Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Hatályos: 2021. 08. 27- 2022. 08. 31

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról

Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ában, 25. § (3) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében, és a 132. § (4) bekezdésének d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény hatálya alá tartozó, Csajág község közigazgatási területén lakóhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyre.

(2)[2] Az e rendeletben szabályozott szociális ellátások megállapítása iránti kérelmeket a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségén (a továbbiakban: Kirendeltség), szóban és e rendelet mellékletei szerinti nyomtatványokon kell előterjeszteni. A kérelem elbírálásának a megfelelő nyomtatvány hiánytalan kitöltése előfeltétele. Hiányosan kitöltött kérelem esetén a hivatal hiánypótlási felhívást küld az ügyfél részére 8 napos határidő meghatározásával.

(3) A kérelmező a kérelemben saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon. A jövedelmi adatokra vonatkozó igazolásokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolni.

(4) A megállapított települési támogatás folyósítása készpénzben vagy természetben történhet.

(5) Csajág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a polgármesterre ruházza át az alábbi hatásköreit:

 • a) a települési lakhatási támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
 • b) a települési ápolási támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
 • c) a rendkívüli települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
 • d) a születési települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
 • e) a temetési települési támogatás megállapításával kapcsolatos eljárásban, és
 • f) a szociális étkeztetés igénybevételével kapcsolatos eljárásban és
 • g) a köztemetés elrendelésével, a költségek hagyatéki teherkénti bejelentésével, az eltemettetésre köteles személy köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezéssel kapcsolatos eljárásban.

(6) A polgármester a hozott döntésekről a következő testületi ülésen beszámol.

(7)[3] E rendelettel megállapított ellátások jogosultsági feltételeinek fennállását - a jogosultság megállapítását követően is - a hatáskör gyakorlója bármikor jogosult ellenőrizni.

(8)[4] A hatáskör gyakorlója - a hatáskörébe tartozó ellátás felhasználásának ellenőrzése céljából - a felhasználását igazoló dokumentumok bemutatására vagy nyilatkozat megtételére kötelezi a jogosultat, ha a támogatást nem rendeltetésszerűen, a kérelemnek megfelelően használja fel.

(9)[5] A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése esetén a Szt. 17.§-ában és a Gyvt. 133. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

2. § (1) A döntésre jogosult szerv döntését a benyújtott kérelem, annak mellékletei, valamint környezettanulmány alapján köteles meghozni. A környezettanulmányt a jegyző felkérésére a Tátorján Szociális Szolgáltató Intézmény készíti el.[6]

(2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőről vagy családjáról 1 évnél nem régebbi környezettanulmány a Kirendeltség rendelkezésére áll.

3. § (1) Nem részesülhet szociális ellátásban, akinek tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződés alapján az ellátása biztosított, kivéve a személyes gondoskodást biztosító ellátásokat, amennyiben az eltartó a biztosított ellátásért 100 %-os térítési díjat fizet.

(2) Amennyiben az igénylő vagy érintett családtagja az eljárás során valótlan adatokat állít vagy valótlanul nyilatkozik, illetve ha a kapott támogatást nem rendeltetésszerűen, a kérelemben foglaltaknak megfelelően használja fel, a megállapított támogatás vagy annak pénzbeli értékének visszafizetésére köteles.

(3) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére való kötelezés esetében engedélyezhető:

 • a) részletfizetés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
 • b) csökkentés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,
 • c) elengedés, ha a kötelezett egyedül élő és havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, vagy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg.

(4) A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb, mint az ellátás jogosulatlan igénybevételnek időtartama.

4. § (1) A Képviselő-testület a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával és személyes gondoskodást biztosító ellátások megszervezésével valósítja meg.

(2) A Képviselő-testület az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat biztosítja:

 • a) települési támogatást és
 • b) köztemetést.

(3) Személyes gondoskodást biztosító ellátások keretében:

 • a) étkeztetést és
 • b) házi segítségnyújtást biztosít.

