Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2007. 09. 02

Gölle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Gölle helyi építési szabályzatáról szóló 2/2005. (III. 31.) számú rendelet módosításáról

Gölle község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban Étv) 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján – az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) figyelemmel- az alábbi rendeletet alkotja:

1. § [1]

2. § A R mellékletét képező külterület szabályozási terv e rendelet melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2007. szeptember 1-jén lép hatályba.


[1] Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.