Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 09. 01- 2021. 12. 02 13:00

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

Damak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésében; a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. Rendelet célja, hatálya, értelmező rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy meghatározza Damak Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által biztosított szociális ellátásokat, az egyes ellátásokra vonatkozó jogosultság feltételeit, az egyes ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályait, továbbá a szociális ellátások helyi szabályait, a szociális szolgáltatások igénybevételének jogosultságát, mértékét és igénybevételének módját.

2. § A rendelet hatálya a Damak Község közigazgatási területén bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, e címen életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdésében megjelölt személyekre, továbbá azon hajléktalan személyekre terjed ki, akik Damak Község közigazgatási területét jelölik meg tartózkodási helyként az ellátás igénylésekor.

3. § (1) E rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. § rendelkezései az irányadók.

(2) E rendelet alkalmazásában:

 • a) életvitelszerű tartózkodás: az a lakcím, ahol az egyén ténylegesen tartózkodik, rendszerint elérhető, ahonnan dolgozni vagy iskolába jár, ahol a leggyakrabban tölti az éjszakai pihenést;
 • b) tartós beteg: az a személy, aki egészségügyi állapotára figyelemmel előreláthatóan három hónapnál hosszabb időtartamra ápolásra, gondozásra szorul.

4. § E rendelet II.-III. fejezetében szabályozott szociális ellátásokkal, támogatásokkal kapcsolatos hatásköröket a polgármester gyakorolja.

2. Általános eljárási szabályok

5. § (1) E rendeletben szabályozott szociális ellátások iránti kérelmeket, ha magasabb szintű jogszabály vagy önkormányzati rendelet másként nem rendelkezik, évközben folyamatosan az erre rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen írásban a Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus úton az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton lehet benyújtani az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Az eljárást – indokolt esetben - hivatalból is meglehet indítani.

(2) A kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat és egyéb iratokat.

(3) Ha a kérelem elbírálásakor kétség merül fel a nyilatkozat valódisága tekintetében, az állami adóhatóságtól igazolást kell kérni a kérelmező személyi jövedelemadójának alapja, valamint – írásbeli felhatalmazás alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál figyelembe veendő személyek személyi jövedelemadójának alapja vonatkozásában. A kérelmező kötelezhető arra, hogy a család vagyoni viszonyaira vonatkozó nyilatkozatát az erre vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül okirattal pótolja.

(4) A jövedelem igazolására elfogadható okmány, különösen a munkáltató által kiállított jövedelem igazolás, fizetési jegyzék, a postai feladóvevény, a nyugdíjszelvény és a nyugdíjösszesítő, a pénzintézeti igazolás, az ellátást folyósító szerv határozata, az ellátást folyósító szerv által kiállított igazolás, tartási díj esetén a felvett összeget igazoló postai szelvény, a bankszámla kivonat, ezek hiányában tartási jogosultjának nyilatkozata, ösztöndíj esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás, a bankszámla kivonat, valamint az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom fogadható el.

(5) Alkalmi vagy idénymunkából származó jövedelem esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti egyszerűsített foglalkoztatás keretében végzett munkából származó jövedelem igazolása szükséges.

(6) Ha a nem forintban megszerzett jövedelmet is figyelembe kell venni a jövedelem számításnál, akkor az átszámítás a kérelem benyújtásának napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.

(7) Kiadások igazolására elfogadható okmány a közüzemi díj igazolására a szolgáltató által kiállított számla, a közüzemi számla befizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, bérleti díj igazolására a bérleti szerződés vagy a bérbeadó írásbeli nyilatkozata, tartásdíj esetén a tartásdíj megfizetését igazoló csekkszelvény, vagy az átutalásról szóló pénzintézeti igazolás, átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultságának nyilatkozata, gyógyszerköltség bizonyítására a gyógyszertár által a gyógyszerköltségekről kiállított igazolás, gyógyászati segédeszköz esetén az erre vonatkozó szolgáltató által kiadott igazolás.

(8) Ha a szükséges okmányok vagy igazolások nem állnak rendelkezésre, illetve beszerzésük nehézségekbe ütközik, vagy hosszabb időt vesz igénybe és sürgős intézkedés szükségessége áll fenn, mert a késedelem emberi életet, egészséget, vagy testi épséget veszélyeztetne, akkor a kérelmező írásban tett nyilatkozatát el kell fogadni, amelyet utólag ellenőrizni kell.

(9) Az irányadó időszakra vonatkozóan a kérelmező forrásonként és személyenként köteles a nyilatkozatot tenni.

