Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019(XII.12.) önkormányzati rendelete

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2021. 08. 27- 2021. 11. 18

Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 10/2019(XII.12.) önkormányzati rendelet

Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10 /2019. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Sajóvelezd Község Önkormányzata

székhelye: 3656. Sajóvelezd, Rákóczi út.10.

(2) Az önkormányzati jogköröket gyakorló testület megnevezése:

Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(3) Weblapjának címe: www.sajóvelezd.hu

E-mail címe: velezd @gomortel.hu

(4) Az önkormányzat működése Sajóvelezd község közigazgatási területére terjed ki

II. FEJEZET A képviselő-testület működése

1. A képviselő testület

2. § A képviselő testület tagjainak száma 5 fő (polgármester és 4 képviselő) névsorát az 1. függelék tartalmazza.

.

2. A Képviselő-testület alakuló ülése

3. § (1) Az alakuló ülésen a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad az önkormányzati választásról, majd átnyújtja a megbízóleveleket a megválasztott polgármesternek és képviselőknek.

(2) A Képviselő – testület bizottsága tagjainak megválasztása az alakuló ülésen történik. A bizottság elnökének, tagjainak névsorát a 2. függelék tartalmazza.

3. A Képviselő – testület feladatai és hatásköre

4. § (1) A képviselő testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) megfogalmazott kötelező feladatain kívül saját bevételi forrása terhére, egyedi döntés alapján önként vállalt feladatokat is ellát.

(2) Az önkormányzat által ellátandó feladatok kormányzati funkciók szerinti felsorolását az 3. függelék tartalmazza.

(3) A képviselő testület által a polgármesterre átruházott hatásköröket a 1. melléklet tartalmazza.

4. A település képviselő jogai és kötelezettségei, az interpelláció

5. § A települési képviselő jogait és kötelezettségeit az Mötv tartalmazza.

6. § (1) A képviselőt megilleti az interpellációs jog, melyet bármely önkormányzati ügyben előterjeszthet.

(2) Interpellációt a képviselő – testületi ülést megelőzően legalább 3 munkanappal, írásban lehet benyújtani a polgármesterhez.

(3) Az interpellációra adott válasz elfogadásáról a képviselő nyilatkozata után a Képviselő – testület határoz.

(4) Amennyiben a Képviselő – testület a választ nem fogadja el, azt a következő ülésen újra kell tárgyalni kell.

(5) A bonyolult vizsgálatot igénylő ügyben az interpellációra 15 napon belül írásban történhet válaszadás, melyről a következő ülésen a Képviselő – testületet tájékoztatni kell.

7. § (1) A képviselő köteles tevékenyen részt venni a Képviselő – Testület munkájában és olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára.

(2) A képviselő köteles felkérésre részt venni a testületi, illetve a bizottsági ülések előkészítésében, határozatai végrehajtásának ellenőrzésében, valamint bejelenteni az ülésekről való távolmaradását és azok okát, illetve egyéb akadályoztatását.

(3) A Képviselő-testület döntéshozatalából kizárható akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület – minősített szótöbbséggel – dönt. A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(4) A képviselői személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a meghozott önkormányzati határozat végrehajtását fel kell függeszteni, és az ügyet az érintettség ismeretében újra kell tárgyalni oly módon, hogy a mulasztó képviselő az ügyben szükségessé vált új döntéshozatalban nem vehet részt

5. A Képviselő – testület működése szabályai

8. § A Képviselő – testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül megalkotja gazdasági programját, melynek elkészítésében a polgármester javaslatot kér a képviselőktől, a jegyzőtől, az önkormányzat intézménye vezetőjétől.

9. § (1) A Képviselő – testület rendes üléseit éves munkaterv szerint, általában csütörtöki napon tartja, amelytől indokolt esetben el lehet térni.

(2) A munkaterv tartalmazza:

 • a) az ülés tervezett időpontját
 • b) az ülések napirendjét, az előterjesztők megnevezését
 • c) a közmeghallgatás tervezett időpontját.

10. § (1) A Képviselő – testület ülése nyilvános. Az ülések idejéről, helyéről és napirendjéről a település lakosságát a meghívónak a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Sajóvelezdi Kirendeltsége hirdetőtáblára történő legalább 5 nappal korábban történő kifüggesztésével (továbbiakban: helyben szokásos módon) tájékoztatni kell.

