Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII.11.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 12

Ecséd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2021. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről módosításáról

Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltaknak megfelelően, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

1. § (1) Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (I.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ában a Bevételi főösszeg sorban az összeg 944 187 791 Ft-ra módosul.

(2) A Rendelet 3. §-ában a Kiadási főösszeg sorban az összeg „944 187 791” Ft-ra módosul.

2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az aa) alpontban az Intézményi működési bevételek sor összege „323 992 418” Ft-ra, az Önkormányzat működési bevétele „169 848 786” Ft, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele „46 866 063” Ft, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde működési bevétele „107 277 569 Ft összegre módosul.

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpontban Költségvetési támogatások „256 888 048” Ft. Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 76 582 573 Ft összegre módosul.

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ac) alpont Egyéb központi támogatás sora kiegészítésre kerül 5 049 191 Ft összeggel.

(4) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének a) pontjában az ae) alpontjában a Működési költségvetési bevétel összesen „612 549 466” Ft összegre módosul.

(5) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének b) pontjában az

aa) alpontban az Egyéb felhalmozási bevételek „249 999 692” Ft

ab) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 249 999 692 Ft összeggel kerül megállapításra.

(6) A Rendelet 4. § (2) bekezdésének c) pontjában a Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 862 594 158 Ft összegre módosul.

(7) A Rendelet 4. § (3) bekezdésében a Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított működési és felhalmozási kiadási fő összeg944 187 791” Ft-ra módosul.

(8) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak:

aa) Önállóan működő és gazdálkodó

Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 46 866 000” Ft

Személyi jellegű kiadások 33 958 591” Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 5 257 497” Ft

Dologi jellegű kiadások 7 649 975” Ft

(9) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontjának ab) alpontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak:

az Önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és Kölyök Minibölcsőde

működési kiadásai: „105 379 947” Ft

Személyi jellegű kiadások „65 289 062” Ft

Munkaadókat terhelő járulékok „10 109 294” Ft

Dologi jellegű kiadások „29 981 591” Ft

(10) A Rendelet 4. § (3) bekezdése a pontjának ac) alpontjában az összegek az alábbiak szerint módosulnak:

Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai:417 586 297” Ft

Személyi jellegű kiadások „49 349 411” Ft

Munkaadókat terhelő járulékok 7 390 670” Ft

Dologi jellegű kiadások „106 668 045” Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai „29 249 794” Ft

Pénzeszköz átadás „164 372 633” Ft

Általános tartalék „60 555 744” Ft

Működési kiadások összesen: „ 569 832 307” Ft

(11) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjának ba) pontjában az Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai összege a Beruházási kiadások tekintetében „320 342 078”Ft-ra módosul.

(12) A Rendelet 4. § (3) bekezdése b) pontjában a Felhalmozási kiadások összesen: „374 355 484” Ft-ra módosul.

(13) A Rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési költségvetés kiadásai: „569 832 307” Ft

Személyi jellegű kiadások „148 597 064” Ft

Munkaadókat terhelő járulékok „22757461” Ft

Dologi jellegű kiadások „144 299 611” Ft

Ellátottak juttatása „29 249 794” Ft

Pénzeszköz átadás „164 372 633” Ft

Általános tartalék 60 555 744 Ft

b) Felhalmozási költségvetés kiadásai „374 355 484” Ft

Beruházási kiadás „320 342 078” Ft

c) Költségvetési kiadások összesen: „944 187 791” Ft

(14) A Rendelet 4. § (7) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési működési kiadás összesen: 569 832 307” Ft

Költségvetési működési bevétel összesen: 612 594 466” Ft

Költségvetési működési többlet 42 762 159” Ft

(15) A Rendelet 4. § (8) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: „374 355 484” Ft

Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: „249 999 692” Ft

Költségvetési felhalmozási hiány 124 355 792” Ft

(16) A Rendelet 4. § (9) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési kiadás összesen: „944 187 791” Ft

Költségvetési bevétel összesen: „862 594 158” Ft

Költségvetési hiány „81 593 633” Ft

(17) A Rendelet 4. § (10) bekezdésében szereplő összegek az alábbiak szerint módosulnak:

Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa: Előző év előirányzat maradványának igénybevétele működési célra: „0” Ft, felhalmozási célra: „81 593 633” Ft

(18) A Rendelet 4. § (12) bekezdésében szereplő összeg az alábbiak szerint módosul: Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 944 187 791” Ft

3. § A Rendelet 5. §-ában szereplő összeg az alábbiak szerint módosul: „60 555 744” Ft

4. § A Rendelet 8. § (12) bekezdésében

A települési támogatás 2021. évi eredeti kiadási előirányzata 29 764 000-Ft.szövegrész helyébe „A települési támogatás 2021. évi módosított kiadási előirányzata 29 249 794-Ft.

