Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX.3.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 04 - 2021. 09. 06

Zalacséb Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 3.) önkormányzati rendelete

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

Zalacséb Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 126.449 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

 • „e) intézményi működési bevétel, 2.318 e Ft”

3. § A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt kiadási előirányzatonként)

 • „a) működési költségvetés: 91.155 e Ft
  • aa) személyi juttatások: 15.115 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.205 e Ft
  • ac) dologi kiadások: 26.118 e Ft
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások: 46.517 e Ft”

4. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § b) pont bd) és be) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(2) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. § b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

(A helyi önkormányzat nevében végzett
felújítási kiadások felújításonként)

 • „bd) Járda javítás 1.170 e Ft
 • be) Önkormányzati utak melletti padka felújítása 1.170 e Ft”

(A helyi önkormányzat nevében végzett
felújítási kiadások felújításonként)

 • „bf) Zalavíz felújítások 200 e Ft”

5. § A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 500 e Ft, a céltartalék 15.919 e Ft.”

6. § (1) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Zalacséb Község Önkormányzati Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete Zalacséb Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 4-én lép hatályba.

(2) Az 1–6. § és az 1–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi tervezett költségvetési bevételei forrásonként

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez módosított mellékletek 2021. év 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet

2. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi tervezett működési költségvetési kiadásai és létszám - előirányzata

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez módosított mellékletek 2021. év 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet

3. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata és költségvetési szervei - címenkénti - 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez módosított mellékletek 2021. év 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet

4. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata 2021. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez módosított mellékletek 2021. év 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet

5. melléklet

Zalacséb Község Önkormányzata költségvetési mérlege tájékoztató jelleggel

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez módosított mellékletek 2021. év 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet

7. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterve 2021. évre (tervezett adatok alapján)

(A melléklet szövegét a(z) ktgvi rendelethez módosított mellékletek 2021. év 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)