5. § A polgármester döntése ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez címzett, a Kirendeltségen benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a képviselő-testület soron következő ülésén bírálja el.

2. Települési támogatás

6. § (1) Az önkormányzat az e rendeletben szabályozott feltételek alapján rendszeres pénzbeli ellátásként települési támogatást nyújt:

 • a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez (a továbbiakban: települési lakhatási támogatás), és
 • b) a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére ( a továbbiakban: települési ápolási támogatás).

(2) Települési támogatás csak egy jogcímen vehető igénybe.

(3) A települési lakhatási támogatást és a települési ápolási támogatást egy évre kell megállapítani. A támogatást a benyújtást követő hónap 1. napjától kell megállapítani. A támogatási igényt e rendelet 2. és 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújani.

(4) Ha a települési lakhatási támogatásra való jogosultság megszűnik, a települési támogatás a jogosultság megszűnésének hónapjáig esedékes azzal, hogy ha a megszűnés

 • a) a tárgyhónap 15. napjáig következik be, a jogosultat a támogatás 50% illeti, vagy
 • b) a tárgyhónap 15. napját követően következik be a jogosultat támogatás teljes összege illeti.

7. § (1) Az önkormányzat rendszeres települési támogatásként települési lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez.

(2) A települési lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(3) A kérelemhez csatolni kell a települési lakhatási támogatás iránti kérelemmel érintett lakásra vonatkozó:

 • a) a kérelmező vagy a kérelmező háztartása tagja nevére szóló villamosenergia, gáz vagy vízszámlát,
 • b) bérleti szerződést az albérletben élő személy esetében.

(4) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülélő esetében a 300 %-át.[7]

(5) A települési lakhatási támogatás havi összege: 2.500 Ft.

(6) A települési lakhatási támogatást a kérelem benyújtását követő hónap 1. napjától kezdődően egy év időtartamra kell megállapítani.

(7) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság megszűnik, ha:

 • a) a lakásfenntartási támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy
 • b) a jogosult meghal.

(8) A települési lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(9) A települési lakhatási támogatási kérelem benyújtója, vagy az arra jogosult személy köteles a lakókörnyezete rendezettségének a biztosítására.

(10) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha

 • a) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan udvarát, kertet, valamint az ingatlan előtti járdát, a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területét, de legfeljebb az ingatlan 5 méteres körzetén belüli területet, (járda hiányában legfeljebb az ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli területet) tisztán, gyommentesen, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, különös tekintettel az esetlegesen ott található szemét, és lom eltávolítására és
 • b) az általa életvitelszerűen lakott ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, gondoskodik az állagmegóvásról és az esetleges balesetveszély elhárításáról és
 • c) az általa életvitelszerűen lakott ingatlannal határos járda, (járda hiányában legfeljebb az ingatlannal határos 5 méteres körzeten belüli területet) tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről megfelelően gondoskodik.[8]

(11) A lakókörnyezet rendezettségének teljesítése környezettanulmány keretében ellenőrzésre kerül.

(12) Amennyiben a lakókörnyezet a (10) bekezdésben meghatározott feltételeknek nem felel meg, és a kérelmező, vagy jogosult a feltételeknek a felszólításban megjelölt időpontig sem tesz eleget, úgy a kérelem elutasításra, vagy a megállapított támogatás megszüntetésre kerül.

8. § (1) Települési ápolási támogatásra jogosult az a csajági lakóhellyel rendelkező, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint hozzátartozónak minősülő személy

 • a) aki csajági lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolását, gondozását végzi és
 • b) akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg, és
 • c) a család tagjai egyikének sincs vagyona.

(2) A (1) bekezdés alkalmazásában tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(3) A jogosultság megállapításához az ápolás helyszínén környezettanulmányt kell készíteni a házi segítségnyújtást biztosító intézmény közreműködésével.

(4) A 8. § (1) bekezdés szerinti települési ápolási támogatás havi összege: 24.800,-Ft.[9]

(5) Nem jogosult a hozzátartozó az (1) bekezdésben szabályozott települési ápolási támogatásra, ha

 • a) az ápolt személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve ha
  • aa) a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg, vagy
  • ab) a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg, vagy
  • ac) a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, vagy
 • b) rendszeres pénzellátásban részesül, vagy
 • c) szakiskola, középiskola nappali rendszerű képzésének hallgatója, illetve felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, vagy
 • d) keresőtevékenységet folytat, vagy
 • e) az ápoló és ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés áll fenn.

(6) A települési ápolási támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni, ha

 • a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségességé,
 • b) az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti,
 • c) az ápolt személy meghal,
 • d) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
 • e) az (5) bekezdésben megjelölt jogosultságot kizáró körülmény következik be, vagy
 • f) az ápoló vagy az ápolt ezt kérelmezi.

(7) A (6) bekezdés b) pontjának alkalmazásában, az ápolást végző személy az ápolási kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha több egymást követő napon nem gondoskodik

 • a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről,
  • aa) a napi legalább egyszeri meleg étel biztosításáról, és
  • ab) a gyógyszerhez való hozzájutáshoz, vagy
 • b)[10]

(8) Az ápolási kötelezettség teljesítését a házi segítségnyújtást biztosító intézmény közreműködésével kell ellenőrizni.

9. § (1) Rendkívüli települési támogatásban részesíti a Képviselő-testület azt a szociálisan rászorult személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, illetve időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő vagy egyedülélő esetén 300 %-át nem haladja meg.[11]

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családjában igazoltan:

 • a)[12] tartós betegség vagy rokkantság miatt több havi jövedelem kiesés következett be, vagy egyszeri kiadásra kényszerülnek,
 • b) elemi kár vagy baleset következett be, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményből, szabálysértésből anyagi kár keletkezett,
 • c) legfeljebb 3 havi közüzemi díjhátralék, lakbérhátralék, közösköltség-tartozás halmozódott fel, melyet önerőből nem tud kiegyenlíteni,
 • d) a nyugdíj vagy egyéb rendszeres pénzellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetekben pl.: súlyos kár, baleset.. stb. a kérelmező jövedelmére tekintet nélkül rendkívüli települési támogatásban részesíthető.

(4)[13] A rendkívüli települési támogatás alkalmanként legkevesebb 6.000 Ft

(5)[14]

(6) A rendkívüli települési támogatásra vonatkozó kérelmet jelen rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

10. § (1)[15] Az önkormányzat kérelemre születési támogatást biztosít annak a szülőnek, aki

 • a) újszülött gyermekével együtt, a gyermek születésének időpontjában csajági állandó lakcímmel rendelkezik és
 • b) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(2)[16] A születési támogatás összege 30.000 Ft. A gyermek születési anyakönyvi kivonatára az összeg kifizetését rá kell vezetni.

(3) A születési támogatás iránti kérelem a születéstől számított 60 napon belül nyújtható be. A határidő jogvesztő.

11. § (1) Rendkívüli települési támogatás adható a csajági állandó lakóhellyel rendelkező elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.[17]

(2)[18] A támogatás összege ebben az esetben 40.000 Ft, amely

 • a) Csajág községben lakóhellyel rendelkezők számára adható és
 • b) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(3) Az elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulásként adható települési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.

11/A. § [19] (1) A képviselő- testület évente egy alkalommal, karácsonyi támogatásként, pénzbeli illetve természetbeni támogatást biztosít a 0-16 éves korú gyermekeknek és 65 év feletti nyugdíjasoknak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • a) Csajág településen lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen a településen él és
 • b) az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.

(2) A karácsonyi támogatás mértéke: 6.000.-Ft /fő.

(3) A karácsonyi támogatás a 65 év feletti nyugdíjasok esetében a rendelet 7. melléklete szerinti kérelem benyújtásával igényelhető.

(4) A karácsonyi támogatás a 0-16 éves korú gyermekek esetében a rendelet 8. melléklete szerinti kérelem benyújtásával igényelhető.”