(10) E rendeletben meghatározott feltételek hiányában, vagy a rendeletben foglaltak megsértésével nyújtott szociális ellátást – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevőt kötelezni kell a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére, természetbeni vagy szociális ellátás esetén pedig a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére (a továbbiakban együtt: megtérítés).

(11) A (10) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelés napján érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell teljesíteni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomás szerzés közötti időtartamra számítható fel.

(12) Életvitelszerű tartózkodás megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak.

(13) A házastársak akkor tekinthetők külön élőknek, ha lakcímük különböző.

3. Ellátásra való jogosultság

6. § A kérelmezőnek a települési támogatás igénylése esetén a támogatás típusától függően a kérelemhez csatolnia kell:

 • a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról szóló igazolást;
 • b) diagnosztizált súlyos betegségről kórházi zárójelentést vagy ambuláns leletet; amely igazolja, hogy a kérelmezőnél 30 napon belül jelentkezett a betegség;
 • c) egy hónapot meghaladó keresőképtelenséget, vagy tartós betegségre vonatkozó orvosi vagy kórházi igazolást, amely igazolja, hogy a keresőképtelenség, vagy tartósbetegség 60 napon belül keletkezett;
 • d) az igényelt segédeszköz költségről egészségügyi szolgáltatási díjról, gyógyszerköltségről igazolást;
 • e) az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla eredeti példányát;
 • f) lakásfenntartás költségeihez kapcsolódó számlát;
 • g) tanulói jogviszony igazolást;
 • h) az a)-g) pontokon túl csatolható minden a kérelemben leírtak alátámasztására vonatkozó dokumentum.

4. Támogatások folyósítása

7. § (1) E rendeletben megállapított ellátások folyósítása:

 • a) kérelmező lakcímére utalással, vagy
 • b) kérelmező bankszámlájára utalással, vagy
 • c) az érintett szolgáltató számlájára utalással, vagy
 • d) házipénztárból

történhet.

(2) A folyósítás módjáról a támogatás megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell.

(3) A rendkívüli települési támogatást, illetve a temetési költségekhez való hozzájárulást a kérelmező bankszámlájára történő utalással, vagy házipénztárból kell kifizetni.

II. FEJEZET települési támogatások formái

5. A rendkívüli települési támogatás

8. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében rendkívüli települési támogatást állapít meg, azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 % - át, egyedül álló esetében 800 % - át, és rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) Az (1) bekezdése alkalmazásában rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen:

 • a) tartós betegséget, vagy/és kórházi kezelést;
 • b) diagnosztizált súlyos betegséget;
 • c) közlekedési balesetből eredő jövedelem kiesést, jövedelemcsökkenést;
 • d) amennyiben a kérelmező, illetve a kérelmező családja által lakott lakás elemi kárt szenved (árvíz, villámcsapás, tűz, stb.);
 • e) váratlan halálesetet.

(3) A támogatás alkalmanként összege a rendkívüli élethelyzet adottságait, a családnak okozott terhet, a család egy főre jutó havi jövedelmét figyelembe véve 1000 forinttól 50000 forintig terjed.

(4) A támogatás összege éves szinten családonként nem haladhatja meg a 50000 forintot.

6. Létfenntartási támogatás

9. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében létfenntartási támogatást állapít meg azon kérelmezőnek, ahol a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 % - át, egyedül álló esetében 500 % - át.

(2) A támogatás esetenkénti összege, tekintettel a jelentkező megélhetési probléma mértékére 1000 forinttól 5000 forintig terjed, éves összege pedig a 15000 forintot nem haladhatja meg.

7. Családok karácsonyi támogatása

10. § (1) Karácsony alkalmából települési támogatásban kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki a község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen lakik, amennyiben a család havi nettó jövedelme nem haladhatja, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatás összege 10000 forint azzal, hogy azonos lakcímmel rendelkező család/személy esetében csak egy család/személy jogosult támogatásra.

8. A Covid járvány megelőzése vagy következményeinek kezelése kapcsán felmerülő kiadások részbeni hozzájárulás

11. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében a covid járvány megelőzése vagy következményeinek kezelése kapcsán felmerülő kiadások támogatására pénzbeli támogatást biztosít azon igénylő részére, akinek állandó lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye a község területén van és a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.

(2) A támogatás összege 10000 forint azzal, hogy azonos lakcímen kizárólag csak egy család/személy jogosult a támogatásra.

