Tamás JOBBIK-DK-Momentum-MSZP

Ferenczy Tamás JOBBIK-DK-Momentum-MSZP

Kepler Gyula Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP

Kévés Tamás alpolgármester JOBBIK-DK-Momentum-MSZP

Kiss Tivadar Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP

Dr. Ördög István Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP

Percze László MSZP-DK-JOBBIK-Momentum

dr. Szén Gabriella DK-JOBBIK-Momentum-MSZP

Tuza György Városom, Szeretlek Egyesület-Fidesz-KDNP

Dr. Végh Attila MSZP-DK-JOBBIK-Momentum

(üres képviselői mandátum) ……………………………………….

Nem a képviselők közül választott alpolgármester:

Kárpáti István Momentum-DK-JOBBIK-MSZP

2. melléklet

6. melléklet

a 33/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK TAGJAI

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

Elnök: Besze Andrea

Tagok: Bárdosné Kocsis Éva

dr. Szén Gabriella

Külső tagok: Erdélyiné Molnár Gabriella

Sári István

Jogi és Ügyrendi Bizottság

Elnök: dr. Végh Attila

Tagok: Besze Andrea

Kiss Tivadar

Külső tagok: Juhász Szilvia

Szabóné Farók Éva

Turisztikai, Ifjúsági és Sportbizottság

Elnök: Ferenczy Tamás

Tagok: Kepler Gyula

Tuza György

Külső tagok: Rab Gábor

Jaros Norbert

Oktatási és Kulturális Bizottság

Elnök: dr. Szén Gabriella

Tagok: Dr. Ördög István

Kepler Gyula

Külső tagok: Juhász Edit

Boros Gabriella

Pénzügyi, Költségvetési és Ellenőrzési Bizottság

Elnök: Boári István

Tagok: Bárdosné Kocsis Éva

dr. Végh Attila

Külső tagok: Ruzsin Csabáné

Gonda Tivadar

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Elnök: Percze László

Tagok: Boári István

Ferenczy Tamás

Külső tagok: Tóth János

Kulcsár Gergely

Mátrafüredi Részönkormányzat

Elnök: Faragó Tamás

Tagok: Ferencz Angéla

Grassalkovichné Varró Zsuzsanna

Szuromi László

Tóth János