Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2021. 06. 15

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat közművelődési feladatairól

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Nyírtelek Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a helyi társadalom művelődési értékeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját és mértékét, valamint finanszírozásának alapelveit.

(2) A feladatellátás során az önkormányzat gondoskodik a közművelődési, közgyűjteményi, könyvtári intézmények működtetéséről. A kötelező feladatainak ellátása során az önkormányzat számít a kulturális tevékenységet is ellátó egyházakra, helyi civil szervezetekre, nemzetiségi önkormányzatra, valamint azon egyéni és közösségi kezdeményezésekre, melyek Nyírtelek város kulturális életét gazdagítják.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre, közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában részt vevő polgárokra, szervezetekre, közösségekre.

Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

3. § Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások közül az alábbiakat nyújtja:

 • a) Művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása:
  • aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzéséhez helyszínt biztosításával,
  • ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőség teremtésével.
 • b) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
  • ba) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő, közösségfejlesztő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások szervezésével,
  • bb) támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programok vagy szolgáltatások szervezésével,
  • bc) a gyermek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások szervezésével,
  • bd) a különböző kultúrák és nemzetiségek közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások szervezésével,
  • be) a társadalmi hátrányokkal élő csoportok, kulturális részvételét fejlesztő, a felzárkóztatást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok, tevékenységek vagy szolgáltatások szervezésével.
 • c) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása.
  • ca) iskolarendszeren kívüli tanfolyamokat, képzési alkalmakat szervezhet, támogatja azok megvalósítását,
  • cb) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulását, tevékenységének megvalósulását támogatja,
  • cc) ismeretterjesztő alkalmakat szervezhet, támogatja azok megvalósítását és ismeretszerző lehetőségeket teremt,
  • cd) a település kulturális értékének átörökítését szolgáló és a kulturális helytörténettel kapcsolatos értékeket, ismereteket továbbít.
 • d) A hagyományos közösségi kulturális értékeke átörökítése feltételeinek biztosítása.
  • da) a helytörténettel és a település szellemi, kulturális örökségével kapcsolatos kiállítást szervezésével,
  • db) a helytörténettel, népművészettel, népi iparművészettel kapcsolatos csoport, szakkör létrejöttét támogatja és segíti a művelődő közösségek ez irányú munkáját,
  • dc) részt vesz a helyi művelődési szokások és nemzetiségek hagyományának gondozásában, gazdagításában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket szervez
  • dd) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembe vételével szervezi, vagy segíti az állami, a nemzeti, a társadalmi és a településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását.
 • e) Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenységek feltételeinek biztosítása.
  • ea) képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok, klubok létrejöttét segíti és támogatja azok programjainak megvalósítását,
  • eb) az a) pont szerinti közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt.

4. § Az önkormányzat közművelődési feladata a lakosság tájékoztatása a Nyírteleki Újság időszaki lap megjelentetésével, ennek keretében a közművelődési intézmény:

 • a) az aktualitást figyelembe véve a település mindennapi életéről írásos tájékoztatást nyújt,
 • b) a város kulturális eseményeit hirdeti, propagálja,
 • c) a helyi irodalmi értékek és alkotások közreadásáról gondoskodik,
 • d) a helyi tehetségek felkutatásában, értékeik bemutatásában közreműködik,
 • e) a kultúra sokoldalú bemutatásához, a vélemények ütköztetéséhez lehetőséget biztosít,
 • f) az önkormányzat munkájáról hiteles tájékoztatást nyújt.

5. § Az önkormányzat feladata a közművelődési feladat ellátásán túl az irodalmi értékek megismertetése, valamint az olvasási kultúra fejlesztése az általa alapított intézmény alapító okiratában nevesített könyvtári szolgáltatások alaptevékenysége szerint, melynek keretében a közművelődési intézmény:

 • a) a magyar és egyetemes kultúra alkotásaival való közvetlen találkozás formáját megteremti (irodalmi órák, irodalmi estek, olvasási versenyek, kiállítások szervezése, stb.),
 • b) gyermek és ifjúsági könyvbemutatókat, valamint műismertetéseket szervez,
 • c) internetes hozzáférést biztosít.

A közművelődési feladatellátás formája és módja

6. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait közművelődési megállapodás útján látja el.

(2) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával és a nyilvános könyvtári ellátás biztosításával összefüggő feladatait a közművelődési törvény 91/A. § (1) bekezdése alapján (többfunkciós, integrált kulturális intézmény) közös szervezetben, a Nyírteleki Közösségi Ház és Városi Könyvtár keretein belül látja el.

(3) A Nyírteleki Közösségi Ház és Városi Könyvtár tevékenysége Nyírtelek város közigazgatási területére terjed ki.

(4) Az önkormányzat a közművelődési intézmény által készített munkatervet és annak mellékletét képező szolgáltatási tervet legkésőbb a március 1-je utáni első, soron következő testületi ülésén fogadja el.

(5) Az önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött szervezetek előző évi közművelődési tevékenységéről a Képviselő-testületnek minden év május 31. napjáig kötelesek beszámolni.

(6) Nyírtelek városban a közművelődés helyi, lakossági képviselete érdekében a közművelődési törvény alapján közművelődési kerekasztal alakítható.

(7) Az önkormányzat igényli és elősegíti a köznevelési intézmények, a városban működő szervezetek, civil közösségek, magánszemélyek közreműködését a helyi közművelődési feladatok ellátásában.

(8) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

 • a) a városban található köznevelési és szociális intézményekkel,
 • b) közművelődési célú társadalmi, civil szervezetekkel, művelődési és művészeti közösségekkel,
 • c) megyei és országos szakmai szervezetekkel,
 • d) történelmi egyházakkal,
 • e) nemzetiségi önkormányzattal,
 • f) a helyi közművelődési feladatok ellátásához kapcsolódó tevékenységet végző magánszemélyekkel, önkéntesekkel.

7. § (1) Az önkormányzat kötelező közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. (Címe: 4461 Nyírtelek, Iskola u. 2.) (továbbiakban: közművelődési intézmény) látja el.

(2) A Nyír-Tel-Szol Nonprofit Kft. a közművelődési feladatok ellátására a jogszabályokban meghatározott végzettségű szakembereket köteles alkalmazni.

A Helyi közművelődési tevékenység finanszírozása

8. § (1) A közművelődési alapszolgáltatások biztosításának forrásai:

 • a) a települési önkormányzatok kulturális feladatainak központi költségvetésből származó támogatása,
 • b) a központi költségvetési forrásból elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások,
 • c) az elkülönített állami pénzalapokból, alapítványoktól, egyéb szervezetektől elnyerhető támogatások, pályázatok,
 • d) önkormányzati saját bevétel,
 • e) közművelődési intézmény saját bevétele,
 • f) egyéb támogatások.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 10/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet.

10. § Ez a rendelet 2021. június 15-én lép hatályba.