Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.26.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Hatályos: 2021. 08. 28- 2021. 11. 17 15:00

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában és 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Sajóvelezd község közigazgatási területén kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében foglalt személyekre.

2. § (1) E rendeletben szabályozott ellátások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon írásban személyesen, postai úton, vagy elektronikus úton- Hivatali kapura- kell benyújtani a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) (3656 Sajóvelezd Rákóczi út 10.)

(2) A rendelet alkalmazásában, a szociális igazgatásban alkalmazott fogalmakat - jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, házastárs, tartásra köteles és képes személy, szociális intézmény, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, egyedülálló, hajléktalan stb.- az Szt. 4. §-a tartalmazza.

(3) A támogatás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

3. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles – az igényelt támogatástól függően – a családjában, vagy háztartásában élő személyek adataira, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatokat, igazolásokat, hallgatói jogviszonyát tanúsító, 30 napnál nem régebbi igazolást becsatolni. Köteles továbbá a kérelem nyomtatványon felsorolt igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(2) E rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a jövedelem számításának és igazolásának módjára az Szt. 10. § (2) - (5) bekezdésében foglaltak az irányadóak. Ha a hatáskör gyakorlója a kérelemhez mellékelt jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, akkor az Szt. 10. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(3) A kérelmező vagyoni, szociális, lakáskörülményeinek tisztázása érdekében helyszíni szemle tartható és környezettanulmány készítése rendelhető el.

4. § (1) A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27) Korm. rendelet előírásai szerint történik.

(2) E rendelet alapján támogatásban részesülő a jogosultsága feltételeit érintő lényeges tények, körülmények (jövedelmi, vagyoni viszonyai, családi állapota, lakhelye) megváltozását, annak bekövetkeztét követő 15 napon belül köteles a Hivatalba bejelenteni.

(3) A szociális törvényben és e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy ezen rendelkezések megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell az ellátás visszafizetésére. A jogosulatlanul igénybevett ellátásra vonatkozó szabályokat az Szt. 17. §-a tartalmazza.

2. A települési támogatások formái

5. § (1) A Képviselő-testület a jogosultsági feltételek fennállása esetén az arra jogosult személynek települési támogatást állapít meg:

 • a) Rendkívüli települési támogatás
 • b) Születési támogatás
 • c) Iskolakezdési támogatás
 • d) Idősek támogatása
 • e) Gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez nyújtott támogatás
 • f) Temetési támogatás

(2) A Képviselő-testület hatáskörének gyakorlását az (1) bekezdés b)-f) pontjaiban meghatározott támogatás esetén a polgármesterre ruházza át.

(3) Ezen döntésekről a hatáskör gyakorolója a következő soros ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet

6. § [Rendkívüli települési támogatás]

(1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt.

(2) Rendkívüli települési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 75.000,-Ft-ot, egyedül élő esetében a 100.000,-Ft-ot

(3) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról nem tudnak gondoskodni, vagy az alkalmanként jelentkező, különösen az alábbi okok miatt anyagi támogatásra szorulnak:

 • a) tartós betegség vagy rokkantság, kórházi kezelés, műtéti beavatkozás vagy rehabilitáció miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be,
 • b) kiskorú gyermeke kórházi kezelése miatt megemelkedtek kiadásai
 • c) elemi kár elhárításához,
 • d) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához szükséges.

(4) A rendkívüli települési támogatást 5-100.000Ft összegben kell megállapítani.

(5) A magasabb összegű rendkívüli települési támogatás megállapításához mérlegelni kell:

 • a) rendkívüli élethelyzet elhárításával, mérséklésével, helyreállításával kapcsolatban felmerült költségeket,
 • b) a keletkezett kár nagyságát,
 • c) a háztartásban együttélők számát,
 • d) az eltartottak számát.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelemben feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratok másolatát, vagyonnyilatkozatot, valamint az alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadás felmerülését igazoló iratok másolatát

7. § [Születési támogatás]

(1) A Képviselő-testület a fiatalok helyben tartása érdekében a születendő gyermek érkezéséhez születési támogatást biztosít az életvitelszerűen Sajóvelezden élő és bejelentett lakóhellyel rendelkező családnak.

(2) Születési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.

(3) A támogatás egyszeri 50.000,-Ft.

(4) A kérelmet a gyermek születését követő 2 hónapon belül kell benyújtani.

