Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete

Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hatályos: 2021. 08. 27

Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021 (II.24..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Csajág Község Önkormányzatának képviselő testületének- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §- ának (4) bekezdése szerinti-hatáskörben eljáró Csajág Község Polgármestere a vészhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Csajág Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület).

2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzati tevékenységek megvalósításáról e rendeletben megállapított egységes költségvetés szerint gondoskodik.

(2) A képviselő-testület Csajág Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetésében

 • a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 193.305.689 Forint
  • aa) működési bevételek 128.310.428 Forint
  • ab) felhalmozási bevételek 35.000.000 Forint
  • ac) finanszírozási bevétele 29.995.261 Forint
 • b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 193.305.689 Forint
  • ba) működési kiadások 146.555.850 Forint
  • bb) felhalmozási kiadások 39.629.950 Forint
  • bc) tartalékok 3.119.889 Forint
  • bd) finanszírozási kiadások 4.000.000 Forint értékben hagyja jóvá.”

3. § 1. A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2021. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2021. évi kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak létszáma 2021. évi alakulását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § A polgármester részére évi nettó 200 e Ft cafeteria juttatást állapít meg a Képviselő-testület.

5. § 1. A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

2. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

3. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit

4. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6. § A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.

7. § 14/2021.(II.24.) önkormányzati határozattal elfogadásra kerül a Balatonfőkajári Közös Önkormányzati Hivatal Csajági Kirendeltségének költségvetése.

8. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht 85. §)

A következő kifizetéseket lehet készpénzben teljesíteni:

a) A készlet- és a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyéb kisösszegű szolgáltatások kiadások a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztár keret nagyságára is figyelemmel, és

b) A társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összeg.

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezései 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

Verebélyi Zoltán Polgár Beatrix

polgármester jegyző

A kihirdetés ideje: 2021. február 24.

