Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 10. 01 - 2022. 07. 31

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2021. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagyhalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Nagyhalász Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) a 32. §. (3) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdésében az 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. §. (2) bekezdésében, a 92. § (1) b) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazása alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulásban résztvevő helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hozzájárulásával, a következőket rendeli el.

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § A rendelet területi hatálya a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (székhelye: 4485 Arany János utca 100.) által biztosított

 • 1. étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás tekintetében Nagyhalász település közigazgatási területe;
 • 2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében Nagyhalász, Kemecse és Beszterec települések közigazgatási területe;
 • 3. idősek otthona tekintetében Ibrány, Demecser, Kemecse, Nagyhalász, Gávavencsellő, Balsa, Beszterec, Buj, Gégény, Kék, Nyírbogdány, Paszab, Székely, Tiszabercel, Tiszatelek, Tiszarád, Vasmegyer települések közigazgatási területe;
 • 4. családsegítés tekintetében Nagyhalász település közigazgatási területe;

II. FEJEZET Pénzbeli szociális ellátások

1. Települési támogatások nyújtásának formái

2. § (1) A Képviselő-testület a Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján az alábbi települési támogatásokat nyújtja:

 • a) a gyógyszertámogatás,
 • b) temetési támogatás,
 • c) tanévkezdési támogatás.

(2) A Képviselő-testület a Szt. 45. § (3) és (4) bekezdései alapján rendkívüli települési támogatást nyújt:

 • a) betegséghez,
 • b) elemi kár elhárításához,
 • c) a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt segítségre szorulók anyagi gondjainak enyhítéséhez.

(3) A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani személyesen vagy beküldeni elektronikus vagy postai úton.

(4) A képviselő-testület a települési támogatással és a rendkívüli települési támogatással kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

2. Gyógyszertámogatás

3. § (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

(2) Gyógyszertámogatás annak a krónikus megbetegedésben szereplő kérelmezőnek nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem, családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő estén annak 500%-át nem haladja meg.

(3) A gyógyszertámogatás mértéke maximum 15.000 Ft. Egy kérelmező egy naptári éven belül legfeljebb 50.000 Ft támogatásban részesülhet.

(4) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a házirovos igazolását a betegség krónikus jellegéről.

(5) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.

(6) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

3. Temetési támogatás

4. § (1) Rendkívüli települési támogatásként temetési támogatás állapítható meg

 • a) az eltemettetésre köteles személynek, vagy
 • b) az elhunyt személy eltemettetéséről erre vonatkozó kötelezettség nélkül gondoskodó személynek a halálesethez, illetve temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő estén annak 500%-át nem haladja meg.

(2) A kérelemhez csatolni kell az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát, a kérelmező nevére szóló 60 napnál nem régebben kiállított temetési számla fénymásolatát, valamint a kérelmező és családja jövedelemigazolását.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő. A kérelem kedvező elbírálása esetén, a támogatás megállapításának tényét és összegét a temetési számlán rögzíteni kell.

(4) A temetési támogatás összege 30.000 Ft.

(5) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.

(6) A támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

4. Tanévkezdési támogatás

5. § (1) A bölcsődés, óvodás gyermekek, általános iskolás és középiskolás diákok törvényes képviselői, 18 éves kor betöltését követően saját jogukon a tanulók, nappali tagozatos közoktatásban történő részvétel esetén, évente egy alkalommal önkormányzati támogatásban részesülnek.

(2) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév augusztus 1. és szeptember 30. között nyújtható be.

(3) Jogosultsági feltételek:

 • a) kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a garantált bérminimum összegének 200 %-át
 • b) iskolalátogatási igazolás, a nagyhalászi székhelyű közoktatási intézményekbe járó gyermekek kivételével

(4) A támogatás összege:

 • a) bölcsődések esetében 5.000 Ft/fő
 • b) óvodások esetében 8.000 Ft / fő
 • c) általános iskolások esetében 10.000 Ft / fő
 • d) középiskolások esetében 12.000 Ft / fő

(5) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.