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen Rendelet 1. melléklete lép.

6. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen Rendelet 2. melléklete lép.

7. § A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen Rendelet 3. melléklete lép.

8. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen Rendelet 4. melléklete lép.

9. § Ez a rendelet 2021. augusztus 12-én lép hatályba, 2021. augusztus 13-án hatályát veszti.

1. melléklet

2021. I. félévi költségvetés összevont pénzforgalmi mérlege Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

2021. évi eredeti előir.

2021. évi módosított előir.

2021. I. félévi teljesítlés

Teljesítés %ban

Megnevezés

2021. évi eredeti előir.

2021. évi módosított
előir.

2021. I. félévi teljesítlés

Teljesítés %ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

686 496 469

694 188 099

327 833 892

47

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

563 348 933

569 832 307

209 527 040

37

1. Intézményi működési bevételek

172 674 622

323 992 418

84 526 309

26

1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

409 210 471

417 586 297

143 382 574

34

Kötelező feladatok működési bevétele

172 674 622

323 992 418

84 526 309

26

Kötelező feladatok működési kiadása

409 210 471

417 586 297

143 382 574

34

1.1. Önkormányzat működési bevétele

18 536 160

169 848 786

10 675 177

6

1.1. Személyi jellegű kiadások

47 292 277

49 349 411

22 123 199

45

1.2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele

46 866 000

46 866 063

23 500 063

50

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok

7 229 494

7 390 670

3 146 029

43

1.3. Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele

107 272 462

107 277 569

50 351 069

47

1.3. Dologi kiadások

109 271 200

106 668 045

28 660 694

27

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

29 764 000

29 249 794

2 940 373

10

Önként vállalt feladatok működési bevétele

-

1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

144 989 989

164 372 633

86 512 279

53

1.3. Önkormányzat működési bevétele

1.7. Általános tartalék

70 663 511

60 555 744

2. Önkormányzat sajátos működési bevétele

24 058 000

24 058 000

19 865 084

83

Önként vállalt feladatok működési kiadása

-

2.1. Helyi adók

23 050 000

23 050 000

19 551 313

85

1.3. Dologi kiadások

-

2.1.1. Iparűzési adó

15 000 000

15 000 000

13 407 819

89

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása

2.1.2. Kommunális adó

8 000 000

8 000 000

6 143 494

77

1.5. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

2.1.3. Idegenforgalmi adó

50 000

50 000

2.2. Átengedett központi adók

-

-

-

100

2. Ecsédi Polgármesteri Hivatal Hivatal

46 866 000

46 866 063

20 548 190

44

2.2.1. Gépjárműadó (40 %-a)

Kötelező feladatok működési kiadása

46 866 000

46 866 063

20 548 190

44

2.2.2. Talajterhelési díj

2.1. Személyi jellegű kiadások

33 813 999

33 958 591

14 780 481

44

2.3. Egyéb bevételek

1 008 000

1 008 000

313 771

100

2.2. Munkaadókat terhelő járulékok

5 402 089

5 257 497

2 284 888

44

2.3.1. Egyéb közhatalmi bevételek

808 000

808 000

2.3. Dologi kiadások

7 649 912

7 649 975

3 482 821

46

2.3.2. Pótlék

200 000

200 000

313 771

157

2.4. Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

3. Központi költségvetésből kapott támogatás

251 616 602

256 888 048

137 953 366

100

3.Ecsédi Gyöngyszem Óvoda

107 272 462

105 379 947

45 596 276

43

3.1. Helyi önkorm. működésének általános támogatása

116 808 884

116 808 884

60 991 976

52

Kötelező feladatok működési kiadása

107 272 462

105 379 947

45 596 276

43

3.2. Köznevelési és gyermekétkeztetési felad.támogatása

51 527 270

51 527 270

27 624 103

54

3.1. Személyi jellegű kiadások

65 279 962

65 289 062

26 544 440

41

3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

76 360 318

76 582 573

40 324 000

53

3.2. Munkaadókat terhelő járulékok

10 118 394

10 109 294

4 174 797

41

3.4.Kulturális feladatok támogatása

6 920 130

6 920 130

3 658 161

53

3.3. Dologi kiadások

31 874 106

29 981 591

14 877 039

50

3.5. Egyéb központi támogatás

5 049 191

5 355 126

106

4. Egyéb működési bevételek

7 656 000

7 656 000

3 895 500

60

4.1. Támogatás értékű működési bevétel (OEP)

7 656 000

7 656 000

3 895 500

51

4.4. Működ.célú támog.értékű bev.

5. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

230 491 245

81 593 633

81 593 633

100

5.1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

230 491 245

81 593 633

81 593 633

100

5.1.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés

II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK (1+2)

