Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 31 - 2021. 06. 02

Kisherend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 49 008 631 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének)

 • „a) a működési bevételi főösszegét 18 192 463 Ft -ban,
 • b) a működési kiadási főösszegét 28 378 811 Ft -ban,
 • c) a felhalmozási bevételi főösszegét 16 487 410 Ft -ban,
 • d) a felhalmozási kiadási főösszegét 20 051 917 Ft -ban,
 • e) a finanszírozási bevételét 14 328 758 Ft -ban,”

(állapítja meg.)

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

 • „a) működési költségvetési bevételek 18 192 463,-Ft
  • aa) önkormányzatok működési támogatásai 15 138 225,-Ft
  • ab) elvonások és befizetések bevételei 0
  • ac) egyéb működési célú támogatások bevételei

az államháztartáson belülről 860 668,-Ft

ad) közhatalmi bevételek 1 259 530,-Ft

ae) működési bevételek 934 040,-Ft

af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0

ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0

 • b) felhalmozási bevételek 16 487 410,-Ft
  • ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0
  • bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 487 410,-Ft
  • bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0
  • bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0
  • be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0
 • c) finanszírozás bevételek 14 328 758,-Ft
  • ca) maradvány igénybevétele 13 447 919,-Ft
  • cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 880 839,-Ft
  • cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0
  • cd) belföldi értékpapírok bevételei 0”

3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 5. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

 • „a) működési kiadások 28 378 811 forint
  • aa) személyi jellegű kiadások 4 264 277 forint
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 553 778 forint
  • ac) dologi jellegű kiadások 8 361 480 forint
  • ad) önkormányzat szociális támogatásai 420 000 forint
  • ae) egyéb működési célú kiadások 370 701 forint
  • af) működési tartalék 14 408 575 forint
 • b) felhalmozási kiadások 20 051 917 forint
  • ba) beruházások 20 051 917 forint
  • bb) felújítások 0 forint
  • bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint”

4. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 2 937 159 Ft általános tartalékot és 11 471 416 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 12. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.”

5. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás %-ban

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

16 934 053

18 192 463

107%

a)

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

16 241 772

28 378 811

175%

Önkormányzatok működési támogatásai

14 447 575

15 138 225

105%

aa)

Személyi jellegű kiadások

3 207 780

4 264 277

133%

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 333 245

6 333 245

100%

ab)

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

514 936

553 778

108%

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

6 314 330

6 412 380

102%

ac)

Dologi jellegű kiadások

7 283 100

8 361 480

115%

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

2 000 000

111%

ad)

Önkormányzat szociális támogatásai

650 000

420 000

65%

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

392 600

-

ae)

Egyéb működési célú kiadások

155 000

370 701

239%

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

-

af)

Működési tartalék

4 430 956

14 408 575

325%

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

345 422

860 668

249%

b)

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

13 676 903

20 051 917

147%

Közhatalmi bevételek

1 516 500

1 259 530

83%

ba)

Beruházási kiadások

7 176 904

20 051 917

279%

Működési bevételek

624 556

934 040

150%

bb)

Felújítási kiadások

6 499 999

0

0%

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

bc)

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

-

c)

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

577 903

577 903

100%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

16 487 410

-

ca)

Kölcsönök, hitelek törlesztése

0

0

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

-

cb)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

577 903

577 903

100%

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről

0

16 487 410

-

cc)

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

-

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

0

0

-

cd)

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön

0

0

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

13 562 525

14 328 758

-

Maradvány igénybevétele

13 562 525

13 447 919

99%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

880 839

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

-

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

-

ÖSSZES BEVÉTEL

30 496 578

49 008 631

161%

ÖSSZES KIADÁS

30 496 578

49 008 631

161%