11/B. § [20] (1) A képviselő-testület évente egy alkalommal, iskolakezdési támogatásként pénzbeli támogatást biztosít annak, aki

 • a) a Csajági Református Általános Iskolába és balatonfőkajári tagintézményébe, vagy gimnáziumi, szakiskolai, szakközépiskolai, szakmunkásképző nevelési-oktatási intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik, vagy nappali rendszerű képzésben felsőfokú szakképzésben részesül, illetve felsőfokú oktatási intézményben első diplomáját szerzi meg és oda 2021/2022. tanévre beiratkozott, és
 • b) bejelentett lakóhellyel rendelkezik Csajág Község Önkormányzat közigazgatási területén, és
 • c) legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen a településen él.

(2) A támogatás mértéke általános iskolás tanulók esetében 15.000-Ft/fő, közép-és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében 15.000.-Ft/fő.

(3) A támogatás legfeljebb 2021. szeptember 30. napjáig vehető igénybe.

(4) Az iskolakezdési támogatás igénybe vételét megelőzően a kérelmet benyújtó szülőnek vagy hallgatónak írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról, az 9. melléklet szerint. A tanulói, hallgatói jogviszony fennállását iskolalátogatási igazolással bizonyítani kell.

(5) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani a beiskolázás költségeire tekintettel a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeknek, fiatal felnőttnek, ha az őt eltartó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át, egyedülálló szülő vagy törvényes képviselő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 850%-át.

(6) Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.

3. Szociális étkeztetés

12. § (1) Az étkeztetésről az Szt. 62. §-a rendelkezik.

(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki személyi azonosításra alkalmas okmány másolatával igazolja, hogy az igénylés benyújtásának időpontjában a 62. életévét betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekintetni azt a személyt, aki legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodásban szenved.

(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.

(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 21. §-ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(7) Csajág Község Önkormányzata az étkeztetést, - napi egyszeri meleg élelmezést jelent – biztosítja, a Csajági Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde főzőhelyen kiszolgálással, egyidejű helyben fogyasztással az étel elvitelének lehetőségével, illetve házhoz szállítással.

(8) Az étkeztetés – a kérelemben megjelölt időponttól – határozatlan időre állapítható meg.

(9) Szociális étkeztetés iránti kérelmet e rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(10) A fizetendő térítési díjakat e rendelet 6. melléklete tatalmazza.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2015. március hó 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Csajág Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 6/2013.(IV.05.) rendelete. Egységes szerkezetben a kihirdetés ideje: 2015. február 26.

1. melléklet

Vagyonnyilatkozat

A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: ..............................................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ...........................................................................................................

Lakóhely: .....................................................................................................................................

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................

A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona

Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '

a) személygépkocsi: ............................ típus ............................. rendszám, a szerzés ideje: ............................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

b) tehergépjármű, autóbusz: .....................típus.....................rendszám, a szerzés ideje: .......................

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................

aláírás

Megjegyzés:

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.


* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.


2. melléklet

KÉRELEM
a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

települési támogatás megállapítására

Személyi adatok

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:…………………………………………………………………………………………………

Születési neve:……………………………………………………………………………………….

Anyja neve:…………………………………………………………………………………………..

Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………...

Lakóhely: □□□□ irányítószám ............................................................................................................................................. település

.................................. utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

Tartózkodási hely: □□□□ irányítószám ................................................................................................................................………...település

................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............. emelet, ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………..

Telefonszám (nem kötelező megadni): ……………………………………………..

E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………….
Állampolgársága:……………………………………………………………………..

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ............ fő

1. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő

- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő

Jövedelmi adatok

A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5.

Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Lakásviszonyok

A támogatással érintett lakás nagysága: .............. m2

A lakásban tartózkodás jogcíme: ....................................................................................................

Nyilatkozatok

1. A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e felszerelésre:

igen - nem (a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ....................................................

2. A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

5. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.


6. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
7. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

...................................................................
kérelmező aláírása

...................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása


Nyilatkozat

Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról lemondok.

