Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Hatályos: 2021. 08. 26- 2022. 12. 31

Nemesbük Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról

Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya Nemesbük Község Önkormányzatának illetékességi területére terjed ki.

2. § Az önkormányzat illetékességi területén magánszemélyek kommunális adója, építményadó, telekadó valamint helyi iparűzési adó kerül bevezetésre.

3. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából életvitelszerűen helyben lakó magánszemély az, aki számára az a Nemesbük közigazgatási területén levő lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, amelyben az adóalany az adóév egészében életvitelszerűen tartózkodik, ahonnan életét szervezi, ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

(2) Az életvitelszerű helyben lakást az e rendeletben foglalt kedvezmények, mentességek igénybe vétele érdekében az alábbi módokon lehet igazolni:

  • a) az adózó írásbeli nyilatkozata az ingatlan életvitelszerű használatáról és a nyilatkozat időpontjától visszaszámított nyolc hónapnál nem régebbi, legalább hat egymást követő hónapban keletkezett víz-, vagy áramfogyasztást mutató közmű számla vagy
  • b) a lakcímbejelentés szabályai szerint lakcímkártyával igazolt bejelentett lakóhely.

II. FEJEZET MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

4. § (1) Magánszemélyek kommunális adója köteles a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) 11. §-ában meghatározott, az adóév január 1-jén életvitelszerűen helyben lakó magánszemély tulajdonában álló, az életvitelszerű lakhatást biztosító ingatlanon található építmények összessége a 8. § b) pontjában foglaltak szerint és a Htv. 17. § –a szerinti belterületi, az adóév január 1-jén életvitelszerűen helyben lakó magánszemély tulajdonában álló egy darab telek.

(2) Az adó mértéke évi 6.000 Ft.

5. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól:

  • a) az építményadó fizetésére kötelezett ingatlan,
  • b) a telekadó fizetésére kötelezett ingatlan.

6. § (1) Adótárgyanként adókedvezmény jár a beépítetlen belterületi földrészlet adott évi adójából mindaddig, amíg a földrészlet ivóvíz vagy villany rácsatlakozási lehetőséggel nem rendelkezik, az alábbiak szerint:

  • a) ivóvíz rácsatlakozási lehetőség hiánya esetén 1000 Ft,
  • b) villamos energia rácsatlakozási lehetőség hiánya esetén 1000 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt annak az évnek az utolsó napjáig lehet igénybe venni, amely évben a rácsatlakozási lehetőség megnyílik.

(3) 50 %-os mértékű adókedvezmény jár azon beépítetlen belterületi földrészlet adott évi adójából, amely közútról gépjárművel közvetlenül nem közelíthető meg.

III. FEJEZET ÉPÍTMÉNYADÓ

7. § Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény.

8. § Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §.-ában és 13/A. §-ában meghatározott építményeken túl:

  • a) a zártkertben és a külterületen található építmény
  • b) az adóév január 1-jén életvitelszerűen helyben lakó magánszemély tulajdonában álló, az életvitelszerű lakhatást biztosító ingatlanon található építmények összessége, mivel e rendelet alapján magánszemélyek kommunális adó fizetési kötelezettséget keletkeztet.

9. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

10. § Az építményadó éves mértéke 500,- Ft/m2.

IV. FEJEZET Telekadó

11. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek.

12. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke évi 10,- Ft/m2.

13. § Mentes az adó alól a Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl:

  • a) a 4.§ (1) bekezdésében meghatározott telek
  • b) külterületi telek.

V. FEJEZET HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

14. § Az adó mértéke az adóalap 0,5 %-a.

15. § Adómentességet, adókedvezményt az önkormányzat nem állapít meg.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

16. § [1]

17. § [2]

18. § Ez a rendelet 2021. augusztus 25-én lép hatályba.


[1] A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.