(6) A támogatás igénylése a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

5. Rendkívüli települési támogatás

6. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén, így különösen betegséghez, elemi kár, vis maior elhárításához, vagy káresemény bekövetkezéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

(2) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg továbbá a kiskorú gyermekhez, illetve neveléséhez kapcsolódó célból, így különösen a gyermek iskoláztatásához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz való hozzájárulás céljából.

(3) A támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem, családban élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő estén annak 500%-át nem haladja meg.

(4) A rendkívüli települési támogatásként alkalmanként legfeljebb 50.000 Ft. állapítható meg. Egy kérelmező egy naptári éven belül legfeljebb 100.000 Ft támogatásban részesülhet.

(5) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható

 • a) élelmiszer,
 • b) tüzelősegély,
 • c) tankönyv és tanszer vásárlás,
 • d) közüzemi díjak,
 • e) közoktatási és szociális intézmények térítési díjának kifizetésének, valamint
 • f) a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő

támogatás formájában is.

(6) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(7) A támogatás iránti kérelmet a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

(8) Azonnali intézkedést igénylő esetben a polgármester jogosult a rendkívüli települési támogatás megállapítására.

(9) A rendkívüli települési támogatás a Start-munkaprogram keretében megtermelt termény formájában is nyújtható a szociálisan rászorult családoknak termény fajtánként egy alkalommal az adott termény- betakarítási időszakában a rendelkezésre álló mennyiség erejéig. A terménysegély átadása-átvétele írásban történik.

III. FEJEZET Természetben nyújtott szociális ellátások

6. Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás

7. § (1) Lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésével kapcsolatos rendszeres kiadásokhoz állapítható meg.

(2) A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul, amelyet tárgyév augusztus 1. és december 31. között nyújtható be.

(3) A támogatás iránti kérelmet az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani.

(4) A támogatásra az a személy jogosult, akinek háztartásában az egy főre számított jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200 %-át, egyedül élő esetén 220 %-át nem haladja meg, és a háztartásban élők egyikének sincs vagyona.

(5) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását, gázfűtés és villanyfűtés esetén a kérelem benyújtását megelőző számla másolatát.

(6) A támogatás összege 30.000. Ft, melyet az önkormányzat természetbeni ellátás formájában nyújtja.

(7) Szilárd fűtőanyaggal üzemelő fűtőberendezés használata esetén a megítélt támogatást egy összegben a kereskedő részére utalja. A kereskedő a támogatást kizárólag a kérelmező választása szerinti szilárd fűtőanyag vételárába számíthatja be.

(8) Gáz és villanyfűtés esetén a támogatás folyósítása egy összegben a szolgáltató részére történik, annak összegét a szolgáltató írja jóvá.

(9) A képviselő-testület a lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatással kapcsolatos hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

7. Köztemetés

8. § (1) A képviselő-testület a köztemetéssel kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester teljes egészében mentesítheti az eltemettetésre köteles személyt a megtérítési kötelezettség alól, ha saját maga ellátására is képtelen, súlyos, fokozott ápolásra szorul, vagy az egy főre eső jövedelem a családjában nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át és kiskorú gyermeket nevel, és a saját lakhatását biztosító ingatlanán kívül vagyona sem neki, sem a családtagjainak nincs,- amennyiben az elhunyt személy után hagyatéki vagyon nem maradt, illetve az nem olyan mértékű, amely a köztemetés költségeit fedezné.

IV. FEJEZET Szociális alapszolgáltatások

8. Helyi szociálpolitikai kerekasztal

9. § (1) Az önkormányzat helyi szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.

(2) A kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

(3) A kerekasztal tagjai:

 • a) Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke,
 • b) Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője,
 • c) A roma nemzetiségi önkormányzat elnöke,
 • d) Védőnői Szolgálat képviselője,
 • e) A közoktatási intézmények vezetői,
 • f) A háziorvosok.

V. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

9. személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái

10. § (1) Nagyhalász Város Önkormányzata a szociálisan rászoruló személyek részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

 • a) Szociális alapszolgáltatások
  • aa) házi segítségnyújtás
  • ab) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
  • ac) családsegítés
  • ad) gyermekjóléti szolgálat
  • ae) étkeztetés
  • af) nappali ellátás
 • b) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: ápolást, gondozást nyújtó intézmény

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt ellátásokat a Nagyhalászi Humánszolgáltató Társulás által fenntartott Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ (4485 Nagyhalász, Arany János utca 100.) által, társulási megállapodás alapján biztosítja.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik. Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt.

(4) Az intézményvezető elutasítás esetén írásban értesíti a döntéséről az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét, viszont az ellátás biztosítása esetén írásban nem köteles értesíteni az ellátottat a szolgáltatás biztosításáról, elegendő az ellátott nyilvántartásba vétele.

(5) Az ellátás igénybevételének megkezdésekor az intézményvezetője megállapodást köt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével.

(6) Az intézményvezető a megállapodást módosíthatja, ha

 • a) az ellátás időtartamát, az ellátott vagy a törvényes képviselője módosítani kívánja,
 • b) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formája, módja, illetve köre megváltozik,
 • c) ha a személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok megváltoznak.

(7) Az intézményvezető külön eljárás nélkül köteles a személyes gondoskodást nyújtó ellátások bármelyikét biztosítani, ha valamely személy azonnali ellátása halaszthatatlan. Az ellátás biztosításáról az intézményvezető feljegyzést készít és az akadály megszűnését követő 8 napon belül az eljárást le kell folytatnia. Ha 30 napon belül megállapodás nem születik, az ellátást meg kell szüntetni.

(8) Az intézményi jogviszony megszűnésére a Szt. 100-104. §-át kell alkalmazni.

10. Étkeztetés

11. § (1) Szociálisan rászorult az, illetve annak eltartottja, aki

 • a) 50 év feletti,
 • b) mozgásában korlátozott,
 • c) akut vagy krónikus betegségben szenved,
 • d) szenvedély vagy pszichiátriai beteg,
 • e) fogyatékos,
 • f) hajléktalan.

(2) Az egészségi állapot miatti rászorultságot háziorvosi vagy szakorvosi igazolással kell igazolni.

11. Szakosított ellátási formák

12. § (1) A település közigazgatási területén működő szakosított ellátási formák:

 • a) ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény: Időskorúak Otthona.
 • b) ápolást, gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézményen belül működik az Idősek Klubja.

(2) Az önkormányzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján biztosítja a településen működő szakosított intézményeiben nem gondozható rászorultak megfelelő ellátáshoz való juttatását.

12. Térítési díj

13. § (1) A 10 § szerinti ellátásokért a rendeletben és a hatályos jogszabályokban foglalt kivételekkel térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott személyek kötelesek.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 6. melléklete szerint a kerekítés szabályait figyelembe véve állapítja meg.

(4) A személyi térítési díjat az érvényben lévő jogszabályok alapján az intézmény vezetője konkrét összegben – jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján a szociális rendeletben foglaltak szerint –, adott kedvezmény beszámításával állapítja meg havonta előre a tárgyhó 15. napjáig a kerekítés szabályait figyelembe véve.

(5) A beszedett térítési díjjal a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője által kijelölt ügyintéző havonta a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézőivel elszámol.

(6) A Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ vezetője által közölt havi térítési díjat a szociális étkezést igénybe vevő, a gondnoka, a házastárs, élettárs, vagy a szerződéses eltartó havonta a tárgyhó 25. napjáig köteles megfizetni.

(7) Az ellátás igénylésével, a személyi térítési díj megállapításával és befizetésével kapcsolatos szabályok a Mikrokörzeti Humánszolgáltató Központ házirendjében rögzítésre kerülnek.

