Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Hatályos: 2021. 09. 01- 2023. 04. 30

Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról

Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és a 92. § (2) bekezdés f) pontjában és szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ill. törvény (atovábbiakban: Szoctv.) 132. § (4) bekezdésének d) pontjában, a Szoctv. 62. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében, 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Apagy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Magy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírtét Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Ófehértói Gondozási Társulás által fenntartott Ófehértói Gondozási Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatási formák közül:

 • a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra
 • b) a házi segítségnyújtásra,
 • c) az étkeztetésre,
 • d) nappali ellátásra (idősek klubja és fogyatékos személyek nappali ellátása)
 • e) ápolást, gondozást nyújtó intézményre (idősek otthona).

(2) Az önkormányzati rendelet területi hatálya az 1. § (1) bekezdés szerinti esetben a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:

 • a) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Apagy, Magy, Nyírtét és Ófehértó települések közigazgatási területe
 • b) a házi segítségnyújtás esetében Apagy, Magy, Nyírtét és Ófehértó települések közigazgatási területe
 • c) az étkeztetés esetében Ófehértó település közigazgatási területe,
 • d) nappali ellátás (idősek klubja és fogyatékos személyek nappali ellátása) Ófehértó település közigazgatási területe
 • e) ápolást, gondozást nyújtó intézményre (idősek otthona) Ófehértó település közigazgatási területe

(3) A gyermekétkeztetés – óvodai, családi bölcsőde szolgáltatásban biztosított és általános iskolai szervezett étkeztetés – vonatkozásában a rendelet hatálya kiterjed az Ófehértói Kastélykert Óvoda, Konyha, Könyvtár és Művelődési Házban működő konyháról biztosított óvodás, általános iskolás gyermekek és a családi bölcsőde szolgáltatást igénybevevő gyermekek étkeztetésére.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások térítési díjaival kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Ófehértói Gondozási Központ (4558 Ófehértó, Szent I. u. 27.) intézményvezetője gyakorolja.

(2) A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket

 • a) óvodai ellátás esetében az Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár (4558 Ófehértó, Szent I. u. 2) intézményvezetője,
 • b) az általános iskolai szervezett gyermekétkeztetés térítési díjával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket az Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár élelmezésvezetője,
 • c) a Babusgató I. és Babusgató II. családi bölcsőde szolgáltatás keretében nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat és hatásköröket a szolgáltatás vezetői gyakorolják.

(3) A (2) bekezdés a-c) pontjai szerinti személyek a továbbiakban együtt: vezető.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díja

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ellátásokért a rendeletben térítési díjat kell fizetni.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét és az élelmezési normát a Képviselő-testület a rendelet az 1. melléklete szerint, a kerekítés szabályait figyelembe véve állapítja meg.

(3) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben – jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján a szociális rendeletben foglaltak szerint –, adott kedvezmény beszámításával állapítja meg havonta előre a tárgyhó 15. napjáig a kerekítés szabályait figyelembe véve.

(4) Az Ófehértói Gondozási Központ vezetője által közölt havi térítési díjat a szociális étkezést igénybe vevő, a gondnoka, a házastárs, élettárs, vagy a szerződéses eltartó havonta a tárgyhó 25. napjáig köteles megfizetni.

(5) Az ellátás igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályok az Ófehértói Gondozási Központ házirendjében rögzítésre kerülnek.

4. § (1) Ófehértó Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nappali ellátást térítésmentesen nyújtja az ellátást igénybevevők részére.

(2) Az étkeztetést a jogosultak az Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár intézmény konyhájáról elvitellel vagy kiszállítással vehetik igénybe. A konyha étkezőjében történő elfogyasztásra nincs lehetőség. A kiszállításról az Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár saját gépjárművel gondoskodik.

(3) A kiszállítás (házhoz szállítás) térítési díja bruttó 75 Ft/ebéd.

(4) A nem szociális ellátási formában nyújtott étkeztetésre vonatkozó élelmezési norma a rendelet az 1. mellékletében szerepel.

3. A gyermekétkeztetés térítési díja

5. § (1) A gyermekétkeztetést a jogosultak az Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár intézmény konyhájáról, iskolai étkezés esetében a konyhai ebédlőben, óvodai ellátás, családi bölcsőde szolgáltatás esetében a szolgáltatást nyújtó intézményben közvetlenül helyben fogyasztással veszik igénybe.

(2) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2.§-a rendelkezéseinek figyelembe vételével kell megállapítani, a térítési díjakat a rendelet a 2. melléklete tartalmazza.

(3) A vezető által közölt havi térítési díjat a kötelezett havonta a tárgyhót követő 10. napjáig köteles megfizetni az Ófehértói Szolgáltató Központ, Művelődési Ház és Könyvtár intézmény részére.

(4) A fenntartó a családi bölcsődében a gondozásért díjat nem érvényesít. A bölcsődei gondozásra vonatkozó önköltséget, valamint az intézményi térítési díjat a rendelet a 3. melléklete tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(1) Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 10/2020. (XI.5.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

A szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díja

I. RÉSZ Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Önköltség: 73 Ft/nap

Intézményi térítési díj: 0 Ft/nap

Személyi térítési díj: 0 Ft/nap

II. RÉSZ Házi segítségnyújtás

Önköltség: 1486 Ft/óra

Intézményi térítési díj: 360 Ft/óra

Személyi térítési díj: 150 Ft/óra

III. RÉSZ Étkeztetés

Önköltség: 617 Ft/nap

Intézményi térítési díj: 395 Ft/nap

Személyi térítési díj: 380 Ft/nap

Házhozszállítás: 75 Ft/nap (háztartásonként)

IV. RÉSZ Nappali ellátás időskorúak és demens betegek valamint fogyatékos személyek részére

Önköltség: 716 Ft/nap

Intézményi térítési díj: 10 Ft/nap

Személyi térítési díj: 0 Ft/nap

V. RÉSZ Bentlakásos intézmény (Idősek otthona)

Önköltség: 49821071 Ft/hó 1383919 Ft/nap

1 főre meghatározott térítési díj: 72000 Ft/hó 2400 Ft/nap

VI. RÉSZ Élelmezési nyersanyagnorma és térítési díj

Ellátás

Reggeli (Ft)

Tízórai (Ft)

Ebéd (Ft)

Uzsonna (Ft)

Vacsora (Ft)

Nettó Nyersanyagnorma
Összesen
(Ft)

Rezsi (Ft)

27%
Áfa
(Ft)

Térítési díj
(Ft)
2008. évi III.tv. szerinti kerekítéssel

Étkeztetés Napi 1x

-

-

300

-

-

300

0

80

380

Étkeztetés
Napi 3x (Nappali ellátás)

107

-

300

-

134

541

0

146

685

Étkeztetés
Napi 5x (Nappali ellátás)

107

60

300

40

134

641

50

187

880

Étkeztetés
Napi 5x
(Idősek otthona)

107

60

300

40

134

641

50

187

880

Vendégebéd

-

-

300

-

-

300

180

130

610

2. melléklet

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja és az élelmezési nyersanyagnorma

(egy ellátási napra)

Térítési díjak meghatározása:

Reggeli
(Ft)

Tízórai
(Ft)

Ebéd
(Ft)

Uzsonna
(Ft)

Nettó Nyersanyagnorma
(Ft)

Intézményi térítési díj (Ft)

27% Áfa(Ft)

Személyi Térítési díj (Ft)

Óvoda

-

44

207

39

290

290

78

368

Családi Bölcsőde

70

44

207

39

360

360

97

0

Iskola Napi 1x

-

-

239

-

239

239

64

303

Iskola Napi 3x

-

50

239

44

333

333

90

423

3. melléklet

Babusgató I. és II. családi bölcsőde

Önköltség: 50728 Ft/hó 1690 Ft/nap

Intézményi térítési díj: 0 Ft/hó 0 Ft/nap

1 főre meghatározott térítési díj: 0 Ft/hó 0 Ft/nap