Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2007. 09. 01

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet módosításáról

Gölle község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) figyelemmel- az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet 1. § (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) A szélerőműpark telepítésére kijelölt területen a megújuló energiaforrást

hasznosító, energiatermelési célú szélerőmű torony, illetve a működéshez

szükséges transzformátorállomás – a környezeti engedélyben rögzített

feltételekkel – és a hozzá tartozó transzformátor építménye helyezhető el,

melyek konkrét helyét az előzetes környezetvédelmi hatásvizsgálatban kell

meghatározni.

A szélerőműveket

-önálló építési telek kialakítása esetén szabadonálló beépítési móddal, max

40 % beépítettséggel, max 160 m építménymagassággal, min. 200 – max

300 m2 telekterületen lehet elhelyezni.

-alrészletként történő kialakítás esetén szabadonálló beépítési móddal, max

160 m építménymagassággal lehet elhelyezni.

(2) A Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A település igazgatási területének
beépítésre szánt területei)

„aa) „ ”

[b) beépítésre nem szánt területei
be) vízgazdálkodási terület folyó és állóvizek medre és parti sávja (V)]

(3) A Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) Az ipari gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK 20. §. előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy nem helyezhetők el az (5) bekezdés 2. pont szerinti létesítmények.

(2) Az ipari gazdasági terület az alábbi övezetekre tagozódik:

-jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület (mezőgazdasági üzemi terület

(major, állattartó telep)) (Gip-M)

-egyéb ipari terület az energiaellátást biztosító területigényes létesítmény (120

kV-os transzformátorállomás) területe (Gip)

(3) Az ipari gazdasági területeken a meghatározott funkcióval illetve technológiával összefüggő épületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el.

(4) Az ipari gazdasági területekre vonatkozó övezeti előírásokat – beépítési mód,

maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület –

a külterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint:

Jel Beépítési mód Beépítési %

maximum

Építménymag

maximum (m)

Telekterület

minimum (m2)

Gip-M SZ 30 7,5 10000

Gip SZ 50 4,5 4000

Jel

Beépítési mód

Beépítési % maximum

Építménymag maximum (m)

Telekterület minimum (m2)

Gip-M

SZ

30

7,5

10000

A maximális építménymagasságnál nagyobb magasság is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi, továbbá ha az megfelel az OTÉK 36. §.(2) bekezdéseiben foglalt követelményeknek. Ennek indokoltságát – a települési főépítész, illetve annak hiányában a megyei főépítész szakvéleményének kikérésével – az engedélyező hatóság állapítja meg.

(5) Az elvi építési engedélyterv készítési kötelezettséggel érintett területeken konkrét beruházási szándék esetén – az érintett ingatlan egészére vonatkozó, a végállapotot tartalmazó – elvi építési engedélytervet kell készíteni. A megvalósítás több ütemben, szakaszosan is történhet.

(6) Az ipari gazdasági területen az épületek tetőfedése – a 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével – cserép, betoncserép és bitumenes zsindely; a tetőidom jellemző hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A 8 m-nél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek – üzemcsarnokok, tárolók, állattartó épületek, stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó fedéssel vagy fémlemez fedéssel is építhetők.

(7) Az ipari gazdasági területen:

a) belterületen a teljes, külterületen legalább a részleges közműellátás és

b) murvás és/vagy burkolt út (külterületen min. 8 m szabályozási szélességgel

és a vízelvezetés megoldásával)

(8) A parkolószükségletet a telken belül kell kielégíteni. A területen csak fásított parkoló alakítható ki.

(9) A területen a zölddel való fedettség a Gip övezet kivételével, ahol min. 25 % – minimum 40 % kel legyen.

(10) A területen (a Gip övezet kivételével, ahol a telephely körül véderdő

létesítendő) – beültetési kötelezettségként – a teljes telekméret minden 300 m2-

e után 1 db, minimum 16/18 törzskörméretű fa ültetendő. A fákat a

használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell ültetni, a használatbavételi

engedély csak a beültetési kötelezettség teljesítése után adható ki. A működés

során a tulajdonos köteles gondoskodni a fák fenntartásáról, szükség esetén

(11) Az ipari gazdasági területek lehatárolását a szabályozási tervek tartalmazzák.”

A Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) önkormányzati rendelet 12. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az Má-00 övezeti jelű, – építési lehetőség nélküli, szélerőmű park telepítésére kijelölt terület által érintett – általános mezőgazdasági területen a (7) bekezdés

8

előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy itt szélerőművek, és azok

kiszolgáló létesítményei is építhetők úgy, hogy új villamosenergia-ellátási, távés

hírközlő vezetékek létesítése – a120 kV-os transzformátorállomáshoz

lecsatlakozó új 120 kV vezeték kivétel – csak terepszint alatti elhelyezéssel

engedélyezhető, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket

veszélyeztetne, károsítana. A 120 kV-os transzformátorállomáshoz

lecsatlakozó új 120 kV vezeték légvezetékként létesíthető. Ennek biztonsági

övezetén belül a transzformátorállomás körüli véderdőben nyiladékot kell

(8) Az Má-00 övezeti jelű, – építési lehetőség nélküli, szélerőmű park telepítésére

kijelölt terület által érintett – általános mezőgazdasági területen a (7) bekezdés

8

előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy itt szélerőművek, és azok

kiszolgáló létesítményei is építhetők úgy, hogy új villamosenergia-ellátási, távés

hírközlő vezetékek létesítése – a120 kV-os transzformátorállomáshoz

lecsatlakozó új 120 kV vezeték kivétel – csak terepszint alatti elhelyezéssel

engedélyezhető, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket

veszélyeztetne, károsítana. A 120 kV-os transzformátorállomáshoz

lecsatlakozó új 120 kV vezeték légvezetékként létesíthető. Ennek biztonsági

övezetén belül a transzformátorállomás körüli véderdőben nyiladékot kell

2. § A R mellékletét képező külterület szabályozási terv e rendelet melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.