-

249 999 692

249 999 692

100

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

123 147 536

374 355 484

42 612 470

11

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

-

-

-

1. Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok

123 147 536

374 355 484

42 612 470

11

1.1. Tárgyi eszk. Imm.javak értékesítése

1.1. Felhalmozási céltartalék Áfa-val

2. Egyéb felhalmozási bevételek

-

249 999 692

249 999 692

100

1.2 Felújítási kiadások Áfa-val

54 013 406

54 013 406

16 517 174

31

2.1. Felhalmoz.célú pénzeszk.átvét.

249 999 692

249 999 692

100

1.3. Beruházási kiadások Áfa-val

69 134 130

320 342 078

26 095 296

8

3. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek

-

-

-

Hitel törlesztés

-

3.1. Hitel

Hitel törlesztés

-

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

686 496 469

944 187 791

577 833 584

61

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I. + II.)

686 496 469

944 187 791

252 139 510

27

2. melléklet

kép: /download/685/resources/EJR_7542336-image1.png

kép: /download/685/resources/EJR_7542337-image2.png

kép: /download/685/resources/EJR_7542338-image3.png

kép: /download/685/resources/EJR_7542339-image4.png

3.

ECSÉDI GYÖNGYSZEM ÓVODA ÉS KÖLYÖK MINIBÖLCSŐDE

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS

1.

Kötelező feladatok

1.

Óvodai nevelés, ellátás

eredeti előir.

38 684 026

5 996 024

6 847 220

51 527 270

51 527 270

51 527 270

11

módosított előir.

38 693 126

5 986 924

6 681 338

51 361 388

51 532 376

51 532 376

teljesítés

14 990 301

2 230 215

3 144 028

20 364 544

24 805 109

24 805 109

teljesítés %-ban

39

37

47

40

48

48

2.

Minibölcsőde

eredeti előir.

10 060 936

1 559 445

1 672 900

13 293 281

13 293 281

13 293 281

3

módosított előir.

10 060 936

1 559 445

1 478 902

13 099 283

13 293 281

13 293 281

teljesítés

3 868 409

701 339

635 465

5 205 213

6 500 000

6 500 000

teljesítés %-ban

38

45

43

40

49

49

3.

Központi Konyha

eredeti előir.

16 535 000

2 562 925

23 353 986

42 451 911

27 468 423

27 468 423

6

módosított előir.

16 535 000

2 562 925

21 821 351

40 919 276

27 468 423

27 468 423

teljesítés

7 685 730

1 243 243

11 097 546

20 026 519

13 200 000

13 200 000

teljesítés %-ban

46

49

51

49

48

48

4.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

eredeti előir.

3 378 186

3 378 186

módosított előir.

3 378 187

3 378 187

teljesítés

1 366 600

1 366 600

teljesítés %-ban

40

40

5.

Munkahelyi étkeztetés

eredeti előir.

910 842

910 842

módosított előir.

910 842

910 842

teljesítés

320 470

320 470

kép: /download/685/resources/EJR_7542340-image5.png

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN:

eredeti előir.

69 134 130

54 013 406

123 147 536

0

0

módosított előir.

320 342 078

54 013 406

374 355 484

249 999 692

249 999 692

teljesítés

26 095 296

16 517 174

42 612 470

249 999 692

249 999 692

teljesítés %-ban

8

31

11

100

100

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

eredeti előir.

146 386 238

22 749 977

148 795 218

29 764 000

144 989 989

70 663 511

69 134 130

54 013 406

686 496 469

251 616 602

196 732 622

7 656 000

230 491 245

0

0

686 496 469

49

módosított előir.

