Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 03 - 2021. 09. 03

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.690.595.720,- Ft költségvetési bevétellel, 1.931.604.447,- költségvetési kiadással és 241.008.727,- Ft költségvetési hiánnyal (ebből 175.099.803,- működési hiány, 65.908.924,- Ft felhalmozási hiány) állapítja meg.”

2. § (1) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Naqyhalász Város Polgármesterének 1/2021. (II. 15.) számú rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.15..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

1. sz. táblázat BEVÉTELEK

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

489 552 869

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

252 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

856 555 472

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

834 182 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

788 028 829

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

22 068 496

22 068 496

23 798 496

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

9 291 800

9 291 800

11 021 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 109 808

5 109 808

5 109 808

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 318 387 479

1 345 278 409

1 690 595 720

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

256 411 753

258 860 896

258 860 896

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

256 411 753

261 631 896

261 631 896

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 574 799 232

1 606 910 305

1 952 227 616

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

986 096 750

1 000 168 867

1 001 825 896

1.1.

Személyi juttatások

351 776 188

361 706 048

364 879 494

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 101 985

40 091 855

40 581 050

1.3.

Dologi kiadások

332 299 661

335 452 048

338 209 817

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

54 234 299

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

201 933 731

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

183 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

570 850 313

586 118 269

929 778 551

2.1.

Beruházások

570 850 313

582 330 869

596 781 810

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 556 947 063

1 586 287 136

1 931 604 447

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 574 799 232

1 606 910 305

1 952 227 616

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-238 559 584

-241 008 727

-241 008 727

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

238 559 584

241 008 727

241 008 727

2. melléklet

2. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

Nagyhalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

1. sz. táblázat B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

489 552 869

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

252 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

856 555 472

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

834 182 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

788 028 829

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 658 688

16 658 688

18 388 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 991 800

8 991 800

10 721 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 977 671

1 339 868 601

1 685 185 912

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

244 537 202

246 765 771

246 765 771

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

244 537 202

249 536 771

249 536 771

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 557 514 873

1 589 405 372

1 934 722 683

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat II.

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

853 516 171

862 922 714

864 579 743

1.1.

Személyi juttatások

250 939 452

260 869 312

264 042 758

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 594 791

25 584 661

26 073 856

1.3.

Dologi kiadások

315 063 012

313 549 825

316 307 594

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

54 234 299

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

201 933 731

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

183 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1 987 505

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

564 500 313

584 213 269

927 873 551

2.1.

Beruházások

564 500 313

580 425 869

594 876 810

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 418 016 484

1 447 135 983

1 792 453 294

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 435 868 653

1 467 759 152

1 813 076 463

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-105 038 813

-107 267 382

-107 267 382

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

226 685 033

228 913 602

228 913 602

3. melléklet

5. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

486 041 929

486 567 929

489 552 869

Személyi juttatások

351 776 188

361 706 048

364 879 494

2.

Működési c.támogatások áht-on belülről

181 254 969

226 876 122

230 501 378

Munkaadókat terhelő jár. és szochó

39 101 985

40 091 855

40 581 050

3.

2.-ból EU-s támogatás

141 223 106

Dologi kiadások

332 299 661

335 452 048

338 209 817

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

60 500 000

60 500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

54 234 299

5.

Működési bevételek

22 068 496

22 068 496

23 798 496

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

201 933 731

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1 987 505

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.)

749 865 394

796 012 547

804 352 743

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+9.)

986 096 750

1 000 168 867

1 001 825 896

11.

Hiány finansz. bevételei (12.+…+15. )

254 083 525

222 008 489

215 325 322

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

254 083 525

222 008 489

215 325 322

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finansz. Bev. (17.+18.)

Forgatási célú értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzesz.lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

17 852 169

20 623 169

20 623 169

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Adóssághoz nem kapcs. Szárm. ügyletek

2 771 000

2 771 000

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

254 083 525

224 779 489

218 096 322

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+...+20.)

17 852 169

20 623 169

20 623 169

22.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (10.+21.)

1 003 948 919

1 020 792 036

1 022 449 065

KIADÁSOK ÖSSZESEN (10.+21.)

1 003 948 919

1 020 792 036

1 022 449 065

23.

Költségvetési hiány:

236 231 356

204 156 320

197 473 153

Költségvetési többlet:

-

-

24.

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

-

4. melléklet

6. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

4. melléklet a /2021 ( ) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Felhalmozási c. tám. áht-on belülről

550 534 580

519 578 357

856 555 472

Beruházások

570 850 313

582 330 869

596 781 810

2.

1.-ből EU-s támogatás

353 308 580

480 238 159

788 028 829

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

3.

Felhalmozási bevételek

16 000 000

27 700 000

27 700 000

Felújítások

3 787 400

332 996 741

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 987 505

1 987 505

1 987 505

3-ból EUs forr.ból megva.felújít.

304 895 070

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

Tartalékok

9.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+8.)

568 522 085

549 265 862

886 242 977

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+8.)

570 850 313

586 118 269

929 778 551

10.

Hiány belső finansz. Bevét. ( 11+…+15)

2328228

36 852 407

43 535 574

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

11.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2328228

36 852 407

43 535 574

Hitelek törlesztése

12.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

13.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

14.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú értékpapírok vás.

16.

Hiány külső finansz. Bevét. (17+…+21 )

Betét elhelyezése

17.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

Pénzügyi lízing kiadásai

18.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök

19.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

20.

Értékpapírok kibocsátása

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (10.+16.)

2 328 228

36 852 407

43 535 574

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (10.+...+21.)