9. Téli tüzelő beszerzésének támogatása

12. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében téli tüzelő beszerzésének elősegítése érdekében támogatást biztosít azon szociálisan rászorult igénylők részére, ahol a család egy főre jutó havi nettó jövedeleme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének nyolcszorosát.

(2) A támogatás összege 10000 forint azzal, hogy azonos lakcímen kizárólag csak egy család/személy jogosult a támogatásra.

10. Iskoláztatási támogatás

13. § (1) Az Önkormányzat települési támogatás keretében iskoláztatási támogatást biztosít azon családok részére, ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 % - át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásban az a törvényes képviselő részesül, akinek gyermeke 6-16 év közötti életkorú és általános iskolai vagy középiskolai tanulmányokat folytat.

(3) A támogatásra vonatkozó kérelmet 2021. évben szeptember 15. napjáig kell benyújtani, az azt követő években pedig minden év augusztus 15. napjáig.

(4) A támogatás összege évente, gyermekenként 15000 forint.

11. Temetési költségekhez való hozzájárulás

14. § Az Önkormányzat települési támogatás keretében temetési költségekhez való hozzájárulást biztosít annak a személynek, akinek egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott.

15. § (1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra jogosult az a személy, akinek jövedelme, illetve akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem:

 • a) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
 • b) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át
 • c) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

(2) Az eltemettetés költségeihez való hozzájárulásként biztosított támogatás összege:

(3) Nem jogosult a támogatásra az a személy, aki az elhunyt eltemettetését tartási, életjáradéki szerződésben vállalta, vagy azt az elhunyt költségén végeztette, illetve az elhunyt végrendeleti örököse.

12. Közköltséges temetés

16. § (1) Kérelemre mentesül az eltemettetésre köteles személy a megállapított köztemetés költségeinek megfizetése alól, ha jövedelemmel nem rendelkezik.

(2) Kérelemre részletfizetést kell biztosítani a visszafizetésre kötelezett kérelmezőnek, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 % - át.

(3) A megfizetésre egyetemlegesen köteles hozzátartozók esetén a (1)-(2) bekezdésben meghatározott feltétel meglétét külön kell vizsgálni.

(4) Amennyiben az elhunyt hagyatéka a köztemetés költségét részben fedezi az eltemettetésre köteles személy csak a köztemetés költsége és hagyatéki vagyon különbsége közötti összeg tekintetében lehet mentesíteni.

III. FEJEZET Szociális Szolgáltatások

13. Az önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások

17. § (1) A Képviselő-testület a személyes gondoskodás keretében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • a) falugondnoki szolgáltatás,
 • b) étkeztetés,
 • c) házi segítségnyújtás.

(2) A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat biztosítását a falugondnoki szolgálatról szóló külön rendeletben foglaltak szerint látja el.

(3) A Képviselő-testület az étkeztetést és a házi segítségnyújtást feladatellátási megállapodás útján biztosítja.

14. Az étkeztetés szociális alapszolgáltatásra vonatkozó részletszabályok

18. § (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalábbi napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • a) koruk miatt rászorult 62 életévet betöltött személyek,
 • b) egészségi állapotuk miatt rászorultak:
  • ba) akiknek az egészségkárosodás mértéke legalább 30%-os, melyet szakvéleménnyel igazol,
  • bb) átmeneti jelleggel sérülése miatt önmaga ellátására képtelen,
 • c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük miatt rászorultak:
  • ca) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül, vakok személyi járadékéban, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesül,
  • cb) pszichiátriai betegségük fennállását pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleménnyel igazolják,
 • d) szenvedélybetegségük miatt rászorultak: szakorvos véleménye alapján (addiktológus, pszichiáter) esetükben szenvedélybetegség került megállapításra.

(2) Étkezés igénybevétele a falugondnoki szolgálat általi házhoz szállítással történhet.

IV. FEJEZET Záró Rendelkezések

19. § Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet.

20. § Damak Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: „1. rendkívüli települési támogatás, létfenntartási támogatás, családok karácsonyi támogatása, covid járvány megelőzése vagy következményeinek kezelése kapcsán felmerülő kiadások részbeni hozzájárulása, téli tüzelő beszerzésének támogatása, iskoláztatási támogatás, temetési költségekhez való hozzájárulás, köztemetés elrendelése, hagyatéki teherként történő bejelentése, megfizetésre kötelezés, részletfizetés engedélyezése, megtérítési kötelezettség alóli mentesítés.

21. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.