(5) Születés alatt az örökbefogadást is érteni kell, melynek időpontja az örökbefogadásról rendelkező határozat véglegessé válásának napja

8. § [Iskolakezdési támogatás]

(1) A képviselő-testület a bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő óvodai, alap- és középfokú köznevelési és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló diákok törvényes képviselői, illetve diákok (hallgatók) részére gyermekenként 30.000.-Ft összegű egyszeri tanévkezdési támogatást biztosít.

(2) Az iskolakezdési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 400.000,-Ft-ot.

(3) A kérelmet tárgy év szeptember hóban lehet előterjeszteni, melyhez mellékelni kell az aktív tanulói, hallgatói jogviszonyról szóló 30 napnál nem régebbi igazolást.

(4) A támogatást a Hivatal tárgy év október 31. napjáig fizeti ki.

9. § [Idősek támogatása]

(1) A Képviselő-testület kérelemre időskorúak támogatását nyújt a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő sajóvelezdi lakosok részére.

(2) Időskorúak támogatására jogosult azon személy, aki

 • a) az igénylés időpontjában a településen állandó lakóhellyel rendelkezik és
 • b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 350.000,-Ft-ot

(3) A kérelemhez csatolni kell az a tárgy évre szóló Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiadott igazolást.

(4) Az időskorúak támogatás iránti kérelmet évente 1 alkalommal, a tárgyév október 1-jétől december 5-ig terjedő időszakban lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(5) A támogatás összege 10 000 forint, melynek kifizetésére tárgyév december hónapban kerül sor.

10. § [Gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez nyújtott támogatás]

(1) A Képviselő-testület gyógyászati segédeszköz beszerzéséhez támogatást nyújt annak a bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő lakosnak, akinek családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot és az eszköz beszerzését igazoló, a kérelmező nevére kiállított számla másolatát a kérelméhez mellékeli.

(2) Gyógyászati segédeszköznek minősül: szemüveg, fogszabályozó, járást segítő orvostechnikai eszköz (bot, mankó, járókeret), fűző, ortopédiai lábbeli, hallókészülék, egyéb, orvosi vélemény által az élet minőséget könnyítő, segítő eszköz.

(3) A támogatást évente egy személy legfeljebb két alkalommal veheti igénybe.

(4) A támogatás mértéke a számlán szereplő bruttó vételár 50%-a, de maximum 30.000,-Ft.

(5) A kérelem benyújtásának határideje az eszköz beszerzését követő 2 hónapon.

11. § [Temetési támogatás]

(1) A képviselő-testület a Sajóvelezd községben állandó bejelentett lakcímmel rendelkező, hozzátartozóját, vagy egyéb elhunytat eltemettető lakos részére temetési támogatást nyújt.

(2) A temetési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 300.000,-Ft-ot.

(3) A támogatás egyszeri 50.000,-Ft.

(4) A kérelmet a halálesetet követő 2 hónapon belül kell benyújtani.

(5) A kérelemhez be kell mutatni az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, illetve csatolni kell az eltemettető nevére kiállított eredeti temetési számlákat, melyre a döntéshozatalt követően fel kell vezetni annak eredményét és vissza kell származtatni a kérelmezőnek. Az ügyiratban a záradékkal ellátott temetési számla eredetivel mindenben egyező másolatát kell megőrizni.

12. § [Személyes gondoskodás keretében nyújtott szolgáltatások]

(1) A Képviselő-testület által, az illetékességi területén az arra rászorultak részére személyes gondoskodás keretébe nyújtott szociális alapszolgáltatás: a falugondnoki szolgáltatás.

(2) A Képviselő-testület az Szt. 57. § (1) bekezdés c)-j) pontjában meghatározott alapszolgáltatást a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás intézményrendszerén keresztül biztosítja a székhely szerinti települési önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint.

(3) A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az Önkormányzat nem nyújt.

13. § [Falugondnoki szolgáltatás]

A falugondnoki szolgáltatást az Önkormányzat önkormányzati rendelet és a falugondnoki szolgálat szakmai programja előírásai alapján biztosítja.

14. § [Gyermekétkeztetés]

(1) Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ában meghatározottak szerint biztosítja.

(2) A szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó kérelmet a Hivatalban kell benyújtani.

3. Záró rendelkezések

15. § [1]

16. § [2]

17. § Ez a rendelet 2021. augusztus 27-én lép hatályba.


[1] A 15. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
[2] A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.