(2) A Mötv. 46. § (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott esetben történő zárt ülés elrendelésére bármely képviselő terjeszthet elő javaslatot, mely döntéshez a Képviselő – Testület minősített többséggel hozott határozata szükséges.

(3) A zárt ülésről egyéni hangfelvétel nem készíthető.

11. § A Képviselő-testület ülését a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti.

12. § (1) A Képviselő-testület ülésére a testület tagjainak és a meghívottaknak az ülés előtt legalább 5 nappal korábban, elektronikus úton meghívót kell küldeni, mely tartalmazza:

 • a) az ülés helyét, időpontját,
 • b) a javasolt napirendi pontokat,
 • c) a napirend előterjesztőjének, valamint a napirendhez meghívott személy nevét, beosztását, tisztségét.

(2) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni:

 • a) azt a személyt, valamint szervezet vezetőjét, akinek jelenléte a napirend tárgyalásához szükséges,
 • b) az adott témában közreműködő szakértőt.

(3) A Képviselő-testület ülésére a polgármester döntése szerint más személy (pld. országgyűlési képviselő,) is meghívható, akit szintén tanácskozási jog illet meg.

(4) A zárt ülés anyagát csak a zárt ülésre meghívottaknak kell megküldeni.

(5) A képviselők részére a napirendek előterjesztéseit lehetőség szerint a meghívóval együtt szintén elektronikus formátumban kell megküldeni.

13. § (1) Fontos, halaszthatatlan napirend megtárgyalására a polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést hívhat össze.

(2) A rendkívüli ülés összehívására a rendes ülésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a meghívót és az előterjesztést legkésőbb az ülés napja előtti napon meg kell küldeni.

14. § (1) A Képviselő-testület ülésére előterjesztést tehet:

 • a) a polgármester,
 • b) az alpolgármester,
 • c) a bizottsági elnök,
 • d) a képviselő,
 • e) a jegyző,
 • f) az, akit a tárgyalandó napirend szerint az előterjesztésre a polgármester felkér.

(2) Az előterjesztés lehet:

 • a) önkormányzati rendelet-tervezet
 • b) határozati javaslat (a munkaterv szerinti ügyekben, valamint a döntést igénylő ügyekben.)
 • c) beszámoló
 • d) tájékoztató
 • e) közérdekű kérdés, bejelentés, indítvány, javaslat

(3) A Képviselő-testület elé előterjesztés általában írásban tehető. Szóbeli előterjesztésre csak kivételes esetben kerülhet sor.

(4) Az előterjesztés sajátos formája a sürgősségi indítvány.

(5) Sürgősségi indítványt a csatolt írásos határozati javaslattal a polgármesternél kell benyújtani legkésőbb az ülés megkezdése előtt egy órával.

(6) A Képviselő-testület a napirend vitája során határoz arról, hogy napirendre tűzi-e a sürgősségi indítványt.

15. § (1) Az előterjesztések közül a rendelet-tervezet és a határozati javaslat szakmai előkészítése a jegyző feladata.

(2) Az előterjesztések szövegének elkészítésénél alapvető követelmény a világos, áttekinthető szerkezet, egyszerű, közérthető, rövid, tömör megfogalmazás.

6. A Képviselő-testület tanácskozási rendje

16. § (1) A Képviselő-testület ülését a polgármesteri és alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök vezeti. (továbbiakban: ülést vezető elnök)

(2) Az ülés megnyitását követően az ülést vezető elnök megállapítja a határozatképességet, melyet az ülés egész ideje alatt folyamatosan figyelemmel kísér. Amennyiben azt állapítja meg, hogy a Képviselő-testület nem határozatképes, az ülést legfeljebb 30 percre felfüggesztheti. Ha ezt követően sincs meg a szükséges létszám az ülést vezető az ülést elnapolja

(3) A Képviselő-testület ülése akkor határozatképes, ha az ülésen a megválasztott képviselők több mint a fele jelen van.

(4) A rendes ülés napirendjére az ülést vezető elnök - a munkaterv figyelembevételével tesz javaslatot, melynek alapján a tárgyalandó napirendeket a Képviselő-testület egyszerű többségű szavazással állapítja meg.

7. A Képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása

17. § (1) A Képviselő-testületi ülésen résztvevő képviselők és minden jelenlévő személy köteles a tanácskozás méltóságát tiszteletben tartani.