VI. FEJEZET Záró rendelkezések

14. § Hatályát veszti A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021 (III.23..) önkormányzati rendelete.

15. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. szám

K É R E L E M

Gyógyszertámogatás megállapításához

A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ............................................................................Születési neve:...............................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................................

Lakóhely:......................................... település ........................................ utca........... házszám

Tartózkodási hely:.............................. település ................................... utca.............. házszám

Állampolgársága: ………………………………………. bevándorolt/letelepedett/ menekült/oltalmazott/hontalan*

( *A megfelelő rész aláhúzandó)

TAJ-száma: …………………………………………..…. Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………

A kérelmező családi állapota:

egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt

Részletes indokaim:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….……………………………….…………

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A

B

C

D

E

F

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás, munkahely vagy Oktatási-nevelési intézmény

Jövedelmi adatok


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek

valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy

- életvitel szerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. ( A megfelelő rész aláhúzandó)

- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák.

Nagyhalász, 202_...………………………………………

………………………………………

Kérelmező aláírása

2. melléklet

Kérelem temetési támogatás megállapításához

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. szám

K É R E L E M

Temetési támogatás megállapításához

A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ............................................................................Születési neve:...............................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................................

Lakóhely:......................................... település ........................................ utca........... házszám

Tartózkodási hely:............................. település ................................... utca.............. házszám

Állampolgársága: ………………………………………. bevándorolt/letelepedett/ menekült/oltalmazott/hontalan*

( *A megfelelő rész aláhúzandó)

TAJ-száma: …………………………………………..…. Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………

A kérelmező családi állapota

egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt

Részletes indokaim:

……………………………………………………………………………………………………………………………

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A

B

C

D

E

F

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás, munkahely vagy Oktatási-nevelési intézmény

1

2

3

4

Jövedelmi adatok


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek

valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy

- életvitel szerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. ( A megfelelő rész aláhúzandó)

- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák.

Nagyhalász, 202_...………………………………………

………………………………………

Kérelmező aláírása

3. melléklet

Kérelem tanévkezdési támogatás megállapításához

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. szám

KÉRELEM

Tanévkezdési támogatás megállapításához

1. Kérelmező (bölcsődés, óvodás, általános iskolás, kiskorú középiskolai tanuló törvényes képviselője / nagykorú középiskolás oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló személy) (a megfelelő rész aláhúzandó)

Név: …………….…………… …………….…. születési név: ………..……………….……

Születési hely, idő:……...…………...………anyja neve: ……………….……………..……

Lakóhely: □□□□ ............................................................................................ település

.................................................... utca/út/tér ....... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó

Tartózkodási hely: □□□□............................................................................. település

.............................................. utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitel szerűen a

lakóhelyemen * / tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)

TAJ száma:………………..…..…….….…

Telefonszám (nem kötelező megadni): .....................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

2. A gondviselő kérelmezővel egy háztartásban élő bölcsődés, óvodás, általános iskolás, kiskorú középiskolás adatai:* (csak törvényes képviselő igénylő esetén kitöltendő)

Név és TAJ

Születési helye, ideje

Anyja neve

Oktatási intézmény neve és címe

Kérelemhez csatolni szükséges:

- állandó, bejelentett nagyhalászi lakcím igazolása lakcímkártya másolatával,

- iskolalátogatási igazolás, (A nagyhalászi székhelyű közoktatási intézményekbe járó gyermekek esetén nem kell)

3. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________________________ Ft/hó

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek

valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adatvédelmi törvényben meghatározottak szerinti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, és ellenőrzéséhez.

Nagyhalász, 202_.………………………… …………………………………………

kérelmező aláírása

4. melléklet

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. szám

K É R E L E M

Rendkívüli települési támogatás megállapításához

A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve: ............................................................................Születési neve:...............................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születés helye, ideje: ..........................................................................................................................................