Csajág,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

3. melléklet

KÉRELEM
települési ápolási támogatás megállapításához

1. Személyes adatok
Neve: …….
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
Fizetési számlaszám ( ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A megállapítás jogcímére vonatkozó adatok (kérjük X-el jelölje be, melyik jogcímre kéri)
- a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, gondozásához
- a gyógyszerkiadások viseléséhez

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:
- egyedül élő
- nem egyedül élő
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: …….fő.

A

B

C

D

E

Közeli
hozzátartozó
neve (születési
neve)

Anyja neve

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-biztosítási Azonosító Jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

4.

5.

6.

7.

8.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

B

C

1.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A. családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Járási hivatal által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

4. Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatásköri gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő felhasználásához.
Kelt:…………………………..
…………………………………… ……………………………………….
kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozó aláírása

5. A 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolásához, gondozásához kijelentem, hogy
- kereső tevékenységet nem folytatok.
- nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok.
- rendszeres pénzellátásban nem részesülök.
- az ápolási tevékenységet lakóhelyemen/tartózkodási helyemen, az ápolt személy lakóhelyén/tartózkodási helyén végzem (megfelelő rész aláhúzandó)
- köztem és az ápolt között nem áll fenn/fennáll tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés (megfelelő rész aláhúzandó)

1. Az ápolást végző személy adóazonosító jele: ……………………………………..

2. Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata: ………………………………………

3. Az ápolt személyre vonatkozó adatok:
Személyes adatok
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő neve:
A törvényes képviselő lakcíme:

9. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat
- Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, gondozásomat az ápolási díjat kérelmező hozzátartozóm végezze.
- Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: ………………………
……………………………………… …………………………………………
az ápoló aláírása az ápolt vagy törvényes képviselőjének aláírása
Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról lemondok.
Csajág,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása

4. melléklet

KÉRELEM
rendkívüli települési támogatás megállapításához

1. Személyes adatok
Neve: …….
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Állampolgársága:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
Fizetési számlaszám ( ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve:

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o menekült/oltalmazott/hontalan.

2. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmező családi körülménye:
- egyedül élő
- nem egyedül élő
A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: …….fő.

A

B

C

D

E

Közeli
hozzátartozó
neve (születési
neve)

Anyja neve

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

Társadalom-biztosítási Azonosító Jele

Családi
kapcsolat
megnevezése

9.

10.

11.

12.

13.

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

13

C

L

A jövedelem típusa

Kérelmező

A. családban élő közeli hozzátartozók

9.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

10.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

11.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

12.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

13.

Járási hivatal által folyósított ellátások

14.

Egyéb jövedelem

15.

Összes jövedelem

3. A megállapítás jogcímére vonatkozó adatok (jelölje milyen címre kéri a támogatást):
………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó, csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a családomban élő közeli hozzátartozóként feltüntetett személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

4.1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatásköri gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.

4.2. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.

4.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához, a nyilvántartásban szereplő adatoknak az informatikai rendszerben történő felhasználásához.

5. Nyilatkozat:
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról lemondok.
Csajág: …………………………………………………
…………………………………… ………..………………………………
kérelmező aláírása nagykorú hozzátartozó aláírása
Nyilatkozat
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogáról lemondok.
Csajág,……év……………hó…………nap
………………………….
kérelmező aláírása

5. melléklet

Kérelem a szociális étkeztetés igénybe vételéhez

1/Az ellátást igénybe vevő adatai:

Név:

Születési név:

Anyja neve:

Születési helye, időpontja:

Lakóhelye:

Tartózkodási helye:

Állampolgársága:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:

Tartásra kötelezett személy:

Legközelebbi hozzátartozója (törvényes képviselőjének)

2/ Milyen típusú ellátást igénybevételét kéri

2.1 alapszolgáltatás

éteztetés

3/ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételére vonatkozó adatok:

3.1 Étkeztetés

milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: …………………………

milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: …………………….

