Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés és a bölcsődei gondozás térítési díjáról

Hatályos: 2021. 08. 12- 2022. 09. 30

Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetés és a bölcsődei gondozás térítési díjáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ecséd Községi Önkormányzat az önkormányzati fenntartású Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde óvodájában elhelyezett gyermekek részére nevelési napokon, a bölcsődéjében ellátási napokon, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola tanulói részére tanítási napokon biztosítja a gyermekétkeztetést.

(2) Az étkeztetést Ecséd Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda Központi Konyhájáról biztosítja.

(3) Az óvodai, iskolai szünetek idején a település 3-18 éves tanköteles hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermeke számára biztosított az étkezés az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde Központi Konyhájának étkezőjében (Ecséd, Szabadság utca 155.).

(4) A minibölcsődei, óvodai és iskolai étkeztetésért térítési díj állapítható meg azon gyermekek, tanulók esetében, akik nem esnek az ingyenes gyermekétkeztetésről szóló jogszabály hatálya alá.

(5) Ha az óvodai, minibölcsődei és az iskolai étkezést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem veszi igénybe, azt az étkezést biztosító szolgáltató képviselőjénél, legkésőbb a távolmaradás napján reggel 08.00 óráig be kell jelenteni. A bejelentést követő naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül az óvodában, az iskolában a személyi térítési díj fizetésének kötelezettsége alól. Az intézménybe való visszatérést – az étkeztetés teljeskörű biztosítsa érdekében – a szolgáltató képviselőjénél a törvényes képviselőnek jelezni kell.

(6) A minibölcsődében, óvodában és az iskolában elhelyezett gyermek (4) bekezdés szerinti távolmaradása esetén, ha a tárgyhónapra fizetendő személyi térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani, vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendő személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendő összeg különbözetét visszamenőleg kell megfizetni.

2. § (1) A térítési díj alapja az élelmezés nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összege.

(2) A térítési díj megfizetése:

 • a) készpénzben az Ecséd Községi Önkormányzat Pénzügyi Osztályán
 • b) utalással az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde bankszámlájára történik.

(3) Ha a befizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díjhátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményére.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a díjhátralék adók módjára kerül behajtásra.

3. § A gyermekétkeztetési intézményi bruttó térítési díjak mértéke:

 • a) Minibölcsődei 4-szeri étkezés 330 Ft/nap
 • b) Óvodai 3-szori étkezés 285 Ft/nap
 • c) Iskolai étkezés:
  • ca) tízórai: 65 Ft/nap
  • cb) ebéd: 270 Ft/nap
  • cc) uzsonna: 65 Ft/nap

4. § A Kölyök Minibölcsődében a gyermek gondozásáért, neveléséért, nappali felügyeletéért és a vele történő foglalkozásért fizetendő gondozási térítési díj: 0 Ft/nap.

5. § Ez a rendelet 2021. augusztus 12. napján lép hatályba.

6. § Hatályát veszti az Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének gyermekétkeztetési térítési díjak és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 8/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete.