Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat közművelődési feladatairól

Hatályos: 2021. 09. 03

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat közművelődési feladatairól

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: közművelődési törvény) 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagyhalászi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való egyeztetést követően, a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy Nagyhalász Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével – a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján – határozza meg az önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

(2) Az önkormányzat feladatellátása során arra törekszik, hogy biztosítsa minden állampolgárnak a kultúrához való alapvető emberi jogát. E jogok nemre, korra, vallásra, politikai meggyőződésre, nemzeti vagy társadalmi származásra tekintet nélkül mindenkit megilletnek. Nagyhalász város polgárainak és közösségeinek joga, hogy igénybe vegyék az önkormányzati fenntartású közművelődési feladatellátó intézmények kulturális alapellátás keretében nyújtott szolgáltatásait.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyhalász város közművelődési tevékenységének megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira, a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre

3. § Az Önkormányzat a közművelődési törvény 76. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a közművelődési alapszolgáltatások közül a helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembe vételével a következő alapszolgáltatásokat biztosítja:

 • 1. Minden települési önkormányzat kötelező feladata a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása. Ennek keretében:
  • a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,
  • b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt.
 • 2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Ennek keretében a közművelődési intézmény biztosítja:
  • a) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítését,
  • b) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
  • c) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását, hátrányainak mérséklését, művelődési kezdeményezéseinek segítését,
  • d) kulturális műsorok, rendezvények, színházi előadások, hangversenyek, koncertek, irodalmi estek, művészeti kiállítások, művészeti körök szervezését, tevékenységük támogatását,
  • e) népművészeti hagyományőrző közösségek életre hívását, tevékenységük közismertté tételét, találkozók és fesztiválok szervezését.
 • 3. Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása. Ennek keretében a közművelődési intézmény támogatja:
  • a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtését,
  • b) az iskolarendszeren kívüli szakmai és nem szakmai oktatás megszervezését,
  • c) a lakosság élet- és munkaképességének növelése érdekében a munkanélküliek átképzését, szakmaszerzését szolgáló képzési lehetőségek, tanfolyamok szervezését,
  • d) a mentális kultúrát és önismeretet fejlesztő alkalmak, tanfolyamok szervezését,
  • e) a speciális helyzetű népességcsoportok gondjaihoz igazodó öntevékeny lehetőségek felkutatását,
  • f) az iskolai képzést kiegészítő, felvételi előkészítő, korrepetáló, továbbtanulást segítő, műveltséget fejlesztő, környezeti nevelő tanfolyamok szervezését.
 • 4. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Ennek keretében a közművelődési intézmény támogatja:
  • a) a település épített, környezeti, szellemi, művészeti értékeinek ápolását, hagyományainak feltárását,
  • b) a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, melynek keretében biztosítja Nagyhalász város és a régió kulturális, közösségi értékeinek megismertetését,
  • c) a kulturális információk cseréjét,
  • d) a helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzését,
  • e) helyi kultúra értékeinek megismerésére művelődési alkalmak szervezését,
  • f) felnőtt lakosság, a gyermekek és fiatalok művelődését, művészeti tevékenységét és közösségi életét,
  • g) a helyi ünnepi alkalmak biztosítását,
  • h) a közösségi emlékezet gazdagítására a kulturális élet eseményeit megörökítő dokumentumok gyűjtését, őrzését, közismertté tételét,
  • i) a helyi társadalom tehetséges, kiemelkedő és meghatározó szerepet játszó közösségei, személyiségei értékteremtő tevékenységének bemutatását, elismerését, közismertté tételét.
 • 5. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. Ennek keretében a közművelődési intézmény támogatja:
  • a) a versmondás, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőr művészeti csoportok, klubok létrejöttét, és azok programjainak megvalósítását,
  • b) a népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához bemutatók és kiállítások szervezését,
  • c) az a) és b) pontok szerinti közösségek tevékenységéhez közművelődési színtér biztosítását.
 • 6. A közművelődési intézmény egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása érdekében vállalja:
  • a) a közművelődési tevékenységek és támogatások, kulturális szolgáltatások nyújtását a közművelődési intézményekben, közösségi színtereken,
  • b) a közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetését,
  • c) kulturális információk gyűjtését és közismertté tételét a közművelődési intézményekben, a helyi lapban és a város honlapján keresztül,
  • d) számítógép, internet használati lehetőség biztosítását.

A közművelődési feladatellátás formái, szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról a Nagyhalászi Petőfi Sándor Művelődési Ház közintézményén keresztül gondoskodik. Nagyhalász város közművelődési feladatai az alábbi ingatlanokban kerülnek ellátásra:

 • a) Művelődési Ház 4485 Nagyhalász, Arany János utca 26.
 • b) Homoktanyai Közösségi Ház 4485 Nagyhalász, Homoktanya 2.
 • c) Csuha Kállay Kúria 4485 Nagyhalász, Arany János utca 60.
 • d) Multifunkcionális Szolgáltató Központ 4485 Nagyhalász, Kossuth u. 8-10.
 • e) Városháza 4485 Nagyhalász, Arany János utca 60.

(2) Nagyhalász város közművelődési feladatai ellátásába az Önkormányzat bevonhatja

 • a) a nem önkormányzati fenntartású közművelődési, illetve egyéb alaptevékenységhez kapcsolódóan közművelődési tevékenységet is végző intézményeket,
 • b) nyilvántartásba vett közművelődési célú társadalmi szervezeteket,
 • c) közművelődési feladatok ellátásában résztvevő egyéb szervezeteket,
 • d) vagy egyes közművelődési feladatok, feladategyüttesek ellátására közművelődési megállapodást köthet a feladat ellátást vállaló jogi személlyel vagy magánszeméllyel.

A közművelődési feladatok finanszírozásának módja, mértéke

5. § (1) Az Önkormányzat e rendelet 3. §-ában meghatározott közművelődési feladataira előirányzott fedezetet a mindenkori éves költségvetése tartalmazza.

(2) Nagyhalász város Önkormányzata közművelődési feladatai ellátása során keletkezett bevételét kizárólag közművelődési feladatok ellátására használhatja fel.

(3) Az önkormányzat helyi társadalmi szervezetek és alapítványok, valamint civil szerveződések közművelődési tevékenységének támogatására pályázatot írhat ki.

6. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.