Lakóhely:......................................... település ........................................ utca........... házszám

Tartózkodási hely:............................. település ................................... utca.............. házszám

Állampolgársága:……………………………………….bevándorolt/letelepedett/ menekült/oltalmazott/hontalan*

( *A megfelelő rész aláhúzandó)

TAJ-száma: …………………………………………..….

Telefonszáma (nem kötelező megadni) …………………………………

A kérelmező családi állapota

egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt

Részletes indokaim:

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai

A

B

C

D

E

F

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító
Jele

Rokoni kapcsolat

Foglalkozás, munkahely vagy Oktatási-nevelési intézmény

1.

2.

3.

4.

Jövedelmi adatok


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek

valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kijelentem, hogy

- életvitel szerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen élek. ( A megfelelő rész aláhúzandó)

- hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a települési támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más - az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák.

Nagyhalász, 202_...………………………………………

………………………………………

Kérelmező aláírása

5. melléklet

Kérelem lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás megállapításához

Nagyhalászi Polgármesteri Hivatal

4485 Nagyhalász, Arany János utca 50. szám

KÉRELEM
lakhatáshoz kapcsolódó fűtési támogatás megállapításához

1. Személyi adatok

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

1.1.1. Neve: ................................................................................................................................................................

1.1.2. Születési neve: .................................................................................................................................................

1.1.3. Anyja neve: ......................................................................................................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..................................................................................................................

1.1.5. Lakóhelye: .............. irányítószám .............................................................................................. település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.6. Tartózkodási helye: .............. irányítószám ................................................................................. település ...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ...................................................................
1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................

1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................

1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): .............................................................................................................

1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.
1.3. A lakásban tartózkodás jogcíme: …………………………………..(tulajdonos, albérlő, szívességi lakáshasználó)

1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Neve

Születési helye

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.5. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:

aki gyermekét egyedülállóként neveli és e miatt részére magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak......fő.

2. Jövedelmi adatok

A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:


A jövedelmek típusai


A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, táncművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás]

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)


Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ________________________________ Ft/hó

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat.

3. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
személygépkocsi: …………………….. típus, …………………….. rendszám,
a szerzés ideje: …………… év, valamint a gyártás éve: …………………... év.
Becsült forgalmi érték: …………………………… Ft. azaz …………………..………………………….. forint.

4. A támogatás formája, megnevezése

4.1. Természetbeni ellátás formája: szilárd fűtőanyag c gázfűtés c villanyfűtés c

4.2. Szilárd fűtőanyag megnevezése: tüzifa c szén c lignit c brikett c


Egyéb nyilatkozatok

1. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy

a) életvitel szerűen a lakóhelyemen / a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

1. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adó-
és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.

1. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: Nagyhalász, 202_. ................................................

..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.

6. melléklet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díja

1.) Idősek Otthona intézményi térítési díja időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása esetében bruttó 2300 Ft/nap, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása esetében bruttó 2300 Ft/nap.

2.) Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja személyi gondozás esetén: 0 Ft/óra, szociális gondozás esetén: 0 Ft/óra.

3.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0 Ft.

4.) Nappali ellátás – Idősek Klubja intézményi térítési díja: 0 Ft/nap.

5.) Szociális étkeztetés bruttó intézményi térítési díja (Ft)


Jövedelem összege


Jövedelemmel nem rendelkező

Jövedelem kategóriák

28.500 Ft
alatt

28.501 – 35.600 Ft

35.601 – 42.750 Ft

42.751 – 64.000 Ft

64.001 – 85.500 Ft

85.501 Ft felett

Ebéd

Térítésmentes

200

320

380

430

475

490

Szállítás

Térítésmentes

40

40

50

50

50

50

Ebéd + Szállítás

Térítésmentes

240

360

430

480

525

540

Ebéd + szállítás
Havi összege

Térítésmentes

5.040

7.560

9.030

10.080

11.025

11.340