23

BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+22)

570 850 313

586 118 269

929 778 551

KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+22)

570 850 313

586 118 269

929 778 551

24

Költségvetési hiány:

2328228

36852407

43535574

Költségvetési többlet:

-

-

-

25

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

5. melléklet

10. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi eredeti előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Ingatlanvásárlás

31 600 000

2021.

31 600 000

Közfoglalkoztatás keretében megvásárolt anyagok

36 340 198

2021.

36 340 198

Léüzem beruházásához anyagbeszerzés

185 687 221

2020.

10 932 160

174 755 061

ITS

1 500 000

2021.

1 500 000

Tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)

5 080 000

2021.

5 080 000

VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac beruházása

46 051 661

2019.

32 292 839

13 758 822

TOP-2.1.2.-15-SB1-2017-00038 Zöldváros beuházása

98 580 757

2019.

96 590 757

1 990 000

TOP-3.2.1.-16-SB1-2018-00033 Energetikai pályázat

109 049 842

2019.

106 841 713

2 208 129

TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00007 Társ.együttműk.erősítő pr.

2 540 000

2021.

2 540 000

TOP-4.3.1-16-SB1-2020-00005 Leromlott városi ter.reh.

319 926 800

2021.

319 926 800

Kisértékű eszköz, informatikai eszköz (Polg.Hiv.)

1 905 000

2021.

1 905 000

Kisértékű tárgyi eszköz (Könyvtár)

792 800

2021.

792 800

Kisértékű tárgyi eszköz (Műv.Ház)

635 000

2021.

635 000

Településrend.terv+Főépítész

3 750 000

2021.

3 750 000

ÖSSZESEN:

843 439 279

246 657 469

596 781 810

6. melléklet

11. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. 12.31-ig

2021. évi előirányzat

2021. év utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Csapadékvíz II.ütem (TOP-2.1.3.16)

304 895 070

2021.

304 895 070

Művelődési ház padló felújítása

3 000 000

2021

3 000 000

Külterületi utak felúj (VP-s pályázat)

2 309 495

2021.

2 309 495

Hunyadi utca felújítása

22 792 176

2021

22 792 176

ÖSSZESEN:

332 996 741

332 996 741

7. melléklet

13. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat - Összes bevétel, kiadás

Megnevezés

Önkormányzat

01

Feladat

Összes bevétel, kiadás

01

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosított ei. I.

Módosított ei. II.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

489 552 869

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

252 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

856 555 472

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

834 182 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

788 028 829

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

16 258 688

17 988 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

8 591 800

10 321 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 339 468 601

1 684 785 912

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

247 257 043

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 586 725 644

1 932 042 955

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

829 149 406

830 806 435

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

246 664 912

249 838 358

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 461 093

23 950 288

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

296 104 485

298 862 254

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

54 234 299

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

201 933 731

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

183 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

582 785 469

926 445 751

2.1.

Beruházások

563 230 313

578 998 069

593 449 010

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 411 934 875

1 757 252 186

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

174 790 769

174 790 769

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 167 600

154 167 600

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

174 790 769

174 790 769

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 586 725 644

1 932 042 955

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

173

8. melléklet

14. melléklet az 1/2021. (II.15.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat - Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

Megnev.

Önkormányzat

01

Feladat

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

02

forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti ei.

Módosítás I.

Módosítás II.

A

B

C

D

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

486 041 929

486 567 929

489 552 869

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

203 226 542

203 226 542

203 226 542

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása

230 578 491

250 316 187

252 316 187

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 499 200

13 025 200

13 025 200

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

39 737 696

20 000 000

20 000 000

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

984 940

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

181 254 969

226 876 122

230 501 378

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

141 223 106

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

550 534 580

519 578 357

856 555 472

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3 000 000

22 373 350

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

550 534 580

516 578 357

834 182 122

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

353 308 018

480 238 159

788 028 829

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

60 500 000

60 500 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

50 000 000

50 000 000

50 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

50 000

50 000

50 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

450 000

450 000

450 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

16 258 688

16 258 688

17 988 688

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5 994 400

5 994 400

5 994 400

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

8 591 800

8 591 800

10 321 800

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 672 488

1 672 488

1 672 488

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

16 000 000

27 700 000

27 700 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 987 505

1 987 505

1 987 505

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

1 312 577 671

1 339 468 601

1 684 785 912

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

242 260 164

244 486 043

244 486 043

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

2 771 000

2 771 000

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

2 771 000

2 771 000

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

242 260 164

247 257 043

247 257 043

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

1 554 837 835

1 586 725 644

1 932 042 955

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

820 113 753

829 149 406

830 806 435

1.1.

Személyi juttatások

236 735 052

246 664 912

249 838 358

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

22 471 223

23 461 093

23 950 288

1.3.

Dologi kiadások

297 988 562

296 104 485

298 862 254

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

56 997 680

56 997 680

54 234 299

1.5

Egyéb működési célú kiadások

199 933 731

199 933 731

201 933 731

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

181 461 087

181 461 087

183 461 087

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

18 472 644

18 472 644

18 472 644

1.18.

Tartalékok

5 987 505

5 987 505

1 987 505

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

3 987 505

3 987 505

1 987 505

1.20.

- Céltartalék

2 000 000

2 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

563 230 313

582 785 469

926 445 751

2.1.

Beruházások

563 230 313

578 998 069

593 449 010

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

340 423 751

346 808 018

346 808 018

2.3.

Felújítások

3 787 400

332 996 741

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

304 895 070

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 383 344 066

1 411 934 875

1 757 252 186

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

171 493 769

174 790 769

174 790 769

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

17 852 169

20 623 169

20 623 169

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

153 641 600

154 167 600

154 167 600

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

171 493 769

174 790 769

174 790 769

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

1 554 837 835

1 586 725 644

1 932 042 955

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

6

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

159

173

173