(2) A Képviselő-testületi ülés rendjének zavartalansága biztosításáról az ülést vezető elnök gondoskodik.

(3) Az ülést vezető elnök a tanácskozás rendjének fenntartása érdekében a következő intézkedéseket teheti.

 • a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgytól, a tanácskozáshoz nem méltó, másokat sértő kifejezést használ, magatartást tanúsít,
 • b) rendre utasíthatja azt, aki a Képviselő-testületi üléshez méltatlan magatartást tanúsít,
 • c) rendreutasíthatja és szükség esetén megvonja a hozzászólási jogot attól a felszólalótól, akinek magatartása figyelmeztetés ellenére ismételten kifogás alá esik.

(4) Az ülést vezető elnöknek a rendfenntartás érdekében tett -e rendelet szerinti- indokolt intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

(5) Tartós rendzavarás, állandó lárma vagy a tanácskozást lehetetlenné tevő egyéb körülmény esetén az ülést vezető elnök az ülést felfüggesztheti.

(6) A felfüggesztést követően folytatott ülésen az (5) bekezdésben említett rendzavarás ismétlődése esetén az elnök az ülést berekesztheti és a még nem tárgyalt napirendek tárgyalását a soron következő ülésre elnapolhatja.

18. § (1) A nyilvános ülésen megjelent állampolgárok a számukra kijelölt helyet foglalhatják el.

(2) A tanácskozás rendjének megzavarása esetén az ülést vezető elnök rendreutasíthatja a rendzavarót, akit ismételt rendzavarás esetén kötelezhet az ülésterem elhagyására.

(3) Zárt ülés elrendelésekor a hallgatóságnak a termet el kell hagynia.

8. A felszólalás és hozzászólás szabályai

19. § (1) A Képviselő-testületi ülésen az alábbi felszólalásokra kerülhet sor:

 • a) napirend előtti felszólalás,
 • b) napirendhez kapcsolódó felszólalás,
 • c) felszólalás ügyrendi kérdésben,
 • d) interpelláció,
 • e) közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok

(2) A Képviselő-testület ülésein a képviselők és a tanácskozási joggal résztvevő meghívottak kaphatnak szót.

(3) A napirend előtti felszólalásra irányuló képviselői szándékot az ülés megkezdése előtt kell az ülést vezető elnöknek jelezni. A felszólalás biztosításáról a képviselő-testület vita nélkül dönt.

(4) Ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő, a jegyző, valamint a tanácskozási joggal meghívott bármikor szót kérhet.

9.Állampolgár hozzászólása

20. § Az ülést vezető elnök indokolt esetben hozzászólási jogot adhat a Képviselő-testület ülésén megjelent olyan személynek is, aki nem szerepel a testületi ülésre meghívottak között. A megadott szót a felszólalás időtartama alatt az ülést vezető bármikor megvonhatja, ha a hozzászóló a tárgytól eltér.

10.A vitavezetés szabályai

21. § (1) Minden napirendi pont felett külön-külön vitát kell nyitni.

(2) A napirend előterjesztője, vagy bármely képviselő a napirendhez módosító javaslatot tehet.

(3) Az előterjesztőhöz a képviselő és a tanácskozási joggal meghívottak kérdéseket intézhetnek, az előterjesztéssel kapcsolatosan ismertethetik észrevételeiket, javaslataikat.

(4) Az ülést vezető elnök a vitát akkor zárja le, ha a napirendhez nincs további felszólaló.

11. A döntéshozatal szabályai

22. § (1) A döntések többségét egyszerű többséggel kell hozni.

(2) Minősített többség-a megválasztott képviselők több mint felének szavazata-szükséges a Mötv-ben megfogalmazottakon kívül:

 • a) fegyelmi eljárás megindítása
 • b) fegyelmi büntetés kiszabása
 • c) kitűntetés adományozása

esetén.

(3) A döntési javaslatot szavazásra úgy kell feltenni, hogy arra „igen”-nel, vagy „nem”-mel lehessen szavazni.

(4) Szavazni csak személyesen lehet.

(5) A szavazás nyílt vagy titkos lehet.

(6) Az ülést vezető elnök előbb a vita során elhangzott módosító és kiegészítő javaslatokat, majd a határozati javaslatot összességében bocsátja szavazásra, végül megállapítja a szavazás eredményét.