Az étkezés módja:

helyben fogyasztással

elvitellel

kiszállítással

Dátum: ……………………………….

……………………………………………………..

ellátási igénybevevő aláírása

JÖVEDELEMIGAZOLÁS

Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok:

1. Név:

2. Születési név:

3. Anyja Neve:

4. Születési helye, időpontja:

5. Lakóhelye:

6. Tartózkodási helye:
(itt azt a lakcímet kell megadni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik)
Telefonszám (nem kötelező megadni):
Az 1993. évi II. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetéséig az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak)
- igen –ebben az esetben a jövedelem nyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni.
- nem

A.) A jövedelem típusa

B.) Nettó összege

1. Munkaviszonyból és más foglalkozatási jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi tevékenységből származó

3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

5. Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. ÖSSZES JÖVEDELEM

Az ellátási kérelmező személyére vonatkozó jövedelmi adatok:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ………………………

…………………………………………………………………..

az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő)aláírása

NYILATKOZAT ALAPSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

Alulírott ………………………………………………(ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője) nyilatkozom, hogy a Kérelem benyújtásának időpontjában más szociális ellátást

igénybe veszek/nem veszek igénybe ( megfelelő rész alá húzandó)

Az alábbi szociális alapszolgáltatást veszem igénybe (csak a fentiekben bejelöltigénybe veszekválasz esetén kitöltendő)

A. Szolgáltatás típusa

B. Szolgáltató megnevezése:

C. Igénybevétel kezdete

1. szociális étkezetés

2. házi segítségnyújtás

3. jelzőrendszeri házi segítségnyújtás

4. közösségi ellátások

5. támogató szolgáltatások

6. nappali ellátás

Felhívom a fegyelmét arra, hogy amennyiben népkonyha, családsegítés, utcai szociális munka, nappali melegedő, falu és tanyagondnoki szolgáltatást, valamint szenvedélybetegek részére nyújtott alacsony küszöbű szolgáltatást vesz igénybe, arról nem kell nyilatkoznia.

Kelt: ………………………………………..

………………………………………………………….

Ellátást kérelmező/Törvényes képviselő

6. melléklet[21][22]2326
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak

1. Szociális étkeztetésnél
amennyiben az egy főre eső jövedelem
Kiszállítás esetén az Önkormányzat nem számít fel költséget.

 • a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át: 0 Ft/fő/nap
 • b) a nyugdíjminimum 250 %-át: 350 Ft/fő/nap
 • c) a nyugdíjminimum 250 %-a fölött van 490 Ft/fő/nap

2. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség:
szorzata- legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20 %-a
- 80 év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 50 %”

 • a) 300 Ft/fő/óra
 • b) a személyi térítési díj- amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a

3. Bölcsődei gondozási, térítési díj: 0 Ft/fő/nap
7.melléklet[23],20,25
K É R E L E M
Időskorúak k a r á c s o n y i t á m o g a t á s a
megállapítására
Kérelmező neve: …………………………………………………………………
Születési neve:........................................................................................................
Születési helye: …...........................................
Születési idő:…….……év……….……hó.….….nap
Anyja neve: …………………………………………………………………..
Társadalombiztosítási Azonosító Jel : …………………………………………
Állampolgársága: ………………………………
Lakóhely: ………………………………………………………………………..
Kérelmező telefonszáma: ………………………………
Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

13

C

L

A jövedelem típusa

Kérelmező

A. családban élő közeli hozzátartozók

16.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

17.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

18.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

19.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

20.

Járási hivatal által folyósított ellátások

21.

Egyéb jövedelem

22.

Összes jövedelem

Tájékoztatás

A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek

kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.

Kérelmező nyilatkozatai

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).

- Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális igazgatási eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.

- Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

……………………., 20…... …………………. ……… nap.