148 597 064

22 757 461

144 299 611

29 249 794

164 372 633

60 555 744

320 342 078

54 013 406

944 187 791

256 888 048

348 050 418

7 656 000

81 593 633

0

249 999 692

944 187 791

teljesítés

63 448 120

9 605 714

47 020 554

2 940 373

86 512 279

0

26 095 296

16 517 174

252 139 510

137 953 366

104 391 393

3 895 500

81 593 633

0

249 999 692

577 833 584

teljesítés %-ban

43

42

33

10

53

0

8

31

27

54

30

51

100

0

100

61

3. melléklet

Ecséd Községi Önkormányzat 2021. évi Felhalmozási kiadása

COFOG

Megnevezés

Beruházás 2021. évi eredeti ei. Ft

Beruházás 2021.
évi módosított ei.
Ft

Beruházás 2021. I. félévi teljesítés Ft

Beruházás Teljesítés %ban

Felújítás 2021.
évi eredeti ei.
Ft

Felújítás 2021.
évi módosított
eir. Ft

Felújítás 2021.
I. félévi teljesítés Ft

Felújítás Teljesítés
%-ban

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Európa Uniós pályázat

Esélyotthon

7 069 953

6 356 012

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Bölcsőde építése

249 999 692

7 842 416

3

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Európa Uniós pályázat

Óvoda tornaszoba építése

39 992 677

39 992 677

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Közbeszerzési szabályzat és terv

300 000

300 000

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Biztonsági szoftver vásárlás

135 190

11130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Ételszállító autó, mobil garázs vásárlás

10 000 000

10 000 000

9 272 450

93

66020

Településfejlesztési projekt és támogatásuk

Lakás felújítás

4 013 406

4 013 406

2 262 665

56

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Kereszt vásárlás

4 200 000

3 430 380

3 271 520

95

13320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

Urna oszlop vásárlás

769 620

769 620

100

64010

Közvilágítás

Közvilágítás korszerűsítése

3 000 000

3 000 000

66010

Zöldterület kezelés

Teqball asztal vásárlás

3 000 000

2 420 040

1 730 443

72

66010

Zöldterület kezelés

Fűkasza vásárlás

579 960

579 960

100

66020

Településfejlesztési projekt és támogatásuk

Traktor tartozék vásárlás

1 571 500

1 571 500

571 500

36

45120

Út, autópálya építés

Út- és járda felújítás

50 000 000

50 000 000

14 254 509

29

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

Biztonsági szoftver vásárlás

6 143

6 143

100

74031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Biztonsági szoftver vásárlás

6 144

6 144

100

82042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Biztonsági szoftver vásárlás

6 143

6 143

100

107052

Házi segítségnyújtás

Biztonsági szoftver vásárlás

6 145

6 145

100

91140

Óvodai nevelés, ellátás

TV vásárlás

170 988

170 988

100

96015

Központi Konyha

Ételfőzőüst vásárlás

1 532 636

1 532 636

100

104031

Minibölcsőde

TV vásárlás

193 998

193 998

100

Beruházás, felújítás összesen:

69 134 130

320 342 078

26 095 296

8

54 013 406

54 013 406

16 517 174

31

4. melléklet

CÍMREND

Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés

1.

ECSÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

1.

Kötelező feladatok

1.

Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

2.

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

3.

Állat- egészségügyi tevékenység

4.

Zöldterület kezelése

5.

Önkormányzat

6.

Támogatási célú finanszírozási műveletek - intézmény finanszírozás

7.

Közvilágítás

8.

Önkormányzatok elszámolásai

9.

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

10.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)

11.

Egyéb szociális ellátás

12.

Civil szervezetek támogatása

13.

Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat

14.

Házi segítségnyújtás

15.

Szociális étkeztetés

16.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

17.

Könyvtári szolgáltatás

18.

Közművelődési tevékenységek és támogatások

19.

Köztemető-fenntartás és működtetés

20.

Önkormányzatok bevételei - helyi adók

21.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

22.

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

2.

11.

Egyéb szociális ellátás

24.

Speciális tehetséggondozó program

12.

Civil szevezetek működési támogatása

2.

FELHALMOZÁSI FELADATOK

1.

10.

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

19.

Köztemető fenntartás

4.

Zöldterület kezelése

1/2. oldal

Cím, alcím, előirányzat-csoport, feladatvállalás jellegének a megnevezés

23.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17.

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

7.

Közvilágítás

13.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

14.

Házi segítségnyújtás

23.

Utak felújítása

8.

3.

HITEL TÖRLESZTÉS

2.

ECSÉDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

1.

1.

Önkormányzatok igazgat.tevékenysége

2.

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos evékenység

2.

FELHALMOZÁSI FELADATOK

1.

1.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

3.

ECSÉDI GYÖMGYSZEM ÓVODA

1.

MŰKÖDÉSI FELADATOK

1.

1.

óvodai nevelés, ellátás

2.

minibölcsőde

3.

központi konyha

2.

FELHALMOZÁSI FELADATOK

1.

1.

óvodai ellátás, nevelés

2.

minibölcsőde

3.

Központi konyha

2/2. oldal