12. A szavazás

23. § (1) A nyílt szavazás kézfelnyújtással történik.

(2) Titkos szavazás alkalmazásáról a Képviselő-testület indítványra egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3) Titkos szavazás során a technikai eszközök biztosításáról a jegyző gondoskodik. A szavazás lebonyolítása a képviselő-testület bizottsága feladata. A bizottság elnöke a titkos szavazás eredményéről tájékoztatja a testületet.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára név szerinti szavazást tart, melynek során a jegyző egyenként felolvassa a képviselők nevét, akik nevük felolvasásakor „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak a szavazástól.

13.A Képviselő-testület döntései, közzététele, végrehajtása

24. § (1) A Képviselő-testület döntései:

 • a) önkormányzati rendelet
 • b) határozat

(2) A rendeleteket és a határozatokat külön-külön, évenként folyamatos sorszámmal kell ellátni, nyilvántartásuk a jegyző feladata.

(3) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének módja: a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége hirdetőtábláján való kifüggesztés.

(4) A jegyző gondoskodik arról, hogy az önkormányzat rendeleteiről és fontosabb határozatairól a település lakossága a helyben szokásos módon értesüljön.

(5) A testületi határozatokat a felelősként megjelölt szerv, vagy személy köteles végrehajtani.

(6) A határozatok végrehajtásáról azok határidejének lejártát követő testületi ülésen kell beszámolni. Folyamatos végrehajtás esetén a téma újabb napirendre tűzésekor kell számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló napirend keretében.

14.A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

25. § (1) A Képviselő-testületi ülésről készített jegyzőkönyvnek az Mötv 52. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tartalmaznia kell a bejelentéseket, interpellációkat, kérdéseket és az azokra adott válaszok lényegét.

(2) A jegyzőkönyv egy példányban készül, melyet mellékleteivel együtt az önkormányzat hivatala kezeli.

15. A közmeghallgatás és lakossági fórum

26. § (1) A Képviselő-testület éves közmeghallgatását előre meghirdetett időpontban tartja, melyről a lakosságot előtte legalább 5 nappal, a meghívónak a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége hirdetőtáblájára, valamint a település területén elhelyezett hirdetőtáblákra történő kifüggesztésével tájékoztatni kell.

(2) A közmeghallgatáson hozzászólni kívánó állampolgárnak a polgármester a jelentkezés sorrendjében adja meg a szót.

(3) A képviselő-testület a lakosság tájékoztatása illetve a fontosabb döntések meghozatala előtt a lakosság minél szélesebb körű bevonása érdekében szükség szerint lakossági fórum (falugyűlés) intézménye lehetőségét is biztosítja

III. FEJEZET Az önkormányzat szervei, jogállása, feladatai

16. A polgármester, alpolgármester

27. § (1) A polgármester megbízását főállásban látja el.

(2) A polgármester munkarendje és ügyfélfogadási ideje a Közös Hivatal kirendeltsége munkarendjéhez igazodik

28. § A Képviselő-testület a polgármester helyettesítésére saját tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.

17. Állandó bizottság

29. § (1) A Képviselő-testület egy állandó bizottságot működtet- Ügyrendi Bizottság –elnevezéssel.

(2) Az Ügyrendi Bizottság tagjainak száma 3 fő képviselő.

(3) Az Ügyrendi Bizottság feladata:

 • a) a képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése,
 • b) a titkos szavazás lebonyolítása, vizsgálata,
 • c) a képviselői összeférhetetlenségi és méltatlansági ügyekben a törvényben meghatározott feladatok ellátása,
 • d) javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a polgármester illetményemelésére, illetve egyéb javadalmazására.

18. Ideiglenes bizottság

30. § (1) A Képviselő-testület ideiglenes (ad hoc) bizottságot hozhat létre, melynek feladatát és létszámát esetenként határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottság a meghatározott feladat elvégzéséről szóló beszámoló elfogadásával, vagy a meghatározott idő elteltével szűnik meg.

19. A jegyző

31. § (1) A Képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti.

