Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX.1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

Hatályos: 2021. 09. 02 - 2021. 09. 02

Tarcal Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2021. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

Tarcal Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.törvény (továbbiakban: Szt.) 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, 132.§ (4) bekezdés d) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.tv. (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. 13.§ (1) bekezdés 8., 8a) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások formái:

 • a) családsegítés,
 • b) étkeztetés,
 • c) házi segítségnyújtás,
 • d) idősek nappali ellátása,
 • e) gyermekjóléti szolgáltatás,
 • f) bölcsőde,
 • g) intézményi gyermekétkeztetés.

2. § (1) Az ellátások igénybevétele iránti kérelmet az 1. § a.) és e.) pontja szerinti ellátások esetében Tarcal Község Önkormányzata Család- és Gyermekjóléti Szolgálatához, az. 1. § b.)-d.) pontja szerinti ellátások esetében az Idősek Klubja vezetőjéhez, míg az 1. § f.) és g.) pontja szerinti ellátások esetében az oktatási-nevelési intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(2) Étkeztetésben részesítendő az az Szt. 62. § (1) bekezdése szerinti személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.

(3) Külön eljárás nélkül, haladéktalanul kell étkezést biztosítani annak a várandósnak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(4) Meg kell szüntetni a személyes gondoskodás keretébe tartozó személy helyi ellátását, ha az igénybe vevő egészségi állapotának, szociális körülményeinek romlása miatt az alapellátási formák már nem nyújtanak megfelelő segítséget és bentlakásos intézménybe felvételre került.

3. § (1) A személyes gondoskodás körében nyújtott ellátások intézményi térítési díjai:

 • a) étkeztetés (ebéd) térítési díja helyben fogyasztva, vagy a jogosult, vagy hozzátartozója által történő elvitel esetén 565.- Ft + ÁFA/ellátási nap
 • b) étkeztetés (ebéd) önkormányzat által történő kiszállítási díja 75.- Ft+ÁFA/háztartás,
 • c) Idősek Klubja napközbeni tartózkodás térítési díja 1.145.- Ft/ellátási nap
 • d) Idősek Klubja ebéd + napközbeni tartózkodás díja 565,- Ft + ÁFA/ellátási nap + 1.145.- Ft/ellátási nap
 • e) házi segítségnyújtás keretében biztosított szociális segítés vagy személyi gondoskodás térítési díja egységesen 1.290,- Ft/gondozási óra,
 • f) bölcsődei gondozási díj „0” Ft/nap.

(2) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai:

 • a) bölcsődei étkeztetés (4x-i) 303,- Ft + ÁFA
 • b) óvodai étkeztetés (3x-i) 303,- Ft + ÁFA
 • c) iskolai étkeztetés (3x-i) 336,- Ft + ÁFA
 • d) menza (ebéd) 215,- Ft + ÁFA.

4. § A gyermekétkeztetés esetén figyelembe vehető normatív kedvezményre a Gyvt.21/B. § rendelkezései az irányadók.

5. § A térítési díjakat havonta a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell megfizetni az Idősek Klubja, Óvoda vezetője, iskolai étkezés esetén az étkezést biztosító Konyha vezetője számára.

6. § Hatályát veszti a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról szóló 3/2016 (IV.4.) önkormányzati rendelet.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § 2021. szeptember 2-án lép hatályba.