Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16 - 2021. 09. 03

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § - ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 126.379 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

 • a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 0 e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
 • b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 172 e Ft, amelyből
  • ba) elkülönített állami pénzalapból, 150 e Ft
  • bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 22 e Ft
  • bc) helyi önkormányzattól, 0 e Ft
  • bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 e Ft
  • be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 e Ft
  • bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 e Ft
  • bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0 e Ft származik,
 • c) közhatalmi bevétel 34.570 e Ft
 • d) önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési támogatása 49.402 e Ft
 • e) intézményi működési bevétel, 2.248 e Ft
 • f) felhalmozási bevétel 0 e Ft
 • g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 e Ft
 • h) kölcsön 25 e Ft
 • i) előző évi maradvány igénybevétele 39.963 e Ft

(2) A költségvetési bevételek összesített és címenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza forrásonként.

4. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként

 • a) működési költségvetés: 89.612 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 13.930 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.205 e Ft
  • ac) dologi kiadások: 25.859 e Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 46.418 e Ft
 • b) felhalmozási költségvetés: 17.399 e Ft
  • ba) beruházások, 9.017 e Ft
  • bb) felújítások 8.382 e Ft
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
 • c) kölcsönök 0 e Ft

(2) A működési költségvetési kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A felhalmozási költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

 • a) beruházási kiadások beruházásonként
  • aa) Gyalogátkelőhely Csárda előtti buszmegállónál 2.540 e Ft
  • ab) Gyalogos híd 1.905 e Ft
  • ac) Hivatalban egyéb tárgyi eszközök 508 e Ft
  • ad) Virágládák 889 e Ft
  • ae) Kultúrba bútor 254 e Ft
  • af) Gasztro színtér 381 e Ft
  • ag) „Zalacséb Park” előkészítése 2.540 e Ft
 • b) felújítási kiadások felújításonként
  • ba) Ravatalozó és kerítés felújítása temetőben 762 e Ft
  • bb) Hivatal épület felújítás 3.175 e Ft
  • bc) Feta út felújítása 1.905 e Ft
  • bd) Járda javítás 1.270 e Ft
  • be) Önkormányzati utak melletti padka felújítása 1.270 e Ft

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 1.200 e Ft

a) Települési támogatás 1.200 e Ft

7. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak nincs a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége.

8. § (1) A költségvetési kiadások és költségvetési bevételek egyenlege 39.963 e Ft hiány, melynek jogcímei:

 • a) Költségvetés működési hiánya: 5.172 e Ft
 • b) Költségvetés felhalmozási hiánya: 34.791 e Ft

(2) Az önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

 • a) belső finanszírozással 39.963 e Ft
 • b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

 • a) az előző év maradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 39.963 e Ft
  • aa) működési célú 5.172 e Ft
  • ab) felhalmozási célú 34.791 e Ft
 • b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0 e Ft
  • ba) működési célú 0 e Ft
  • bb) felhalmozási célú 0 e Ft
 • c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0 e Ft
  • ca) működési célú 0 e Ft
  • cb) felhalmozási célú 0 e Ft

9. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi maradvány előzetes összegét 39.963 e Ft-ban határozza meg.

(2) A végleges maradványt a képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egyidőben hagyja jóvá.

10. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 17.392 e Ft.

(2) Az általános tartalék az év közben előre nem tervezhető kiadások, elmaradt bevételek fedezetéül szolgál.

(3) A céltartalék beruházási, felhalmozási és pályázati célokra használható fel.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projekthez való hozzájárulási kötelezettsége az alábbi:

a) TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás, Zalaboldogfa és Zalacséb településeken 6.800 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

 • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 3 fő,
 • b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

(3) Pályázat keretében foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő

(4) A Zalaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint.

Költségvetési kiadások és bevételek

13. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként a 4. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

15. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat az alábbiak szerinti bontásban állapítja meg:

(1) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 ezer Ft

(2) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 ezer Ft

(3) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

 • a) gépjárműadó kedvezmény 0 ezer Ft
 • b) gépjárműadó mentesség 0 ezer Ft
 • c) iparűzési adó kedvezmény 0 ezer Ft
 • d) magánszemélyek kommunális adója 315 ezer Ft

(4) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0 ezer Ft

(5) egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0 ezer Ft

17. § Az önkormányzat az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről havi adatokat tartalmazó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó jogszabályok

18. § (1) (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

19. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a vonatkozó jogszabályban foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 250 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet.

20. § (1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.

(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézményfinanszírozásnak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak. A működési kiadásokat időarányosan, felhalmozási és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

21. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

22. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2021. költségvetési év során kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a hirdetőtáblán való kifüggesztés útján gondoskodik.

1. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre (tervezett adatok alapján)

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez mellékletek 2021. év 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)