Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 07. 28

Kalaznó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kalaznó Község Önkormányzata, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Kalaznó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Kalaznó Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének:

  • a) bevételi főösszegét 117.198.530,- Ft-ban, azaz Egyszáztizenhétmillió-egyszázkilencvennyolcezer-ötszázharminc/00 forintban,
  • b) kiadási főösszegét 56.613.813,- Ft-ban, azaz Ötvenhatmillió-hatszáztizenhármezer-nyolcszáztizenhárom/00 forintban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési és felhalmozási bevételét összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeit forrásonként a 2. melléklet szerint, a működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a tárgyévi működési kiadásait feladatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a 2020.évben teljesített felhalmozási- és felújításai kiadásokat a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetési létszámok alakulása

3. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2020. évi létszámát az 6. melléklet szerint állapítja meg.

4. Az Önkormányzat vagyonának alakulása

4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását az 7. melléklet szerint 60.584.717, - Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerint a könyvviteli mérleg alapján 164.358.135, -Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 9. melléklet szerint -4.000.381,- Ft-ban hagyja jóvá

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti befektetett eszköz állományát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Egyéb rendelkezések

5. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi több évi kihatással járó feladatait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 60.584.717,- Ft, amely kötelezettséggel terhelt.

(2) A jóváhagyott szabad maradvány 0,- Ft.

II. FEJEZET Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. július 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2020. év

5-2021. (V.28.) 1. melléklet.pdf

2. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évi bevételei forrásonként és feladatonként

5-2021. (V.28.) 2. melléklet.pdf

3. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata 2020. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

5-2021. (V.28.) 3. melléklet.pdf

4. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

5-2021. (V.28.) 4. melléklet.pdf

5. melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként

5-2021. (V.28.) 5. melléklet.pdf

6. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata költségvetési szerveinek létszámkerete

5-2021. (V.28.) 6. melléklet.pdf

7. melléklet

Maradványkimutatás

5-2021. (V.28.) 7. melléklet.pdf

8. melléklet

Mérleg

5-2021. (V.28.) 8. melléklet.pdf

9. melléklet

Eredménykimutatás

5-2021. (V.28.) 9. melléklet.pdf

10. melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

5-2021. (V.28.) 10. melléklet.pdf

11. melléklet

Kalaznó Község Önkormányzata több évi kihatással járó feladatok

5-2021. (V.28.) 11. melléklet.pdf