Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 4/2019(IV.23.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat által alapított cím és elismerés alapításáról és adományozásáról

Hatályos: 2021. 08. 27

Sajóvelezd Község Képviselő-testülete 4/2019(IV.23.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat által alapított cím és elismerés alapításáról és adományozásáról

Sajóvelezd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint az állami kitűntetéseiről szóló 2011.évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében megfogalmazott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i/ pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi címet és elismerést alapítja:

  • a) Sajóvelezd Község Díszpolgára cím (továbbiakban: cím)
  • b) Sajóvelezd Községért elismerés (továbbiakban: elismerés)

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cím és elismerés adományozása éves forrását az önkormányzat mindenkori költségvetése biztosítja.

(3) A cím és elismerés odaítélésére írásbeli indokolással, folyamatosan javaslatot tehet:

  • a) a polgármester,
  • b) a települési képviselő,
  • c) a helyben működő társadalmi szervezetek

(4) A kitüntetések odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

(5) A döntéshozatalnál csak a határidőben és írásban benyújtott javaslatokat lehet figyelembe venni.

(6)[1]

2.A Sajóvelezd Község Díszpolgára cím adományozása részletes szabályai

2. § (1) A Sajóvelezd Község Díszpolgára cím a község önkormányzatának legnagyobb elismeréseként a kimagasló élet és szakmai tevékenység eseteiben annak a magyar vagy külföldi személynek adományozható, aki

  • a) a település gazdasági, társadalmi, tudományos, vallási vagy művészeti életében maradandót alkotott,
  • b) egész életművével, kiemelkedő munkásságával szolgálta az egyetemes haladást,kultúra,vagy művészet ügyét, hozzájárulva ezzel közvetlenül vagy közvetve a község tekintélyéhez, jó hírnévének növeléséhez.

(2) Évente legfeljebb egy cím adományozható.

3. § (1) Sajóvelezd Község Díszpolgára cím adományozására ünnepélyes keretek között –falunap, vagy augusztus 20-ai nemzeti ünnep, illetve a település számára fontos, jelentős esemény megünneplése alkalmával kerül sor.

(2) A Sajóvelezd Község Díszpolgára címben részesített személyt megilleti a cím viselésének joga, a képviselő-testület által rendezett jelentősebb ünnepségekre meghívást kap, illetve elhalálozásakor ingyenes sírhelyben részesül.

(3) A címről szóló oklevél mellé ajándéktárgy is adományozható.

(4) A címben részesültekről a jegyző nyilvántartást vezet.

  • 3. Sajóvelezd Községért elismerés adományozása részletes szabályai

4. § Sajóvelezd Községért kitüntető cím adományozható azoknak a személyeknek, közösségeknek és szervezeteknek, akik (amelyek) a tudomány, a fejlesztés, a gyógyítás, az oktatás-nevelés, a kulturális, a vallási vagy a gazdasági élet terén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, hírnevének növeléséhez.

5. § (1) Az elismerés a település címerével ellátott emlékplakett formájában adományozandó.

(2) Az elismerés mellé ajándéktárgy is adományozható.

(3) Évente legfeljebb három elismerés adományozható.

(4) Az elismerésben részesültekről a jegyző nyilvántartást vezet.

4.A kitűntető cím és elismerés visszavonása

6. § (1) A cím és elismerés visszavonható, amennyiben a kitüntetett arra érdemtelenné válik.

(2) Érdemtelen a címre és elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott, vagy a bíróság egyéb bűnügyben állapította meg bűnösségét.

(A cím és elismerés visszavonására Sajóvelezd Község Önkormányzatának Polgármestere, vagy a települési képviselője tehet javaslatot, mely javaslatot indokolni kell.

5.Záró rendelkezések

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sajóvelezd Községért Díj alapításáról szóló 16/1998.(X.8.) önkormányzati rendelet.


[1] Az 1. § (6) bekezdését a Sajóvelezd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.