. .....................................................

kérelmező aláírása

8.melléklet21,25

KÉRELEM

Gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása megállapításához

1. Kérelmező személyes adatok
Neve: …………………………………………………………………..……..
Születési neve:………………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………
Születési hely, idő (év, hó, nap): …………………………………………….
Lakóhelye:…………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ………………………………………………………….
Társadalombiztosítási azonosító jele: ……………………………………….
Állampolgársága: …………………………………………………………….
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………...
Gyermek(ek) adatai, aki(k) után a fiatalkorúak karácsonyi támogatást kéri:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

13

C

L

A jövedelem típusa

Kérelmező

A. családban élő közeli hozzátartozók

23.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

24.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

25.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

26.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

27.

Járási hivatal által folyósított ellátások

28.

Egyéb jövedelem

29.

Összes jövedelem

Tájékoztatás

A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.

Kérelmező nyilatkozatai

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).

- Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális igazgatási eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.

- Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

……………………………………, 20…... ……………………..……… nap.

………………………………

kérelmező aláírása

21Beiktatta a 18/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet

25Módosította a 10/2020. (XI.18.) önkormányzati rendele

6. melléklet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjak

1. Szociális étkeztetésnél
amennyiben az egy főre eső jövedelem
Kiszállítás esetén az Önkormányzat nem számít fel költséget.

 • a) nem haladja meg a nyugdíjminimum 100%-át: 0 Ft/fő/nap
 • b) a nyugdíjminimum 250 %-át: 350 Ft/fő/nap
 • c) a nyugdíjminimum 250 %-a fölött van 490 Ft/fő/nap

2. Házi segítségnyújtásnál az egy ellátási órára jutó költség:
szorzata- legfeljebb a gondozott rendszeres havi jövedelmének a 20 %-a
- 80 év felett a térítési díj kedvezményének mértéke 50 %”

 • a) 300 Ft/fő/óra
 • b) a személyi térítési díj- amely az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a

3. Bölcsődei gondozási, térítési díj: 0 Ft/fő/nap

7. melléklet

K É R E L E M

Időskorúak k a r á c s o n y i t á m o g a t á s a

megállapítására

Kérelmező neve: …………………………………………………………………

Születési neve:........................................................................................................

Születési helye: …...........................................

Születési idő:…….……év……….……hó.….….nap

Anyja neve:…………………………………………………………………..

Társadalombiztosítási Azonosító Jel : …………………………………………

Állampolgársága: ………………………………

Lakóhely: ………………………………………………………………………..

Kérelmező telefonszáma: ………………………………

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

13

C

L

A jövedelem típusa

Kérelmező

A. családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Járási hivatal által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Tájékoztatás

A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek

kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.

Kérelmező nyilatkozatai

· Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).

· Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális igazgatási eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.

· Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

……………………., 20…... …………………. ……… nap.

. .....................................................

kérelmező aláírása

8. melléklet

KÉRELEM

Gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatása megállapításához

1. Kérelmező személyes adatok
Neve: …………………………………………………………………..……..
Születési neve:………………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………
Születési hely, idő (év, hó, nap): …………………………………………….
Lakóhelye:…………………………………………………………………….
Tartózkodási helye: ………………………………………………………….
Társadalombiztosítási azonosító jele: ……………………………………….
Állampolgársága: …………………………………………………………….
Telefonszám (nem kötelező megadni): …………………………………...
Gyermek(ek) adatai, aki(k) után a fiatalkorúak karácsonyi támogatást kéri:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakóhely:

Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A

13

C

L

A jövedelem típusa

Kérelmező

A. családban élő közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

6.

Járási hivatal által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

Tájékoztatás

A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.

Kérelmező nyilatkozatai

· Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).

· Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális igazgatási eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.

· Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

· Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül, és a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

……………………………………, 20…... ……………………..……… nap.

………………………………

kérelmező aláírása

21Beiktatta a 18/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet

25 Módosította a 10/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet

9. melléklet [24]

KÉRELEM
BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNT
(Benyújtható augusztus 30-tól szeptember 30-ig)

1. Személyi adatok:
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

2. Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................

