Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 08. 27

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bajna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy Bajna község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Bajna Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményre, közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása

3. § Az önkormányzat a helyi sajátosságok és a rendelkezésre álló anyagi eszközei figyelembevételével az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

 • a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,
 • b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
 • c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
 • d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
 • e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
 • f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
 • g) kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

 • a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi teret biztosít,
 • b) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,
 • c) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,
 • d) a könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása, ezen létesítmény bevonása a közművelődési tevékenységbe, a könyvtárban DJP- pont működtetése,
 • e) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,
 • f) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,
 • g) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,
 • h) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése
 • i) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása
 • j) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,
 • k) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,
 • l) támogatja a helyi gyermekekből álló iskolai művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,
 • m) közreműködik táborok szervezésében
 • n) közösségi internet szolgáltatást biztosít,
 • o) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.

A közművelődési feladatok ellátásának szervezeti keretei

5. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásai ellátásának keretében a helyi közművelődés támogatását az alábbiak szerint biztosítja:

 • a) közösségi színtér biztosításával,
 • b) könyvtári szolgáltatás fenntartásával,
 • c) költségvetési keretei között kulturális rendezvények, szervezetek támogatásával, és
 • d) pályázati lehetőségek kihasználásával és az ehhez szükséges önrész rendelkezésre bocsátásával.

6. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító közösségi színtérként, valamint könyvtári szolgáltató helyként az alábbi épületet, ingatlant biztosítja:

 • a) Közösségi Ház, 2525 Bajna Hősök tere 4.
 • b) Alkotóház, 2525 Bajna Gróf Sándor Móric utca 3.
 • c) Községi Könyvtár 2525 Bajna Hősök tere 2.
 • d) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt

terület,

(2) Az önkormányzat által fenntartott közösségi színterek minden év május 15-ig éves szakmai munkatervet és az előző naptári évről beszámolót nyújtanak be az önkormányzata Képviselő-testületének. A képviselő-testület május 31-ig dönt a beszámoló és a munkaterv elfogadásáról.

(3) A közösségi színtér és könyvtár használati szabályzatát e rendelet 1. függeléke tartalmazza.

A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei

7. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.

(2) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.

8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. A könyvtári és a közművelődési feladatokat a képviselő-testület által kinevezett, főállású közalkalmazotti jogviszonyban álló személy látja el.

Záró rendelkezések

9. § [1]

10. § Ez a rendelet 2021. augusztus 26-án lép hatályba.


[1] A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.