Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete

Jósvafő 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 08

Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021.(II.1.) önkormányzati rendelete

Jósvafő 2021. évi költségvetéséről

Jósvafő község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzat képviselő-testületére, polgármesterére és a falugondnokra terjed ki.

II. FEJEZET Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetését

  • a)[1] 78 445 794 Ft bevétellel,
  • b)[2] 78 445 794 Ft kiadással állapítja meg.

2) A 2. §. szerinti bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza az önkormányzat - Áht. 23. § (2) bek. g. pontja szerinti Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti - saját bevételeit. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat. A melléklet tartalmazza a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban.

(3) A 2. §-ban megállapított kiadási előirányzatból

  • a)[3] személyi kiadások 14 084 314 Ft
  • b)[4] munkaadót terhelő járulékok 1 585 901 Ft
  • c)[5] működési, fenntartási kiadások 39 113 015 Ft
  • d) támogatások, pénzbeli juttatások 2 171 291 Ft
  • e)[6] működési célú pénzeszköz átadás 3 065 163 Ft
  • f)[7] felhalmozási jellegű kiadás 17 654 583 Ft
  • g) finanszírozási kiadás 771 527 Ft

(4) A Rendelet 2. melléklete tartalmazza a költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.

(5) Az önkormányzat működési célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen –a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat felhalmozási célú költségvetési egyenlegét - tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen – a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(7) A Rendelet 5. melléklete az önkormányzatra összevontan tartalmazza az önkormányzat tervezett hitelállományát.

(8) A 6. melléklet tartalmazza – az Áht.23. § (2) g.) pontja szerint - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig.

(9) A Rendelet 7. melléklete tartalmazz az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokról szóló kimutatást.

(10) A Rendelet 8. melléklete tartalmazza az Áht 24. § (4) bekezdés b.) pontja szerinti többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve.

(11) A Rendelet 9. melléklete tartalmazza az éves bevételi és kiadási előirányzat teljesülésről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet.

(12) A Rendelet 10. melléklete tartalmazza a pénzeszközök tervezett változásáról szóló kimutatást.

(13) A képviselő-testület a költségvetési év során nem határoz meg olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(14) A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 1 főben állapítja meg.

(15) A 2021. évi közfoglalkoztatás során, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 7 fő.

(16) A képviselő-testület a költségvetés általános tartalékát 0 Ft összegben állapítja meg.

(17) A képviselő-testület a költségvetés céltartalékát 0 Ft. összegben állapítja meg

III. FEJEZET A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. § (1) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a képviselő-testület, polgármester és a jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével látja el.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, illetve a Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

4. § (1) A 2. § (3) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatok főösszegét túllépni csak a képviselő-testület módosító döntése alapján lehet. A címeken belül 1.000.000 Ft erejéig a polgármester jogosult átcsoportosítást eszközölni, melyet a képviselő-testület következő ülésén be kell jelentenie. Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére.

(2) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott kiadási előirányzatok címek közötti átcsoportosítását csak a képviselő-testület végezheti.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 6/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelet.


[1] A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[2] A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[3] A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] Az 1. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 2. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[10] A 3. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[11] A 4. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[12] Az 5. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[13] A 6. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[14] A 7. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
[15] A 8. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
[16] A 9. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
[17] A 10. melléklet a Jósvafő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (IX. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.