(2) A jegyző gondoskodik a képviselő-testület munkájával összefüggő, az Mötv 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról, valamint

 • a) gondoskodik a hivatali dolgozók rendszeres továbbképzéséről,
 • b) szakmai segítséget nyújt, illetve elkészíti az ülések előterjesztéseit,
 • c) gondoskodik a képviselők munkájának segítéséről, a polgármester megbízása alapján a hozott döntések végrehajtásáról,
 • d) elkészíti a testületi éves munkaterv javaslatát, és biztosítja az ülésekről készült jegyzőkönyvek elkészítését és határidőn belüli felterjesztését.

(3) A jegyzői tisztség be nem töltése, illetve a jegyző tartós akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése belügyi-igazgatása feladatokat ellátó köztisztviselője látja el.

20. A Képviselő-testület hivatala

32. § (1) A Képviselő-testület hivatala a Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal, mely szervezet szervezetét és működési rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

(2) A Közös Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata szerint Sajóvelezd településen kirendeltség működik.

IV. FEJEZET Az önkormányzat gazdálkodása, a képviselő-testület által fenntartott intézmények fenntartása, a kötelező önkormányzati feladatok biztosítása

33. § (1) A Képviselő-testület gazdálkodását a hatályos jogszabályok figyelembevételével végzi.

(2) A Képviselő-testület által fenntartott intézmények:

 • a) Serényfalvai Közös Önkormányzati Hivatal
 • b) Sajóvelezdi Napközi Otthonos Óvoda

(3) Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete szilárd hulladékgazdálkodási kötelező feladatait a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) tagjaként látja el.

(4) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás kötelező szociális feladatait a Putnok és Térsége Önkormányzati Társulás (3630 Putnok, Kossuth u. 5.) tagjaként biztosítja.

(5) A Képviselő-testület kötelező gyermekjóléti, egészségügyi és szociális, valamint óvodai étkeztetési feladatait Putnok Város Önkormányzatával kötött feladatellátási szerződés keretei között oldja meg.

V. FEJEZET A települési nemzetiségi önkormányzat működését érintő feladatok

34. § (1) Sajóvelezd településen roma nemzetiségi önkormányzat működik.

(2) Az önkormányzat a nemzetiségi egyéni és közösségi jogok érvényesülése, a nemzetiséghez tartozók érdekeinek kifejezésre juttatása, különösen az anyanyelv ápolása, őrzése és gyarapítása, továbbá a nemzetiségek kulturális autonómiájának a nemzetiségi önkormányzatok által történő megvalósítása és megőrzése érdekében együttműködik a települési nemzetiségi önkormányzattal.

(3) Az Önkormányzat a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működésének feltételeit a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban szabályozott módon biztosítja a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározottak szerint.

(4) Az önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozó ügyekben a települési roma nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi közügyek intézése érdekében a polgármesternél kezdeményezheti a települési önkormányzat eljárását. Ilye ügyekben az elnök javaslatot tehet, tájékoztatást kérhet.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

35. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 8/2018.(X.19.) és 6/2019.(XI.14.) önkormányzati rendelete.

 • 1. melléklet Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testületnek a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke

1. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlása a vezetői közalkalmazotti munkaviszonyban, valamint munkaviszonyban és egyéb foglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott nem intézményi alkalmazottak felett.

2. [1] Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési támogatás keretében nyújtott ellátásokról szóló 8/2021.(VIII.26.) önkormányzati rendeletben megfogalmazott döntések meghozatala.

3. Döntés a közterületekről szóló önkormányzati rendelet szerinti hatáskörébe utalt ügyekben

4. Közművelődési, közgyűjteményi tevékenységgel kapcsolatos helyi irányítási, ellenőrzési feladatok ellátása.

5. Esetenként a selejtezési bizottság elnökének és tagjainak kijelölése.

1. függelék Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület tagjainak felsorolása

Pál Katalin polgármester

Bató Józsefné alpolgármester

Nagy József képviselő

Pálkövi Zoltánné képviselő

Tóth László képviselő

2. függelék Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Az Ügyrendi Bizottság tagjainak felsorolása

Pálkövi Zoltánné elnök

Nagy József tag

Tóth László tag

3. függelék Sajóvelezd Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelethez

Sajóvelezd Község Önkormányzata gazdálkodása keretében alkalmazott kormányzati funkciók felsorolása

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start –munka program- Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041236 Országos közfoglalkoztatási program

045120 Út, autópálya építés

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

047410 Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

064010 Közvilágítás

066020 Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

107051 Szociális étkeztetés


[1] A 2. pont a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.