Lakóhelye: irányítószám ............................................................ település .................................................. utca/út/tér ................ házszám ............ emelet, ajtó

Tartózkodási helye: irányítószám ................................................ település .................................................. utca/út/tér ................ házszám ............ emelet, ajtó

Lakcíme, ahol életvitelszerűen lakik: irányítószám ........................... település .................................................. utca/út/tér ................ házszám ............ emelet, ajtó 1.1.8.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………………………………..

Állampolgársága: .....................................................................................................................

Nem magyar állampolgár esetében:

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt-letelepedett, menekült-oltalmazott- hontalan.
(Szíveskedjen a megfelelőt aláhúzni!)
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ................................................................................

3. A kérelmező családi körülménye:

□ gyermekét egyedülálló szülőként nevelő (a négyzetbe tegyen x-et)

4. A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:


Neve: ..................................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................................

Anyja neve: .......................................................................................................................

Születési helye, ideje (év, hó, nap): ...................................................................................

Lakóhelye: ..................................................................................................................

Tartózkodási helye: ...................................................................................................

Lakcíme, ahol életvitelszerűen lakik: ...........................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………

5. A kérelmezővel azonos lakcímen élő gyermekekre vonatkozó adatok:


NÉV
(ha eltérő, születési név is)


születési helye, idejeanyja neve:

18. életévét betöltött személy esetén oktatási intézmény neve

1


……………………………………………..
TAJ szám:
………………………………………………

2


……………………………………………..
TAJ szám:
………………………………………………

3


……………………………………………..
TAJ szám:
………………………………………………

4


……………………………………………..
TAJ szám:
………………………………………………

6. Jövedelmi adatok:

A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő gyermekek havi nettó jövedelme:


kérelmező jövedelme

házastárs,
élettárs jövedelme


Gyermekek

1

munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2

társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3

gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

4

nyugellátás,egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

5

önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított ellátások

6

egyéb jövedelem(különösen: a kapott tartásdíj, ösztöndíj)

7

a család összes nettó jövedelme

8

a család összes nettó jövedelmét csökkentő, fizetett tartásdíj összege

Egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ………………………………………Ft/hó

7. A beiskolázási támogatást az alábbi gyermek(ek)re tekintettel kérem:

gyermek neve: nevelési-oktatási intézmény neve:

8. ………………………………………………… ……………………………………………

2………………………………………………….. ……………………………………………

3………………………………………………….. ……………………………………………

4…………………………………………………. ……………………………………………

9. Nyilatkozatok

A kérelemhez csatolandó az iskolalátogatási és a jövedelem igazolás.

Kelt: Csajág, ……………………………..

………………………………….

kérelmező aláírása

 • a) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 • b) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
 • c) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.

[1] A bevezető a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. § (2) bekezdése a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] Az 1. § (7) bekezdését a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[4] Az 1. § (8) bekezdését a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[5] Az 1. § (9) bekezdését a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.
[6] módosította: 1/2017.(I.25.) önkrományzati rendelet
[7] Módosította a 6/2015.(III.30.) önkormáynzati rendelet
[8] módosította: 13/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
[9] módosította a 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet
[10] A 8. § (7) bekezdés b) pontját a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
[11] módosította a 1/2017.(I.25.) önkormányzati rendelet
[12] A 9. § (2) bekezdés a) pontja a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 9. § (4) bekezdése a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 9. § (5) bekezdését a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
[15] A 10. § (1) bekezdése a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[16] A 10. § (2) bekezdése a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
[17] módosította: 10/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelet
[18] A 11. § (2) bekezdése a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
[19] Beiktatta a 14/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet A 11/A. § a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[20] A 11/B. §-t a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.
[21] Módosította: 6/2015.(III.30.) önkormányzati rendelet
[22] Módosította: 4/2017.(II.22.) önkormnyzati rendelet23 Módosította a 9/2020. (X.28.) önkormányzati rendelet 26 Módosította a 3/2021. (I.14.) önkormányzati rendelet
[23] Beiktatta: 16/2017.(XI.29.) önkormányzati rendelet20 Módosította a 18/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelet25Módosította a 10/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelet
[24] A 9. mellékletet a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.