Polgár Beatrix

jegyző

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási- és bevételi jogcímek

adatok: Ft

K1. Személyi juttatások

28 976 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 000 000

K3. Dologi kiadások

39 190 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

71 369 739

K6. Beruházási kiadások

2 345 000

K7. Felújítások

33 924 950

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 000 000

K1-8. Költségvetési kiadások

189 305 689

K9. Finanszírozási kiadások

4 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

193 305 689

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

115 842 328

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

35 000 000

B3. Közhatalmi bevételek

10 800 000

B4. Működési bevételek

1 650 100

B5. Felhalmozási bevételek

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

18 000

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

B1-7. Költségvetési bevételek

163 310 428

B8. Finanszírozási bevételek

29 995 261

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

193 305 689

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

18 000 000

18 000 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

370 000

370 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

1 200 000

1 200 000

Béren kívüli juttatások

K1107

360 000

360 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

121 000

121 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

175 000

175 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

20 226 000

20 226 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 800 000

6 800 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 950 000

1 950 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

Külső személyi juttatások

K12

8 750 000

8 750 000

Személyi juttatások

K1

28 976 000

28 976 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 000 000

4 000 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270 000

270 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 160 000

3 160 000

Áubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

3 430 000

3 430 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 200 000

1 200 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

210 000

210 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 410 000

1 410 000

Közüzemi díjak

K331

5 000 000

5 000 000

Vásárolt élelmezés

K332

200 000

200 000

Bérleti és lízing díjak

K333

260 000

260 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 500 000

1 500 000

Közvetített szolgáltatások

K335

700 000

700 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

13 000 000

13 000 000

Egyéb szolgáltatások

K337

7 340 000

7 340 000

Szolgáltatási kiadások

K33

28 000 000

28 000 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

5 250 000

5 250 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 100 000

1 100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 350 000

6 350 000

Dologi kiadások

K3

39 190 000

39 190 000

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 500 000

5 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 500 000

5 500 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

65 749 850

65 749 850

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHK-re

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK-re

K512

2 500 000

2 500 000

Tartalékok-általános

K513

3 119 889

3 119 889

Tartalékok-cél

K513

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

71 369 739

71 369 739

Működési kiadások összesen

149 035 739

149 035 739

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 810 000

1 810 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

535 000

535 000

Beruházások

K6

2 345 000

0

Ingatlanok felújítása

K71

24 996 541

24 996 541

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 928 409

8 928 409

Felújítások

K7

33 924 950

33 924 950

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 000 000

4 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

4 000 000

4 000 000

Felhalmozási kiadások összesen

40 269 950

40 269 950

Költségvetési kiadások

K1-K8

189 305 689

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 000 000

4 000 000

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Finanszírozási kiadások

K9

4 000 000

4 000 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

193 305 689

193 305 689

3. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 861 209

13 861 209

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

39 596 650

39 596 650

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

20 744 750

20 744 750

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása

B1132

12 169 719

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 200 000

1 200 000

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

89 842 328

89 842 328

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

26 000 000

26 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

115 842 328

115 842 328

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)

B34

4 500 000

4 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

B351

6 200 000

6 200 000

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 200 000

6 200 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

Közhatalmi bevételek

B3

10 800 000

10 800 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 000 000

1 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

650 000

650 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

100

100

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

Működési bevételek

B4

1 650 100

1 650 100

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

18 000

18 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

18 000

18 000

Működési bevételek összesen

128 310 428

128 310 428

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

35 000 000

35 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

35000000

35 000 000

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

35 000 000

35 000 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

163 310 428

163 310 428

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-20 725 311

-20 725 311

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-5 269 950

-5 269 950

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

29 995 261

29 995 261

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

29 995 261

29 995 261

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

29 995 261

29 995 261

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Finanszírozási bevételek

B8

29 995 261

29 995 261

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

193 305 689

193 305 689

4. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (háziorvos, védőnő)

B16

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

egyházi jogi személyektől

B62

egyéb civil szervezetektől

B62

háztartásoktól

B62

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B62

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B62

egyéb vállalkozásoktól

B62

Európai Uniótól

B62

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B62

egyéb külföldiektől

B62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

egyházi jogi személyektől (MAZSIHISZ)

B63

0

egyéb civil szervezetektől

B63

háztartásoktól

B63

pénzügyi vállalkozásoktól

B63

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B63

egyéb vállalkozásoktól

B63

Európai Uniótól

B63

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B63

egyéb külföldiektől

B63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól (társulati érdekeltségi hjár.)

B72

0

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

társulások, helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére (Csajág-Küngös Intézményfenntartó, KÖH,DBRHÖT, Bakony és Balaton KKK, KBTT, Bürkösréti)

K506

62 000 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

62 000 000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére (Református Egyház)

K512

0

egyéb civil szervezetek részére

K512

0

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére (Balatonfői Sz.Zrt.)

K89

0

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A

K42

0

Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4

K42

Családi támogatások

K42

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

5 500 000

temetési támogatás [Szoctv. 46. §]

K48

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (iskolakezdési támogatás, ápolási díj, Bursa Hungarica)

K48

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (LFT, ajándékutalvány és szociális tüzifa)

K48

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 500 000

7. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Általános tartalékok

K513

4 369 739

Céltartalékok-

K513

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

0

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

sószóró

400 000

mikróhullámú sütő

35 000

polgármesteri irodába asztal, szekrény

220 000

számítógép 6db

220 000

iratmegsemisítő

35 000

irodai szekrény 2 db

500 000

menza mosogatógép

400 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 810 000

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

535 000

Beruházások

K6

2 345 000

ovis tornaszoba

21 896 541

menza festése

600 000

menza előtető

700 000

kultúrház udvarának térkövezése

500 000

sportöltöző festése

600 000

kultúrház színpad függöny+festés

700 000

Ingatlanok felújítása összesen

K71

24 996 541

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

8 928 409

Felújítások

K7

33 924 950

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

4 500 000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

4 500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 200 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

6 200 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 200 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

0

késedelmi és önellenőrzési pótlék

B36

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

10. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Csajág Község Önkormányzat

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

2

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

4

fizikai alkalmazott

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

0

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

9

11. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2022.

saját bevételek 2023.

saját bevételek 2024.

saját bevételek 2025.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendeletértelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint

0

0

0

0

6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000


[1] A 2. § a Csajág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.